WYDARZENIA (EVENTS)

RE: debata

Gosia, sorry, ale ja ju=BF naprawd=EA si=EA w tym gubi=EA. =
My=B6la=B3am, =BFe jest=20
jeszcze jakie=B6 inne =BCr=F3d=B3o informacji.
Na tej stronie =
s=B1 dok=B3adnie=20
takie same informacje, jakie dosta=B3am od Steico – czyli we wtorek jest =
debata, a=20
w =B6rod=EA seminarium – “Postaw na optymalne budownictwo drewniane”. I =
za t=B1=20
imprez=EA w =B6rod=EA, 13 lutego odpowiada Steico, wsp=F3lnie z =
Centrum=20
– takie informacje mam od Steico i takie posz=B3y “w =
=B6wiat”. Nie=20
mamy natomiast =BFadnych informacji o debacie we wtorek i z tego, co mi=20
powiedzia=B3a dzisiaj Eliza – oni nie organizuj=B1 tej debaty =
wtorkowej, to=20
le=BFy w gestii Forestora i CDCW.  Kt=F3r=B1 z tych imprez Ty w =
ko=F1cu=20
moderujesz?

P=F3ki co wrzuc=EA na stron=EA CDCW info o seminarium w=20
=B6rod=EA.

 

Druga sprawa, to informacje o debacie dla targ=F3w – =
widzia=B3a=B6 zreszt=B1=20
pewnie maila od Elizy i Zboronia.
Dzisiaj niestety =
troch=EA=20
“przedobrzy=B3am” – =BFyczliwie wys=B3a=B3am maila do Renaty i Filipa, =
=BFe na stronie=20
Budmy w imprezach jest stary – roboczy temat seminarium i jest on =
powt=F3rzony w=20
planie wydarze=F1 na wtorek i =B6rod=EA. Dobrze by by=B3o wi=EAc =
wys=B3a=E6 targom=20
zauktaulizowany program, skoro jest ju=BF dopracowany. Niestety Filip =
nada=B3 temu=20
charakter oficjalny i przes=B3a=B3 mojego maila do Elizy, oczywi=B6cie =
do wiadomo=B6ci=20
Micha=B3a i Motyki. G=B3upio mi si=EA zrobi=B3o, bo gdybym sama =
wiedzia=B3a, =BFe to Eliza=20
jest za to odpowiedzialna, wys=B3a=B3abym tego maila bezpo=B6rednio do =
niej. Eliza do=20
mnie zadzwoni=B3a, bo nie mog=B3a znale=BC=E6 tych imprez na stronie =
budmy, z pro=B6b=B1 o=20
pomoc, gdzie to jest. Przeprosi=B3am j=B1, =BFe tak troch=EA g=B3upio =
wysz=B3o, powiedzia=B3a,=20
=BFe ok, ale =BFe teraz musi oficjalnie napisa=E6 do mnie te=BF maila w =
sprawie programu=20
Budmy. I w takich chwilach uwielbiam prac=EA w trzyosobowej =
firmie i=20
chocia=BF trzymam oczywi=B6cie kciuki za nasz rozw=F3j, mam =
nadziej=EA, =BFe nie masz=20
ambicji na miar=EA korporacji 🙂

 

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Friday, January 25, =
2019 5:38=20
PM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: RE:=20
debatawww.centrumbudownictwadrewnianego.pl

Pozdrawiam=20
serdecznie,

dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: Forestor =

Communication, NIP=20
9532311745
 


ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092=20
Bydgoszcz 
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych osobowych =
i w sprawie=20
swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z =
dnia 27=20
kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor Communication, =
ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji =
zapytania/zam=F3wienia=20
lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. 6.ust.1 lit b, =
f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia =
przetwarzania=20
, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do =
cofni=EAcia=20
zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem =
przetwarzania,=20
kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =
Osobowych,=20
gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana =
dotycz=B1cych=20
narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie danych osobowych =
z dnia 27=20
kwietnia 2016 r.