WYDARZENIA (EVENTS)

FW: Szuflady w meblach kuchennych – materiał do artyku

Hej, jak mam odpowiada=E6 na tego typu maile =
-=20
informowa=E6, =BFe juz si=EA nie zajmujemy Hettichem, czy kaza=E6 si=EA =
kontaktowa=E6 z=20
Joann=B1?

 

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Katarzyna =
Zacharewicz-=A3ukaszuk=20
[mailto:kzacharewicz@publikator.com.pl]
Sent: Monday, =
February 4,=20
2019 2:16 PM
To: Sylwia Modzelewska
Subject: =
Szuflady w=20
meblach kuchennych – materia=B3 do artyku=B3u Meble =
PlusDzie=F1 dobry,
Pani Sylwio, przygotowuj=EA materia=B3 redakcyjny o szufladach w =
meblach=20
kuchennych – z perspektywy wzornictwa i funkcjonalno=B6ci (publikacja w=20
najbli=BFszym wydaniu Mebli Plus 1/2019). Chcia=B3abym oczywi=B6cie =
skorzysta=E6 z=20
materia=B3=F3w marki HETTICH. B=EAd=EA wdzi=EAczna za przes=B3anie tre=B6ci, jakimi dysponuj=B1 =
Pa=F1stwo w tym=20
zakresie (propozycje rozwi=B1za=F1  HETTICH do szuflad =
kuchennych – jak=20
dzia=B3aj=B1, zalety techniczne, materia=B3y, innowacyjno=B6=E6 + =
zdj=EAcia do druku).=20
Przyda=B3aby si=EA te=BF wypowied=BC przedstawiciela firmy w =
kwestii:1. Jakie nowe, ciekawe rozwi=B1zania techniczne wprowadzi=B3 lub =
zamierza=20
wprowadzi=E6  HETTICH w zakresie rozwi=B1za=F1 do szuflad =
kuchennych?2. Jak sprawi=E6, =BFeby kuchenna szuflada nie by=B3a nudna? =
(ciekawostki=20
wzornicze, innowacje technologiczne/techniczne)3. Jakie s=B1 najpopularniejsze rozwi=B1zania w zakresie kuchennych =
szuflad na=20
polskim rynku? Jakie systemy szczeg=F3lnie doceniaj=B1 =
Polacy? B=EAd=EA wdzi=EAczna za przes=B3anie materia=B3=F3w (wypowied=BC =
maks. 2 tys. znak=F3w ze=20
spacjami)  i zdj=EA=E6 do =B6rody, 6 lutego. Publikacja jest =
oczywi=B6cie=20
bezp=B3atna.

Serdecznie pozdrawiam,
Katarzyna=20
Zacharewicz-=A3ukaszuk
redaktor


Publikator Sp. z o.o. | tel. +48 85 67 85 327 | kom. + 48 609 791 781 | fax + 48 85 71 94 669 | ul. Cieszy=F1ska 3A | 15-425 Bia=B3ystok | www.publikator.com.pl 


Publikator=20
Sp. z o.o. z siedzib=B1 w Bia=B3ymstoku, 15-425 przy ul. Cieszy=F1ska =
3A, wpisana do=20
rejestru przedsi=EAbiorstw prowadzonego przez S=B1d Rejonowy
w =
Bia=B3ymstoku XII=20
Wydzia=B3 Gospodarczy Krajowego Rejestru S=B1dowego nr KRS 0000084741, =
kapita=B3=20
zak=B3adowy 220.000 z=B3, NIP: 542-021-03-91

Zawarte powy=BFej =
informacje s=B1 poufne i=20
przeznaczone wy=B3=B1cznie do u=BFytku wy=BFej wymienionego adresata. =
Je=BFeli niniejszy=20
przekaz trafi=B3 do Pa=F1stwa
przez pomy=B3k=EA, uprzejmie prosimy o =
powiadomienie=20
e-mailem zwrotnym lub telefonicznie o zaistnia=B3ym fakcie oraz o =
niezw=B3oczne=20
usuni=EAcie=20
wiadomo=B6ci.

=