WYDARZENIA (EVENTS)

RE: Ceny materiałów budowlanych w XII 2018 – komunikat

OK

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Thursday, January 10, =
2019=20
2:52 PM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: FWD: =
Ceny=20
materia=B3=F3w budowlanych w XII 2018 – komunikat Grupy =
PSBMozesz z =
teho nam=20
zrobic krotki tekst do PD? Moze byc na poniedzialek. Oczywiscie =
interesuje nas=20
drewno i stolarka jako liderzy wzrostu cen.Pozdrawiam=20
serdecznie,

dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: Forestor =

Communication, NIP=20
9532311745
 


ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092=20
Bydgoszcz 
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych osobowych =
i w sprawie=20
swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z =
dnia 27=20
kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor Communication, =
ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji =
zapytania/zam=F3wienia=20
lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. 6.ust.1 lit b, =
f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia =
przetwarzania=20
, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do =
cofni=EAcia=20
zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem =
przetwarzania,=20
kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =
Osobowych,=20
gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana =
dotycz=B1cych=20
narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie danych osobowych =
z dnia 27=20
kwietnia 2016 r. 


———=20
Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Marzena Syczuk=20
(marzena.syczuk@centralapsb.pl)
Do:
Data: Thu Jan 10 2019 =
13:10:01=20
GMT+0100 (czas =B6rodkowoeuropejski standardowy)
Temat: Ceny =
materia=B3=F3w=20
budowlanych w XII 2018 – komunikat Grupy PSB

P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
A:link {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: rgb(5,99,193)
}
SPAN.MsoHyperlink {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: rgb(5,99,193)
}
A:visited {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: rgb(149,79,114)
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: rgb(149,79,114)
}
SPAN.Stylwiadomocie-mail17 {
COLOR: black
}
*.MsoChpDefault {
FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif
}
DIV.WordSection1 {
page: WordSection1
}Witam=20
serdecznie


Przesy=B3am=20
dynamiki zmian cen materia=B3=F3w w miesi=B1cu XII oraz za ca=B3y rok =
2018. Wzros=B3y=20
ceny a=BF w 19 grupach (spo=B6r=F3d 20). 


Pozdrawiam
Marzena=20
Syczuk


Marzena=20
Mysior-Syczuk – G=B3=F3wny Koordynator ds. Public =
Relations
Redaktor=20
Naczelna „G=B3osu =
PSB”
Marzena.Syczuk@centralapsb.pl
tel.: (41) 378=20
52 23; kom: 608 517 617