WYDARZENIA (EVENTS)

RE: Re: usunięcie wrażliwych danych

Wsz=EAdzie tam, gdzie =
mog=B3am usun=EA=B3am, nie=20
wiem, czemu on wci=B1=BF co=B6 znajduje.
Chyba rzeczywi=B6cie=20
musz=EA do nich napisa=E6, bo ja wsz=EAdzie zaznaczy=B3am opcj=EA =
usu=F1.=20

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Monday, January 14, =
2019 7:18=20
PM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: FWD: Re: =
usuni=EAcie=20
wra=BFliwych danychSylwia =
je=B6li Ty nie=20
mo=BFesz tego usun=B1c, napisz do Newserii.Pozdrawiam=20
serdecznie,

dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: Forestor =

Communication, NIP=20
9532311745
 


ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092=20
Bydgoszcz 
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych osobowych =
i w sprawie=20
swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z =
dnia 27=20
kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor Communication, =
ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji =
zapytania/zam=F3wienia=20
lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. 6.ust.1 lit b, =
f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia =
przetwarzania=20
, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do =
cofni=EAcia=20
zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem =
przetwarzania,=20
kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =
Osobowych,=20
gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana =
dotycz=B1cych=20
narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie danych osobowych =
z dnia 27=20
kwietnia 2016 r. 


———=20
Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Przemo K=20
(przemo.knychas@gmail.com)
Do: m.wnorowska@forestor.pl
Data: Mon =
Jan 14=20
2019 19:11:56 GMT+0100 (czas =B6rodkowoeuropejski standardowy)
Temat: =
Re:=20
usuni=EAcie wra=BFliwych danych


Witam ponownie,
prosz=EA o usuni=EAcie zdj=EAcia, kt=F3re wci=B1=BF jest =
dost=EApne w wynikach=20
wyszukiwania!https://biznes.newseria.pl/files/_uploaded/glownekonf_9=
44730119,w_1000,_small.jpgProsz=EA wyczy=B6ci=E6 wszystkie zdj=EAcia – je=B6li takowe =
jeszcze macie na=20
serwerach.czw., 10 sty 2019 o 10:18 Przemo K <przemo.knychas@gmail.com>=
=20
napisa=B3(a):


witam,
w dalszym ci=B1gu eksponowane s=B1 nasze dane dost=EApne pod=20
linkiem https://lifestyle.newseria.pl/komunikaty_pr/dom-w-systemi=
e-steico-z,b1687628491prosz=EA w trybie natychmiastowym zaprzesta=E6 publikacji =
naszych danych i=20
d=F3br intelektualnych!Dzi=EAkuj=EA.niedz., 6 sty 2019 o 18:26 Ma=B3gorzata Wnorowska <m.wnorowska@forestor.pl>=20
napisa=B3(a):

Dzi=EAkuj=EA za=20
informacj=EA, oczywi=B6cie przychylam si=EA do pro=B6by i jak =
najszybciej=20
pousuwamy informacje z naszych domen.Pozdrawiam=20
serdecznie,

dr=20
Ma=B3gorzata Wnorowska

T. +48 609 =
192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: =
Forestor=20
Communication, 
NIP=20
9532311745
 

ul. Post=EApu =
14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz 
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 =
w sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych i w=20
sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia =
dyrektywy=20
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =
=BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication,=20
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod=20
nr telefonu +48609192635 oraz adresem =
e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji=20
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na =
podstawie art. 6.ust.1=20
lit b, f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, =
ograniczenia=20
przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia =
sprzeciwu,=20
prawo do cofni=EAcia zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na =
zgodno=B6=E6 z=20
prawem przetwarzania, kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej =
cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony =
Danych=20
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana=20
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o =
ochronie danych=20
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


W=20
dniu 05.01.2019 13:08 u=BFytkownik Przemo K (przemo.knychas@gmail.com)=20
napisa=B3:


W zwi=B1zku z publikacj=B1 moich i ma=B3=BFonki =
wra=BFliwych danych osobowych=20
oraz wizerunk=F3w bez naszej zgody, wzywam do natychmiastowego =
usuni=EAcia=20
wszelkich tre=B6ci i zdj=EA=E6 dost=EApnych pod =
adresem: 


 

https://forestor.pl/2017/12/dom-w-sys=
temie-steico-z-najlepszym-wynikiem-testu-szczelnosci-w-polsce/