WYDARZENIA (EVENTS)

RE: Przemysl drzewny pilne

Szalona jeste=B6

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Monday, January 28, =
2019 3:26=20
AM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: Przemysl =
drzewny=20
pilneMam =
nadziej=EA, =BFe=20
dzwiek tego maila nie obudzi was o 3 w niocy, ale fajnie jakbyscie =
otworzy=B3y go=20
o 8 rano i:=B6ci=B1gnijcie=20
prosz=EA PDF z PD1/2019
https://drive.google.com/file/d/1KcUpUPKhXtbXqwbHGgfwAg3CB586-ae=
m/view?usp=3DsharingSylwia – =
czytaj i=20
wy=B3apuj co si=EA daAnia: 

1. zr=F3b mi =
spis tre=B6ci=20
w wordzie – najpilniej 

2. =
przygotuje ok=B3adk=EA=20
z zajawkami ju=BF do druku

3. Do=B6lij =
mi reklam=EA=20
Sklejki Multi, bo nie mam

Natalia:

1. sprawd=BC =
czy s=B1=20
wszystkie Twoje reklamy na wlasciwych miejscach2. zr=F3b mi =
prosz=EA=20
alfabetyczny spis wszystkich reklam z numerami stron np. ASPI_ =
s.XXX

Je=B6li nie =
mo=BFesz tego=20
zrobi=E6 do 10.00 to odpisz prosz=EA.O 10.00 =
pliku musz=B1=20
by=E6 w drukarni inaczej do pi=B1tku gazety nie b=EAdzie a by=E6 =
musi.

Pozdrawiam=20
serdecznie,dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: Forestor =

Communication, NIP=20
9532311745
 


ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092=20
Bydgoszcz 
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych osobowych =
i w sprawie=20
swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z =
dnia 27=20
kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor Communication, =
ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji =
zapytania/zam=F3wienia=20
lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. 6.ust.1 lit b, =
f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia =
przetwarzania=20
, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do =
cofni=EAcia=20
zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem =
przetwarzania,=20
kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =
Osobowych,=20
gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana =
dotycz=B1cych=20
narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie danych osobowych =
z dnia 27=20
kwietnia 2016 r.