WYDARZENIA (EVENTS)

RE: steico

Tak, te=BF to ju=BF =
znalaz=B3am.=20

Nie mog=EA si=EA zalogowa=E6 na stron=EA Stowarzyszenia. =
Czy z ni=B1 jest=20
wszystko ok?

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Monday, December 3, =
2018 3:38=20
PM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: FWD:=20
steico

Tu cos si=EA =
ukaza=B3o dzisiaj=20
z naszych informacji rozes=B3anych:

http://www.pct24.pl/wiadomosci/steico-bedzie-produkowac-elementy-pr=
efabrykowane-dla-budownictwa-drewnianego/14103


i widz=EA jeszcze =
to:

=
https://gst24.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/654_czarna_woda/704_stei=
co_na_akademickich_targach_pracy_2018.html
Pozdrawiam=20
serdecznie,

dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192 =

635m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: =
Forestor=20
Communication, 
NIP=20
9532311745
 

ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092=20
Bydgoszcz 
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych i w=20
sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy =
95/46/WE z=20
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication, ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji=20
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie =
art. 6.ust.1 lit=20
b, f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia=20
przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia =
sprzeciwu,=20
prawo do cofni=EAcia zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na =
zgodno=B6=E6 z prawem=20
przetwarzania, kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej =
cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana=20
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie =
danych=20
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.