WYDARZENIA (EVENTS)

FW: Zapytanie ofertowe

This is a multi-part message in MIME format.

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_NextPart_001_000E_01D4D7E7.680740B0″

——=_NextPart_001_000E_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: text/plain;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Z hotelem Mercury jako=B6=E6 tak ci=EA=BFko si=EA wsp=F3=B3pracuje. =
Babeczka odpowiada
nie na temat, wysy=B3a informacje wybi=F3rczo, na raty. Najpierw =
dosta=B3am tak=B1
propozycj=EA odno=B6nie pokoi:
W przypadku organizacji spotkania w Mercure Wroc=B3aw Centrum mo=BFemy =
zapewni=E6
Pa=F1stwu te 50 pokoi w cenie 310 PLN netto za pok=F3j standardowy =
jednoosobowy
ze =B6niadaniem.

Uczestnicy konferencji mogliby rezerwowa=E6 pokoje wed=B3ug =
dost=EApno=B6ci z 10%
rabatem od ceny wy=B6wietlanej na naszej stronie.

A poni=BFej jest info o salach konferencyjnych, ale te=BF bez =
szczeg=F3=B3=F3w. Zaraz
do niej napisz=EA, =BFeby zrobi=B3a kompleksow=B1 wycen=EA, ale ju=BF =
widz=EA, =BFe w razie
czego to by by=B3a trudna wsp=F3=B3praca.=20
=20
Zupe=B3nie inaczej ni=BF z Novotelem. Kobieta nie tylko od razu po mailu
zadzwoni=B3a dopyta=E6 o szczeg=F3=B3y, przygotowa=B3a ofert=EA na drugi =
dzie=F1, ale
zadzwoni=B3a ponownie zapyta=E6 jak ich oferta i czy co=B6 jeszcze =
mo=BFna
zaoferowa=E6.=20
=20
Ostatecznie na 6 zapyta=F1, dosta=B3am odmowne odpowiedzi od hoteli: Q =
Hotel
Plus, Scandic, Haston i Plaza.
Mamy ofert=EA tylko od Novotelu (ju=BF Ci j=B1 wys=B3a=B3am) i b=EAd=EA =
jeszcze dzia=B3a=B3a z
tym Mercurym.=20
=20
Pozdrawiam
Sylwia Modzelewska
tel. 662 215 812
s.modzelewska@forestor.pl
=20
Forestor Communication, www.forestor.pl=20
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa
ul. Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz
=20
=20

_____ =20

From: BARSKA Paulina – MERCURE Wroclaw Centrum SL1
[mailto:H3374-SL1@accor.com]=20
Sent: Friday, March 8, 2019 4:28 PM
To: Sylwia Modzelewska
Subject: RE: Zapytanie ofertowe

Pani Sylwio,

Jak najbardziej jest taka mo=BFliwo=B6=E6, poni=BFej przesy=B3am plan =
naszego pi=EAtra
konferencyjnego.

Chcia=B3a mie=E6 Pani wszystkie sale na jednym poziomie, ale tylko podam =
dla
Pani informacji, =BFe na innych pi=EAtrach mamy 7 dodatkowych sal J

Sale Millenium s=B1 salami modu=B3owymi i mo=BFemy je wszystkie =
po=B3=B1czy=E6, co da
nam przestrze=F1 614m2, do tego mo=BFemy wykorzysta=E6 Foyer o =
powierzchni 117m2.

Z przyjemno=B6ci=B1 zorganizujemy Pa=F1=B6twu ca=B3=B1 cz=EA=B6=E6 =
konferencyjn=B1.

Wspomnia=B3a Pani o parkingu dla wszystkich uczestnik=F3w konferencji – =
=B6wietnie
si=EA sk=B3ada, gdy=BF mamy do dyspozycji parking na ponad 900 miejsc J

Mam nadziej=EA, =BFe jest Pani nadal zainteresowana naszym obiektem i =
=BFe b=EAd=EA
mog=B3a przedstawi=E6 ofert=EA?=20

Pozdrawiam/Best regards

Paulina Barska

Sales Coordinator

HOTEL MERCURE
WROC=A3AW CENTRUM Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\line.gif
Pl. Dominika=F1ski 1
50-159 Wroc=B3aw – POLSKA Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\line.gif
TEL.: +48 71 323 27 20

FAX: +48 71 344 11 25

MOB: 502 198 351=20
E-mail: H3374-SL1@accor.com
mercure.com |
accorhotels.com=20

Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\foto1.jpg

Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\foto2.jpg

Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\foto3.jpg

=20
94_NWroC_Meeting_online_offer_footer

Orbis S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w S=B1dzie =
Rejonowym
dla m.st. Warszawy
XII Wydzia=B3 Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsi=EAbiorc=F3w 0000022622,
wysoko=B6=E6 kapita=B3u zak=B3adowego: 92.154.016 z=B3 (wp=B3acony w =
ca=B3o=B6ci), NIP
526-025-04-69.

Orbis S.A. 16 Bracka street, 00-028 Warsaw, registered in the District =
Court
for the Capital City of Warsaw
XII Economic Division, National Court Register [KRS] Register of =
Business
Operators 0000022622,
amount of the share capital: PLN 92,154,016 (paid up in full), tax
identification number NIP 526-025-04-69

Informujemy, =BFe administratorem Pa=F1stwa danych osobowych jest Orbis =
S.A. z
siedzib=B1 w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa oraz Accor S.A. z
siedzib=B1 w Issy-les-Moulineaux, pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130
Issy-les-Moulineaux, Francja. Przetwarzanie Pa=F1stwa danych osobowych =
ma
charakter dobrowolny, z wy=B3=B1czeniem danych niezb=EAdnych do =
spe=B3nienia
obowi=B1zk=F3w prawnych wynikaj=B1cych ze =B6wiadczenia i rozliczania =
wykonanych
us=B3ug i ma na celu spe=B3nienie obowi=B1zk=F3w prawnych, zawarcie =
umowy, w tym
zarz=B1dzanie Pa=F1stwa rezerwacjami i pobytami oraz na podstawie =
uzasadnionego
interesu prawnego s=B3u=BFy celom marketingowym oraz d=B1=BFeniom do =
poprawy jako=B6ci
Pa=F1stwa pobytu, co dotyczy mi=EAdzy innymi ankiet badaj=B1cych poziom =
Pa=F1stwa
satysfakcji z otrzymanych us=B3ug. Po do=B3=B1czeniu do programu =
lojalno=B6ciowego
Le Club AccorHotels, Pa=F1stwa dane b=EAd=B1 r=F3wnie=BF poddane =
automatycznemu
profilowaniu, kt=F3re polega na stworzeniu profilu klienta w oparciu o =
jego
preferencje podr=F3=BFnicze, w celu przygotowania na tej podstawie =
odpowiednio
sprofilowanych tre=B6ci marketingowych, w tym ofert pobytu w hotelach
AccorHotels Group. Pa=F1stwa dane osobowe dotycz=B1ce w =
szczeg=F3lno=B6ci: pobytu w
hotelu, preferencji, oraz poziom satysfakcji z us=B3ug, mog=B1 by=E6 =
udost=EApniane
na rzecz hoteli dzia=B3aj=B1cych pod jedn=B1 z marek AccorHotels Group, =
sp=F3=B3ek z
Grupy, oraz dostawc=F3w us=B3ug na rzecz hoteli, w celu poprawy =
zar=F3wno jako=B6ci
naszych us=B3ug oraz Pa=F1stwa pobytu w naszych hotelach. Pa=F1stwa dane =
mog=B1 by=E6
transferowane do pa=F1stw, kt=F3re nie gwarantuj=B1 odpowiedniego =
poziomu ochrony
przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku jednak zostan=B1 =
wdro=BFone
odpowiednie zabezpieczenia, a dodatkowo mog=B1 Pa=F1stwo uzyska=E6 =
dost=EAp do
swoich danych oraz informacje o zastosowanych =B6rodkach oraz miejscu
udost=EApnienia danych. Pa=F1stwa dane osobowe b=EAd=B1 przetwarzane =
przez okres
korzystania przez Pa=F1stwa z us=B3ug sieci AccorHotels lub wynikaj=B1cy =
z
przepis=F3w prawa dotycz=B1cych =B6wiadczenia i rozliczania wykonanych =
us=B3ug. Maj=B1
Pa=F1stwo prawo do uzyskania dost=EApu do przetwarzanych danych =
osobowych, wraz
z prawem do ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych, a tak=BFe prawem do =
wniesienia
skargi do organu nadzorczego. W celu wykonania tych praw prosimy o =
kontakt
pod adresem: data.privacy@accor.com lub
pl.gdpr@accor.com S=B1 Pa=F1stwo r=F3wnie=BF =
uprawnieni,
do wniesienia w ka=BFdej chwili sprzeciwu wobec udost=EApnienia danych =
na rzecz
hoteli oraz innych odbiorc=F3w w sieci AccorHotels, przesy=B3ania =
informacji
marketingowych o produktach i us=B3ugach sieci AccorHotels oraz =
przetwarzania
oceny satysfakcji z Pa=F1stwa pobytu w naszym hotelu, pisz=B1c na adres:
data.privacy@accor.com lub
pl.gdpr@accor.com W celu uzyskania =
szczeg=F3=B3owych
informacji, prosimy o wgl=B1d do naszej Polityki Prywatno=B6ci oraz =
Karty
Ochrony Danych Osobowych, dost=EApnych odpowiednio pod adresem:
www.orbis.pl oraz
www.accorhotels.com lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod =
adresem:
pl.gdpr@accor.com. Mog=B1 Pa=F1stwo =
r=F3wnie=BF zawsze
zwr=F3ci=E6 si=EA o przekazanie kopii Karty Ochrony Danych Osobowych lub =
Polityki
Prywatno=B6ci, kt=F3r=B1 z przyjemno=B6ci=B1 Pa=F1stwu przeka=BFemy.=20

We inform that your data controller is Obis S.A. with its registry seat =
in
Warsaw, str. Bracka 16, 00-028 Warsaw and Accor S.A. with its registry =
seat
in Issy-les-Moulineaux, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Processing of your personal data has a voluntary character excluding the
data required to fulfill legal obligations arising from providing and
calculation of services and aims to legal compliance and conclusion of =
the
contract, including manage your booking and stays and also base on
legitimate interest that serves for marketing activities and improvement =
of
the quality of your stays including satisfaction surveys. Upon joining =
the
Le Club AccorHotels loyalty program, your personal data might be also
processed in the form of automatic profiling, which consists of =
determining
the client’s profile based on his/her travel preferences, in order, on =
that
basis, to provide targeted marketing content, including offers of stays =
in
AccorHotels Group hotels. Your personal data related in particular to: =
your
stays, preferences and service satisfaction surveys, might be shared =
between
the hotels operated under one of the AccorHotels Group hotel brands and
Group companies, as well as hotels’ service providers in order to =
improve
either the quality of our services and your stay in each of our hotels. =
The
data may be transferred to countries which might not ensure an adequate
level of protection. Therefore, appropriate and suitable safeguards are
provided and additionally you can request either to obtain a copy of =
your
personal data and to receive information about the introduced measures =
and
place of data disclosure. Your personal data will be processed for a =
period
of using services offered by the AccorHotels Group and for a period =
required
by law to provide and calculate these services. You have the right to
request access to your personal data and rectification or erasure of
personal data or restriction of processing or to object to processing as
well as the right to data portability and the right to lodge a complaint
with a supervisory authority. You can enforce such rights by writing to:
data.privacy@accor.com. or
pl.gdpr@accor.com You may also at any time =
object
to sharing your data within the AccorHotels Group or to sending you
marketing information on products and services of AcccorHotels Group as =
well
as processing satisfaction surveys related to your stay, by writing to
data.privacy@accor.com or
pl.gdpr@accor.com. For more information about =
the
protection of your personal data, please see our Privacy Policy and =
Personal
Data Protection Charter, respectively available at: =

www.orbis.pl and www.accorhotels.com or
contact with the Data Protection Officer by writing to:
pl.gdpr@accor.com. You can also ask for a =
copy of
the Personal Data Protection Charter or Privacy Policy which we will be
happy to hand over.

From: Sylwia Modzelewska [mailto:s.modzelewska@forestor.pl]=20
Sent: Friday, March 8, 2019 8:42 AM
To: BARSKA Paulina – MERCURE Wroclaw Centrum SL1
Subject: RE: Zapytanie ofertowe

Dzie=F1 dobry, dzi=EAkuj=EA za odpowied=BC.

Pozostaje jeszcze kwestia pozosta=B3ych punkt=F3w – sale konferencyjne,
przestrze=F1 wystawiennicza, bankiet. Czy to r=F3wnie=BF jest mo=BFliwe =
u Pa=F1stwa,
czy Wasza oferta dotyczy wy=B3=B1cznie pokoi?=20

Pozdrawiam

Sylwia Modzelewska

tel. 662 215 812

s.modzelewska@forestor.pl

Forestor Communication, www.forestor.pl=20

ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa

ul. Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz

_____ =20

From: BARSKA Paulina – MERCURE Wroclaw Centrum SL1
[mailto:H3374-SL1@accor.com]=20
Sent: Friday, March 8, 2019 8:26 AM
To: Sylwia Modzelewska
Subject: Zapytanie ofertowe

Dzie=F1 dobry Pani Sylwio,

Rozmawia=B3am z innymi naszymi hotelami (Novotel Wroc=B3aw Centrum, =
Sofitel
Wroc=B3aw Old Town) odno=B6nie dostepno=B6ci dla Pa=F1stwa.

W przypadku organizacji spotkania w Mercure Wroc=B3aw Centrum mo=BFemy =
zapewni=E6
Pa=F1stwu te 50 pokoi w cenie 310 PLN netto za pok=F3j standardowy =
jednoosobowy
ze =B6niadaniem.

Uczestnicy konferencji mogliby rezerwowa=E6 pokoje wed=B3ug =
dost=EApno=B6ci z 10%
rabatem od ceny wy=B6wietlanej na naszej stronie.

Czy takie rozwi=B1zanie Pani odpowiada?

Je=B6li tak to z przyjemno=B6ci=B1 przedstawi=EA ofert=EA J =20

Pozdrawiam/Best regards

Paulina Barska

Sales Coordinator

HOTEL MERCURE
WROC=A3AW CENTRUM Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\line.gif
Pl. Dominika=F1ski 1
50-159 Wroc=B3aw – POLSKA Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\line.gif
TEL.: +48 71 323 27 20

FAX: +48 71 344 11 25

MOB: 502 198 351=20
E-mail: H3374-SL1@accor.com
mercure.com |
accorhotels.com=20

Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\foto1.jpg

Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\foto2.jpg

Description: Description: Description:
C:\Users\h3374-sl\Documents\Iwona\wroc=B3aw\foto3.jpg

=20
94_NWroC_Meeting_online_offer_footer

Orbis S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w S=B1dzie =
Rejonowym
dla m.st. Warszawy
XII Wydzia=B3 Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsi=EAbiorc=F3w 0000022622,
wysoko=B6=E6 kapita=B3u zak=B3adowego: 92.154.016 z=B3 (wp=B3acony w =
ca=B3o=B6ci), NIP
526-025-04-69.

Orbis S.A. 16 Bracka street, 00-028 Warsaw, registered in the District =
Court
for the Capital City of Warsaw
XII Economic Division, National Court Register [KRS] Register of =
Business
Operators 0000022622,
amount of the share capital: PLN 92,154,016 (paid up in full), tax
identification number NIP 526-025-04-69

Informujemy, =BFe administratorem Pa=F1stwa danych osobowych jest Orbis =
S.A. z
siedzib=B1 w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa oraz Accor S.A. z
siedzib=B1 w Issy-les-Moulineaux, pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130
Issy-les-Moulineaux, Francja. Przetwarzanie Pa=F1stwa danych osobowych =
ma
charakter dobrowolny, z wy=B3=B1czeniem danych niezb=EAdnych do =
spe=B3nienia
obowi=B1zk=F3w prawnych wynikaj=B1cych ze =B6wiadczenia i rozliczania =
wykonanych
us=B3ug i ma na celu spe=B3nienie obowi=B1zk=F3w prawnych, zawarcie =
umowy, w tym
zarz=B1dzanie Pa=F1stwa rezerwacjami i pobytami oraz na podstawie =
uzasadnionego
interesu prawnego s=B3u=BFy celom marketingowym oraz d=B1=BFeniom do =
poprawy jako=B6ci
Pa=F1stwa pobytu, co dotyczy mi=EAdzy innymi ankiet badaj=B1cych poziom =
Pa=F1stwa
satysfakcji z otrzymanych us=B3ug. Po do=B3=B1czeniu do programu =
lojalno=B6ciowego
Le Club AccorHotels, Pa=F1stwa dane b=EAd=B1 r=F3wnie=BF poddane =
automatycznemu
profilowaniu, kt=F3re polega na stworzeniu profilu klienta w oparciu o =
jego
preferencje podr=F3=BFnicze, w celu przygotowania na tej podstawie =
odpowiednio
sprofilowanych tre=B6ci marketingowych, w tym ofert pobytu w hotelach
AccorHotels Group. Pa=F1stwa dane osobowe dotycz=B1ce w =
szczeg=F3lno=B6ci: pobytu w
hotelu, preferencji, oraz poziom satysfakcji z us=B3ug, mog=B1 by=E6 =
udost=EApniane
na rzecz hoteli dzia=B3aj=B1cych pod jedn=B1 z marek AccorHotels Group, =
sp=F3=B3ek z
Grupy, oraz dostawc=F3w us=B3ug na rzecz hoteli, w celu poprawy =
zar=F3wno jako=B6ci
naszych us=B3ug oraz Pa=F1stwa pobytu w naszych hotelach. Pa=F1stwa dane =
mog=B1 by=E6
transferowane do pa=F1stw, kt=F3re nie gwarantuj=B1 odpowiedniego =
poziomu ochrony
przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku jednak zostan=B1 =
wdro=BFone
odpowiednie zabezpieczenia, a dodatkowo mog=B1 Pa=F1stwo uzyska=E6 =
dost=EAp do
swoich danych oraz informacje o zastosowanych =B6rodkach oraz miejscu
udost=EApnienia danych. Pa=F1stwa dane osobowe b=EAd=B1 przetwarzane =
przez okres
korzystania przez Pa=F1stwa z us=B3ug sieci AccorHotels lub wynikaj=B1cy =
z
przepis=F3w prawa dotycz=B1cych =B6wiadczenia i rozliczania wykonanych =
us=B3ug. Maj=B1
Pa=F1stwo prawo do uzyskania dost=EApu do przetwarzanych danych =
osobowych, wraz
z prawem do ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych, a tak=BFe prawem do =
wniesienia
skargi do organu nadzorczego. W celu wykonania tych praw prosimy o =
kontakt
pod adresem: data.privacy@accor.com lub
pl.gdpr@accor.com S=B1 Pa=F1stwo r=F3wnie=BF =
uprawnieni,
do wniesienia w ka=BFdej chwili sprzeciwu wobec udost=EApnienia danych =
na rzecz
hoteli oraz innych odbiorc=F3w w sieci AccorHotels, przesy=B3ania =
informacji
marketingowych o produktach i us=B3ugach sieci AccorHotels oraz =
przetwarzania
oceny satysfakcji z Pa=F1stwa pobytu w naszym hotelu, pisz=B1c na adres:
data.privacy@accor.com lub
pl.gdpr@accor.com W celu uzyskania =
szczeg=F3=B3owych
informacji, prosimy o wgl=B1d do naszej Polityki Prywatno=B6ci oraz =
Karty
Ochrony Danych Osobowych, dost=EApnych odpowiednio pod adresem:
www.orbis.pl oraz
www.accorhotels.com lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod =
adresem:
pl.gdpr@accor.com. Mog=B1 Pa=F1stwo =
r=F3wnie=BF zawsze
zwr=F3ci=E6 si=EA o przekazanie kopii Karty Ochrony Danych Osobowych lub =
Polityki
Prywatno=B6ci, kt=F3r=B1 z przyjemno=B6ci=B1 Pa=F1stwu przeka=BFemy.=20

We inform that your data controller is Obis S.A. with its registry seat =
in
Warsaw, str. Bracka 16, 00-028 Warsaw and Accor S.A. with its registry =
seat
in Issy-les-Moulineaux, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Processing of your personal data has a voluntary character excluding the
data required to fulfill legal obligations arising from providing and
calculation of services and aims to legal compliance and conclusion of =
the
contract, including manage your booking and stays and also base on
legitimate interest that serves for marketing activities and improvement =
of
the quality of your stays including satisfaction surveys. Upon joining =
the
Le Club AccorHotels loyalty program, your personal data might be also
processed in the form of automatic profiling, which consists of =
determining
the client’s profile based on his/her travel preferences, in order, on =
that
basis, to provide targeted marketing content, including offers of stays =
in
AccorHotels Group hotels. Your personal data related in particular to: =
your
stays, preferences and service satisfaction surveys, might be shared =
between
the hotels operated under one of the AccorHotels Group hotel brands and
Group companies, as well as hotels’ service providers in order to =
improve
either the quality of our services and your stay in each of our hotels. =
The
data may be transferred to countries which might not ensure an adequate
level of protection. Therefore, appropriate and suitable safeguards are
provided and additionally you can request either to obtain a copy of =
your
personal data and to receive information about the introduced measures =
and
place of data disclosure. Your personal data will be processed for a =
period
of using services offered by the AccorHotels Group and for a period =
required
by law to provide and calculate these services. You have the right to
request access to your personal data and rectification or erasure of
personal data or restriction of processing or to object to processing as
well as the right to data portability and the right to lodge a complaint
with a supervisory authority. You can enforce such rights by writing to:
data.privacy@accor.com. or
pl.gdpr@accor.com You may also at any time =
object
to sharing your data within the AccorHotels Group or to sending you
marketing information on products and services of AcccorHotels Group as =
well
as processing satisfaction surveys related to your stay, by writing to
data.privacy@accor.com or
pl.gdpr@accor.com. For more information about =
the
protection of your personal data, please see our Privacy Policy and =
Personal
Data Protection Charter, respectively available at: =

www.orbis.pl and www.accorhotels.com or
contact with the Data Protection Officer by writing to:
pl.gdpr@accor.com. You can also ask for a =
copy of
the Personal Data Protection Charter or Privacy Policy which we will be
happy to hand over.

From: Sylwia Modzelewska [mailto:s.modzelewska@forestor.pl]=20
Sent: Tuesday, March 5, 2019 10:16 AM
To: BARSKA Paulina – MERCURE Wroclaw Centrum SL1
Subject: Zapytanie ofertowe

Dzie=F1 dobry,=20

w nawi=B1zaniu do wczorajszej rozmowy telefonicznej, przesy=B3am =
zapytanie
dotycz=B1ce mo=BFliwo=B6ci zorganizowania konferencji w Pa=F1stwa =
hotelu. Poprosz=EA o
odpowied=BC czy – uwzgl=EAdniaj=B1c poni=BFsze wymagania – jest taka =
mo=BFliwo=B6=E6 i
kalkulacj=EA cenow=B1.=20

Termin: 23-24 marca 2020 r.

pocz=B1tek – 23 marca godz. 16=20

koniec – 24 marca ok. 15.00

Sale konferencyjne:

Sala konferencyjna dla 250-300 go=B6ci, scena, 2 ekrany i rzutnik do
prezentacji, nag=B3o=B6nienie, klimatyzacja=20

Przestrze=F1 wystawiennicza: minimum 250 m ze sto=B3ami na przerwy =
kawowe oraz
lunch w dniu 24.03=20

Dodatkowo pierwszego dnia sala bankietowa na 250 os=F3b (19.00-24.00)

Uwaga! Wszystkie sale na jednym poziomie

Pokoje – data przyjazdu 23.03.2020; data wyjazdu: 24.03.2020

Przewidywana ilo=B6=E6 miejsc noclegowych – 200

Pokoje dla organizatora konferencji – ok. 50=20

Pokoje dla go=B6ci rezerwowane i op=B3acane przez go=B6ci na has=B3o =
konferencji –
ok. 150=20

Catering :

1. Ca=B3odzienna przerwa kawowa podczas dw=F3ch dni trwania konferencji
23-24.03.2020

2. bankiet 23.03.202 od godz.19.00

– w formie bufetu szwedzkiego dla 250-300 os=F3b

– open bar: kawa, herbata, soki, woda z cytryn=B1, wino sto=B3owe, piwo, =
w=F3dka

3. Lunch na zako=F1czenie konferencji 24.03.2020 o godz. 15.30

Parkingi

Zapewnione miejsce parkingowe dla uczestnik=F3w konferencji

Pozdrawiam

Sylwia Modzelewska

tel. 662 215 812

s.modzelewska@forestor.pl

Forestor Communication, www.forestor.pl=20

ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa

ul. Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz

This e-mail, any attachments and the information contained therein =
(“this
message”) are confidential and intended solely for the use of the
addressee(s). If you have received this message in error please send it =
back
to the sender and delete it. Unauthorized publication, use, =
dissemination or
disclosure of this message, either in whole or in part is strictly
prohibited.

_____ =20

Ce message electronique et tous les fichiers joints ainsi que les
informations contenues dans ce message (ci apres “le message”), sont
confidentiels et destines exclusivement a l’usage de la personne a =
laquelle
ils sont adresses. Si vous avez recu ce message par erreur, merci de le
renvoyer a son emetteur et de le detruire. Toute diffusion, publication,
totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non
expressement autorisees de ce message, sont interdites.

This e-mail, any attachments and the information contained therein =
(“this
message”) are confidential and intended solely for the use of the
addressee(s). If you have received this message in error please send it =
back
to the sender and delete it. Unauthorized publication, use, =
dissemination or
disclosure of this message, either in whole or in part is strictly
prohibited.

_____ =20

Ce message electronique et tous les fichiers joints ainsi que les
informations contenues dans ce message (ci apres “le message”), sont
confidentiels et destines exclusivement a l’usage de la personne a =
laquelle
ils sont adresses. Si vous avez recu ce message par erreur, merci de le
renvoyer a son emetteur et de le detruire. Toute diffusion, publication,
totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non
expressement autorisees de ce message, sont interdites.

——=_NextPart_001_000E_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: text/html;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


v\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
o\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
w\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
.shape {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}

@font-face {
font-family: Wingdings;
}
@font-face {
font-family: Cambria Math;
}
@font-face {
font-family: Calibri;
}
@font-face {
font-family: Tahoma;
}
@page WordSection1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt =
70.85pt 70.85pt; }
P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,serif; MARGIN: 0cm 0cm =
0pt
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,serif; MARGIN: 0cm 0cm =
0pt
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,serif; MARGIN: 0cm 0cm =
0pt
}
A:link {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: #0563c1; mso-style-priority: 99
}
SPAN.MsoHyperlink {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: #0563c1; mso-style-priority: 99
}
A:visited {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: #954f72; mso-style-priority: 99
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: #954f72; mso-style-priority: 99
}
P {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,serif; MARGIN-LEFT: =
0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm; mso-style-priority: 99; mso-margin-top-alt: =
auto; mso-margin-bottom-alt: auto
}
SPAN.EmailStyle17 {
FONT-FAMILY: “Calibri”,sans-serif; COLOR: #5f235f; mso-style-type: =
personal
}
SPAN.EmailStyle19 {
FONT-FAMILY: “Calibri”,sans-serif; COLOR: #5f235f; mso-style-type: =
personal-reply
}
.MsoChpDefault {
FONT-SIZE: 10pt; mso-style-type: export-only
}
DIV.WordSection1 {
page: WordSection1
}

Z  hotelem Mercury  jako=B6=E6 tak =
ci=EA=BFko si=EA=20
wsp=F3=B3pracuje. Babeczka odpowiada nie na temat, wysy=B3a informacje =
wybi=F3rczo, na=20
raty. Najpierw dosta=B3am tak=B1 propozycj=EA odno=B6nie =
pokoi:


W=20
przypadku organizacji spotkania w Mercure Wroc=B3aw Centrum mo=BFemy =
zapewni=E6=20
Pa=F1stwu te 50 pokoi w cenie 310 PLN netto za pok=F3j standardowy =
jednoosobowy ze=20
=B6niadaniem.Uczestnicy=20
konferencji mogliby rezerwowa=E6 pokoje wed=B3ug dost=EApno=B6ci z 10% =
rabatem od ceny=20
wy=B6wietlanej na naszej stronie.A =
poni=BFej jest info=20
o salach konferencyjnych, ale te=BF bez szczeg=F3=B3=F3w. Zaraz do niej =
napisz=EA, =BFeby=20
zrobi=B3a kompleksow=B1 wycen=EA, ale ju=BF widz=EA, =BFe w razie czego =
to by by=B3a trudna=20
wsp=F3=B3praca.

 

Zupe=B3nie inaczej ni=BF=20
z Novotelem. Kobieta nie tylko od razu po mailu zadzwoni=B3a dopyta=E6 o =
szczeg=F3=B3y,=20
przygotowa=B3a ofert=EA na drugi dzie=F1, ale zadzwoni=B3a ponownie =
zapyta=E6 jak ich=20
oferta i czy co=B6 jeszcze mo=BFna zaoferowa=E6.

 

Ostatecznie na=20
6 zapyta=F1, dosta=B3am odmowne odpowiedzi od hoteli: Q Hotel =
Plus,=20
Scandic, Haston i Plaza.

Mamy =
ofert=EA tylko od=20
Novotelu (ju=BF Ci j=B1 wys=B3a=B3am) i b=EAd=EA jeszcze dzia=B3a=B3a z =
tym Mercurym.=20

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 

From: BARSKA Paulina – MERCURE =
Wroclaw Centrum=20
SL1 [mailto:H3374-SL1@accor.com]
Sent: Friday, March 8, 2019 =
4:28=20
PM
To: Sylwia Modzelewska
Subject: RE: Zapytanie=20
ofertowe
Pani=20
Sylwio,Jak=20
najbardziej jest taka mo=BFliwo=B6=E6, poni=BFej przesy=B3am plan =
naszego pi=EAtra=20
konferencyjnego.


Chcia=B3a=20
mie=E6 Pani wszystkie sale na jednym poziomie, ale tylko podam dla Pani=20
informacji, =BFe na innych pi=EAtrach mamy 7 dodatkowych sal =
J


Sale=20
Millenium s=B1 salami modu=B3owymi i mo=BFemy je wszystkie =
po=B3=B1czy=E6, co da nam=20
przestrze=F1 614m2, do tego mo=BFemy wykorzysta=E6 Foyer o powierzchni=20
117m2.Z=20
przyjemno=B6ci=B1 zorganizujemy Pa=F1=B6twu ca=B3=B1 cz=EA=B6=E6=20
konferencyjn=B1.


Wspomnia=B3a=20
Pani o parkingu dla wszystkich uczestnik=F3w konferencji – =
=B6wietnie si=EA sk=B3ada,=20
gdy=BF mamy do dyspozycji parking na ponad 900 miejsc
JMam=20
nadziej=EA, =BFe jest Pani nadal zainteresowana naszym obiektem i =BFe =
b=EAd=EA mog=B3a=20
przedstawi=E6 ofert=EA?Pozdrawiam/Best=20
regards


Paulina=20
Barska


Sales=20
Coordinator


HOTEL=20
MERCURE
WROC=A3AW CENTRUM
=20

Pl.=20
Dominika=F1ski 1
50-159 Wroc=B3aw – POLSKA

TEL.: =20
+48 71 323 27 20


FAX:  =20
+48 71 344 11 25


MOB:=20
502 198 351
E-mail: H3374-SL1@accor.com
mercure.com | accorhotels.com =

3D94_NWroC_Meeting_online_offer_footer=20


Orbis=20
S.A. ul.
Bracka=20
16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w S=B1dzie Rejonowym dla m.st. =
Warszawy
XII=20
Wydzia=B3 Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsi=EAbiorc=F3w =
0000022622,
wysoko=B6=E6=20
kapita=B3u zak=B3adowego: 92.154.016 z=B3 (wp=B3acony w ca=B3o=B6ci), =
NIP=20
526-025-04-69.

Orbis=20
S.A. 16 Bracka street, 00-028 Warsaw, registered in the District Court =
for the=20
Capital City of Warsaw
XII Economic Division, National Court Register =
[KRS]=20
Register of Business Operators 0000022622,
amount of the share =
capital: PLN=20
92,154,016 (paid up in full), tax identification number NIP=20
526-025-04-69


Informujemy,=20
=BFe administratorem Pa=F1stwa danych osobowych jest Orbis S.A. z =
siedzib=B1 w=20
Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa oraz Accor S.A. z siedzib=B1 w =

Issy-les-Moulineaux, pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130 =
Issy-les-Moulineaux,=20
Francja. Przetwarzanie Pa=F1stwa danych osobowych ma charakter =
dobrowolny, z=20
wy=B3=B1czeniem danych niezb=EAdnych do spe=B3nienia obowi=B1zk=F3w =
prawnych wynikaj=B1cych ze=20
=B6wiadczenia i rozliczania wykonanych us=B3ug i ma na celu spe=B3nienie =
obowi=B1zk=F3w=20
prawnych, zawarcie umowy, w tym zarz=B1dzanie Pa=F1stwa rezerwacjami i =
pobytami oraz=20
na podstawie uzasadnionego interesu prawnego s=B3u=BFy celom =
marketingowym oraz=20
d=B1=BFeniom do poprawy jako=B6ci Pa=F1stwa pobytu, co dotyczy mi=EAdzy =
innymi ankiet=20
badaj=B1cych poziom Pa=F1stwa satysfakcji z otrzymanych us=B3ug. Po =
do=B3=B1czeniu do=20
programu lojalno=B6ciowego Le Club AccorHotels, Pa=F1stwa dane b=EAd=B1 =
r=F3wnie=BF poddane=20
automatycznemu profilowaniu, kt=F3re polega na stworzeniu profilu =
klienta w=20
oparciu o jego preferencje podr=F3=BFnicze, w celu przygotowania na tej =
podstawie=20
odpowiednio sprofilowanych tre=B6ci marketingowych, w tym ofert pobytu w =
hotelach=20
AccorHotels Group. Pa=F1stwa dane osobowe dotycz=B1ce w =
szczeg=F3lno=B6ci: pobytu w=20
hotelu, preferencji, oraz poziom satysfakcji z us=B3ug, mog=B1 by=E6 =
udost=EApniane na=20
rzecz hoteli dzia=B3aj=B1cych pod jedn=B1 z marek AccorHotels Group, =
sp=F3=B3ek z Grupy,=20
oraz dostawc=F3w us=B3ug na rzecz hoteli, w celu poprawy zar=F3wno =
jako=B6ci naszych=20
us=B3ug oraz Pa=F1stwa pobytu w naszych hotelach. Pa=F1stwa dane mog=B1 =
by=E6=20
transferowane do pa=F1stw, kt=F3re nie gwarantuj=B1 odpowiedniego =
poziomu ochrony=20
przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku jednak zostan=B1 =
wdro=BFone=20
odpowiednie zabezpieczenia, a dodatkowo mog=B1 Pa=F1stwo uzyska=E6 =
dost=EAp do swoich=20
danych oraz informacje o zastosowanych =B6rodkach oraz miejscu =
udost=EApnienia=20
danych. Pa=F1stwa dane osobowe b=EAd=B1 przetwarzane przez okres =
korzystania przez=20
Pa=F1stwa z us=B3ug sieci AccorHotels lub wynikaj=B1cy z przepis=F3w =
prawa dotycz=B1cych=20
=B6wiadczenia i rozliczania wykonanych us=B3ug. Maj=B1 Pa=F1stwo prawo =
do uzyskania=20
dost=EApu do przetwarzanych danych osobowych, wraz z prawem do ich =
sprostowania,=20
usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz =
przeniesienia=20
danych, a tak=BFe prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W =
celu=20
wykonania tych praw prosimy o kontakt pod adresem: data.privacy@accor.com lub pl.gdpr@accor.com S=B1 Pa=F1stwo =
r=F3wnie=BF=20
uprawnieni, do wniesienia w ka=BFdej chwili sprzeciwu wobec =
udost=EApnienia danych=20
na rzecz hoteli oraz innych odbiorc=F3w w sieci AccorHotels, =
przesy=B3ania=20
informacji marketingowych o produktach i us=B3ugach sieci AccorHotels =
oraz=20
przetwarzania oceny satysfakcji z Pa=F1stwa pobytu w naszym hotelu, =
pisz=B1c na=20
adres: data.privacy@accor.com lub pl.gdpr@accor.com W celu uzyskania=20
szczeg=F3=B3owych informacji, prosimy o wgl=B1d do naszej Polityki =
Prywatno=B6ci oraz=20
Karty Ochrony Danych Osobowych, dost=EApnych odpowiednio pod adresem: www.orbis.pl=20
oraz www.accorhotels.com lub kontakt z =
Inspektorem=20
Ochrony Danych pod adresem: pl.gdpr@accor.com. Mog=B1 Pa=F1stwo =
r=F3wnie=BF zawsze=20
zwr=F3ci=E6 si=EA o przekazanie kopii Karty Ochrony Danych Osobowych lub =
Polityki=20
Prywatno=B6ci, kt=F3r=B1 z przyjemno=B6ci=B1 Pa=F1stwu przeka=BFemy. =


We=20
inform that your data controller is Obis S.A. with its registry seat in =
Warsaw,=20
str. Bracka 16, 00-028 Warsaw and Accor S.A. with its registry seat in=20
Issy-les-Moulineaux, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux. =
Processing=20
of your personal data has a voluntary character excluding the data =
required to=20
fulfill legal obligations arising from providing and calculation of =
services and=20
aims to legal compliance and conclusion of the contract, including =
manage your=20
booking and stays and also base on legitimate interest that serves for =
marketing=20
activities and improvement of the quality of your stays including =
satisfaction=20
surveys. Upon joining the Le Club AccorHotels loyalty program, your =
personal=20
data might be also processed in the form of automatic profiling, which =
consists=20
of determining the client’s profile based on his/her travel =
preferences, in=20
order, on that basis, to provide targeted marketing content, including =
offers of=20
stays in AccorHotels Group hotels. Your personal data related in =
particular to:=20
your stays, preferences and service satisfaction surveys, might be =
shared=20
between the hotels operated under one of the AccorHotels Group hotel =
brands and=20
Group companies, as well as hotels’ service providers in order to =
improve either=20
the quality of our services and your stay in each of our hotels. The =
data may be=20
transferred to countries which might not ensure an adequate level of =
protection.=20
Therefore, appropriate and suitable safeguards are provided =
and=20
additionally you can request either to obtain a copy of your personal =
data and=20
to receive information about the introduced measures and place of data=20
disclosure.
=20
Your personal data will be processed for a period of using services =
offered by=20
the AccorHotels Group and for a period required by law to provide and =
calculate=20
these services. You have the right to request access to your personal =
data and=20
rectification or erasure of personal data or restriction of processing =
or to=20
object to processing as well as the right to data portability and the =
right to=20
lodge a complaint with a supervisory authority. You can enforce such =
rights by=20
writing to: data.privacy@accor.com. or pl.gdpr@accor.com You may also at =
any time=20
object to sharing your data within the AccorHotels Group or to sending =
you=20
marketing information on products and services of AcccorHotels Group as =
well as=20
processing satisfaction surveys related to your stay, by writing to data.privacy@accor.com or pl.gdpr@accor.com. For more =
information about=20
the protection of your personal data, please see our Privacy Policy and =
Personal=20
Data Protection Charter, respectively available at: www.orbis.pl=20
and www.accorhotels.com or contact with =
the Data=20
Protection Officer by writing to: pl.gdpr@accor.com. You can also ask =
for a copy=20
of the Personal Data Protection Charter or Privacy Policy which we will =
be happy=20
to hand over.

From: Sylwia =
Modzelewska=20
[mailto:s.modzelewska@forestor.pl]
Sent: Friday, March 8, =
2019 8:42=20
AM
To: BARSKA Paulina – MERCURE Wroclaw Centrum SL1=20
<H3374-SL1@accor.com>
Subject: RE: Zapytanie=20
ofertoweDzie=F1 =
dobry, dzi=EAkuj=EA=20
za odpowied=BC.Pozostaje =
jeszcze=20
kwestia pozosta=B3ych punkt=F3w – sale konferencyjne, przestrze=F1 =
wystawiennicza,=20
bankiet. Czy to r=F3wnie=BF jest mo=BFliwe u Pa=F1stwa, czy Wasza oferta =
dotyczy=20
wy=B3=B1cznie pokoi?


Pozdrawiam


Sylwia=20
Modzelewska


tel. 662 215=20
812


s.modzelewska@forestor.plForestor=20
Communication, www.forestor.pl 


ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa


ul.=20
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz


From: =
BARSKA=20
Paulina – MERCURE Wroclaw Centrum SL1 [mailto:H3374-SL1@accor.com]=20

Sent: Friday, March 8, 2019 8:26 AM
To: Sylwia=20
Modzelewska
Subject: Zapytanie ofertowe


Dzie=F1=20
dobry Pani Sylwio,Rozmawia=B3am=20
z innymi naszymi hotelami (Novotel Wroc=B3aw Centrum, Sofitel Wroc=B3aw =
Old Town)=20
odno=B6nie dostepno=B6ci dla Pa=F1stwa.


W=20
przypadku organizacji spotkania w Mercure Wroc=B3aw Centrum mo=BFemy =
zapewni=E6=20
Pa=F1stwu te 50 pokoi w cenie 310 PLN netto za pok=F3j standardowy =
jednoosobowy ze=20
=B6niadaniem.Uczestnicy=20
konferencji mogliby rezerwowa=E6 pokoje wed=B3ug dost=EApno=B6ci z 10% =
rabatem od ceny=20
wy=B6wietlanej na naszej stronie.Czy=20
takie rozwi=B1zanie Pani odpowiada?


Je=B6li=20
tak to z przyjemno=B6ci=B1 przedstawi=EA ofert=EA
J=20
 
Pozdrawiam/Best=20
regards


Paulina=20
Barska


Sales=20
Coordinator


HOTEL=20
MERCURE
WROC=A3AW CENTRUM
=20

Pl.=20
Dominika=F1ski 1
50-159 Wroc=B3aw – POLSKA

TEL.: =20
+48 71 323 27 20


FAX:  =20
+48 71 344 11 25


MOB:=20
502 198 351
E-mail: H3374-SL1@accor.com
mercure.com | accorhotels.com =

3D94_NWroC_Meeting_online_offer_footer=20


Orbis=20
S.A. ul.
Bracka=20
16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w S=B1dzie Rejonowym dla m.st. =
Warszawy
XII=20
Wydzia=B3 Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsi=EAbiorc=F3w =
0000022622,
wysoko=B6=E6=20
kapita=B3u zak=B3adowego: 92.154.016 z=B3 (wp=B3acony w ca=B3o=B6ci), =
NIP=20
526-025-04-69.

Orbis=20
S.A. 16 Bracka street, 00-028 Warsaw, registered in the District Court =
for the=20
Capital City of Warsaw
XII Economic Division, National Court Register =
[KRS]=20
Register of Business Operators 0000022622,
amount of the share =
capital: PLN=20
92,154,016 (paid up in full), tax identification number NIP=20
526-025-04-69


Informujemy,=20
=BFe administratorem Pa=F1stwa danych osobowych jest Orbis S.A. z =
siedzib=B1 w=20
Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa oraz Accor S.A. z siedzib=B1 w =

Issy-les-Moulineaux, pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130 =
Issy-les-Moulineaux,=20
Francja. Przetwarzanie Pa=F1stwa danych osobowych ma charakter =
dobrowolny, z=20
wy=B3=B1czeniem danych niezb=EAdnych do spe=B3nienia obowi=B1zk=F3w =
prawnych wynikaj=B1cych ze=20
=B6wiadczenia i rozliczania wykonanych us=B3ug i ma na celu spe=B3nienie =
obowi=B1zk=F3w=20
prawnych, zawarcie umowy, w tym zarz=B1dzanie Pa=F1stwa rezerwacjami i =
pobytami oraz=20
na podstawie uzasadnionego interesu prawnego s=B3u=BFy celom =
marketingowym oraz=20
d=B1=BFeniom do poprawy jako=B6ci Pa=F1stwa pobytu, co dotyczy mi=EAdzy =
innymi ankiet=20
badaj=B1cych poziom Pa=F1stwa satysfakcji z otrzymanych us=B3ug. Po =
do=B3=B1czeniu do=20
programu lojalno=B6ciowego Le Club AccorHotels, Pa=F1stwa dane b=EAd=B1 =
r=F3wnie=BF poddane=20
automatycznemu profilowaniu, kt=F3re polega na stworzeniu profilu =
klienta w=20
oparciu o jego preferencje podr=F3=BFnicze, w celu przygotowania na tej =
podstawie=20
odpowiednio sprofilowanych tre=B6ci marketingowych, w tym ofert pobytu w =
hotelach=20
AccorHotels Group. Pa=F1stwa dane osobowe dotycz=B1ce w =
szczeg=F3lno=B6ci: pobytu w=20
hotelu, preferencji, oraz poziom satysfakcji z us=B3ug, mog=B1 by=E6 =
udost=EApniane na=20
rzecz hoteli dzia=B3aj=B1cych pod jedn=B1 z marek AccorHotels Group, =
sp=F3=B3ek z Grupy,=20
oraz dostawc=F3w us=B3ug na rzecz hoteli, w celu poprawy zar=F3wno =
jako=B6ci naszych=20
us=B3ug oraz Pa=F1stwa pobytu w naszych hotelach. Pa=F1stwa dane mog=B1 =
by=E6=20
transferowane do pa=F1stw, kt=F3re nie gwarantuj=B1 odpowiedniego =
poziomu ochrony=20
przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku jednak zostan=B1 =
wdro=BFone=20
odpowiednie zabezpieczenia, a dodatkowo mog=B1 Pa=F1stwo uzyska=E6 =
dost=EAp do swoich=20
danych oraz informacje o zastosowanych =B6rodkach oraz miejscu =
udost=EApnienia=20
danych. Pa=F1stwa dane osobowe b=EAd=B1 przetwarzane przez okres =
korzystania przez=20
Pa=F1stwa z us=B3ug sieci AccorHotels lub wynikaj=B1cy z przepis=F3w =
prawa dotycz=B1cych=20
=B6wiadczenia i rozliczania wykonanych us=B3ug. Maj=B1 Pa=F1stwo prawo =
do uzyskania=20
dost=EApu do przetwarzanych danych osobowych, wraz z prawem do ich =
sprostowania,=20
usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz =
przeniesienia=20
danych, a tak=BFe prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W =
celu=20
wykonania tych praw prosimy o kontakt pod adresem: data.privacy@accor.com lub pl.gdpr@accor.com S=B1 Pa=F1stwo =
r=F3wnie=BF=20
uprawnieni, do wniesienia w ka=BFdej chwili sprzeciwu wobec =
udost=EApnienia danych=20
na rzecz hoteli oraz innych odbiorc=F3w w sieci AccorHotels, =
przesy=B3ania=20
informacji marketingowych o produktach i us=B3ugach sieci AccorHotels =
oraz=20
przetwarzania oceny satysfakcji z Pa=F1stwa pobytu w naszym hotelu, =
pisz=B1c na=20
adres: data.privacy@accor.com lub pl.gdpr@accor.com W celu uzyskania=20
szczeg=F3=B3owych informacji, prosimy o wgl=B1d do naszej Polityki =
Prywatno=B6ci oraz=20
Karty Ochrony Danych Osobowych, dost=EApnych odpowiednio pod adresem: www.orbis.pl=20
oraz www.accorhotels.com lub kontakt z =
Inspektorem=20
Ochrony Danych pod adresem: pl.gdpr@accor.com. Mog=B1 Pa=F1stwo =
r=F3wnie=BF zawsze=20
zwr=F3ci=E6 si=EA o przekazanie kopii Karty Ochrony Danych Osobowych lub =
Polityki=20
Prywatno=B6ci, kt=F3r=B1 z przyjemno=B6ci=B1 Pa=F1stwu przeka=BFemy. =


We=20
inform that your data controller is Obis S.A. with its registry seat in =
Warsaw,=20
str. Bracka 16, 00-028 Warsaw and Accor S.A. with its registry seat in=20
Issy-les-Moulineaux, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux. =
Processing=20
of your personal data has a voluntary character excluding the data =
required to=20
fulfill legal obligations arising from providing and calculation of =
services and=20
aims to legal compliance and conclusion of the contract, including =
manage your=20
booking and stays and also base on legitimate interest that serves for =
marketing=20
activities and improvement of the quality of your stays including =
satisfaction=20
surveys. Upon joining the Le Club AccorHotels loyalty program, your =
personal=20
data might be also processed in the form of automatic profiling, which =
consists=20
of determining the client’s profile based on his/her travel =
preferences, in=20
order, on that basis, to provide targeted marketing content, including =
offers of=20
stays in AccorHotels Group hotels. Your personal data related in =
particular to:=20
your stays, preferences and service satisfaction surveys, might be =
shared=20
between the hotels operated under one of the AccorHotels Group hotel =
brands and=20
Group companies, as well as hotels’ service providers in order to =
improve either=20
the quality of our services and your stay in each of our hotels. The =
data may be=20
transferred to countries which might not ensure an adequate level of =
protection.=20
Therefore, appropriate and suitable safeguards are provided =
and=20
additionally you can request either to obtain a copy of your personal =
data and=20
to receive information about the introduced measures and place of data=20
disclosure.
=20
Your personal data will be processed for a period of using services =
offered by=20
the AccorHotels Group and for a period required by law to provide and =
calculate=20
these services. You have the right to request access to your personal =
data and=20
rectification or erasure of personal data or restriction of processing =
or to=20
object to processing as well as the right to data portability and the =
right to=20
lodge a complaint with a supervisory authority. You can enforce such =
rights by=20
writing to: data.privacy@accor.com. or pl.gdpr@accor.com You may also at =
any time=20
object to sharing your data within the AccorHotels Group or to sending =
you=20
marketing information on products and services of AcccorHotels Group as =
well as=20
processing satisfaction surveys related to your stay, by writing to data.privacy@accor.com or pl.gdpr@accor.com. For more =
information about=20
the protection of your personal data, please see our Privacy Policy and =
Personal=20
Data Protection Charter, respectively available at: www.orbis.pl=20
and www.accorhotels.com or contact with =
the Data=20
Protection Officer by writing to: pl.gdpr@accor.com. You can also ask =
for a copy=20
of the Personal Data Protection Charter or Privacy Policy which we will =
be happy=20
to hand over.

From: Sylwia =
Modzelewska=20
[mailto:s.modzelewska@forestor.p=
l
]=20

Sent: Tuesday, March 5, 2019 10:16 AM
To: BARSKA =
Paulina -=20
MERCURE Wroclaw Centrum SL1 <H3374-SL1@accor.com>
Sub=
ject:
=20
Zapytanie ofertowe

Dzie=F1 =
dobry,=20


w =
nawi=B1zaniu do=20
wczorajszej rozmowy telefonicznej, przesy=B3am zapytanie dotycz=B1ce =
mo=BFliwo=B6ci=20
zorganizowania konferencji w Pa=F1stwa hotelu. Poprosz=EA o odpowied=BC =
czy -=20
uwzgl=EAdniaj=B1c poni=BFsze wymagania – jest taka mo=BFliwo=B6=E6 =
i kalkulacj=EA cenow=B1.=20Termin: 23-24 =
marca=20
2020 r.


pocz=B1tek – =
23 marca=20
godz. 16 


koniec – 24 =
marca ok.=20
15.00Sale=20
konferencyjne:


Sala =
konferencyjna dla=20
250-300 go=B6ci, scena, 2 ekrany i rzutnik do prezentacji, =
nag=B3o=B6nienie,=20
klimatyzacja


Przestrze=F1=20
wystawiennicza: minimum 250 m ze sto=B3ami na przerwy kawowe oraz lunch =
w dniu=20
24.03


Dodatkowo =
pierwszego=20
dnia sala bankietowa na 250 os=F3b (19.00-24.00)


Uwaga! Wszystkie =
sale na=20
jednym poziomiePokoje =
– data =
przyjazdu=20
23.03.2020; data wyjazdu: 24.03.2020


Przewidywana =
ilo=B6=E6=20
miejsc noclegowych – 200


Pokoje dla =
organizatora=20
konferencji – ok. 50 


Pokoje dla =
go=B6ci=20
rezerwowane i op=B3acane przez go=B6ci na has=B3o konferencji – ok.=20
150 Catering=20
:


1. =
Ca=B3odzienna przerwa=20
kawowa podczas dw=F3ch dni trwania konferencji =
23-24.03.2020


2. bankiet =
23.03.202 od=20
godz.19.00


– w formie =
bufetu=20
szwedzkiego dla 250-300 os=F3b


– open bar: =
kawa,=20
herbata, soki, woda z cytryn=B1, wino sto=B3owe, piwo, =
w=F3dka


3. Lunch na =
zako=F1czenie=20
konferencji 24.03.2020 o godz. 15.30Parkingi


Zapewnione=20
miejsce  parkingowe dla uczestnik=F3w =
konferencji
Pozdrawiam


Sylwia=20
Modzelewska


tel. 662 215=20
812


s.modzelewska@forestor.plForestor=20
Communication, www.forestor.pl 


ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa


ul.=20
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz

This e-mail, any attachments and the information contained therein =
(“this=20
message”) are confidential and intended solely for the use of the =
addressee(s).=20
If you have received this message in error please send it back to the =
sender and=20
delete it. Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of =
this=20
message, either in whole or in part is strictly =
prohibited.


Ce message electronique et tous les fichiers joints ainsi que les=20
informations contenues dans ce message (ci apres “le message”), sont=20
confidentiels et destines exclusivement a l’usage de la personne a =
laquelle ils=20
sont adresses. Si vous avez recu ce message par erreur, merci de le =
renvoyer a=20
son emetteur et de le detruire. Toute diffusion, publication, totale ou=20
partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non expressement =

autorisees de ce message, sont interdites.


This e-mail, any attachments and the information contained therein =
(“this=20
message”) are confidential and intended solely for the use of the =
addressee(s).=20
If you have received this message in error please send it back to the =
sender and=20
delete it. Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of =
this=20
message, either in whole or in part is strictly prohibited.Ce message electronique et tous les fichiers joints ainsi que les=20
informations contenues dans ce message (ci apres “le message”), sont=20
confidentiels et destines exclusivement a l’usage de la personne a =
laquelle ils=20
sont adresses. Si vous avez recu ce message par erreur, merci de le =
renvoyer a=20
son emetteur et de le detruire. Toute diffusion, publication, totale ou=20
partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non expressement =

autorisees de ce message, sont interdites.

——=_NextPart_001_000E_01D4D7E7.680740B0–

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: image/jpeg;
name=”image001.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf
IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7
Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAHAAmQDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDj6KKK
9I9IKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii
igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK
ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiikoAWikpa
ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKSgBaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig
AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAopKKAFopKKAFopKKAFoopKAFopK
KAFopKWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKSgAooooAWikpaACiiigApKKWlYA
ooIpKYBS0UlAC0UUlIAoopaYBSUUUAFFFFABS0lFAC0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU
UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUlAC0UlFAC0UUUAFJS0UAJRRRQApoopKACiiigApaSlo
AKKKKBBRRRQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApKWkoAKWkpaAEpRzSClXikAtITUiQvIwAyS3Q
AZJ/Ct/T/BmpXm1pIltoz0aY8/8AfIqXNR3M5VYx0Oc60oRj/Cfyr0C28CWiDdcXksnqI1CCrq+D
dEA5hlPuZTWTrroYvEdkeZEEdj+VIAe9elP4J0hmzGbiL6SZ/nSP4G0d4yu+cOekhbp+FCrJ7gsR
3R5sR+VFdPq/gXUdPia4tSLy3HXZ95fqK5gAjKngg962Uk9jeM4y2EoNKKQ1RYClNFAoASilNJQA
UUUUAFFFFAC0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRSUUAF
FFFABRRS0AFFFFABSUtFACUUtFABRQKU0ANpaQ0CgBaKSloAKSlooEFFFFAwooooAKKKKACiiigA
ooooAKKKKAEopaSgApcUYpD7UCFCkngZ9q19F0C61iX9yu2JfvysPlX2HqaTQNGk1i/W3QlYwN0r
/wB1fQe5r1C2tILK3S3t4xFFGMBR/P61zValtEctWq2+WJT0rQrHSIl8iMPNj5pn5c/4Vo9O/wBa
buxRmuXVmFhSegz1NGcU0t6GlVHboKLCDNAanfZ5T6CgwyD+HNOwXASMjbkYg+xrm/FPhGLUbOTU
tNQLeRjdLCP+Wg9R710OGU/MpH1qa3WfzVeGJmIOenFVFtDUuV3R4hk5wy7T79qUD2rv/EPgPztd
muLe9trW0m+cq5yyseoAFJp/hPw5DcxQ3NxdXUkjBN4/dqpPtXV7VWOv20TgaBVzVrJtM1W6s2HM
MhXB9O1Uq1TurmyaYpopaQ0wCikpaBhRS0lABRRRQAUUUUAFFFFABSUUUAFFFFAC0UlFAC0UUUAF
FFFABRRRQAUUUUAFFFFABSUtFACUUuKSgBaKKKACiiigAopKKAFpKWikOwUZopO+KYhQc0EYpMg9
OfpSknPTigBKXFBFLQAlFFFABRRRQAUUUUCCiiigYUUUUAFFFFABRRRQAUUGkoAB1q7o+nvqurW9
mgJMj4OPTvVOuw+G1up1m6uj1hg+U+5qZOyM6suWDZ2ltYwadALa3iWNF9Byfc+pqXNLz7mm5zwO
tee9WeethSR+NSRws/3ulSQWhC+ZIrD0yOlWlQUIdyBIFXouKmVPapABTgtUKxGEFNllgt03y7yO
22rG2obmETQsuOSKAsUZNX2giG2Rfd/mNUbjULqcEPOwX0U4FQPlSynqpwagd+xoJGvbXMx3gDae
jO2BUEllGBvluzuU5AiXPP1NTXbGTS45l5a2kKN/ut0/WqJlygye1MLWMz4hWyvfWmrxLiO+hG7/
AH14Ncljiu/1CIar4OvLbrPYv9oi/wB3+IV5+DmuilLSx3UZXQUGlzSVudAlLSUUALS0lFABRRRQ
AUUUUAFFFJQAtJS0UAJRRRQAUUUtABRSUUALRSUtABRRRQAUlLSUALRRRQAUUUYoAM0UYooEFFFH
NAwpKM5o/lQAZoq1Zade37BbOzmnJ/uIT+tX38K6nBMsdxGkbMuf9YDj2PvUOcUS5JGMakgikncJ
FG0jHsgya6jTvD9lbo73gM7j7oU4UH+tbEWoS2yeXaRw2aYwfIQKT9T1rJ1l0MZ11HSxyy+ENca3
+0SWZhQngSMFY/hV6z8JpHEZdRkHy/wRn+ZrYhmJuN0jM5I6sc1Bq99si8pT8zVm6smzGVWbHaXc
6Ykn2FtNto7SRTHNKFzJz0YE9MVyWs6XcaLqktjPy0Z+RuzqejCugsI9qZPfrWlq9h/wkOh7UGdQ
09C0XrLF1ZfqO1OM2mKlVaep59RTuKbXUnc79x1JRmimAUUtJQAUlLSUALRSUtABRRRQAUUUUAFF
FFABS4y1JRyMkUB0J7axur2XZa20szZ4CITmu+8D6He6LLdzavGtpFPEFQu4zuz6da0vt8w0DS7u
0PlQTQbXWMbfmHBJxUCy+ep3c57k5rllUctDhqVW/dN43Gmxcbpbhh6DaDUbas68W8EUI9cZP5ms
eCXnYeoqYNWNjC5ca8uGkDySs+D3PFa0UqyIrjowrnN+ByavabegOYWPuKANxQCKdUUb5HoPU1Bc
avYWuRLcpkfwryaLNmkYylsi7mopMjpWJceKoVyLe2Zz/ec4FZVxr2oXGR5ojU9oxiqVNnRHCVJe
RZ1gmC5LDgNyfrWPNfoP4ufSob0vLHlmZmz1LZrNIraFK+7NVgbP3mbWl3P2yeSxz8t3GU/4EOV/
UVQWfGQ3GOCPeoIJmtbiKaPh42DKfpV3XYVj1OSWIYinxMmPQilOlqkjOrhfeSgSaTeJDqsSyf6q
cGGQezDFcXqdm2napc2bdYZCv4Z4roM8g9xyKr+LYvNltdUXpcx7WPo68H+lUocjH7F0banO96KU
UGtkbIKKSimMKWiigAzRSUUALRSUtABRRSUALRRRQAlFLRQAlLSUtACUUUUAFLSUtIBaQ0UGmAma
KMUuKACjNAGTSHg0CFopKcBnoMmkGwhpO9X7HR7y/YiKPAHVm4AroB4PsY7b95qhkuCBhI4vlX1y
TUOpFGbqxXU5H2AJNaOn+H9U1TIs7R3A6sflA+pNdLa6HYwMreWZHHdz3+lXJXYvsBwOhAPBrH29
9jOVZrY5uLwlemd4Zmij2nG4NuB+mK2ItI0/Ro45WhjuZx3lXKn8Kt5KsOcGs3VLzzJSoPTisvaS
kYTnLua+keIbmTUPLuWC2TqYniiUIoB7jHcVHfWDaVdPbM29QdyP/eU9DVCwjwgPet25P9o+H5Mg
tc6cpdcDJePuPwqXcVOWupjvIFwM896YC0rhFYAnue1czdeLIFJ8iNpW9TwBUWj+Jsa1E+oW6y27
ZURg8Bj0Jzwce9LmSNFRnJ8zWh0d1qNrbDMlwin0Byayob9NSvGZZA4U4q14y0RooYtaiS3ihlwh
SM8tnOGOOO3auQsrn+zrwSjOxjhxUKWtjqnh4zpc8GegQHCgCrtrcSWs8c8ZwyNn6+1ZtpKrxhlO
QRkVdUjBB71tc80x/GWkJbXaapZriyvssAOkb/xLXODjrXpFqlvf2s2kXuBb3Q+Rj/yzkH3Wrz6+
sptN1CayulKSwuVPv710UpX0OyjUurEOKSlpK3OkWikzS0AJSUtFACUtFFABRRRQAUUUUAFFFFAA
OaCe1FBoA9B8J3pu/Cgs5GBW3mK49A3IpdxtpvKbp2PrWD4PudhvLUnAdA4+oNbd44urQyqf3kXY
VxzjqebUi+dkssoGJFP3Tz71MbxNudw5rn/tcpTAOOKi3s3BY1aot7nRHCTfxaG7Lqca/wAWfpVR
tXdXBjBBB4JrOGB3zR1rRUYo6YYSnHfU3Hvbm6jHmzuwI6Z4qPtUNqcxBamxik0kd8UktEIB604L
zT443lIWJC5PYCrVtplzcGPaFUS7thbuV6ilewSkluyjKuYyOtZ5tmL11EGkJK0CM7N9ot2eMjjD
jsavxDQ7H7JevGVaaMKExlS2cE/UUe0sYTrxW2pyEWnytE0oQmNCAz9hV7UIhPoNtOPvWjmFj7Hk
Vbju7e0+32/M0E2VUx88g8Gq8B8yOW3P3ZV6dsjpRzNu4Tu1fsYnlsc4FT3tsbzwteW4XMlowuU+
nRh/KrUMQCg456GrVkUW9RZB+5lzFIPVW4NOUroqpBODPOO1JVm/tJLHULi0kGGhkK1XAq4s5I6o
SiloqygooooAKSlooASiiigApRSUUALS0lGaAFpKKKQCUopKBTAWkpTQKACig0BaAEpQaMmr1loe
qakQLOxmlHdguFH4mldITaRRPsaQHNdT/wAIHd20bfb761t5toZYASzHP06VNbeGLOHBmZpDjkDg
GspV4xM3Vitjl7eyurxxHaW8szntGhb+VXYfDupPM8clu8TIcHzPlwa7lZWsohFasYFI5Efy5H4V
E7E/MxLH1JrGdd9DL20nojI07wxZW4E9+puWXrGH2qfbNabw2Unl+TpttbpF9wIuT+JPWnSShYlX
3zTc4X2rKU5NamXM3LUk3hYyeOOABUcZyN3rVS5u0iQqWC98k1Rk8Q28MeyJGkb8hWbaURKPNI12
kCZJOOKrxzxgtI7qoHdjiudvNdvJVOxUUemKylvJLlj57lj2qOdcuhp7J82p1N5rlnHnZIZGH90c
Vhx6ml3fBOQDzk1VAAGOxqnMrRyhk4wc1MKjuXOirHe2jAIBWpZXElpcx3EfJQ8j+8O4Nc7ot6t1
bK46jhh6GttDnFdV7o49nY4nx34eXRdZ+1Wi/wCgX4MsJHRT/Ev4GuWJ45r2W506PxFos+iTY805
ltHI+7IO3415tpWgRXWqtZ39ytkI87jJx8wPK89D1rJqzPWoTVSnd7o6XwpOniCy/szO27b5JWdx
mcHpyQSAB2X0rl9V0yTT7+S1lVhsY7SyFdw7HBrY1DTR4X1SO406W7+ysNvmnMbN6ruHqP0rZ8R2
tlrGmWt1p0UvnJHllSKRlPqAcc+5JqXqa02qclr7sjA8PXrIfskp5HKe49K6hH3VwSs8Tq6H51OR
XXadeLc26SKeT1Hoa0pyujjxuH9nLmWzNTOaj8TWA1zR11SJc31ioS4A6vF2b6jpTlYHvViyu2sr
lZtodD8skZ6Op6g1qnZ3OGEuVnnuMdKXtWz4p0UaRqYa3y1jcjzbd8dj1X6isTGDXXGV0ejGV1cK
WkpassKKKKAFpKWkoAKKKKACiiigAooooADSHpSmjHFAF/QbjyNXgJOFc7T+PFdM+63dwPUqR61x
kT+XKjjqjA13txD5uJh0kQOPxFZSVzKUbyMVj8xA6UqoWq0sA8w5FTpAo7VpzHoxjdFLyGJHYVct
tKnuAhjiYq7iMMeF3HtmtTRJorTVoGmVTFna24ZGDWhda5aC3ltILbyUjkEkTRncGcN1HtWUqjvo
ZTm4OyRknS5bO0WeRlx5jRlR1Vh61dnsPKezntoXmikjEjcZHHUGibXJZWnEVrEFllEoEo3bTjqK
qma/uIHVppjApyyx/Kgz9KjVheo/I37+6hs7+3uIpo0ijdWWMOvKkcgKP61TuvEiylVit9xiuPMj
lA25HuPWq0OiGOaJp2jEckqpIUbcyk9BU2rafDZGGSNNsZYrKN+75geRn6VKSMIwpqSi3cpvqd95
bpHN5McjMxRBnbnqAe1Mt7EzwySrICIVzsJJOK15NQ0+xmKQJAAJU5Vd5kjI+ZST3rGeXLSiJ5I4
nYnYDjI7Zpr0NYO/wKxGq7enApQxVgR1ByKVfenGCYReb5LlM/f28VWh0u1tSMn967L91jkUZx14
pY7K7mkzHE2z1PAFXv7MCqDLMAfRBn9aG0jF1YU1aTOV8d2bR39pqWzat9CCf94cGuZr0jxNapqX
guURKfN0yUOuTklD1rzaqpu6OKEk3oFFGc0VqahS0UUwEoooFABRS0lMBO9KaUCkwWOACTSYroUd
Kb1qxDY3E52xxMx7YGa6zTfA1mIorjVtSZPMI/cwx5PPqe1Q5xRDqwXU4sUGtPxDpB0TXLmwySsb
ZQn+JT0NZmefaqTTVy001cKMVJDbz3UgS3hkmY9Aik1uQ+DtSEYlv5LfTYTzvuZQD/3z1pOSW4nK
MdzAHSlXk7VG5uwHNdElr4XsjzNd6xKv8MKeTH/30eTUy67c2/yaVYWelp/eVPNkP/AmrN1ktjGV
eK2M/T/COu6ptMGnyIjdJJfkB/OteHwIjMkb6vA8p+8sSkgfjVBNT1GDVINVlvJ7ie3cON7kgjuM
dOldjfKlvfJf2f8Ax63aieIg+vUVk6smYSxEmtDKPhjTdNuY9yNOrAEFz1/AVa1SdokhtYGKI38C
nAxWhexLcW3nxlnbaWDM3QemKwpJRPqkKk5KKM1m22Y8ze50t/bC70231AY822Xy5fdexrGc579a
6HTZED+TLzFMuxwfQ1xWt39xpepz2Bt8NE3BY9R2I/CsZu25tTXNojReQNKMEcDFQXN9b26/vJ1B
9AcmuQn1e6mmKOdi+i0o5GfWs51OxtTo9zVvPEVuHGzLnGAMfzqpNq95OMedsX+6nFZV3Gchh+lF
vLkYPWolNyRcacYsS98x1LF2I9CaS2kBQL3FWHXepBpbPQ9TubjbbWcjFkLrkbdwHXGetTq1Yt2i
7jDyCKoyIY5N3auz07wtatfWtlq2pfZ7i7RXigSIliD2JPANaWl6JpN5pV7HHZlL22laObzYzLIF
JwpVQQM+9VGDJlNHGWVndX8kUVvA7ySnagA4Y/Wrj+Hpkl05Lx1g+3SbQv8AEihtpJH1rqNRuofs
draz6v8A2T9iiCXFmqZLMvKsuO54zzVXVfGsepvC0unLcGONSPM+QxyD+JWHOPUU+VIXPKXQo3vh
+68JanhnM9hK5RZ1HG4dj6GteGXIFc/qPiTWNWaf7TeMIp8b4FxsAHTFWdFvvOiEb/fTg1rTmm7G
FWnJLmZ0KOyMrqSGU5BHrWL460xZTD4itkAWchLpQPuSjv8AjWoG4GKuWb286Tade4NpeLskz/C3
8Lfga0lG6Fh6vsqil0OXs0u/Ftk0d3qbmaMny4RGoVpMfKWPVielR+G9Vnhsr3RJp7hQwJSCB8SS
sODGG5259utY+oW+oeHtTu7AyyQyrlGZDjcvsfekOrXC29tFAkMD25DrLGmJGYdyaxv3PZdFyi0v
h6eQ/V9LutPkFxLYfY4ZmIjjMm8oR/CT61DpN4bS6EbHEch/I120WnSeJ9MVY7G6dWhJJbbFFFP3
bkDJP49az4PAVtbBTrGsxxtnmG1XzG/PoKqzTujF16c6ThV0ZLC4ce9WLeC4vZxBaxmSQ/w06/n0
e1tFs7C0k84EETSy5fHrimQgxKDkh8dQa2PEaszUvtGWTw5Pp2rXdvHKv7y1RG3Oj9847GvNXRon
MbjDqcEV2zOM89awNetRvF0n3v48VrTlZnRRqWdjF4zS0nH40tdSdztuFFFFAwooopgFFFFABRRR
QAUUUUAFL2pKKAD1rvdIm+1aBaMeSgMZ/CuCPT8a63wfP5mnXltnmNxIB+lRIl7o0JE2uDQKluBx
UJOMVDO6k/dHY70owBgDA9KQHNKB60GlgwCc1ftdSa2tZ7WRTJBLGQEXH3j0NUcAd6kit5pj+7id
h644/Ok7dSJqLVpFiXUpGtYrWK1ghji5DAEvnuc+tV5JZ7l99xcSTMB8u9s4q6ulOeZZkXPUDk1Y
isLWPnY0hHdz/hUXijkdXD0ttzJRSWxGpJPXAzmrSabcOQWURD/bOP0rTLhFxGAg/wBkYqJriMDl
1+pNS5s554/pFEa6bCvLyM7DsvArTGryPprWkcKR7FwD14rMW8jkJWORWI6gHpTTN5c6t2PBqG29
zklXlU3ZMsxcZY5NMdtx61WMvkzMp6HkUyW5Cck4pamVyxZFPt5tpD+6u0MMgPuMCvMr21eyvZ7S
QYeGQoQfY12lzfKCrRtlgwIxWN4zi8zUIdTQDbepubHZhwa3pxlHVlYevBz5E9TnBxRSkYorpPTE
zS5pOnFSx28kpwkbGk7IG0tyOgmtuy8KaneYIt2VD/E/yj9a37LwDCmGvLnn+5GM/qazdWKMnWit
jhgjN0BNX7LRNQvvlgtnkz3Uf1r0i08PaXZYMdqrsP4pOTWkMKuFAA9AKylXfQylXk9jhLHwHckh
ruVIl7gfMf8ACt608J6VaYLo1wR/fPH5Ctw89RTGIrJ1JSMXJvdlfyYYE2wxJGvoq4rPv32rH7PW
jK2MVh61dJAieYwT5u9Qr3Iexe8Z6Bbara2mrXF4tnHAvl3EpQtx24FcpG/hqzH+h6fdarIP47lv
Ljz9BzivSbaOPU9Lk0+bBiuodnPqRwa8tNvJaTS2kv8ArYJDG49xWnM7WL55JWLzeINWdDFbyQaZ
CesdlGEP/fXWs1rdJJDJKWmc9XkYsT+dTEUgqTNtsAFAxjGOlAFKaQCgQhXOfpXRaDdm58M3umuh
km07NxbgHlkP3lH0rnu9T6bqJ0jWbbUAMpE2JR/eQ8MKYmtC3pt7d65K8Ed1HaRxkZUnLFCeSM8c
dazWu/7O8URf6Q89pMAI5HTaefX3Bqzq9t/wi3iwTwRiW3JE8G8ZDI3P6Z/SpfEultf6c2oPqVze
XUKr5X3WVlPJ2heQB6nFdUox0tszz4TnrfdHXWzjYD1rP8b6cbzTINYiH7yDENx7r/Caq+FNU/tD
TYyzfvE+Vx7jvXUWoiuEltLgZguUMb+3oa4qkLpxZ6dKpZqSPHbuPneop8Mm9AK7C18KWcUk66i8
jCyuhHcRrxiNvuuD9cZrf/sHTNCiEloYZ3sZCLhWADtA/XPqR1BFcqg2jvdRJ6HAx6HqF2khjtZN
se3ezDGwN0J9q2bXwEkUF01zcSTXFvIYmhg2gIcZDMzdFrb/AOEwh0iO+tN6XM0eEtbpBvEiZyFf
6DisO78X3EmqXl5aWkUa3cSpLDON6kj+LFO0Y7kt1JbI2tP0nQ7vRIpI7W2jZ0aPLsd/2heg3dAD
j8aparqNjdWMtzqTR22oxLi3jt7hmkjkBxwvRRxXM3N7f3/mSXErupYF0jXamegyBxWhaeD9TluY
IpoVtkn/AOWjENt4zggc5I6Cnz9IoOS2smQavr0mqyWNy8bJe20YSSfd/rCDkH2NRG51jWdRmmge
Q3E6/vfs52bl6c1eOh2djqun/bpWn0y8P+tUFCOcEH0IPWt832g6KVjNraW+x5EkAzI6uOY5Ac8r
7UkpPccpRS0RwDKUYqwIdSQ27kg0mOKlurh7q4eeXZukbPyLtH5VGAxYKqliegAyawe50LYbnFSW
k/2W4Ev8PRvpWvY+D9av1En2X7NF3luT5a4/HmtWPwpotiM6lqT3cn/PK0XC/wDfRrSEJ3ujKpOF
rMZBOJFDBuD0rUttJ1C7TfHbMqf89JPlX9aW31O306FYtL06C3VRgPJ+8k/M1WudRu7x91zcySj0
J4/Ku67PO0Leu6No2ppaSavqBa8t08uQ2nzeYvbJPeq1sdG0sj+zNHgDr0muf3j/AK8VSMg5zUb3
CjuBSUVuae2qcvLfQ0LvU7y74uLl2XsgOFH4CqFxcx2sDzyHATnHrVZrsMcLlj7VetNCt9YgDX0k
oUNxEpwD9TTe2hEOVy97Y57TA93eyapc5APCLnj/ACK1Xu1/hJJ9q1p/DlrEAtvvSNeiE5qNNNjj
OAoGKFoiqs/aTutjK/0mU/IuPenjTXmBEzbgeororXSLm4/1Ns7L/exgfnS3D6LpWRqerQrIP+WF
ufMk/IdKDJaHnOo2L2F00TjAPzKfUVVHNd5enSPFulXSaTazRX9kPNTzz80yfxYA/lXB+vUHvXXT
ldHfSnzIKKAMjNFam4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUALSGgUUAJW/wCDpRFrJhJ4uIyn44rAq7ot19j1
mzuG+7HMpb6ZqZbEy2udzKvBU9RVdQW7En0Arf1dLW11aVTCWEmHQk4XBqKKZY8iJVjz12DFYOoi
Y4uMVsLomhfb5Ga6cwxKOB0LfnTLrS7W3vHhFw0qq2BtGP1psrH7247vXNKz+YnmD7y9azc2YSxd
RvR2JY4YIeY4UB9W+Y/rUjzHGS3SqizAgkn6VzetJ4kvi0Vl5FvH/faTk/hU3OSpVm/M6RdVswXU
XCFk+8M9Ky9Q8ZaTp+Ve5Vn7Khyf0rlLHwPefa9+pakHic5lSJmy341v22m6HpX/AB7WUKsP4mG5
j+Jqkk9kc8nJK8pJIozeJ9W1hGh0rSJmRhjzZD5YHvzWTYeG/El7cuuo6hJawI2CQ+S30A/nXVSa
sTwi5HvVWS8mk/jwD2Fbxw9WXkcNTG4WHXmf3l/T7az0i3KQlif4nkfczfU0lxqStnb8xrLY55JJ
JpyozKWVSQvUgcCuiOEiviZw1M2ntSjYt3OoGaNOMMO9VHeR/vOTV+w0ae9+zyBkjiuJTErsejYz
jFU5YHhmeJh8yMVP1BrenCnF8sdzixGIxFRc03oRAetXLvTJNR8HXM0eZJLOdWVAMkA9ariFj1Fd
J4Nme21N7fdhbmMqM9mHQ0YiLdN26Dy2vGniotnn/wDYeqmFJmsZkjc4DMhGTWpZeCtQnwZgIVP9
8/0ruTe3Ukrx3UrO8bFSCeKnVge9eS6sj7d1ZMwLHwTp8GGnleU9wvyity206xtABb2saY77cn86
mB4pM1m5N7kb7kmaQYpo3NwAT9KlW1lfrwPekAwkU3Ppk1bSyH8WT9anSBU+6oFAigI5n6Lwe9PF
mf42zV/Zk9KVkpiuZksCquAv51zus2IuImVlB9M11sqAisq+g3A8UySDwzeM9isZP7yE7fy6VkeP
LEW+rwanGu2K+TD4H/LRev5ipdPc2Gr46RzcH69q6DW9PGs+G7q0RczxDzof94f40DR5uDnmimRP
5kQYcZ6in0xBQaM0lIAFIygqQRkGlxRmgDVkT+3fBeOXvdEbB7l4W/w/pUvhi8afTXtgmGs1wnln
lw3HKcBsepNUdB1BNK1uKaTJtpwYLhexRuM/h1qvqFivh3xQ9vPEk0EcmUEoLK8Z6HA6/wD1q6aX
vQcOxwV17OoqnR6Mdp6/8I/4keyWbzYZDtEmMBvf+nFdzA+4DB69a5nxhEmoQx39lY3kXkopZ2ty
q7fXOeB6AVf8P6iL2wjkJ+bG1h7ioqK6UjWg7SdP7jQ8YS3X9hi6s1iQy4gvZQvzleq8+lcFc3Nx
dzeZcTyStgDLN2HQfSvTLZYruKWxucGG6XY2ex7H8682vrSWwvp7WcYkhco3+NefWTTuezh2mrdS
sflHAwKQjOKU/pT4beW5k8u3heVv7qKSa59WdWxq6HrcdhFLY3qKdPuFbziqZfdj5T+BqS58XTy2
Jt4bUR3MpTzLzfy2z7rbezYp9t4J1WVRJeGHT4v7074b/vkc1V1zSdP0yKH7JfyXMzE7yY9q49q1
vNRMH7OUvMo3+p6lrE8Zu5zOy/LHGibQM9eB1JrQs/BWsXYEkkKWcJH+suXC8fTrTfDsOLmS+PHk
DEZ/2z/hWzNczXDmSeZ5WPdzmrp0+dczM6tXkfLEig8M6BY/NfXs2oOOiQDYn5nmtCPU4bFdmmaf
bWY7ME3v/wB9Gs0ygA1A9yi9WxW8acUcsqk5bsu3N5cXLbrid5W9WbNVmcDrVJ7vcfkBb6ULHczf
7IqzMstcKo6iqzXfPyAn8Kni0zJy5J+taENhGgxtpgY6rcTdtoqxFphfBdia37XRrqcbo7chB1d/
lUfiaZdXnh/SOL/VUmk/54Wg8xvz6CkBRhsI0x8o/Ktuw0+6cfuYG2jqx+UD8aoa74g/sm3sZ9E0
62kt72PdHeTksVbuuPUVy17qmsasCuo6pPKn/PJTsT8hQM7nUNU0PSxt1DVIzJ/zxtx5jfpWFP42
iQldG0VUbtcXjbj/AN81zUUEUP3EAp59hQBY1DV9Z1bi+1OVk/55xHy0H4CqcdvDGPlQAnv3qTHr
QQKAFtbqfS76HUrXiSBs4/vDuD9RU3i3S4EeDXNOX/iX6iNwA/5ZSfxLUGOMdqniu7mHSrnSVWKW
1uXD7ZQSYmH8S+hqotpl05OMjnPpR1p88Zhk2HimV2xaZ6EXdBijFGaKZQtFJRQAUUUUAFFFFAAK
KKKAEpScdOtJ3o70MR6iZzqmk2FwTlntlIPuOD/KqkNxglTwRwRWf4dvd/h5Iy3zW0pH4HmpL6UO
ouIeGHDD19645Qd9DyKk4wbu9jRab1NRC6EUnzN8p4NYr3szcBttQM7O3zEmuiOEm9zy6ma0o/Cr
m1c3ywS8cqemKpyanKxwgx7mqIG9uck9h1zV230m9nCsYTGhmEJd+ArHoD3reOHpx+I4auYYiq7U
lZFd7mV/vOaYcY5PJrUsdHWTX/7KvXKEFkyn97HH4VoeFLUJqVxb3NuCxRlR2QHDL6Z4rVzhBaI5
I0qtaaU3u7GClrcNE0iwuY1YKz44BPqe1aS+H5ojMbqRUW3kjWVV5IVv4hW6uoDTLjUBK6H7REGW
OUiT5xxtbbwMiqd5ri3c00kFnsE9uIZVZuMjoR9KhVKk/hWhtLD4ej/Elr2GxaRa2f23zofNksJ0
YlujxE+n41sXD6HYyX+mohhN2pL7h8i/LkEe2a56S/v7y3W1muS8ZwMAAFsdAT3ptxYy2pXz8FnG
4Hfu9qHSbfvyEsXCEX7GF13aCzvltNMktSru3nJNEyn7rA8/nUd3Kb69luTEsZlbcVHTNAxRiuhK
KfMtzzp1Kk4KDeiEEY70+KRreeOaMkPG24EU3n1pCQBVb6GK91po0r6fF8Zd2RMN+ffvVi2laTG0
E1m6pbSXHhMXlu7pLaz7JD1+Q1Z8PRNHAMlmJ5JY14c48snE+9oVfaU4z7o2oYHfktj2q3HaIOTk
mlhHAqyorOxshEiVRwAPwpwFPApQKBjcUuKdtpcUANpCuafijFAFd0qncR5U1ouKrTJwaBHJ6pbk
AuvDKcg1v6LfB4YZxzjhv61Sv4dyNVPRJ/JuJbU8DO5aYkc94l0z+x/EV1bxjEM58+H/AHW6j881
mgV3XjWxN94fj1BBmbT2+YjqYz1/KuFVtyg+tAMKSnYpKBCZo60UEUAMkRWQqehHNa+qBtc8I22p
4LXelkW1yepZP4WrKcgKSTitfwa00msy2X2eWeyv4TDcFEJVPRifaqhLlkmZ1Ye0g4lexS81zR4r
WbVoLOwtXETRs+1mzkhjn730qp4fuzYaq9q7Zjkbap6DI6H8a6fQ/Cj6Feyy6tNZ+TnCZO5+DkMB
71k+OIrMzW99ZNM0xO2SVgAGIHHFdXNGTcFszg5Jwiqj3R1EIlmZVgRpGHZRUfiXw3/a01vfzXUF
hKybbhZDycdCAO+KztL1OWXSI7iJ2jeX5SVODx1qOSUscsxY+rHNcUoX0Z6tOo170SWDSvDmn8tH
PqUg/wCeh2J+Qq0dZmij8qyihsouy26bT+fWsp5R61DLdovGaSglsOU5S3LjztKxaRy7erHNcxqd
x9ovm2nIX5RWxC7XswgjYoG4346Vs23g/SoI90hkuJOpLNgE/SpqRckki6U4wbk9zFiMdlYxQZww
G5/djUTXZY4QFjWtPoMSSll3FT6nNEVhGpwFGfSrSsrGTd3cyRDczf7IqZNLzy+T9a6K30O7kXzB
EI4/78pCj9arXWo+G9LJW51I3sy/8sLRd3/j3SmFinDYRrj5cfhWna6NdTKXWDZGOryHav5msabx
vcAFdH0mCyX/AJ63P72T8ugrGvLvU9WbfqWoT3B/ubyqfkOKAOsuL7w7pZP2vVFuZV/5Y2a7z+fS
s2fxxLHkaNo8Nuvaa6O9/rjpXOpBHF91Av0FSACkBJeX+qar/wAhHUp51/557tq/kKrpbxxghUUA
+1PGTS0xGv4c8vULS58L3ThBcfvLGRv+Wco7fjWQUkhdoZVKSRkq6kYIIppMm9ZYmKTRsGRx/CR3
q/rGpDV9S+2/ZPs0jxgTEOCJHHG4DtQBRp1IKWgYUlFKKAFpOc5FFFAirewebGXH3hWZg9a3CM8H
pWZeweTKCPutW9OVtDqoz6MrUhpxpuK6TsQtFJRQAtFFFABRRRQAUUUUAFFFIaAOg8LyBvtls3O5
Ny/UVfmUkHacCsTw1OIdct933ZTsb8a6SW3KtIh/hJFVBHymbw5Kzl3MrHWlG7sKsJbDcc1YWBVr
vUbnysqqR0OlNo8Xh+yv723KzWs5AeMckjkBvrRqeq2M0l+EkZkvI45FVBnZKOuawtgwBk49M8Uc
Vz/VVzXbO15m1BQjFGje6wl3dG7h0+OC4JVjOzEtkeg6VFJcalq04SSWa4fqqIMAfgKp1e0q+ayn
ceWkiTr5bBmK4HrkVbpRhG8Vdowhip1qijOXKnvYu6V4c+1eZ57PA6vsMaqNwJ/iOe1M03T4Jb+5
t7jeTArMqKdpcjtUt7r7DUZzZpDLBhEXzM4O3v69azHmubq5eZndppSSxjGDz6YrKHtZJ30TOur9
Vpyiormknr5mxfjTEtJY44oYQYUlgfdlyxPzKaybm7nuynmsu1F2qqoFCip7fQ7yT5jEsSnvIcE/
hWhHoMEeDNK0p9F+UVHNTpfE7s1dHE4l+5DlX3GJgcCtVPDV9Jp320mOMbdwRjg49TWksEFuv7mF
Iz6gZP5mhL6d0ks5JWKEcA+npWNTFt/AdtDKIr+K7+hlw6MhUNPcEnH3Yx/U1YEFtajMNuoYfxP8
xpsUzLmJuqHH4USyjmueVapLdno0sDh6W0dfMtaTILq8nsrlt8d3EV2npntS28C27lMYK8GsX7b9
lu4rhW/1Thq1dWuXg1shTmG5QSxn69f1rI7Ohrw8gVaQVm2k25RWhG1IaJwKUUg6UtIYGkzS0m4U
ALmjNRGZcHufQVDLexxGTzHWPyk8yTzDjavrSAstzUEgyKVJ1dygYEgA8HsRkU4jIpgZd3HuU1zl
0GtLlLhf4Dz7iusnTOawtTt96kY60Em3Y+Vdwtby4aG5jKOPUEV5ddWkmm31xp83ElvIU+o7H8q7
nQLstEYGPzRnH4dqr+MfDl5qt/a6lpVv5sk6eXOCwUKV6MSaYHGjkUwuo6nB966WDwesKA6tqkcR
7xWw8xvz6VfgttE0/H2XSxcSD/lrdNvP5dKAOUs9Ov8AUjtsrOac/wB4L8v59K2YvCEyKDqmowWa
/wDPOI+ZIf6CtW41S7nXYZiif3EG1fyFUywFAEsNj4fsMGDT3vJR0lu2yM+u0cVNNq15JH5SyCGL
skKhB+lUGlAHWq0t2idWoFctM3Pr9aw9T1eCWaTT7rK2ikMzRLl3YdBz0H0qybx5WxEpb3rV0/w5
pgUzTQefNJ8xLnOD9K0pyjF3ZjWhOa5YmZDNHZ2MNuCAETn6nmoXu2k4jUmti40WBZCyr+FJHYAE
BEyT0AFQ3dmsVZJGOILqXrgD2qxBpYPL5Y+9dDFok/l+bN5dtEOrzsEA/OqVzrXhnTG2tey6jOP+
WdomV/766UFWC1tliICr+QroYLSf7P5kirDGOryttA/OuOn8bai4K6Vpttpyf32/eSfrxWHdz3up
vv1G+nuj6SP8v5dKQHbX3iHw3YsVlvnvZB/yytF3D8W6VjXPji9bK6RplvYJ2ll/eSf4VgLHGi4R
QB7ClzQIW7uL/VX36nfz3X+y7YX8hxTBFGg2qgA9hTqUUAAAxSGlNJTGLRikpaAExS0UlAhc0mKK
CaACiiikMKWkpaBBRRRQAmKZPGJo9h/On0Hmnew07MxHVlcoRjFNrRv4MgSKOnUetZ1dcJXR6FOf
MhaKSlrQ1EopaKACiiigAooooAKQ0tFAD4JDBPHKvVHBr0a4VJdsq/dlQP8ApXmx7V3+kz/avD9p
JyWQGNj/ACqoO0jwM7pc1JS7EMsex6Sp7kdPY80sGn3d1/qIHb3xgV38yUbnwsqcpT5Yq5W70uK6
6y8J2b6X5l1K3nkZJVuEPpTLPSNNjQHyjK46tIc/pXM8ZTR6UMmxMrXsrnLw201w22GJ5D/sjNak
Hhy8kwZmSAdw3JrqBtRNqKqKP7oxWTq3iPTtHjZridSw6IDya5p42b0gj0aeTUKavWlf8BLfw9Yw
/NIXmb/aOB+VX0SOBcRRpGP9gYrix8SrSeE/Z7WWWcsQsSKWJ96he/8AF2rj91app8R/juGwR/wE
VzSnOXxSPSpQo0tKUP69WddqOq22mwtNcSgKo5wa5ub4iaOjYRjIScALySaojwmLjL6xq092f+ea
HYn+JqTTNH0fRSZLSDzZz1lk5b8PSsZTpw3Z2U6GJrP3fwN/TtUnv4TNPavbKfuCTgkeuKS4u9jL
KDyp/Ss97yV89s+tV2LMeSTXHPGU1tqevQyms177t+ZoXtxtuFmj+645xVVrpnzURJwASeOlNrlq
Yycn7uh6WHyulBXqasGUOea27pje+GbO7/5aWMvlOf8AZPT+lYh9q1NIuB5F5YyLuW6jwB6MO9LD
VZe1957lY/DQeHfIrWNDTZSUGa2oWzXKaRM33WPK8Gult2yBXrny5oIc0pqONhUnVSPWpKKl3qNv
Zw+bNOkYJIUE8uR2A9apT6pukNvBvFy1sLmMuP3bjuo75xUl5BdMGggDhZXDCVcAp/e/MelA0hki
SCOcpAoIC7RuAPUBuoFMRSN87SafewGVYhK7TRk8jgfL7jHIqCGMxau9xYhZlbchEasMoe7O3Vs/
hXQR2EEbrIsah1GAfapwir0AxQBm6fb3iuJLwxM2wAsq4Zz2Lds4rR208CkIoGVpVrMvYdymtd1q
pNFuFAjloXNlqyN0ST5W/pWpqN1JvWISME25wDgVV1WzYqWX7w5FZtzqSkIzt820Ag+tMRZL4HWo
mlC9TWe97JJxFGfrTfs9zPy77R6CmItS3saZywqo987nESE1PHpqcbvm+tXYbEEhEQsfRRmgDJEN
zMfnYoD6VPHpi5Bfk+9dANElii827eKzhHJedwtZ8/iHw1p+Vikn1WZf4bddqZ/3jQFggswrAIuT
6AVuQWU0Nv5lxstYlGWeZgorkbnxvrEoMemWlvpcXqF8xz+Jp9q9z4q8KX2m3krXOo2D/aoXc8uv
cUh2Ni98U+GrPKLPLqco/htR8o/4EaxrjxxqkoKaXZWumRno23fJ+fSufg2eUuxdoI6VJ9KQCXT3
eoSeZqF5PeN/01kJA+g6UJGiLhVA+gpwNFMQDig0UhpgKKQ0tFACUUtJSGFFFFAgpaSigAooopgJ
SiigUgCiiigAooooGLRSUUCHU00UUAIcMCrdKybmEwSkdj0rYxmq91D58RUdR0rSErM1pT5WZRpK
cepB6rxTTXWmegncWikopjFooooAKKKKACg9KKKAAV6D8O5lutF1TT5AX8siZVHXHfFefZ611Hw6
vWtfEohzhLqJoz9cZFZ1F7tzGtFSg0zu7NLAfNFbrn1f5iPzq/5v/wCqsa4BtpRLH/q3P5VKmoKR
nNcrk5bnmQpwhpFWNDzfs771ztP3hmo7hhAwnjOYn61Qm1KIDBcZ9KrQ6zGY3gcfuz93NYupBOzZ
1QoVZq8YuxpXcn2myeJZ2iLjh06iuVn8H6I7GS+murp/9ubA/IVNLdyliEche1QkljliW+tcs8al
pFHoUsmlNqdR2JLG20jRnc6ZaCN3GGbJJI+pqSW+mkPXbVf3pOp9K454qrPqevSy3D0+l/UeSzcs
ST9aQcUh4ODxUsNtPcMFiiZyQSOPSsNWzt92C7Ij60YPWtSx0N7o2xeZY47hmUMOSGHY1onwwttp
dy83zXKEmMg8FR3xWiozavY5p4yjB2vqc5HFJM+2ONnY9AB1qZ7GeOGKaRMJKCUOeuK3dPmjTToJ
sqr2dwM/7SN1qK9ubX7I1pG3mFJy0TqMjaeoJp+zjyc1zL61N1OVLS/9foYyW+eanhTyZVkXkqci
nD7uKTkZrBSs7m8veTTJXtpLHVmjddomAlXnsa37XOATSWtt/a+mWs6qGntsxnJ7VOyWdov+k3q7
h1SPk19BCXNFNHyFSm4TcexOrYqbdgDIxmsi48R29uuLS1DkfxSmrmm6i2raV9ocKJInKsFGBjtV
EFz05p2KgSTNSqaAH0lJmlzQMDRSE0hbHegBGFQutPMmKjJaQ4VST7CgCtJEpzkZrHvtNhkJYxjP
rit24EdnF5t/dQWkY7yuBXPX3jXw/bEraxT6nKOhQbY/zNMkS10aS5jleFQREMkdz9Km/sd4IhNd
yw2UXdp3C/pXPXXjbXrtWS1W30yI9BCuX/M1gyxyXUvm3lxLdSf3pnLUAddP4k8NaeWSH7Rq0y9o
l2R/99Gs268aa1OpjsIrfSoj/wA8l3v/AN9GsUKqjAGKXNAXI51kvJPNvbia5k/vSuW/TpTlRExg
Y/CnYooEB5PtU+l6i2i61a6iuSsb7ZV9UPBqvSMoYENyCKARp+IdMXStdmjiH+i3I8+2I6FG7fga
zsUryzyKgmuJZViTZErtkRr6Cm9qADFFLSUAFFFFAwooooASilooEJRRRQAUUUlAC0UUUAFFFFAB
RRRQAUUUUDDNFJjNL0pgLSGl60gz0xk0CFFGMVDcXttaLmadE9s81j3PieMZFrCX/wBqTgUgLt9b
gHzVBCnrgVTI71kTa5e3Eo3TfLniNBgGtSJzLGrFSuR0NdNOV9DtoybVh9FGaK3OgKKKKBhRRRQA
UUUlABV7R7o2Or2l0Djy5lP4Z5qjTgef1pSV0Q9VY9Rub1EuJY9u6GRvyB6Gsu4BilZFfKn7pFTR
yLdafaXQIxLCMkeo4NVpFww9BXg4qcuVxOrAUKaqRlboNPuc0howSehqa3tZbqeOGLG9zgbjivLW
p9C2oq72Igc0p44rbtvDF1JHeNcKYmt1yoxw/GeDV6HS7QuY4Ity3VpviJ5IcdcVsqE2cU8dSjot
TmUgmMRmCHy1O0tjgGtWw0Jbq0F3JM+wsVCRJuYkfyq3bW62ljc2GoyrbCZQ6ljkhh7UsOpW1jbS
2cQkuonIIYEx89/wqoU4ppz2MKuJqTTVLe/4E+l6Pp7xWl0zBZfMKOkvIkI7exqVnTTkION1jdfK
vdkbtWPLdzPEYAqwwM+/y15AP1qGRJDKpkVyz9C/8VU60Ir3UY+wqTlepI0ptRtYIlhsHeU/aPO+
ZdoT2qrJqNxJcyzRu0RcEbM7goPXGamj0efaWuJY7dAQp3HJUnoCB60CQacLq2uc7uVASPcWPrn0
pN1Hv7qElRS933mZ5UemaB0x0oX7vOcn1o71yM9AKXqKSlzikBraGfPW8sN5X7RHlCDj5hWDHOwy
rHnODn1rSsBPa3sN2EISNuWJwMd6yPGFwmj6/LGsbMs486LaOCD7/WvawTbp2Z89mMV7XmT3Hyy9
ea1/Bt6Df3OnscLPHlee4rg5NRvrnPlqIl+mTT9FvLjStftdQklYhHAck8bT1rsZ5yPTor1dzR5+
ZTtIq7HLWRq6i31cSpgQ3KiRGHQnvVi3mzj5hSGam+guB3qv5vvVTW9cj0PRBqK2L3rCTy2UNgIT
0J9qYGkCz/dBb6CorqW3sIzNqF3DaRjvI4B/KvPL3xt4i1AbYpo9OiP8Fuvzf99GsSSDzZfNuJJL
iQ9WlYsf1oC53t74/wBEtiUsYZ9SkHRgNqfmawL7xt4hvgUheLToT/BAuW/76NYgUIMKMUo6UCuM
kia4l866lkuJD/FK5Y/rTgoHRcD2p3WkzQK4ZoopKBimkopKBC0UlLQISlFJRQMKKKKACiiigAoo
ooGApaSimAUUUUCEooopAJRRRQAtFFFMAooooAKSlxR3oAKKZJNDCheWVEUd2OBWdc+IbGAfui0x
/wBnp+dIZqZxTJpYYV3TSrGB/ebFcvd+JLyXKwlYFPYDJNZxF1dtuKvKT3Y0wOjuvEttCStuhnPr
0FY13r99PlWm8pT/AAx0yPSJXGZptn+ygrQt9PtoELKgLgfebk01FstU2zHS3urk7kiY5/iarkWk
g4NxIWP91eBWko9RTwAevFaqmbRokEVtDEMJEo98VOOlLgCkrWMbG8YWExRTqK0NRKKKKACiiigA
pKWigBMUdKWkPWgDuvDDi78NKvVraYqfoelWZ4jjHvWR4EmzPe2faSIOo9xXTyxAgt7V4WNVptdz
qwjt8mZ6RcZqe2JgnjmXgxsGFNHAxS9a8bmaZ60nzaGzc+I7h71mgbzLYZwrDGcjGD7Vmm9umSNf
N2LCCE2cEZ681BzjHalxWsq9SW7OaGGpQWiDqdzEsx7sc1eh04yadLd+coKciMdSM8mqIFTW9zLb
NI0W3LoUIYZGDShKPN75VSM+W1M1I0sYFsb2BGkjEhjlLDOTjrTdajIiiuJGlSXeVWOXGSBzkAdq
yAX2BN7bc5254z9KOpBZmZuxZs1q60eVxsYLDSU1Ny2/Iv3GrvMZdkIBmRFkLnuvcVUmmmuZTLM+
9z1OMVJFY3MvKwlVP8TcD9atR6SikedMW/2U/wAaahWrdAdTD0OupnZx1rS0rR5tSkbcWhRR94r1
+lWUht4eI4VB/vHk037XNb3CyLK4/hY57V008DrebOGtmd1y018yG40mK0u3hmuixXkBF5x70BYI
f9VAob+83zGodQYpdicsWMnBJNRSXKhfvY+tdkMNTjsjz6mLrT0cgvJnkBDsTVDxdbDUvD2m6uOZ
bVjby/Q9Kju9RiXI3ZPtVrQZk1ey1PRm/wCW8Pmw/wC8v+RXRyuxx+0je19TmbeEFRikubXKGrNk
Cy4YYI4Iq5Jb5Q8UFHRpP/angu0vestm2x/p0P8ASi0nBUVW8FSqZrzSZvuXMZKg+tQ25a3keF/v
RsVP4Uhm8JcLUbQLq9nqOkNg/aIt0fswHFUTcEKap6dqL2uvJIWyG/pQK5x8QZRsfh0O1gfUdakJ
xWp4usP7N8UThB+4uwLiI/XqPzrLHNABRSHiigAooooAKKSigAooooAKKKSgBaKSlpgJRS0UgCii
koAKKKKBiUUtFMApKKXFACUtJRmgQZpM0tJigBRSmkxgc8D1NU7nV7G0yJJwzD+FOTSAuBc0pKqM
lgoHUmubuvE8jAi1iCD+8/J/KsabULq7fEkskx/ujoPwoHY6y61ywtSQZTK3pHzWRdeJriQEQIsC
+p5as2LTrqXlgIh79auw6Vbx4aTdK3v0qkmy1BszZLi4u5MlpZ2P4ip4tKnkAMziNfQcmtZYlXhV
Cr6AYqTAFWqZrGiUodNtoedvmH1fmrYQemPpTuDS9K1UDaNJIbtxSilorRRNVFIKKSiqsUFLSUtA
BRRRQIKKKKBhRSUtAgooooGLSGg0maANnwldfZPEtoxOFdjGx9jXoEi7HdPRsV5VDIYpo5V4KMCP
wr1WVxMEmU5EqBx+IrysfHaRthnao13M5uJCPejNPnQCXPtUY64AJPoBXz81aVj2Yu8bj6TrW1ae
GZ7iw+0vP5bFSyoR296rw6dakBpJ3lbuFGBW8cLVlsjjnjqEb3Zm57d/SrUOn3UwDCIqn95zgVrR
rDAMQwpHjuOT+dZ2qeILHTYy9zcLkDpmuungP5medXzeMF7q+8nj0qFeZpmc/wB1OP1qwkcFv/qo
VX3PJ/M1xUXxES9lkt7O0knmzhEjUkkevtSyN4o1PPnyQabF/tNvf8hxXfDDU4bI8qrmFartf8kd
Ze6rbWyl5pwSB0zXH3PxKhabyLG2knmzgKi5JqL+x9GhffqFzNqUw/56Nhf++RxUqXltaSO9hYw2
xcYLKvJrpUOyOCU39uVvQ1dOvtYuWWe/RLWLqIicufrjpU95rFumQZMn0HNc5NdTTnMkrN7dqhHt
Vql3M/rHKrR/E3n1qOawaN9wdeFyOtY73Msn3pCR6ZqL73FA9O9aRhFGM6057geauaRfPpuqQXcZ
wUbB+h4NU8Z6UoiZiOOtVa6M07O5rXEXk6xOuMLI29ce9XhFuQUkOmXV7Y22pfKY1PlPzzn6Vf8A
I2IB6VxPR2PYi7xTMqGZtN1e2u14COM49O9bHiWAWusrdJ/qrtA649e9ZeoQ7o2x1xxWvOx1bwZD
cj5p7FsMPboaRSKHmZ49azbwGKZZV/gbNXIm3KGHeorpNyH6UCL3iuAan4StdTQAyWDgPjqUP+RX
HA5Ga7fwq8d/aXGk3HKTxtGVP6VxHlSWk8tnMMSQOY2H0oKHDkUlLSUCCiikoAKKWkoAKKKKACkp
aKAEpaKKYBSUUUAFFFApDCiikNAhaQ0A0pPpQAlAoAzUNxeW9qpM06IB78/lQBMRS9Kw7jxPCgIt
oWkPZm4FYt5rl5c5WScqp/gTigdjrbnUbS1B86dFPoOTWTP4nAb/AEWD6NIf6VgQ29zc5McBx3Zu
KtRaNuGZ5mb/AGV4pjsyG61e7uuJZ3Of4F4FMisbqb5ggjHq9bENrFB/qolT37/nU23PJrRU2bKk
zNh0iNTumdpD6DgVfSJEXbHGqD2FSdKUGtFTNo0hoSnZozRWiikaqCQUZopKqxYtFFFMAooooAMU
UUUAFFFFABRRRQIKKKKBiUtFFABRRRQAUlLRQAg969U8PJFe+DrO8MwV4SYXLHgYryvGa7zwHeBt
E1DT35CSLKF9uhrnrwU42ZlUm6fvR6HSfYbN9pZ3lI5wPlFTptiGIY0jB/ujn86yzM9qwyd0ZPDe
lSPfqq5MgA9Sa440YR2RyzxNWfxS0NBNQngXyGmbyj+lVblvs582PlD1rIutctQCobzD/s1Wj8RD
Y0csbFP4cc1uoPscjrQTs2bNzcJNatGZTGGH31PIrl7jTPDyPvuVkvZfWSQt+nSq09w08rMWYLn5
Vz2qLg8VrGl3OOeITldIux3dvaZ/s6xgtQRjcqjJqCS4nmOZZGaoTkcUq5YhVyxPAAGSa0UYowdS
ct2Ln8KXirlvo97cNa5hMUd0+yOVx8hP1rUtfDcSKs19IxWK++zXEa8YHrn8qHNISpyZz+0lgqgs
T2Ayat2Wk3l+bj7PET9mTfKGOMD0+tdJDYLp9vqcQjVZtNuknjlx8xTPTNbd3rlhYamQLPDXYQzT
Lja0ZHU+9Q5vobRoxWsnY4vSdNgvLK6u5N7talZGgXjfH359a2b3SbOy8OXtzabZbe7kjNu5GWQd
1/OqdndR6Zd3T2ii4hmRo1VvlBU9DVZZZvsn2TzmEG/e0fbNXySbuYKvCMbddSmlqBzU6xLjkVLg
dulHFdFjhc2zofCcqSRXmmtzvXzU+o60TSJkj04NZGjXh0/WLafOF37X/wB08VJqaPp+v3VqzEoz
eZGT/dbkVw142me3gqnNSt2JLnBU+tT+EJ1GoXely/6u6Q4B78c1SLFhVWO4ax1SC7Xjy3GfoaxO
wlVGtbiW1fhoXKEGpJF3JWh4pt0j1eG9jH7u7jDf8CH/ANas8HctCBlbS7k2Gso4ON5GPqKPHViL
bxBFqEQ/dahEGP8Avjr/AEqG9QriVeqHIrb1hBrXgVpEG6axYTLjrt7/AKZ/KgZxQNLSRlXQMOhp
TQIKKTNLQAlFFFABRRSUDFpKM0UwCijFLQAUGkoxQISlyKTNJI6RIXkdUUdSxxQA7NHesm58RWMO
VjLTn/Y6fnWTd+JLuUFUKwJ/s8t+dAWOomnht1LSypGP9o4rJuPElpFkQI8x9TwK5gyT3knyq87e
p5q1FpM8nM0oiHoOTRZlKLZNeeIL24yPMEKf3U/xrPRLi6fckbuf7zdPzrXg023h6R7z/efmrgTA
wOB6CrUGzWNIyE0h25nmwP7qf41et7K3g/1cQz/ebk1ZC4owK0VM2jSDaR704cUnNJmr5Ua+zQoN
GaSlrSxdgpKWkoGFFFFMAopaKACiikoAWiiloAKSlpKACiiigAooooAKKKKACiikoAWiiigBaSii
gA7Vu+ELxrbWGQDIniKketYWataZcfZtUtpugWQZ+mamS0Mq0eaDR3D3rksGTKHqK56aVnkZWJxn
gZ6VvXa7bmQAYGcj6VhXg23LHHUZFZQVmfPVm3Ei6UZzxim89q2fDOmWurawlneF1R0bbsOPmArR
6K5zRjd2MgcnaMk+gFXF0u8a1uLnySI7YgS54K56cV2i+HYNN8OX1sJIprwFriKRR821SMU66nsn
vLl7q4WK21OxRmfrtce1Z+0vsb+wsveZycOjrP4cn1JZW82CUI8eOinvXSeGti+Gi0SmKeKbbJJB
AJJHB6Aen1qjbalp+lpcQWMMmoQzoquJxsUsD1HtUL6rev5hjkSyWQAGO2G0YFNxlJWIVWFJpt/I
27LU20nRZLe6jR2gus+RMRvZG549x1qnqGt288t+LW3d4b0JkP8AKVcdTWdYabJqBkKOgWIbnmmb
hfqalbTZo9WTTZXRHdgocHKjPQ1SpwT1epEsRUlFcq0EutT1G9iEFxdboeMqEClsdMnvTEsJ2tnv
FQeWPvMzcn6D0rbi0nSrcbppJ7nFwLaQ/cETHv7isqeZ9MN3pwt4ZGZ9pkkyTtHTH86pST0giJ05
71mUs8+9FNBx160m4+nFbnCOOaTNJn3p8UUk7bYY2kP+yM0XGk3ohjcqc/hU2sak9/JZ3EihXjjE
LEfxY7mrC6YyjN1PHCO6r87fpxSSaYLyF4NNt5ZpVO8szDp9K5K8otaHq4KnUhJtrRiQtuA71FeQ
7ozU9pAyIA3UdakniyhrmPTL4b+1vBAcjdPp7c+uB1/SsqFvkFX/AAjcImpXGmzcx3aEY96z2ha0
vZrST70Llfr6UhjbldyGtLwZcr5slhNyjgxkHuDVFxlaq2c5stWikBwGO3Pv2oEYt5ZPpWqXWnN1
t5Co916j9KZ1FdP4+sx9rsdajXC3cflykf3h0/SuYFA2J3pc0GkoELRSUUwFopM0daBgaOlHTrS5
BGe3rQIBzR3qjdaxZWmQ84Zv7qcmsi58USuCttCIx2Z+TSA6Q4UbmIAHdjis6616wtsr5hkYdk5r
lLnULi6bE00kp/ujp+VLFYXc3O0RL6v1/KmrjUWzTuvEtzICIESBfzNY8t3NdScvJOx9SSK0YtIg
TmVmlP5Cr0cCRrtjVY19FFUoNmqptmPFpl1N/rCsK+/Jq5DpVtEckGVvVzV/YBRWipmsaQ0RgDAA
UegGKcFxRRitVBI3UEgpc0CiqsWohQKKKYwpKWimAUUUUAFFJRQAUtFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR
RQAUUUUAFFFFABRRRQAlFFFABRRRSAWikpaYBScgg+lLR1oYM9A3i7s7S6HPmwgE+44rNv7Ykxvj
2NWfDUv2jw4qnlraUr+BqxdJmI+3NZJWkfN4hOLlEyUtguKvWEzWF5DdRAF4m3AetRggiiumyPI5
5XuTSXU7XM9yshhe4zuETHAB7D2qEKF57kYOaQE0o60lFIJTlLdjxzV/RWs47/dfeWEEbbDL90P2
z7Vn0gOeCB+NEldWCD5ZJ2Otmv7XTb63aeSFPtNmTLJDHmMnPytt9KxNW1OK91GO4tSXaJFDz7Nv
muO+KozXE93MZbiTedoRflACqOgAojjkmfbEjO3oozWUafLqzqq4lzThFaFm61O8vJZXklCLO4eR
IxgEjpVQDHck5zknJq/HpE2f9IkS2HoTub8hVlbSxt/+WbTOP4pDhfyFDnTjsJUK9XV6eplQxSzt
tijaQ+ijNaFlpQW6ibUJY4otw3x7ssR+HSpJ9UijAQzogzjEeAP0qKWVfLJzjNZSrN7I6qODpp3b
u0b/AIhGkW0ETW1tbySqegHAHqcVim7kePbu2p/dXgflVVLuK4heLeu+PrzzjtXNX/iFrWV7eJN7
Kcbs8Vhqz0oUk37qOklnCjqMUaP4gttP162aSdVEj+Wy57HiuCudWvLriSUgei8VSZiDkE7uoNPl
OhUHu2ew6oI7HU57fvu3D6HmqcrBhxUOq3X9p6Jo2vRcmWLyZyOzD1/WmRSbkHrUowlo7FYXDWGp
294vHlSAn6d63PFkSrqFtqMY/dXcQyR/eH/1qwr2PfG3cEVuwSrq/gco5HnWDZXJ9P8A61JgZyEl
eao38WU3DqpyKtwNvUe4ouIsoaBGs8X/AAkXgm5tRzNEnnxezL2rgoX3xDPBxyK7Twde/ZNQa1kP
yluAfQ9a5vXtO/sjxHe2eMIX82L/AHW5FAyjikpTmk/X6UCDgUuM1XuLy2tV3TzInsTzWTc+KIVy
ttAXPZm4FAG9g9MZqrc6jZ2YJmuFBH8I5Ncnd6zeXWRJOUB/hTgVUSG5nP7uIn/bbgUx8rOgufFD
DK2sHH96Q/0rFvNWurlsTXDNn+BeBU0Ojs2DcTf8BT/Gr8NpbwDEUSj3PJqlFstU2zFitLqf7kOx
T/E/FXYdGjBzcSs7f3V4FaYUj3pcDFaKmbRpEUUEcAxDGsY9hUv4c0DilrRQSN1TSAAUUlFaKJai
L1pMUUtMoKKKKADNFJS0AFFLSUAFFJRQAtFFFABSUtFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA
BRRRQAUUUUAJRRS0AFJS0lABRRS0AJS5xRSHrQB1Pgqf97e2jHiSMOo9xW6671K+orj/AAzdfZte
tWP3XbY3412cw2SMvcMRWT0Z4mNhap6mQPlJzS06YbJnHvmmoGkbbGrO391Rk10J6XPn2mnYBSn2
rqYvBQOkfapLpo7gp5m3b8q+x71mQ2Wnx4ZvMuH7hvlX8hzWft4HSsHWfQy0R5SEjVnY9lGavR6L
cEA3Dx26H++ct+Qq9JerbxNt228Y6hBtFc9qXiqOItHZwy3Mp7RpurJ12/hN1hKcPjd32RupZWFv
jKPcH1c7V/IUs2pxW8ZRpEijA6IAorh4tS124kf7aYtOhbo0zbmH0Wq89zpqH975+ouD96dsJ/3y
Kybct3c7KdGe1OCR0k3iqB5DBZRSXUvpEu79elYF9ca/NcHz7uCwtzzktvce2B3qFNQ1K/ljsrGP
yzKdscMC7dx9BVm08L3VxFDe3twIbdr0Wcw6yROTjJH1pbHTHBp61Hchj1CxscPEJr2YDma4PH4D
tSRXWs69cm3tBJK20sUi4wB1zW3D4ftLOLX7dofOv9GmWeNm6SQg8jHvXZy3/hfQdUXWUAgub62j
AhAwsisR8w9x3qbnRGFOmvdR5no2jXOr2uoSWd3i8to94t+Q8y98H2qXxbpFrot5ZW9p5mJbNJZP
MbJLN1qLVZZfDfjO4m024QtBOZInjOVKnnH64pPF/iJPE+srfRwNAohVChOeR1prc3V7mKSQaQsD
RtJp6x5qi7M73wJOdV8K6toecyQf6TBn9f1/nUtlLvQe9YHgXUBpHiu0kc4inPkyZ6Ybj+ddLd2p
03W7qyI+5IWX/dPIqHucdaNpEjx7lOfSqVvI1s09u3+rkG4fWteOLeB71M+lxXKYZMntSZiUNNiL
wKcVclg+XpV63slhiVVGABinSw8dM0gObybPUop+ik7W/GrvxAhR9MsNfLBVi/cXDHsD0P5/zpup
WheNvzrn/Gd5cXPg5rZWZgdoMeepB64oGjm7nxLaxDFupnPr0FY93r97cZHmrEn92Pj9arwaTcyD
MrCJfQcmr0Om2sPPl+Y3q1UotlqDZlIJrhsxxs5PVmq1FpMshzNMEH91OTWsE/IdABTxxVqmzaNI
qQ2FrBjbHlvVuTVpV9cY9KXilzWqgkaqmkJhfSgYoorRI1UULSUUlOxVhaKKKYBSUtJQAtFFFABR
RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUlLQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAlL
RRQAUUUUAFFFFABRRRQA+KYwTxyr1jYN+teu6tbW0y210skUEc8CuGPc45wK8fxXpem30OqeC9Oi
lUmSAtGW9MVhVvo0ceJimrsDa6fvDMJJ3A5ydq/41P8AaNilYFSBMYxEu39etZFxLJYfMxzH6+lZ
Nz4st4gRHukb26Vi5SejOKFGKd4o63+1roW/2WS5cw+mf0+lVbj7vmRkZ/nXB3XiS/ushGWFD2Xr
VzQbHxDrdhfHTLnetsu6SJm+ds/3aLWOn2MrXZbvvFVupaJYjMRw2elY1xr19OpEeIIum2JcfrXS
weD7TTNE0TXr+J5POulF3DL0CMcDj681oX2hPdaX4j8O2NsHnsr1Li1iQAEowzgUrotRpo4e40q9
j0SHWpmD21xKYlbflgw9fSuy8NeH9Km8Lw6tHYQXdy7NHM97cbIoCO+O9V7SwtbDwvfeHPFF8mnS
CWO6hIIkYZ6gAd+OnvVGHxbpehWlzpWm2P8Aadm0iyxNfDGHxgkr3obuaSbasjo/D91o8ng22l1S
MIdMv/LFzCOYTuyrZ/u/0qDxBfaZZ33iKylvI1hv4o7u0eP5h5o+nfgVwl9ruoX73O6RYY7shpYY
V2IcDA4qpBaSzsI443kc9AoJJ/Ciweze51d/4/F3ZztFpMUOp3duLe6vA2d6j0HauZutRvb+G1hu
bgypap5cIP8AAvpWuPBOu/2fNeSWXlJCpZo3YCQgdSF9KuXdxp03g23iaeyhug4aOCKImQBeOW9W
6809Ckktjlljx7k9c0ohwanxg0hYdO56VSNUkIqKKfgCtXS/CeuayQ1np8nl5/1knyL+ZrqbX4d6
bp+JNe1cM3/PC26/TNDkiZVIrdnn+5wwMeS4IKheua9Q18PcW2kayYXie4gEcwdcEMBxn9antrvR
9GGzRtHijf8A57TDc31rO1bU7zUoyLm4LBTuVegBrNu5yVailsX7Jt6qPetaFccVzUWs6fpkAku7
lVJGQo5JrPv/AIihVMem2fPaWQ/0os2ZKLZ3ZUKCWIUDuTWJqPijR9Pyr3QlkHVI+a841DXtW1Qn
7VeSMp/hU4FUAmO/51apmsaTOo1Px1LckpY2qxJ/ek5Nc5cXlzdbvOlZgTnHaoxRmtVTN40kNVcD
rS4pc0Vooo2UEhc0hooqrFWCiiigAooopgFJS0UAFFFFACUUUUAKKKKKACiiigAooooAKKKKACii
igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClpKKACiikoAWik
pRQDA5FdFoN7IulT26sQVfeK549K1vDjr/aLQt0lQiomrowrq8DSnv5DZyxSr5odSOe3FcR3rspB
gEHt1rkbqMw3Ukf91jiuVEU7LYZkA11fw916DRdZuftVwLeGe2ZfMPRWHINcngnmlCZp7mjV1Y67
UfiBearYalaX8Kyi5REiMZwsZU/fx6msi/8AFWtajeveNdGCSWEQuYRt3KPX1rKWM7s1MI+OelCQ
KmkQ7HclnZnPcsc5rs/B3gyx1zT/ALXevcyGS48hY7YDMXGd7+grlBiug8N+JbXRLK9s7y1nlhui
rbraTY4KnOM+lDQ5p8uht6L4b0i0tJpL+wk1B/7SFk+SyGBDwHCjr61V8PtD4b8bXthPdCGErLbm
ZjjZwSrZ9ahj1/xTrOs3d5okM8Ju8ZjhXcoAGASTxn3q7a/Da+kY3Wv6lFarId0ilt8jE+vap06m
e1+ZkLeM7e3/ALNuXEl9fWsEtrc7jhZoz0O71rA0zw9q2sy40/TpXQnIJBCr7bjXoFppvhTRP+PX
Tzfzr0kueQD7Cp7nxBfXCeWjrbxjokQ2ile2xHtYx+EwrP4bJbqJde1aK39YIfmb6ZratV8OaGR/
ZOkiSUf8t7g5P61lXF7DBl5pQD3LHJrGu/E8CZWEGQ+oos2ZOc5HV3mu312CslwVT+5H8oFY1xqV
vb5MkoB9zya5S41q9uScNsHoKosXlOZGLH3NWoDVJvc6G68TgZWBCx9TWRc6neXWd8hUf3VNVguK
WtVTNo0Uhm0k5PP1NLinc0lWopGygkA4oooqki7IKSnUlUMSiiloASilopAFFFFABRRRTAKKKKAC
iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK
KKACiiigAooooAKKKKACiiigApKWkoAWkpaDQAZ4qxps/wBn1GCXsrjP0qtSngZBwaTJkrqx1t5F
tuZR2J3D8a5XWYPLv9+OJFH511rsJ7a3uVyQ8Yz7GsPXIQYI5v7rY/OuS1mc1LzMRI6eFUGnwwy3
LiO3ieZz/DGpY/pXTaX8N9evwJbpI9PgPJeducf7tNtI6XJR3OWyM1PaWl3qEohsraW5kP8ADGha
vRbXwh4T0jH22eXVZ1/hHCD8q0zr5tovI0y0gsYhwPLUZqecwliEtjktO+GerToJtTng02HqRI2W
/KugtPD3hLRsHyZdVnH8Up+TP06VXudQeUl7iZmPqzZrKutfs7YEbwzegpaswdWctjqpvEF0I/It
Uis4QMBIVxise5vQCZLibJ/vO3NcpdeJbiYFYF2e561lTXNxcHMsrN7ZpqDYlTk9zqbrxJaQZCEy
N7Vi3XiC7nyI8RL7VlgY7UtaKmbRooWR5Zm3SSFj9aQADtRRWqgjaMEgpRRSVdjRIUmkzRRimMWi
ig0CCiiigYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU
UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJS0lABRR
iigAoHWlFHAoYHp3geNdY8FS2KrFvt5+WcdjzzVi58N+Gbclb+5e7ycmCI/LmvNbDVr3TS4tpmWO
QgvHnhvrW7beJIHj/fRtG3r2Nck4O5xVIyi7o7CPWLbTYjDoumwWcY/i2gtWdd6lPcktc3DyH/aP
H5Vy934lxxBGSfUise41O8us75SoPYVKizPklJnWXWs2tsPmlBPoOaxbrxPI2Vt0x7msMJznqfU0
4AVoqZrGiiWa8urk5lmJ9hUOwd+T6mlxRWigjaNNIQDHSlzRRV2NFEKXNJRmqKENFFLQAlLRRQMK
KSigQtFJS0AJS0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA
UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABS
UtFAAKDS0lACUtFAoAARQQTRRUtXJauIc+tAOKWkxRyhyoWiiimNBRRRQMKSlopgJRRS0AJS0UUA
FFFFACUUtFACUtFFAC0lFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ
AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB
RRRQAUUUUAFFFFABRRRQIWkozRSGFJS0lABRRRQAUtJRQAtFFFABRRRTAKSlpKACiiigBaKKKACi
iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK
KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/2Q==

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: image/gif;
name=”image002.gif”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

R0lGODlhkQAKAJEAAAAAAP///2QtcAAAACwAAAAAkQAKAAACMoyPqcvtD6OctNqLs968+w+G4kiW
l4Cm6sq27gvH8kzX9mvm+s73/g8MCofEovGIfBQAADs=

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: image/jpeg;
name=”image003.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAABkAAD/4QMpaHR0cDov
L25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENl
aGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4
OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjAtYzA2MSA2NC4xNDA5NDksIDIwMTAvMTIvMDctMTA6
NTc6MDEgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5
OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHht
bG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6
Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUu
Y29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBo
b3Rvc2hvcCBDUzUgV2luZG93cyIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDo5M0M0RDI5RTM0
QzAxMUUzOEFGRkI1OTAwQkM5RDFCNiIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDo5M0M0RDI5
RjM0QzAxMUUzOEFGRkI1OTAwQkM5RDFCNiI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0
YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjkzQzREMjlDMzRDMDExRTM4QUZGQjU5MDBCQzlEMUI2IiBzdFJlZjpk
b2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjkzQzREMjlEMzRDMDExRTM4QUZGQjU5MDBCQzlEMUI2Ii8+IDwv
cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPiA8L3JkZjpSREY+IDwveDp4bXBtZXRhPiA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJy
Ij8+/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
AQEBAQEBAQEBAQICAgICAgICAgICAwMDAwMDAwMDAwEBAQEBAQECAQECAgIBAgIDAwMDAwMDAwMD
AwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD/8AAEQgAiQCgAwERAAIRAQMR
Af/EAJMAAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAYFBwgJCgQDCwEAAgEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAgED
AwIEAwUDBwUKDwAAAQIDEQQFIRIGAAcxQRMIUSIUYXGBMglCIxWRobFyMxYK8LMkNDXBYrLCQ7R1
tnc40eHxUqJzg3QlJjZ2F3g5EQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwC4/gtgoys4
Cr/bEmgoR8ynxBppXoJM2NgNsfyeAH8lBp8Dp+Hx6AutrNQgqK6+Vdaa0HnToFu3tBUaeApXWgIA
16BftbYaaAU8qUPmegW4LcEAEUGh8vwANfHoFaC3rSig/ClNPIDTyFegXrWyqRWviD4jQU+8HoFE
2q6jzBYj76V+Pw6Bx+I25NnKoWg3U8NR5EanoAnmmK9W4RttKP8Ayt5aeHQR3754Ay8BzdEB/wBC
k0YeICUI8PDoINdgO3gvbSNbpQuy6llZFUa0dqL9wAHQTCzXDbb+Fm2FttX0qbiK6gaUHh49BBvu
j2/aee5ghhLCKoACkBhSo1A8aV6CjX3ddtbuDJI/07RAXQJJXw+Ymmnkx0/HoJ2ewiHMccsMZNCZ
DamKIyKaioruqvj8adBoN7d8qM1tBvY12LXXXUUNNK+XQP7bXiXkAIoSR/QP5Nft6BIyGPEyMKVr
Wv8ASa6HTToKquE29c1cADTe3jTzdftI6CUVha7UVqakCngaDyNBQanoCO3tx4kUAPjTUgeVfs6B
YhgOlPDSlfHTSpA8x0C1bwhVWunw8/gKfbT+boFm3gLlQAPIVrqa/wC70BDa2ooF26/5V18qDoFS
e5xuGx93l8zfWGJxONtprzI5TKXcFhj7C0t42mnub28u3it7a1hjUs7uyqFBJOnQZ+/eR/iG/bb2
I5Pe8B7A8Yh9xufxs0ttlOWjlkfDO16XSs8Cxcd5UcJnZOaG2nhZpZ7aK2xksW1re+nJIUIIWf8A
idPcFbGKHFdhuzWOilkb1bq9tuf8qx8MTPbhJvrcJyjCRSKA0lGVpEJ2rKbdvzBKTtt/iLclzrH4
u35v7bMJNmEvY4s7meK83zWIwr25KpNNjMJkeKcouUMJJr6uRdfHXQ9Bb5hfd/2E9wvbxG4Hyy2m
zWSxEU93xm/gyOOzGNubghGsnscpY2F7crFcMsQnjiMLOflY6gB09h8OFt3ZUpsnkBG0V0c6U8Qe
glPfYYTWjBozqunyee0eZFPHoI/8j4VDP9Q8kIYtv1KCoBJ0B01HQUxe97gkMKJKkI/1tdx2AMaM
wHkRShHn0D9+zTh8ScWxztCp3RKfAVOvwBFdT0Fj+HeTCSooBEVQPiBQ008aLp0Eh+K55J0QbwfA
EV8q0BFRp0DqwolxCGpqfIHQ61rT5a6ff0FSnCkZc/OCCPmOlft8dPDw6CVGNhrHH5aDSvzUFPj9
/QE8MNFr8CBSnjSgp8D0CrBB4VBpXw8jXT8v49AswW5aigGldPDyFD9p/l6AgtbY6afd/IfKvx6A
d7r91u2XYDtly7vJ3k5jh+AdtOB4tsxyjlWckkSzx1qZIra3iiht4p7zIZLJX08VtZ2lvFNdXl1P
HBDHJLIiMGBz9Wr9YXkvv35Za8I7a2XIuC+17hGRuJcDxrKTJZ8g7iZcMkScz7g4e2upLSH0o1/+
F4/fdGwjeRnJnlb0gpnxWeyl3IwwN9cwbZDFbtFDPFbCMgAva/TMsY2mtQ9K6/aegsp9qHtX5j3t
z+L/AIpJkB9Q0KvkVt0jltIlbcjNNHEbgxvHLUCRZIqfN5V6DTD7bPYTwvtMoyErLnDdWyx30GRs
bQLRyA8YkijSRoWIqVK+J+IWgSU7zezfhnPcXZcg4HkJe3XO8QYb/F5jCs9juvbUbofqILNooplk
K6sR6gau1gSahKj2F8l55nv708A7rcfixfPuCnFzXGaxRebjPN8BmPqkxfJMV67PcYvJrcY6aDIW
TlhFKiTRuUuBFGFnF1iYPpGjZNoII3EeZBA8fPoI68mWG1e4jfb8jyCtfEUoD956Cnb3uGzayq+y
huUFRTQ7xqaUr0Ds+0Se0i4pjArIaQqNPsY6H7wegl/ncpDGD8yigpoV1I8tT8OgRuOdzIcVfi2u
Jti7wqsW0ArTbqdD0Eu+G8zs8lDGUnR92o1BrUU+JqOgrq4hFs5FMKgVLE1BK6svkfIEDoJWYqHd
GhHhtHwHhpXT/e9AVQQVA0r5UOlCfPz+PQLVrbkkGmgB3aUFBU6D7ugXLe2qxHlp4DwPx/n6Ans7
Wu37APx8fs8+gzP/AOKW7qWvF/az7d+y9Mkl53M7wZfnUrWkyR2MuI7V8a/hlzZZGNJBc3Ty5nuZ
YT26bDAslt6jESJEGDCjsly2ThttjQoJlERZpZmiCgAoSpIFFABLUK01Pn0E5Pb52kl5by7A8awN
rHm8xeMjSUh/0W1QyJC11c3DFi0RkogVB60jEiMnoNfXsv8AbZB2mwePyGTijXKSossgVLYk/UQx
bzOYyz+sCxVVR3outa0HQWbWcUKqPRQDb8sjqhIAr4gqd1dq6VOnQdUd5Hb0En5C7hg6GhULUhSr
VoqE6kgn7R0AZxrv/geI+4DjPHuC8eynKsrbxR2fcW7t7vFYnCca4/yKS2jgsmyeRDyZXOvPFBfR
2NsqDZbKZ54FkjEoW0ZG/C2UxOzd6baa/moaU+HQRC5vPcL9TIzUJLsV1JNSPM0BpXoKTffFlLkW
Uq7mAEgbQsR/agU2knTToHD9nGauZ+I2JeWjKoFRUebDUChqu2vQTC5Nf3AQsJDuZSBTxGvlr4/+
DoI0cyzWRtWkkhmaN4wWFD+bxPgRQDX7+gc/sP35nS8TF5O5KSRyKoV3NGpoSD4gE+H8/QSy4r7T
+9t7dJyW4veI4G2uo/XgwuSvso2aUP8AvES9S0xNxaWkkkdCFEsjoTRgCCABxZ2WXwd7Nhc/Yy47
LWG2O4t2ZWQAjdHLDNGWjnglU1R1JqPDoDmzj3op8TpUfaQK0p5dAR21tpQD8fh+FNPHoF60tqld
PIV+/QaafA9AUWsSINzlY441ZnkJCIiJq7s5IChVFSfIDoML3+Jb9znAu+/crsjxzgrT3dl2dxHO
YP4r9RMY84nMm4ldW2etbRkitLTjeSs7BTjbpJZJslCzSuiQNZtMGXe2vpZJoJ2/d26FXKkBRJ6Z
SOrLDFWUVUqpPiRQjcRULYf05ebWmN7o46AxJNksrPCizBFmuRKzCOI20Zo9uI4maNdpUDf4gAbQ
134DnicO4vY3uTt7vI313cQ4/B8exyLPms5lJYXltMVirWeSOOa6n9CSRiziGCCN5pnjijkkQBXu
f3o7xducWvKeWc+7QdlsZdwWr2PH8pi7/uLyBHlSaSeDL5deS8Vwn1y27qXtrCC/jgMTEXkysDGD
tdlu66d1MPaK3L+M5/JXa3DWt9hm+ltr+3RRteOGeScxTKGrLGruq+IJGihRb7oe+veXjnezgPC+
3j/3Z5f3L768q4vb5e5yvIL9OPXvDM01ll8ff9t+JyYy4vJb2R47c5HKS3Ae9WeGCBYRBdsG0riW
fy2f4NxzJZ29xN5m73C2E+cucJbXNjiZMwbZBlP4fZXl1e3dnZpfLIscUk8zxqAGdyCxBmO4MiiK
YqVqAwqWAr8QKHXXoKK/fdPcwYy4mSAsgcHf8P3hrQgka9AQeym/ubrilmVRwAo/MCand8PHToJ1
8jW9kUAKfAENRjqR4kUFfm8OgYfP4TJXrTD0XbRtdh8D4UB8AT0DLz8T5HiMmuVsY5opIJA+1AQW
UUPkBStPHWnQauIwCAwIIoCCCDUEH4aa9BDfvre2h7gWa2skclxa4O0t79UIPpTG6vLiKGWmqymC
5VyPHa6noEjCyeogNajTQ+PhUaaAVHQGtqARQnxpr9lBpp4E9ASWkYCqKeJ1rrWug8/h0Ad3hwef
5J2j7kcd4u80fIc3wjkeNxH00ixTy3t1jJ4YYIZDJGUluWf01O5QGYVZaE9B8x73nXvKuee6T3DR
c2w/IuK5HJ8l5Y2B4nyzF32EzHH7fjWSyU2P4tNhsnB62JkssJ6qekpL+jEka7o0UdBWRLfzWlYH
+VUuCgJABJQlIwPUALRxsDtWgCnWlNFC4P8ASPwuLynfLHX+ad5LiyguJLK3DV9SdUBjEh3ho0VT
udqFy2z8ooSGwDiohuJ48hBDFdZXH2N5BihMkTPAsyReoiyyUWFrpIkUnQMqqpOmoU6e7ns/7oe/
lh3dwNqc524yGQyvHcZwq4vOQ4AYjnWFs8xDf58ZrL4jPycttIbl7RLbF4nF2sdtHCbl783Ut4gs
gk17ZPbTz7s3wDhy5S4bGZ2zsbWWNbG6ycqG5tZ2klU3OTYXcsVljSkEMkqLK4MtaII16CzjgfDO
1HOpk7l8k4tAedYKGyuM5d2ryW7ZgYpYoo8pkIoSFu5beCMLdKWZJIlUyK21mITE4r3Ux0MeXhtZ
42sXEN9aooVFiYIlpcqopRBuSIU/Zavx6Do/jMHKiVXcZJTVERQxIalKgadBW175+2eXTjN1dXOL
nNlVJTOYqoYiwDO1PmFNa6fj0B77Hez2Zn4Zjbm2xLi2lBdZGESb0LkowDMDQg18OgtQ4z7Zrrlv
ryZWcYaygCoJhbrdTzSEVKRRmSJNqg1JJ0qNOgAu43tTv+J3EV1jbuDM4e9b0kneIWl3bXAR2MVx
ChlidHRSUdWFaEEDQkGYl9vucyFxFYWdpbme8k2BpHcQxLQGSSUmLcI40Uk0UkgaCtAQhzjvfx3y
4HzY9rbPmJOCtrmSDHDIYrE5O+srVWYLa22Qv7Oe5+ljQ0jSQuIlASPao29BMLg/JbvlEX8UyF3P
e3t3cNc3d3cSGae4mmO95pJXLO7u1K106CSGElUQqAfMD4+XxOg6A7s23baHzH4/+ToCm1eoXWtC
fP4GtegUjIzUiiIRnKLI9N9EY0JApQt5jx1ArpXoPnNfr6do+5vY/wDU27i81z/D5uJ8A7nWPGue
9ouR4ye0fDcgx9lxjE8f5nPb3FncRXKcgu+VY+9lydrLFFPG92HdGhnhnuQkrlfZ17Ue9vbPLY6x
7X8G4raY9cLPxvnHB8dd4vmGWw2dE1rxG8seQyZG4tuUXmXW3Dr9fbSWl+DueW1Ehu4QTfbb7ND7
fMhiOd8azEWawtpcmJJMfZT2k0sVAv117aT3M1zj7mS1uVT0WIYM1fmO1+gu84Xl0nuLS7gd2YwR
zW+rAuzrSoBA2MI2YFSRt8Dp0Eo+MXlncxQpdRW42+LbAW3MTuLEVViSd1SST49AE9y1yeftbnH4
S5h+gs8lZRTWxN3C2TVQZZ7E5C0iuZ8fCFVC7pFIGDajQ1Bu+N5DmHCczNZXPIeH8R4i1s119Ykd
xFdYqzhZ7m4s3yOQyjPmMheSKsatDa2qgsd0bCpIEvtzxHLuYfWXVjnhluHckt7a74TdrFcI93xy
6fE39plQ18kN68U9veqULKNyFWA13MFofbrtlFhLyygupZpblI0CSSNu3aigICoq7RpoKnoDjvV2
tseZ8HzGMv7WCYG1bapWNmG0A+BXTz8NegNva725tePcJxlpDaxIscewKAAQFb7BUUHl0EzbC1Wy
ja32hULl1KjzNAQRoa6dAm53Gx5aBLZ0VokkEp3gVDhWVCAan5Q5PQAMnE7ayu47uOCPcqsNCwO1
wVbxFD8fEdBhG597jON3vehc3Bf2pjN07VV1ox9RwNRQ/lp0FnHYz3jcaNjDbTZC0B+VQzSruGin
5ta0IrrWvQT14p7mOMX0cRXJ2O1gCSJlJFR94NKDoH2xHfLj06KVyNodBtIdfD403DToD2y7xYGQ
KRfWgrTT1UB8vtPQE1r3Xwrgn662JIro6E18KAk0+Wlfv6BiPdX2X9tHve7PZLsp7iuJYjmPE7qV
cjhMgjpY8q4TyOCMrj+W8I5HADfcez1iXNXjJgu4C9tdRXFpLPBKFXeP/Sm7Ldh+zt7w3sr3k7uc
1vcbNbzYbGd4eRcOyoGHintbiPjWFy/EeI8Du8TLj7y3S4x893JciCUGAtFaSuFCPWJxXDuBYXn9
2Lu/lnzl1ZRcl49d5z660j5JZ2N9Zz3fHcHcW0LWWSuI7JYL8W/yvKLVWQUi6Al7bZdZJrVYpVMa
qfppwSolQsyghgSg9RKCg0BBP2gJfYmVXEcfq+gHqfUO0iOqqUY0JANKUB8WP3DoGU7n8c9xOAMr
cIynGeQcYuYY2ucPYXg4pzh72Sxyb3UsHJ8pj+WYee2yF7dWrxJFbWE9skEyrJMZozbgg2Nljc1g
7qxzft5vIubZjEZPC5LkGb5hkeYhLTLLNbzZCWfN2OIwtjm4rdwYLiGxmSBlBRZDWoWW+23hv8Hi
w7Q26wR8e4viMTb2VtDKbK2t5FijVLdJS0kVtHHh0SMP8wjAFfl6CVfJu4mK4nc468vUEJimRJZN
QsalSm5iBQUPxNOgCO4Huf7fYTjGSyuV5Rh7axhhlknme/tAqxotZCWL/mZdB4mpHQG/tY90favn
3Gba847zHB3tq8snpehkLN6r6jDwEu4Vp5gHoJjSd1uJGoXkOKr4kfXW1R+HqnoPI90+J0+fP4wA
6j/TIBX4AUlHl0A9mu7HD4F3nkONVTVRW7g1IodtTJtB/n6D4+ie4LkF5Kb6fJy/U0ZhISSwLAHx
3edOgdrgfuc7iWU8ZteQNFGrjQlq7QWI/aNNTr9nQTf4N70Of2EUQn5Sy0ANf3hYDQUBFVrU/f0E
lOPe/wA5pbrEP70VABqdk5G0UGm0eNCfDoHfxv6hPMAiH+9RGvgwuADp402aUqegMLX9RTmKgf8A
zRqP2hHcFaE+H9mdKj+XoDbD+/XuplyP4ff5G7U02PFaXKoWNQCJGhVT4/77oCpPdv3ru2QyvlQH
kBCrG5L0pvAFAV3KRqDT401PQMBloM1bd3r3udYvkZk5LLb5LI4lLS+uxHJJHFHeSrPE/oRiWC2U
VmA/eRDbVmO4JxYGyyENjZ8l48Wnj+WW8sQ3q+rFOC3r2oBOo13KDQgVGuhCRfE+4heGKLKRywqV
2s+2SMhQhqpcUKyKw1Om408/AHqXuLhRaj1Zre6jHpkfMWEcal1oyB2eR6mgJH5RT7egafux7uOx
3Zbjw5Ty7k/H+PWMUsdpJkMzf2VlavkJ4rie0x1vPfSQrPe3UdtI8UEe+d9jBAaGgWH+1XmOG5b2
CxnfSy5bx7keM7lxWmfwd7xjMw5nF2WAt3kx8GJvbuAtHFyjGZR7uDKW4bdZXkT2siiaCQdBH/3U
d4rmDjl/Dh7fIZG5mjlRTZ2V1cFAyFd1YYpKKPj0GZfulF3p7lZ+847x/E5+6T62aaaC7W9trONp
GJRNt00MfzV8lrToA7Hdj/drwrfPirTP8YqCzyYjM5HG+og13BrG4i3V0PQNnyvuP7g+DX/rch57
zm0ukYo1yOV8iMqEFR/bNkFkH2fDoEB/d53Gxm6S57uc99amr/3t5IzHzNW/iTt4+enQclv75eb3
CS2s/dbm14jygGKblHIpEqu2n7t8htpX7Ogoys7DJNGoXG3u6iCgtpPAedNv2dA5PFbXKRSKGxt8
orXW1lGh0P7FKKVr0EhcLcvGkYmiaN6LT1IymlAB+YeNT0DpYq/i2rQLRVA8APjU/bXoHN49dW91
ewQMquXACLt0LA6V0qB8egv09gvsS4b3oxE3Kuawvc4+zaCG1tMf9NBJNfTBZtjSTW91+4t4abyy
Au7qFIo3QWJdzfY3wLtbjrTkGDgTH4hp4rS7tciYWS1kaCWZbqO7ZIgsW2A7hICVYgg7flUIZ8r7
uey7t1DkBzH3A9oMVc40SLeYu25jx/L52KaLd6kR47grnJ555lCkbRbs48KdBRr7sf1NOLcjyea7
Ye22xmuMfd2nKcRL3CuY7nGXWVu7uzyON4ta8Ps7y2sr3D20lxJbzz3l7CJxNvjRI0QSTBcB+nFn
clyT2zdoMVym6XIcmxfCMJib+6mdnluWsMasdq9xI0SyG5lxqRNKzAFpGJpqAQsjw/Ecdv8Ap57P
ewoGoqmNm85kH7QIY1I0qPu6BC5126wa42edIJIJ5AxBgkESDaDtoVEbElSB4Dz8ego0/V37P5PM
exPk2W4/b5PLS8M7qcA5k9tawzy3UWOFpyrjWVv52hBmMFpY8pLSH5QIjqQBToI+/wCHp93HMLLv
lnfZ9znP5WLt73XvMtzni2CvzcCC17oYbHnKZK5tfXK/SWvKeIWVy90SCtxc4+1oA9SQ33cd7X8X
vMHHHdY+zmQwKpEtvAQPl+1GA8ddegZjlvZvt9j5pmGJxELFmYstpbxsSCfmaQIpbU9BHrm/D+Hv
C9sq2TiOGVSAInA/dmgr81afhToM8v6g/C+PYrGZi5sbeH1Y0uCrRBTSm5gflFfLoM/PKbdmtpXK
kuY3IAAUAgeOqkn+foI6rPNY3U77w0jXBrGSw+UeB8qV8Ptp0GnY+yHsxjIxtwlk+zQF44TqK+Kl
PDoAPlHtz7X4CxuWssJjUaGOQqfRjqflJXwUEU8ugqy724DCYe8uvoUt4WjZtojCrTaxA860Wvh9
nQQb5D3WyGFzjYzGvGsNsrW0rNHA7vc+mWd6zIXjEbHYKHWlda06BBbvpyWzdJLLI3huEoY2S/uo
UiepFflk9KgB8gQPDQ9AQZP3ed+J+HvxA93u6lpxu/vrx8lx607gcog47fiNoXtYbnj0OWXEulmX
OwmKgqdvgQQYO657lXgmt4Z5DFPJ607XDNcvPKAaTTeszgy1Y0fxFfGlegSHyt9PFuuLgSSOwVU3
FWWqgigh2qrKQCakmpUAaMOgeDsLxleQd1OCYQIHlur/ACGSZWWm84bBZXLBGAGqKtjSn29Bsp9h
OOlw3Flhul+jjcRmGJ1aNre0ggS0hY0XdGxjj3MNApbxqOgtkx1ikcKMCSFEYBLs8jBVQKZJJN0g
+UirEmutdegGuX49723uZGZyu1gkaySeruYH5YwxJUBSB+UfdQEgGL5JgLPJcbymGaKK5tjYZCSa
GQK6yNb2krwtMjBleMvChKNqd201rToMd/vG7Tcb9tXupgz3bBZ+Gy5G6k5Ba2eAllxQ4/f2k2Oz
OPu8D9JLCuJ9JcuFiNv6ez0AwoR0EoezX60f6gvZFcZY4n3C8l5dxt/9MOC7sxWPdTF3dGeJrK7z
Wd9HuJioqrujits1boqFdqGgBC0rsj+vjJzy5sMT7luKx8We5ZI5+a9tbu+y/HFeRgDc3/DsyX5L
h7GKNqn6W8zMjeSadBbh2+759o++GLjy/a7ulwznMEttHdT22EzdrLmcfBOHjjOVwEzwZ3ElpFYb
bq3ibcGFD0DH96eyeM57bX1vkrdLmGaOQyh0VvlI1qTU16CqLuv2A4LwiyvpnwOOkFtBIyepawuS
RoNwZGqOgpt7gcY4hPzOW8S1srV7eUNFBCsSxOC9CrRqEDgkfDz6BQzH6rfc7JxFLPFSwB6gM8qE
j8RIdegZ7N+/HvPyiR0kyMlrFKTVVlFSrKdCNrDz+PQN3d9w+Qcna4vs9fS3JjR7iSr1+VFLtSlA
aBT0EUMxdXF5kxczOXlkvHeZjSvrPHIjUApqZW8R+HQe6qixlvmDsDSoVagL+UgqwHzUDHzI8deg
/bqBDibNiNxa+yKE0ehWOOxb5HNvGjat4CZyPNEqGkBKiszXe2sMRQyGiv8AMxXaoRtqsfmBoSBW
gOlR0HXErXEsWhNBsQE12R7iTGCEANNxJoFJJqegnv8Ap28Dl577uu2uPjjNxaY2y5hl8hH+cGyj
4ll8YtVIKsrX2UhUkUJrTzHQbWu0XbSHjsMIgghjYwRnZGFMr7SUY6CoXcT9u4joJTQ/UQWyKjI4
UgE6APtUb/UZiAlCK6GlfLx6BNvreeaGUeoWZ2WhVC+z1flq9PmdmrtChaaaCvQcWR4hHZ4y6EyB
bi7hEb0ZqLCikCFGFWcU0ahINKV6DGZ+rSfpfd4cBG7gY/iuOvUIZIV3ZSKO1kjEgYAALh6ISNT5
7tCFdwhF3jfomlZgR6sREj7I54Qqlo46SLvuEXazUXcoAqBToBccgnt7lIISYlVtoj+XdRQdwZ/l
eoYa0/a6A9teYXNo2DmsryawuYbO5ZLq0kuIJkkjvnf1hKrhw6FtGT5QtP2wx6CwHsd+qf7nuxHp
WVxzWfulw2NKXXEu5dxd8i22sSorR4fklxM/I8K8UKkQKtzJZo3zPbyUoQtL/wDzvZe67tDge4/H
bSPBS5pbyxz+BdoL6TC5zHTPa5HGtctFEJ4GYJPbyMkbS2s0bsqFtoCEvKOwdpk8i1/dQwmeN2lV
0jWMqa11RNqtUDw1r/J0FEnL+0vOuAxh+QYaW3hG2sgqNum4llYKR4fafj0AZY3QLrQjSm0UpXxr
4fhp0B4c5/D8Pezq4Ezw/SwH8xM1wpRGpqoKIGcbtCUpqTToGmuiyw7nY7wqS7joaIySHRjShA6D
utrl5bV5ZGapmlRSCAxCqhBUnTYStSNPDzp0CpZWkOQtFeWWKArJFBEzqDtMk0sZll9GVbwQwwxF
j6cMy1G0qC4JDjAvsV6lUGRsJQkjBFhmvLUSx+oXQQMRdxRkhiqEXCEspVtUAKttb2lztubSZJIp
VJV00ALM6lSCCBJQAkKWAHia1HQXmfoa9t5cj3+7m9wGeCTH8V7b2vF5VlWsq5bmXJcbkcfNDRlI
WOx4beL8tNxkpWhoQ16YS1a1iT6fa3yu7Ar4pt/LUUQSDdUGradAvSTSGqNEjAbvljG0ggUqVUkH
dQ6bSD99OgJuPRQ3rzOBEEiMOxpo3kLB3X6lRSSEqzQIwDKy7WO4q9CpDi5vlLGC3YM9GWOTQ1AK
7ShUeFFQN+Hx6DB/+pdy5uW+9XupcoRNBx4Yzj0bhgfUQWYy8bxsAlItuXCjRakfHoIUR3fpIty0
qWscUkYW4luPQhikUl2ndU/eSC3RA7lVbboSCSo6AJvMlBkr6a6xnpXFtLIZh/Dma6gjLbjNFFMi
lnCOSrPWpYUPQdN9dPZyWo+aIhSasKHbLBatQ7AT8sqkf+cGUjxB6DzvMi+yygajevKzzVKqfSg9
FmRd2jeqWCgVBKk6DoLdfYJya/PaHlWGs8jJA1rzy7yD25CkmPI4DBQRs1SaGRsW40+HQSZ5RnOS
21tLIL+QGpUkovxpX4nT8egCP1NML2+4/iMj/ChZ7lilokccYaoDLRiNvwpTXoM5lrMTJ6ikqCxI
+7XboK6lT0BnJEbiyxquw9Jmnu3BAB0f6cAknwAtyRp4noBjLURJJaLtePenzEAFVCxgAUqHZafi
fDx6DytlMWPtULVYQKTvDKweb96xIADVDsVp4fL0C/hnD4dQzfM88DqN8Qc0/iFSsTo8jjdIPmEi
KoIDKxKlA71FE/Np4Cuq/mNCDtFK/EGvQdav6zJSKKICJYwsafmpUu7SOXkklkdiSzMSpoBtVVUB
qc/Qd7VWE3Zrut3HneSK/wA93Nt+LrE1vtilsOF8Zx2SsrmNqgvGb3m91GdNv7tgSakdBomxeKyN
mrsUknikFFmjUsxDV0Kj5tERdfDb5noF+0xl7lZaRwPGmys8snyiNQu1txISu4DdrSgPgPHoCO6N
rhrFLeGRjMVMk0u4Auo2rWgUaowoD5Cpr4dBHnuHnhbYTKXUygvDaXV1SRnA2QIxDVD/AC70XTaa
DU08R0GCT3LZ/wDvR7iu9WZ3M4PO8tiQ7SPKzf3eK4FdxdjUKmNAUeAX7NOgYa+x9peRwrdWlrPs
klnHqQxTqjuYmVxFcRzxxSRMtVZQD41NPAOUijlZApURNGscwZo6enJHKwST1URh6hKlAu1gCtCA
egHc+fSy3oGEQmK0ihkh2pEBcxtJFckxLbWpiaRoyWVoxIp0Yl6kh4EyNKsi0UCCOAsHqaLulCqD
+Vi7/EEmnQW9fp38VyGS4DzzPQzKIW5ZjsU0bNSVprPFLeTSemTXb6eUXU+J8K06CxfJdkuUcmxz
zWDt6Tau7QfKAakaCQk18dR0FZH6lGZu7mW7shLJ+9uhCwqSSplKsRUjUqD/ACDoKebfF3Oirp4L
9tK/EV/yPQLeTuGx9taWe798Lch9KECaWeRdSfAxuCPtHh0A1mGaa3x9uWAmv2jir4bFkuNisw08
jX7R5dB3zCplKgBdzBQoKhQBuNVoxogOo018NOgWsKWiw/osSEa6gkSMrcD1UhS9T1o1Xbausbyl
amrhvlUgeoOgUVQGg8AzD5hUClXFa/ClOg6UXbtolWY7aUNRr+0FrUmv+R6Db3+kZwKbhfsd7LXl
1iVsJOTpy3lF1eRbJkvf45zTPTYma7liqkFxPx2KyAWTa2xVroRQLd8NlI4oUidonG07UOyjbWNS
V3R/MAPy1FfECleg/bjk8MTv83pjcUXwJY7SNoXSp3EnzJpTTw6ALy/JY7n1Wd6KiFqMzAhiSXLF
m+b81Ph4itaDoIh98+QpBwvlF2JSsUWLuURkNATcI0FaKWJ3OwqCDSnh4dBhMz+W/vJyjlHIWUj+
8nJc9nFIXcBLlsrdZAa1KkN69ADqT0D35v23Z607MYjvhx3mnC+Vcau+LDlHJeL2uSubTuJwO1h7
hW/ae9k5Lx+W1nxEtnNz25jWzawyd/drib3G32StcYcrZQShGlFWR1ZopWi1dxH6asY0V57g72jn
jiYRRsSzKyDzqBQAB3jetklQEMYoI1Rm3fKG/ehVJHqKF9fxqQfCvQdCCBZt8kjPJSqwq2iClGIU
UU1Brr0Fy36VWH5Tzo9x+G8btJrv6HkPEcnKoo9varmbDNWctxMN6kV/g6gaGuyvQasO2/tWydlx
OBruak7woZYzAhCsR8wBBYE+Xw18egyBfqHBTn5axuw+tA8K/wDKuF/aGnQVn2H029d0ElCQTRAd
NQa/NSik16AE5EXyGfuYkonpkpVvljWGzhqSwNaFYoqnRmIqBrQdAOm5S+5DY26IfStxI4ZwaJHb
2riDdTaGYPGmgoTQ6+fQEOzfvCoAKFPmqRqdzGmj7gEIoNDQ6noFPFRwxpewNLEHSC3uYGjidhNP
dPbloGfbERNBAJN0jAg+nsXQhugU0BI0OoagAGmoYUNCQuo8fw6DriDP6SbipJolSCNxPjoRu2ke
P2D7Og+jp7Xu383ajsV2a7c3ssDZLgnazgfDMnPYGSKG7vuNcYxWKvpkZRBI0N1eWTvqFLVqRWo6
CUEGIxdyqNNaWod3Z5HWFrd5FY12Vx01lEQK1q6uxOteg48jwDA5JzSfJ2sJ3DZHloH2s6Mm+OKT
CysRU+BlNT59AKX/AGUw1xV4eU5aFVO5IXs7K5G7ViAVntvmV28wSB4aV6CIfux7X8d4V2I7wcry
vIstd47jPbrlPKbloUtMe4i4xibvNmNfUtr+hdseNykVYGlVY16DAdZOscMYIVQRt8DSpYmqqduw
k/8Ajp49B1xXc9jI97YXVzaTva3tlJJaXEttLLaZC3nsby0drdkZ7S7tbl4pY2qsscjIwKkggjbp
QWiRS8108dvbqiGrTyTREbAIpEVlhXUAgsz6BtV6AMvI1fKTTINkbFEUMKFQkMUZQBSApJj1roBp
0HJaXEZZnjtnEs0hYF286Fmdgu4iMA6UNPhr0GmH/DjJZZHuD7qcdNDFLexcb7UZyzM27YkOOy/O
cfdqGAqryNl4dPAgE+XQa35+ZX2PxosrPF2RKLQs0zhvMAkLA2mnx6DFd7ovaR7j+7HJAvHO03Kb
2Ga73JLLaR20ajeWBLXU0RA1+Ffv6AN4P+jh7suTei9xxHH4US0Yrk791eOp8Ctta3ABX7fDoKce
9fb3Ndoe7fd/txyELFn+E9xeY8EyCR7jEZOJcivsRkp7cvEjNBd5DHssbbQ22IjQHoGew6RpmJBR
Q646VhSqtUz2qUIrr/aUqfj4dAVbVO1dNrVUHTbRtSooB8tf/S/k6BciWWTMXcMqPO8NnPC3qi/k
KLjLCaFCVJju4xbxxDarbUiCfMoiVl6D1hj0OtR4U1rWpqC1KCvj+HQPN7eOH2fcH3AdjOB30DS4
vmXdvtzxnIx/NJuxmc5bicbkS6BQHRLOd2augUa6dB9GLCXMUMMSDdX01UUNDQDX8R9nQFAzLQLV
WYgD+swWtSNCDup/N0HSvJWUVrVAQBXcKaDaStTuO461HQe395QzD5iNFG6gCsKgD5KKaD4UOnke
gre/Vq7jPw/2Fe4nMwuPqMtxHF8M0CRu8HPeVYLhl+iF6GgxuclJoK0U+fQYSLN2aJAvzfLQs3m9
KAk7SGYV/lpQnw6D/FxMYUZtQ21ttQxFWKggtU7aeVTrToPNpYf4jhbVIo5fSngmujK9o8c9xLOt
FLX1tbRxRQwbYzHdNNCkqyPvMUlOgFJkZp7goF3GadV3E/m3siM24blBqPt8+g/sbi5It000jSzy
AkliUUKxI9OJSVULpp4H4VPQaGP0GOT5zt1mPc5yjHcYyuet73G9reOfVY+3aRYLs3XN8m9u9yqF
I98MKOVr81Af2eg0D8l92mXwVk019265KhVSxLW5ZQCND+7jck0p5fh0E37b/W1/9Yv+70Dxcf8A
zRf1k/o6D5rf6o3/APQb3jf/ALDd0P8ArXkeggLif9v3H/Rc3/O7DoCxv2f6w6Dtm/2vef173/Pp
0Cl5p9x/o6CXv6f/AP30vbR/2pcb/wA5J0G+zH/2cf8AWX/hdAvv4fgf6V6DgT8jf1Zf6I+g7Iv7
If1f+KOgqZ/W4/7gncX/AO8O2P8A10w/QYwbD/VU/q/8YdB+Xn+rv/Ui6D+wv/1ZhP8ApnHf85te
gEn/AOW/94f/ADydAuWH9mf/AG3/AAo+g1r/AOHD/wC7V7zf+1ns/wD9XuU9Bcv3O/2TL/VboP/Z

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: image/jpeg;
name=”image004.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAABkAAD/4QMpaHR0cDov
L25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENl
aGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4
OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjAtYzA2MSA2NC4xNDA5NDksIDIwMTAvMTIvMDctMTA6
NTc6MDEgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5
OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHht
bG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6
Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUu
Y29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBo
b3Rvc2hvcCBDUzUgV2luZG93cyIgeG1wTU06SW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpBODkxMzk3RTM0
QzAxMUUzQUJCNzgzRTE3RUZBRUI0NiIgeG1wTU06RG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpBODkxMzk3
RjM0QzAxMUUzQUJCNzgzRTE3RUZBRUI0NiI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0
YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkE4OTEzOTdDMzRDMDExRTNBQkI3ODNFMTdFRkFFQjQ2IiBzdFJlZjpk
b2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkE4OTEzOTdEMzRDMDExRTNBQkI3ODNFMTdFRkFFQjQ2Ii8+IDwv
cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPiA8L3JkZjpSREY+IDwveDp4bXBtZXRhPiA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJy
Ij8+/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB
AQEBAQEBAQEBAQICAgICAgICAgICAwMDAwMDAwMDAwEBAQEBAQECAQECAgIBAgIDAwMDAwMDAwMD
AwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD/8AAEQgAiQCgAwERAAIRAQMR
Af/EANUAAAICAwADAQEAAAAAAAAAAAgJBwoEBQYBAwsCAAEAAQQDAQEBAAAAAAAAAAAABgMEBQcB
AggACQoQAAAGAgAFAgMEBQUMBgsAAAECAwQFBhEHACESEwgxCUEiFFEyIxVhgTMWCnGRcrN2scFC
UiQ0tDV1Nhc34bJDcyU58WLDVIS1Jkd3txgRAAIBAgQDBQQFCAcGAwkAAAECAxEEACESBTFBBlFh
cSITgTIUB5GhscFC8NFSciMzFQjhYqKycyQWgkNTYzQ1ksI28YOzRFR0JUUX/9oADAMBAAIRAxEA
PwBaHuuRgl8Kbgv08kbxRD8w9Os80TPPP/RjjmboGVj1taAc4Zx/ZQ4vLqoA9K3VT/vYvtOG0+Vm
25rxJ8BNQbwgqJSZV4nqLSXWha1n5olVGcjI9o8dmSilWswYyaBRORREQJ15z1AXAie/dGLc9V7J
sEtpDZQbzBdTtcROksjGJicg+oRhsgzlCK+UGuGmy7ksljfXskskpsiiiM1RaMKCrLxI4BajvFMJ
73Z7um7oCnEmKR4xsqBH2gWX7q7WuVqkNkU90igZu6kJCGg2UNW4583kWCawMlJFRsh05MUFjIn4
Kun/AJObRBcldx3KW5aOuqKNBHTkKtqfNTTXpNeRpWmEdw6suAgaC2CA8GbOppnkABwrTE4b09zH
RUzqWWb65TuOxLvKhHA6ia5JVquNKpIw9hQdnaERnZ13ZbGkt+WCJHDZkgkLZQpjCQRMiDrbPlhf
pchLmWOODOg0swIzIJJ4cRXPiOHPCE3U0MQ9SMEsOwgGuYNQK5Z5Yyie7H45OXkapYaHuWqRZ1m0
jPyccgNjeIM2kWr1RzaKdVGutpMkvIiinlN6gAAYDgoYAEDTtv8AL6aAn0nV5M/eAAHDPJic+WRx
Gy79E6hpGIB7Kk559gx1anuy+Ij+jOZunK3dS4wjlnJEpF6iFaUksVs7QTdMZWcins+2FJ2RU5SN
SpLnVAgiYhQxxNW3SW5W7elIq6DlqU6h7FJHDmSRTiK4j5d3spE1RNU99RTxy/PjjNie4R45XOpz
Ehbt2oy1SfMI9mbSldjLbSGq7VzFTTuyLTC9fTf3rY30yryNZERfTNfizqiqoVAxU1S8S0Wy7pAa
W0BVwxIfKpIyGZyUcTVVJpxJFRhi97aVIeVGBFQBXIUPClakd5GZHHEYWP3SICfuenx8cJWdjIuv
VG+13YDywa0rkTryuVlYEZqIfUnTUNIT8cElXCtTFRlJ58o3WUcuCdgDFKYJBtrv9t2+4kkCfECM
MvFsyxXT6hI4kggUNBnTKuEILmwu76GOWrwE6aBilNIJJYLVqUFeVaUrgB2O9rdpbV7vT+htxbIi
a/Y78psG1PJA0kqE5Y7Y4BRm5rVdoLRocUVHPQRwit1o5EOge4HN3tM025KTuoWOJFoqq5VVpxqS
faDUeGMbpbW1k/8AlCZJC+ZYajnmKUFa9oqa864F+1TO455kRzLBu+dg4dATPPzlW3R1Qb/mruel
fqSQbRy/RjmMmvEOVCp99EXQs1imD8H5ZyMbaCAGg9Qmi51OQ4LWtfeFT2EZ4h3e9dNP7b0l4jgO
2pApTgcieRxFL6CtaD1BkaAkGcjKSTqJjIlpDu0JKWlEk2abmPike2vMyD8qixROUqq6hCqfiiAZ
EHgu7eYHTIGTSGJyoAeZ4Ac8zl2Vw2aGZWoVbUcqZ1qM/Emh4YMineHbai1lztryUliwVTrLZKcl
qU2ZO5B8mkcxCtkrOpFSKC7hZyqYC/l7cwiYRwdTACHENJvaSzCz28apWNA5Ip9ND9PLErHtrxx/
FXlVjUe7T7e/uFa4DLYjyLk7FdJmBZJRkFIyb1xBxzdsmzasokzdBBiigySAibMpU0xN2yhggiPM
fUX0QZHRHNZARU89Q7+Y8cINpeNiAPTIJGXjj6FXje2NIUmOWEuf/pTXhhN6/tahHHExhAR5jkc/
by426wcRSwE/iD09hGPdPoXjl004r9hxOL5IEiiUBD5TCHwyPL9WOf6M8Q9kxKjPI4kLoUxzK58c
h5DzERyOPX1HI+vBZapQcM6YgJGGbcsa4V8ev2h64yOM4ABxyxkeJVV8oUccRkjEnvx6vqOoeWBH
0/uD/JnAcPY41ArhPHnvDgOefUQ+AB+vhXGK54xlFvXI49AHOcZHn6Dxhl1CmM4r7e7dVzk8ENhq
JJgBy3fWaJDmKIAUziSk0AHIAOCiJxzy5Bxw98vZyvXtgSfKYbj+4vLHSvVMTHpm6VOZi/vH6u3C
z/KXzlrnkb466i8fqpUbDBNNeV6sOblKXGdRk2c/LQLFKJi2MEREUzRcfEpoCuVJXqA65zAPy8FH
RXy5PSfUV9v9wyvPdzSCMqWrGjMX0gMSArE+YLQUzxFbz1DbbjtkVlakgxxLrGlVBbTpNSKVOXEg
4BO37f21epxndLdfbM7sgQcLWwkfrSNmxK9U2ARVei2MY3KnHNouKjkSIIpgmAAQxx5iYc29Y7Xb
WKG3tI1WMksa8SWzNTzqak+AxXt3uEs5WSVj6igCgFBl2AZZDmONTjg7Hf5SSZlZST+MVSL2THfh
HxiUs7BFMUkQUeFSByqor3g6hERMcxSgPw4k7e1VH1g0bs4jPPEZcXJki0AZADPn4nnxrjRpEsEq
RuYzOyO0VnINGRnSLpqzUWV6ey2RK9AVlzGAMlTSROIf4PIOHsZjUlqjI1PLxz4DxJywzYSkV7qD
I/UPswVGvvDTe+wGJ5lzARlErSsdLyiMtfppGspyKMSyVXOhFs35TSEq5d9rpRwzSFQ4hg/LiHue
q9ltXMSSevcVAKxDXTOg1MPKKHjmchh9Dsm5TL6jIUjIrVxpqQOw5n6MH/43+2p493nx2ofkTtbZ
NpQR2JqtxdI+sw4sYGLrUompMsUWMnZ7CYZGaMReMBZUseI5KsKZSfLxD7p1ZuMN/Nt1jCnqpLpr
QknJSKgZDiePtw8tdkge3W6nYgOmrLIc+Ht7PuwQd08evGx340eN6OodUO6Ga/b28fK3cPIZynIx
jBX96KHd3M3Gt7FOnCXsyE3LRyB1Em6BWiapSFMAgco8IxXO5TXN2t5NqdLe4YRVqP2a60qnBc1y
qa/ZhYx28UUEkC0Bkj1MBQkMdLDUeRB+7Gm0JraIirge5qOaNCSXjv5QePMKiykpRtMRM/DbVvi9
SkI691qMErU5ipAE0RBRdAzY5AFURD5RZbHM93Zi6m1+nNbsSSKD3KkKe45aqEcsSO7rHFMsEZU6
ZdIofoJAzqMT5syZse9NnXvSmh6q22SkbVcDqu0bhZ2FqtqLVMhHWzeAS50JWLaNY96mSpbbVQYR
sYTo+ubimqACUDDiSW0ito552IcTK6pTzyBQuQB/DqAqxoKeAwjFbTtK8ZBNYqFgfKpJYZ07AxoO
NcF1qH2+dX61BTYdlsELaNu3uXUYze37okwiHUxZnzZ2/c12qR+Cx1TZ/SRjhUjVuQip0G5jKCIl
DMNdbrdXcXw6MY7GNSQiVKqBmS54tTiamgOJW3sIo5PWpqujSrmlSe7s8BhR/ni2j7ZGXEsTIsIT
VVUWNEQjiRj36S9zuyzgWqVkAEjEw2KskdBkkoBwwAnEOoc8SnTd0kV3DCqtJeyiuRHkjHKnCp4n
uwju1m7WMk8zKsCZZg+ZzkvDl+jhK89FGJGPEjGRcHSKBDuW5R+nVEUigZRIpsYTLgS8+fUUeLBa
X/NhVNPOB9lMCqQf5KvEiMn7eFcfQ38OgB7qqNcm+bqouqlCnDAl/Fo0WoIgOOQ5HjHXzabm1UcS
sn3Y90kNVtOeYK/fiZZ4wEMfA8hEQyGMYxjI5yPLhntKEgUzGHF+aA1oMziNnrrOQAw8v0ZEc8vh
j7ODa2i0rqJwKTuAdONb3zGyHp8fXP8AKIf+tjiWijCDP3sNDmcfwK/ARAOXoI/zc8Y+A8Kj6saM
1BUY8mW+XI+npzDny+GOYcZAJ4Y0EmWfHGGquOQ9RwPMRxkf0j8ADHpx7GVatAfewrr3caSIe3jt
SQFIAI0venDmPgAAhD2V4mY5hEPu4Nzz8OOAOh7o/wCuNvKfo3H/AMMfmx1hvtvXYLlT71Yz9D4q
Vq63m2iST+cNC1CMct3Lxq6uUq1iDrtCAKibplBrnPOSaC5OaZm7ZXuBjpzkM9LxX8cw0w6pSCAd
A1Cp5FvdB7anLFPyWckba30xoa0LEDw8vE15UGNrtDRk7qFKqvNi1m3iF2gGNiqyEq3GqRUlBSzf
vt5to2kVjWxskduoCzUHMYgU+SHEBKOONNk6o2rqAzR7TcxStayMkhWr6HU0ZNVNDFSM9LGhBHI4
S3Xp+92uOOfcIZkjnFU1eXUONaHzBeYJUA5Y0Ia52KjXRstWqFfgYByQrkkwimi+fJmImQ5kglLC
KgLO8mHAINCGNkvTzwIv133axdGzlkPxQOa0OffRcqd9fbhk+zbgIBdRxAQFa6vbwJalT2gA40ch
Wd4VJ3HyJ5WdQeSjuLkYKTSelfSK7x0X/wAIlYRCRbuJWNTA7syZFWqaCXUYSgAhjDxJtrv0YSBX
RQykZhQB7wahCkUGYNcNJI9xszqrpkahFPeJ5EChIIryoMEJSEvLfWsjZ7NLHkn8xJslqzMWLZrp
xMvI36lAFEu3N2R8UyPV1gmikmqRMpjYwUQ5MZU6evkjhtwhhU6wsS6QeWQUZgczSuHSTbxb6muC
S5BBaQ19pJPfiVdN7r39T9L6qVg6u0c1yvVJaJqdy2KATcNHxRJyXZiyp9clO3CpmSkFlkynK0Ud
KOAEpHQm+Uuby22y4vpYpJG9VmBZI6A5gU1MM6aRzPDOmErWe6itUYKCmmgZ86UJHlHPs4DPnXGs
Q8o/IV+w1OhaJiXK217a9LWtnaLmycSrqloa9cjGxS9bpI9DRdJowdCoDU6Cqrr5UyqnEekHUVlY
W9w8sNBIwcaEoVcuPxE8uXGgJOVM8IPc3U0SrICVXTUnlQjlwy5cT34NjxZ1EHkNE+WjKxXp7G6S
mPL2dtlxg3caaq7Y2dZSxpHscnMRiDZrG1KtMlHajkhRF4qiqoAJt0FvxQgd2upNvjtXhjX4oW5C
0NY1BamSj3mplmAAOZGJWwhS4kmRiWUy1qahzTOhP4R2czh+njdD0GvRMLRqXBwlVrcIJCsIGIQM
gwKYhQId25VHLiSknGAFZ25Oq4UHHUceQBW93fyySNJKXNwfeZuYPCh4ADOgFBl7MGNnbx6Qgokf
IDv7Rz+v24kbfEkptWwr6ppkmu7j64jLDaHsI2rbqrNJB7HRUc3inZ5FuV2ysrNeNKieTarfUpHe
O00wVyoUg3Ju91IrwFgtuHUitBUilKUplRcxU6jxHHE2lhbpKsgFXpzrTnWn08e2mFTeUXgZuTbx
K1HmutZr1RpkkaWiKvXIByqydvUWgINV5uUcvnDyU+iTyZFToIbuCJhLnic6c6ntdhlmnMDz3cy0
Ls+dPxaVC0Wvjw4Ya7vs1xu0EVv6xjhifUF0A6mpSrNqzA4jvwj7dek3mrJS8U+SUTduaw7Fgq8S
SMmR0uuxQkQVImcMlIIPALgefqOOLD2zqGPdbmK4iGlJJUOmuYzVad/CvtxB3GyPYbXIjENoicBq
ccmPA0PE0+vF27wjkCE0VWnChwL9VrPTqgB6Cfq15DmwXmHzfNz+zPB719A731oq5mj/AGrgD6Qk
VbG4JPNf/N+fEo2CTFdU5U89GTCGMcuY+voGft4c7TaekgLccNtxuC70UZY4JRYMmExhER+3lnPq
AZ58uCmJasAOWB9s+PHGOVb4lH9IB+kf0AOeHulTmRhNiFHm4Y/ArgHynN0h8B/n+I888KBchTCB
Y0oMxjwLjHIBwACAgH6sDy5eo8bgVHjjXlnw7MYSq/wzkc59BAMjnIYD4Bj0zy400fRjZSQ2WeB3
91+slmvap8iXseJ05BnMandtVkgEVUlkbG8OksQAyHdSOACA/AQ+PHzj6QuorbrXb3moYQZK+BXO
vdTiaGntx2ffWxu9uktEB1yLlSlaggCnYQTX2YMXZvtQ6k297NOq6BrDUUFr612nS+s79aXeo6fQ
q7cLteGEYxnUpm1WqUjyqLnfOXSgvZB+o6MigJjAU2McA8tr1v0tvmw/OO8+PvEnn3QXDyyT3Mcd
s9y/wjGFXPw8UdvoRBGIo28urM1wLbbvO1Xu47p0fdmKKzneNYzURhWjAFFFCjOzL7xGpiWJck51
8veD1tpx/wCPGoVdbD+9Vv1Q20ZrS93HWkEaa1TAzKn5NT5CPt27GUc2os7Yjrr9lJtCrSzoHXzr
ooJgJQsD5DydR2PWF1PupEFjeJdTLDM4E7VMkqtHbFjMi0pqMoRdOauSBWQ+Ysm3T7AltbKzyxSQ
DWFNFA0r5npp58CWIIFVAzx75Hw7b0XSMk32/teDodEhIIK84aVBOMqEC5kG7Zok1RtW3Lc2C4Xa
admZFORpDM6wd0YnQk2ObBAL9v3tr7cvjNrtZJtwkkMgM1XfM1rHbofSjAqfNKZwvNxzFrxXWMWl
zKsVmgC6YshQCgLSHzEmmekJWvunjjgLbqpsbQn5dpPVEfRaihMazeSu29h11zAO5oqNyhWS8lXt
cPU2+xbg2D6kFxkbW9rzftgIgRwmPVwYbfcytuq3G8zvPeaJF9FG1qlUJCtKv7KM8isIk45MDlgc
vAvoMljGsUOpSXK0LUalQD5mNOb6cdhtCK0vQGlm2c6sUTb29Tn5llNeTG2HwIakr8yT6lovX9Vx
VUZx8VsCzuFiARGD17ECJfuvpohimPxIWI3C6jWz0tCsiKVtof3hHEmQuSVT+vcPXsi4YazzRxu0
7N6jCo1yGqqf6oHE9yDxbCQta72tqtC15qrUVVk175Ao22Jf3GRajK2xoxnbzNyzdOiJP0jVzTVf
NESDVZ8+QK7sKzgxyfWdsCF4su62uJrqS8u3ItmKEIuSnSoFXPvymqmgqI6HNa54FYbqQWyW0S1l
UNmTXIsTRQclrlXieIBpShaaN0WnRLFGXvYKL+23hpIhNs1XC7eVjIKROYVAexraacOVXsqkbkEg
4A7kRERKYo8NLq5M8Rhh8lrpoQMtXKh7u4EDDqGIRP6stWm5Z5Dw7adpGD9QttXaI2J5FsJKHfW+
cd2iyjGN2AozFokiJpyNjkY9Q6yB5aSBIoLHTAncEgCOR58Q8lovorGKGNUoNVTpHJRzUD205HD9
Jj6jMpKsTUkUzrxr3/b3Y5Ka8kQ10o3gK8+eluskVA4ukYMij2vQbpRND8zFow+lKvMP1VARaoiq
Q+DdwAEwJAYeu+mzcszkgQqOAJzPIV4gDmaUIypmcTtruioRHXzZHhWg8e/uw57woo9fSqkZFx7v
ofSaoPp5UzkXK31Z0DHQjkwXdLIoosjqiJxSEETOgUVApRWEOKq3OR1ldaDyGgIqMsgOPEdlRw4U
pXFg2Z9d617PopWvbhtSHj4ipCt3yyJVyKN13b0E0CpnQ59SQl7vSYpzkDngOkv+NxAx3hLmNeHD
jU+z24mDCunjw7sUl/diWgITyT3vCwpO+sS1x4qlR7XZbipBQ5Vu4oiYUBMPRkQDOfsDPFtdBQXD
yxzTUEYlFPYw4YFup7m3j2owRglzE1aZ048/DvxYz8O3mPH/AFaqJxKDjU2o1BLzLkf+G1ZMAiIi
IjgTD/Px0l1THruojRSaHtyrTFB9NsFtXHIE+2lR9+Jrk3iYdYAcMiPIAxy+31/RxiyhYAEg40u5
AWJHPHKKuimyPVkBEc5MI+npjly/VwQRJpGkDzYiya58vy+nGKLr7B5B/KHrz5gIhzDhcIOeEHIY
92PHfyICAYD+cPjj7RAOXG4XkMaU5Y/CiufvDgQHn/gj/LgAH+5x4Cgryx7GCouAG9Qxgcf+gMcv
1cexkGhrgZfMbZT577fe4q86rVmuMY7sGsAkm9TrNhsjsjRtNOHDkopQUa/N+G3NlUfvIlMBzAAY
Hj5o2lrLe9QQWe3qxu3imCnMKG9PIM5GhCeA1EZnvGO3tuuIbX/NXbIsauOJBOkkCoWtWzHAA15Y
svUPX2lJXw10vb/Im6J3DWTbS+v14+nXl4nStWETLWGTmLYydDIlGNrDIth6SJFl0ZB6VQnyE6vl
4trdf4RYfKqPc97vp765awSO1tUlEKpNp0qEjjKM8kbHzySl3VQ1KYo6a83CTqibbtgt0glN2+uV
F9SVhrNW9Rq6EIz0IUQ8+3FYb3r9jvNpeJt7QomuhhNP1C26hcx1unU06dBotonaVUCJYax1yk0/
Op1qk9BEiz6R+gQ+kE4kbGHpEKm+TdnabZ1Pa3N5cI+6NFOpVDrYl4XDepLwXKtANRLAVYYsfq1G
bZjaxBzCPTJZstRVhqbSfeNczyGQGQGOHtcJrelXlFvMIXnyd8ml0nC8DFLHj5y0VNs5BVdY0VBF
TQ1r43U1qCivcW+nbL9gvWLZzgT8HW2yXN1t/pxiOw2SgBIJVDTIVJrLcyZVpUgnLUvAiN4EWb1C
WluyMu3jyHuoO/8APhW/mJ5oa4rcZLa72AtXvIa5mFsK3j/rOxybPxjocjFv0ZGMU3jsiPdo2Xe9
niZBsRY8UkulCAcolTTSKYxOLM6Y6du5HW5shJZ24y+IlRTcyVFCIIyNNuhBycgueZOBjdLxEUxT
sJGp+7U+QH+u34j3DLC1XafkX5p29HYO2re9eRUeYreEVMxQh6jVoUuSfu/qWhs0kK/UoVBvlMqh
EQMoUMnE5gyNi28G27DD8Ht8YBNSebM36UrnzMTx4n2YHZBdbgxknJ9Md1AB/UXl2VwWtC1dVddx
Qx8JVStzAdQx5HuJuJF6cciosd6JCqnKYx8fMPTjkAcgw3knlnbVISTTh+EU4UH38e04VWOKIUjW
gqczxPDPuOO2bvYxuBQP9cibpMidUgH6ksG6RKCXUt1DgQxnmPrxhIywCqM8Jl0Xic8aPYm1a9ra
smmk3YrSLlQWsNHC5Bw4cPz4AJRwjghmsfHmwdQRECnEOgvPhxHavI/ptwxqbkIuuvPEAadmnzuw
r7PsUmSXllHrwkQd84QMqVy8AraUsGBWO5KQCH7TchhAhTFESh0ppCDbdyILRrYBRHTMiv0H78P9
qPr3IkNWbs+ipH3d+Li3se+HtR8wtabL3ls97sCAq1O2Z/w0okbULi8rZbS9hazAz1msknIRSaUg
s0burG3jkESKkTBRiqJgE3IAbY+jLHqZp7ncJZfhYpAirGdB1BQzVYDV+IDIjPVWp4Fm/wDUN5sA
ghtEjW6ljLsSNVF1FVAHDMqx4VpTDfPNbQRdI6di7nrKx2Utbrsu1jr22vFxsdlata/Jj9K2m0Fp
B4f6MI2ROT6kx1O2dI4fLkM8CvzR6Wtehtmi6i2CItAs4ScSMzhVfJJFr7oVqBzWhBBIrnh/0R1J
d9Rbk2zbw6l5E1QkKq+dc9OXEla6R24pX+5/oU0hBPNvt7bBO1rK5dP5RGFj2aH1B2S6bIorySRl
FHhipNyBnqwBQx8OB35c9aXN1vy7fNHUF0owJNCSMgOGCTqLZoF2uTQxDqjn6jxw3nxJFyfx10kq
XoQI40lppxhZ8zbAcq2r6moU4i5co5ESmzzxz47e36Ct0lVrpp9mOYtllX4Z6E1qa/TiaJZ01aFU
VfTNZaELzEz24VJqAFyACJvqZxMQDjNqmhdTUA9mFpjVzWtB3HG5qlRkrzAXmQq66MlZqE1bWV3S
GYg8l7Nrg6RyzF5pqzQyqc2aoPO2EiwSA6wtVe+iJgKJDJfxIxbu+2XcfpRNGrQSaifW4+olCKI0
ZplXzBq8AcNZBIY/iF0G3X3s6shBqCV/QI/F+HOuWOFRdJrpkWRWTVRWKVRFVIwHSUTOAHKoQ4CJ
TEOUwCAgPMOJg8cNeHHLGe3/AB3LFqCySAvZCOjSLrmAG7deVftYxBy6MIkBJk3XdlO4PkATRAxx
5FEBa7lex7TttxukySSR20JkKRjU7AEV0A0qQDUjhRScYFZPJEpeQmgUcWNPdWtBU8BnxIxsrPCT
VPslgqNlYqRljrEq5hpuPUEDGbPmvSYwpqkEU12rhBQiqSpckUSOAgPDqCSOeBJ484pY1ceDAEe3
PPvxhTVQSGU8w3vKeFG7xwOOUcLCA4zgB+GRAA5cv1jx442w8/2vLJqWj+CvjFHTF11zC3vY2tIn
adtrbu61F5YGtp2ZDOtpzNdkQZySoyEhT4aROzWFLrIRvGmMUe0TIc7dARbH030xHaXNzb/GPcyG
RyQpeSSV9GT0YVTQqKQCAACAwOLN6qurzed8mu4opRb0UIpBOlFVVHDLjmSMiSSOOIy88tp6K8a6
bevKucqMjvxBGMq76onWsjW2UqqtJhx+QplocaQjmtVxv3kvq1FypLOFVBExFADkHJnzq+XtzdfM
C5m6diQ7duSrcGdXdgkq+WdF0nQjSMNbVrWpyGLG6Hknudthinuo7VLaQh4lXRLLwZWkb3pAfd40
UDFOn3LfdAiN+6isuuK1RIurx92eRKthlpQ8pMTZ21bm2E/FIwyqrZJmzOElGpAosImMCXUQpcDk
C35X/Lnc9s3CO6uxSSIGmkinnUqS2fCh4duZywQdW9RWUsTsrKzNy/MPyHPCa/IP3I9t7FqT/V2s
KrWvHbVsuU57pCa6nJx/ddoSCwh9bJbJ2ZLpJWmcK76REWxTlIAqGEokKPRx0HsPQW32My3+4yy3
d6v7syKPTiXkI4x5a/1vt44qPcuobmQGC2VY1JIJBqTx949n9GF5RV2VgniDglUq0umzOB28XLC8
LFgoBuoVl0WvSZ4qYwZExx+Yw5HI8WAbRGXTrepHvClSfbwGBcz6WJKqRzFcEAl5v7wbppt4uN1x
ENUEQQSYtK6qs3BMgdJCHKddHrKmAYKAYAeG0ez2gpmxPfxrhZ90nppUItOHZjGceb/kS4ASll6Q
1KGC4b0huX15D8x5EREC/DIcLDbLMAgBqjvwn8dOczQ+zGEXzA8jnJusl8i2ZwTEoma1GKRHpLgx
ORlT5MX9Pw48bK2jzCmvicaieST3iPCmOLm9l7BukoabtdndTMq4bpt1FRbtWqP06JR7SaLRFPsJ
ELn+fn68+PU9JSqcO7CkSq7a2qeVMaU0/PAsTol3qQnJgwJKdrPLoApQIVMoYL8pQ9AD04Z3AMlU
cal7xl7fvxI27ekwKnSeH5d+L3/s9+/X7U/gZ7cnj5427Ev+5We3qZA2qy7dbp6OvUyg72he7lYr
1bxb2qLjHEDJw7J/Oi0ZvhcAn+XNUjHMUCjjNpP8DburJrYu7KFMagrWka0LA6tAUHL3qjM8Uby3
uNxuQ6NWiomes0IUAgVB8uomlMgM8hwtj6731QvJvVdanKzVDWyqbNrqjtw2kmkbPVaPSVaJuvy2
yOCqrxj1RJcxElE0xOXvAIAOAzww3Dd9tv1l2Ld7Z2WSKjpQMhVhUebgRwNQKYTisLyzK39vIq6J
KKdRV6g0IA94HsxQC96tTYP/APX/AJW01kbW8TTK5fYZrDQULIDHING56HV1XScfX0wSRZJnfnUO
oUCFAyhhH454rTpPYdn2zebiVtclw1wc0TSgoFoVyFF+8E4Pb7dLubYoIIQwj9Op9R9TGtTmRx7T
UcMqYrQWqZtgOAaOrZbgTRMCJGzS5WhBoigkkBEG6DZtLJIJNmyBCkTIUpSJkIBSgAAAcXfCS1GB
fRp5kk/XiuJyVQrRAa9gz+gYhexJmVZPll3kw4MDNypl3YLA7BQQKJg6yuZRQpyj9g8h+zh6CxYc
RU+zDEEHty4/Ri/L4r26fp2o/GK3VCdd1241jVOuJSsTLRQ7h40fJwZE1EFkj94z+NkUBFB23VA5
HKBzEOAgPB1vu0RbvZ/CMTFIAGSRaExSBRpda5Ur76nJlqDxwLbfO8DNMRqUsQw5MpOYJ7f0SMwc
xg+9jDrifas9sStPNpyn2d2xg9kvK7FSIuPHrcEm1cyaEpdNdGKeTn/HzajdBZ/GTEaQzmFckcIi
mZLpxUO2dZ9Q2V3eJuEIu7Tb6C+gjobi1AFTdwf/AFFi6n1dPvxgtTVpfTNxWFjcRRWtpKFvHDGB
mP7GcKRWB24RXCEhVNaMB5gtFLcC401sBxJSFfCJjpJAro8aSei5VrIVWdTctirJPK5OIGFGZYu2
S5VCnSz0FOAGwYBDiw9t6m2DeY1n2aX+JW0g0n4cF1IZfMhb3dWlqMtagHvwG7p1BtWySmC+m9O8
Q5xjzujKaZhewjj2g4lvyGrkq4oOsdnT6qSl2rCTDRe6XaALig6mYiPO+1da3jtchCLOZurlMxWM
AiJ3JCAI54adLRXG3QzdOXZYy2Ujenq9/wBBzWLX/WUEqfAYW2/qHbeqJpLvaw+dNYZSp10zZa5l
WArTjXAgKOiHMPbVIqIAACBDFNjn8RAR5CIcv5OCWVSDRsmOJnSTlQ4oP6GF/Qtm07YdQnnuvrHS
5dCwRtxgTosZGJVbkUIdMoLkOwfNJVqso1csnSazN61XUQcJqInOQ1IdQTMdtnt5AJBIhAUseNaq
Qa+VkNGVloysAQQQMWr07aRTbhC7UjjV6sRQGhyI79QqKGopxBxbSv3uplsvt5XbS8Prmg6/r8Fr
utx87Ma3aJV4FrTCvVJJqeowiIotq7XFmhusrAqSyLZwc5U1jpiABV1j0RI+yXW5TzSNdJcQhItI
EZR/eMhqWeQnnRcqVFcGB3iBOqbexCarVo5yZCTqBGQAWgXSKDmeZBFccuz9iJ5vXQOkNq2TzkvF
Wu+2dYV/Z0xR5DScZaq5TwuAOpGMg01nexKpYHDssSDddUyqSRTC4AxAEghxYnSqWd5bmW1tzHVm
HlHHQ5U+I5g0HMUoNRCd/uZ4LloZZKqCaEniCKhhllXMUNaZduBoffwzO0Xb5YGXnHq901UKH0xn
GkLuzkTK4N3BeNUbK/j2yQHEuDJvFjCGclDAdVlW+0PM2mJXIHDhSgwEz36IPUkYdvt+j8vox3uv
/wCFim5OZjWuyvOqIasHzlBsZLXGiZB88BRdUiJDjLXC+15s1bpAYTKCZurgoCI9IAI8EVl0ddXJ
FX01BGQJHtp9gNezA9edWWdsPdLHsBGfhzz5ZYrG+QdN15qryD3Tq3Ut8l9qa11vsOx0mp7Ina+h
WJW4Mq48NGuph5BMpGVYsSqybdcERScKpqIlIcB+bgdvLcW87xIwkVGK1FQCRxINAQKg0Y0JA7cs
EFpNJcQLNIGR3QErUEgHOhy7OPtw7H28vZt0z7ifhHEbrhN73/Re/WG2Nk66nBmarG7F0/aUK0FV
loRyMM1eVO0VVVvFWxFFdZs7lgWOQ6gIEMn0KONvsYb/ANSKRijqw0kGqkEcCMmDce4imVa40v7m
e1EcqKHhZTXkQanMHhppy5Hsrjbq/wAM/wC4olIyDaBvHiXPRzd68bR0ufad4hlJli3cCk0lDRbz
Vii8YZ+3AF/plTisgBug/wAwYFwel9wfgUK1yJJ/McNU3+xWjHUARmKV+/E70b+Fh815zs/vR5Qe
JVPOcQBZuwJue6KoEPjJiHZ65iE1TJjkAARIAj8eEj0pflc2Q1/RrX61A+sYWXqSwSgAb2kD764O
XV/8G7uC1mTeXn3B9dQEYXp6lKZ442m1O1ekDfImW0bLoiSIiOAAw9YlDn0DjAw95sj2bgO/nOYo
QfqBOJe13tLhTojYKO08f7NMI784/BPWHgP5vbc8RGG3pbe8VqGtURe03mSqrKluT3K9a+jr05qC
0PHTFhbEbxUFPsVzrJuuvDrsmAFEzCIP1DFcxW8sNufORkaHgQMxnxFTTv8ADBv01Nby3UU1ypEe
s5DPMCorkP8A2Ysj+J3uK2PTVTrOo9eXRSuq7erWtLN+XR0QoilVz1tiSMlUIeRVZrwDFWyooFRc
tinB6ugQqxESjlUSj5ZdPvup2+LfJ2ube7nVdCjQwRiR6MjD3kXipR1c1owpgQ+Ym6iyfcrvbY1h
ltUlfUfOhIodar+EnmDVQcwcIT9yrbKG0vLXyDeSLoTSS10jQCVFXC65v3RgxVF8YomK7N1GEvUO
TAH2hwO7xs42TrTcray8tkl6wCAVACooFKknKh9uCrZr+LduituluSTctaambmSzM2f2D6qjCZre
iZB4JTjkeo49XMCjgTZN8TB1fr4JrNtZB5UwMX0ZRSf62ePOnUNFO9xa4aeUElsqF8cnFpYI7nl9
NsYKS2hH0c4nJILVBlZFkYYzgDiQHKhyuVkWncOi3XVAqYyBYr5wC7LnSunURwFcwPo49mIlw/pk
REB+VeA9la/WBj6OGiPKPxD1lq/W0d44+LUxJ0phTK8zoFpu94btJyYprZr9NX5R7IvazZreD2Qa
Jgscv/hymVMdpIflKQXuxbvusXq7tMVcgER620KCBRSIwgY0oCdZzzqMVt/CZruaRzdyPEWPlYaV
GZyKqQGp26s6VIFcGSzkN97lqM9txvoCBrisOximR4By3mJOx3XXUBJO52UYLXbZb5qLaYjO+eRg
znbFaFeNyomVQSdHOSLm+Xez2kD9QyxW8/UiRJDDbOz26TwB9TxOyv6lGr+yaRlj1ABgYmdsAu+b
7vEiSbF0dMsm3RsZZXhjZo/WVNPlYtIAzJVGkA9Na8GKqMA2jvNKOuI2lqH1dStzKJIwkPzt08p8
fCSUY3aUm+1aHOg3ND4eqImkvo1GgdK5llkAWbugWHttTcLKUdd7Imi1MQSe2VwtmbaNQimOxA/y
95ZOGLGEReqgZZ1kcBsMG6Qudy207rYBY0AJlBJafWjH1kZSaiWMBqqeJUgDMY91Z3ht1pcLZEPn
tclk56EnXh9eWGrsp6nzN0pxCS8Wg+g5VNZF+9ds0DCxdgLRYFjAJBAhugZbd9vnt76z3I30wG43
CxT3SKAR6i6rYImr00jd6IS4ds6gjBOen4NljsLmwu5zsdxcRpOVolEkFIZRxJKyEBvMukZA1FMR
TsHZK2w3zCQUqWuKekwZqIoNNc1b91mcgR4ZNwd9K5fvzSTwO2UqBgFJNJMxgAnzCIm8cHw0C25Z
2KihZyWZj2mvDsouVAMWDt23vYRsjzXE0jNmZWDFaZUWigj26jXFCnV1rZ0GH2La2ljaV6+xNKKx
1omtCuZN6/nbI+TYWKXgXuRj6vO1OotXAN5Bcplkxkx+lFNcvcLS9/A12yAgtAWq2YFKEaQQQdQa
pqKgeXPji5Nun+GXIecc6cqZniCKECmGhS+vX+9NHxtfG7PYSUe6mqs7L3e5TNlszaPbJKNlXbc7
RzM9x2/nxIdFACGKKSnzgIY4AOoOoLDovb1ujbesZ7oRLBFpRpnIJLe6y6YxRmJHCgxaPy1+X27f
NXqs7FYXEdo8VlJcS3Uyl4oI1yUFVZWJmfyLRuINa0piwez92TxAQiaZFKu9tMxrVNo1McOJCvJy
6iZajTYOsqrA/GzuHMmiurEHVQOqYy3ZMQDj1ByedG/MfYNtto03iHcInFa+nEj5VPE+opJoc6Ad
3eRdT/ypfNCSeRtoudguU5VupoqnLgrW7hc8gCT24Kjxu87fGjyN2M31lpqxXm23L8glbRKNnuu1
4SDg67CqM27x7OWBebcJNe69kW7ZsQqBwXcLlApwADGL0R0Z1j0v1XuQ23YTdy3Kx+o2u30IiLQe
dy5Pm1AZKw1EY5p+afyX+Znyz2Bupetodtttre5W3j9O9E0ssz1KiKMQrq0qrSOSylUUkg8MSr50
7hm/Hnw+8ntvwc61ZSVM0heDwT1wwbIua9PWGL/dmHl0HBVm5nTputMGKgkmUy/1ByKFyJc8XJdw
G02ee8i8qJA7En3koBRgQc8yF00p3Z0xzdZTi93aG0moxedBlwY1rQ1BAyBNcfLrblWBgL58q4Ue
uDHeOlXCx1nLhw7MZZVy6WUMZU66p1DGMJsmER5jnjn2UfsxU9h9vHn2/Vi+U4nhp5ez7M8XYvYg
3jpHVngprPWV42rWKrfZ697P2qEDP/mUYKELb7GjVILplHTAIZRw9HXSy5kwcF7bdVFQf2gBxptH
U3S+3bvLt2639taX9UNJiUBqMgHoVrwNGZcsFE3yw+ZfUPS0PVXTmx3+49Pu8sQmtgkrepGf2gaF
X9YLmAGWNgWDKOGLGtZ2JWXzhudhbKk8TciHYM0tlbcJn6unpOQEJNQRBQByAcsh+ji4bKaylIEV
xaShuSTQMfGgk4ezsxSN3tu6WoY3NlfxFcqyWlygHdqaJQcxTjxGDEojJ8su2XcSsIxZiKR0F1Za
PILogmAoiwy6Ej8oGNzBPPzcufCW63W32mlJ2iWaQ0SrIAx7AK5jvoRhPb7S/uayW8c7IlC7LDMw
T9dlQrHl+mRgwENmMq/XX0gtGOH0RTluu3uDvlosYOCboquHVjQbvEiN37dim3OdchFiCkUoiPSA
gPAlc7WJrhjJKkMjISlUBDFRXQWGa1HAsDU5DBHHuCwBVSMyJ6gDUJUgNkGA4NXOtDlzpj4/u/PI
OzeS25t6+SUw5csZ3yU3Rs7aJG6RjO3EMx2HZpRepQSBTicVBq9flGMczRHrDoaJp4N8a0urUPHI
6oAxYV4kHOpANcgTU/YRiy9vn9KWGEsGGk5jKvZWmQPbUVNcPlU/O6ZI1+nNnczWG1EYQcQxppUI
RiFddsIlm3dtnCbhkd2aT61DHXWWUO6VUP1KnMPpYnTm17dss9re2TapLd1kjLCq6hmDSmQrXIKP
HANvd1c77Dc2t4v7C5DRyUqoKniBQjMU/I4Rz5d2Rwt5QbwMZVUR/e6LFMTHIofq/dWBKIKCkPaM
brAREQ4Ed+Q3nUN5eSU1Tzlm08KlVrlxGCjZHFr0/a2UdRDDEEA5hQTSvblgU5qSB2mUpxERIQQA
eoRHIAco9OefMQ5cNbeMLIdPAYUuZtcNG94nPEYz4YjZYC4EoRzoQARzgAQUEef2D9nEgoqpPMEf
biLIocsXlvGhxnx68fDZOUA01r0xTFMJT5LE5KYDBkwHKYOQ8sY9eLNus6Fs10LkeNdIz5V7sBlq
RVx/zGBHdXnxyPMVNezB3WHyV8gLdWP3Js+47rNVAWRY1SDVfJN272O7f04sZZ00bISE2zUTDByO
1Vuv/CzxFNDC7mYoPWLVJoKk14+I49le3DkWNqESJE0wxABVqxRADVdKE6V00BUAZd3KHIwUFTPa
qsTutJf85mK01FTBCSq6Dh9eqWmcOnss7ixOvMMkwN+HIJyYlD8ZMAgHK7Dvq3qgLtO6yiOcHIJd
laJKaCgW6QGOQ5D1E1cZDiJuFXaN0XdEI+BvXWOcU8qTZCG4I4D1ABFJyJ0E5lq+6KsZ2AVK1rOh
WfVKxxUXPODEKkrJGhVSKwkmKBQBbt2SsOBOqZQRE30wFEPhxDXtnI3Tm6dNLX4iw/aQHnoU+rAR
WuaEMlfDDaawZrHcNg4BY2kh7kc6gB3xSCg8cY1mYBX7JZIAgFSRhbBNRTIpQDp/K2MkujEqhz5l
ViQQUAfQQPkOXBjHdpuFvFfxZRXEKSgdgkUPT2Vp7MEu3XIvdvgvhX9tCjnxZQW/tVxUr1f7QnuO
7rr1VnKj4/IQEDsuOaLa6kdi3yvUZze20vX2k+0c1quS4lsMi2PGSJAMoZukkRwkskJspG4oTcus
+l9qq17dEMlaBUdyKGh4fiBWnMZg88WxFt+5TEehEpSmRLAZU5jM8zxpzy4Yn64I2XVmuqPqGysn
VY2VCwzCD2dBPCAZ/BzFfTNHJ1g5CZIoszUSFQ6n7MTGyHrxTHUF/H1D1G0lv5tnsgViI/HJJnLJ
4DJB3DHf/wDL90q3SHy5/j9yAm+9QushWlWS0iOm3joeBkNZjyNcQUmKZB6jqmVbgAic6nSUesD4
MQqQcwIXAh+jH2DxmKMtQkUocqccvv5588W6XFSKlkIzJ4Zdg+7txZ29kjx3GiaSsfkJPpro2jfk
qBK+qir1oNNV0p0/jK61OiJfw1rDPrSL1VM/MEyNTcwAo8dwfITpNtq6SPUNwNN3u8lUz9y2iJVc
s6epKZGplVViNMfKX+dD5kf6g+YcXQtoR/DOnYiJRQ1a+uUR5AK/8C3EEYIy1tOMDp/EneRK2uvD
Sp6Uh0120p5E7PFpLKHOHU3q+uEGE0/TVJnAkk5GTZFLnnghhKHxCz/mDfDbunFsEymu5Anb5Eoz
mveSoxyv0HYG9334t/3VtGX8Waqp9ADH24pEIKKu49coE7iihCJlHH4iyqhgTIAfARMYwYDiiQA9
C2a0z8BmfqGLrYngvvnIDxIAH04cFRYUapUaRRn75VytXKxHxkiDgvykciU7+Sajz+RCOkJBdIgA
OTJkAOOUd8ul33drvdXUNFNOdGVaRp+zTI5VaNQfE4+ufy+2KToTo7a+lYnMdzZ2Siahp+3lLXFw
CRQnRNKy17EHZgkqrPWBiLZxHmUaEQUIYHEYuq4IYwdIpu10yrAdIvYMBeQYLy5YDgMvtutGFDVW
/WdacagUI7vrxdG1bneyAG4VXRcj5EYUPM6lOR7cPB9rfSFs8g/J/XdmaVp3NN/HKHa78hW90sz8
ISdu7Z+MTBUtg5bO1CKruXav1yjBwUUhSICoZABKJv8AI7oa033rSTdL+4lTaNsjrIyiSSkj52yP
rLBF1DWzpRgo0kHVQ0l/OF83r35f/J87FsVpCOoeopvhYRSGJvhqf5+YGNVMjLF+zVWPvGoIIqLE
vuv7FtDf2vPPy2RFtseuNg1bxd3E+GuSbRvGqRxHNRkmEvEt5RNArGbbvDOigxcJH7qphIQQETDx
2w6y7TZ+oLW3lheFwJ1f1BqZGVJFFSUZKsQpFAwB5Y+MStbbldLEbmZGSVP2JQoaK6uyEnIg0AJH
FKjia4+Uc8cVolKYK10ZBk7iow4GTeGKC7Zyxadxo5bKJ5L1NnLdM6Rw+YpiAb1DgDuI/wBiQBRV
I4Z1NDUt3nFg2spS59X8Xb4Cgy4Cnbh99Ns0bK6z1VJSf5vMT8lQ608mph/KqryUpMLx6aj58+eL
GMu4dujhk6hzCY2OfBhDM6xItKgKvHuHHLn9RxByQpqYKfKGy5c8/rOWEu+SjsHHkPuF0iQ6aLmw
sFE0VDmVULiAiSCBjj984dAj/JwMbgrPuMrsBQsOH6oxLW7iK0RByX8+IGdqKl++GOrIByyGQOYB
AQznOBxxpFGpYr+LTxxqzllAPDHNTSgnipkDAAh+WPQ5AOcFbKjjAY5hwrporgcaY0HHF3Hxle48
ffH8BH/7NUEenP3cRPwz6AIcWFeE6VP/AC0r/wCEYC7QEPJ/it9uCOB2AhkDBgcD1cwHI+ofbzHn
xF6m7TicoKUPDGE6WeqJkGLV7UwzcNpODWyUARnopcj6IN3DciJLO0SoLj/7qsqX0MIcIX9km62E
21zHSk8ekNzR8jG47DHIEYHuOGlzZQX1vJY3H7iZGRj2auDDvVqMO9a4ypt4xOtMTqQpx9bvevXd
zZmcKEQRay1YRWsLlksq4Enb/LfpXLRU4ckkTlAcBjgb2/cGvJNu3C5/6idZtuuR/wA5QdFf/eAE
HsY0xA7XdSyJZ3N3QXsE72Vx4+6Cf1jpce3GLbtgU61WVjKwV5qVkeWyia7tq6UFYY6UWVF1UIqA
cOATZrKFEHMnXHCnSAibByiYA6gy96QhvZelbesM5FoJYXb020p6MsiKWalFBRVIJyIpTDnYnjtt
tSyndUeC5nhUMaFtMrMoUcSNDjhxpiMdz+I/vm7e1xOr2Pyq8BNN32RqLKt2VfxgmLcfyF2TBRrc
WTWjobduKalIo6At1e73Y+xQaHdT5r4EqPFKy9KbSkhvI7O6v7iNQYo5mVIwagKAAqqQDVm1g1AO
TMVBvDa7iO7misd2v4tv2md/28qI8rrGQdR0KWkdz7qqopqIqVQOVUVe/b+9waEmXL+yeKW6bOst
0C4tsU9jNnrSztFEqKr9eZr1hsrqWcOBIJ1FDKKmUMIj1GyA8A6fLrqy3hKx2Ws6uEWkjM1/Cfoo
O6lcd/wfPv5O3cca2+729vbxRRxqs6vCyLGoQDS66aUHug+WvPjgdX/j/wCQx59nRT+OW+oyfmXj
KHXK51Pb2LlinKOU2RnSpZCIaptytxOY4mMIFAodWeFrfpDqN71LB7S5S4kdVGqKSg1ECpYLSgH4
q+JyxOzfM7oNNpm3203XbZrCCF5PLd2+ohEZtIUyBixpTSqknLLF0TR/5PrbXdXo8FFyNOjavBxd
VjoGbYrGj2MVXY1CEZOCvGCLhu9O5aMiKiqmcDLKHETgUwiAfRuzvundot4dq291SxtI0gRR50Ec
ShEaq5FiqhieJY864+HO9p1V1Rf3PUW8RvJul9cS3Mzt5XMtw7SuCGoVCsxRRwVQoGQGEh+9r4Je
S/uCSGik9CfuOSv6qiri5txLzbo2rOZa2WOTalbSFeSVK5cOo9OAjG6RwW7JiKAbAD6iB9cTXG+v
Ctmf8tAGOY01LU8yrTsAyNKdmCfoy2TZlma9UpcS6RUZ0C8ia04nLFc2S9r7yR8Z56uXTyEa6/Ya
5jrOxarHhdh1yZlZ2ZSSVeRkJEQJHacpKC7WQAV+wicG7cDKqdJCiPFA9cbpNsewTxxso3GZDHGv
BhqydwMvcUlq92On/kX0tadZ/MzbrW9R32W0f4u4ITUmiDzrHIeCiaQLEC2RLUGeJVQAHi71cy7g
6hTAdRM4F6xFYpjKmKn8p8FSEDY9DE9A5cc9UWKMIgAULTgeVKfSM8fThQ9xK8sh1OzE59pqTUDs
rx4UqOWJ912iIEWcM+4sDEwGfqKrKJERTSKVRZQwEDKTJNMgiRVTBSgAZHGeB/czEp1XBpCQTUch
zNedOzswe7Esjxhbevq1VaE5UPLKta5BST2Yu9+0zotLXfiVS30k0sbS2bJl3GyX6sG8goxwdhME
M1q8SV46ZOZGLLHQ3V1F6+2cVOsoYHl2h8k+lH6c+X0N1exwQ326f5uZpUk1rrFIlCKwDhYtOksK
rU5kGg+RX84/zDHW3zvvdu26ae42jp+IbZbxQuvpNIhEl3K7EHQXmIrpOYWhIwHf8UD5Ip+P/teX
XRFh2qRaz+XdrpOvqXWRkHk5OJ1zXuxqJsDYpyzDWLbxzBgzrsURk9O5WEqgviIplOKgiUq3i42m
W2aNbYw36EFHCmMSqxoSVJOZGsgmg9uWOd9li3IXyM1yJrShDx61kMZAqASMhnpoBU+ypx87tOLK
5q747Rmt2/yp2qKphE3V0t1z4L0gJekSh6+nAk7fsqGlO4/lng0BKuCOGLQmpPHJmtpfSstLncM/
qNU0+UOHaDrK3UgQeLmKgHUsc3QQciBeQBwQFIo4lZyy+QccIJMzuUABGrsx+y/w0Pnj5FbkfbWY
2PSGv/HfcMUzu1Ltsva3krsFIkpXI5tT4F/RkWDZRhI2GYFMVlu8q3ZsDmVMYVS9kYa8guDK0tvp
LagfMDQDLMnIGi5hQasQFGbYyl5aKSs3vjIKGWtRXKmdATzNOOFCyHtyWqOjdBsZO8a3S2XvDcm5
9HvaKhuJk5e65u2jZe8w9sau2IVIqVidvn1AcNm7YjpAyj2Si0URWB6RQrdIt1bcxt6m1+JaJiFL
KukozoyzMXpCw0FlR6F1ZGWtRhVrvbBZNflZ/QTTVhqIZXRGVolCVkA9QKxWoDK6mmgkLP2pALUO
0bN188fRr+VosxaKpJSMI9LJQkg5h1HLQHcW87aS5klkygJ01SJrIq9RDgBgHjYMzxajxNce1eag
8cXJfG1/0aA8fw6iiP8AwcoPTgfh+Vc8gIgIjz+HFh3rEhCP+Ev90YEbQUkcV/3p+04I15KNoxkV
/KvmUSw6RML2Veto5kUCgJRMd29URQTDqD1E3EOWCmrGntpiU0yE5H8vowP+zfLjQGo6tarpM7T1
pPr0uBc2QtJgti05zZbcZis2KWu19gMyUzqWkjK9JChjkBh5iGB0NzAFI1KzDgA3mPd+bCwjmyFD
nzpXCENZ+a1V2dtyKceQt73VJ6hLfLgbUms8nm3tEa7XeE78DNT0SaqspaJTcqFI6B0K6ZmwCmRP
kIDYHyouugrHqYP1dZ+vb3cgIUKWU3LeVJHofKQaVKDjmcRm+bQy7PezbT6Ue5yD1Hd60Yxr7wUB
gHC1AJGZ4nDLIrYWtNIKoVaj0qFi5Sm7Fj9Q2KfbMYto2Wc2OMLaIq4R6po9seKaslTdlw0IiBTN
EcAqGQMHYG7W1i2wX3SN3BCdvMiWkyQgxiQ6PiUZ2GlyY2VRzVqEHI6Tzqep9w3TcLXe9vMkLyW3
xMby0eRPh3EDLTNCJVd2LnSwLAgDTgyaX7xuwZQS9/UOgby0EEwUc0/Y9lhHxcAbrM2ZqSlvMdQx
icimTEAAciOfl4+Ov/8AZOpdsb0t42eALXiVuYcv6pcuAM+8Y+xkX8pXy76jjMnSPV1zJIfdCnb7
zjwqsRicV7hU9nPBBw/u40IihE7j4y7OhyiUAWcVjYlRnSFyAD3EE5at1VZdIR5AUTpmD454nLT5
67LIoN3tUxc8fTnjf2gMig08cDO5/wAlHWduW/h/Ue2kjNRcWVxATTt0SzUJ7RUdwwS9B9zvxfti
KkfKSe6taN8YELfVmzqviJwADI/U022WByunk2BN9AGTcgKPrwX7Z85uhLoelcteWkZ4+rEGX2mJ
yfpXFX77/Kb849tf4i0g2fdDyNvclJOHZcQxID3er4nEoh5ueFRjpJF35XVV3BypFTUpu3Uekxu4
JVFXLzXbVmggIE5mMpgPjjnghHzO+Wp//awAjID0roUr429AO3P28cBx/l8+fwDO/TV36a5ki629
yRwoFW8Zia0oAv8ASTOvnettwR4SmsbNTNiswJ3Vv3OnIiwyTRIS9XdfwrF04m41MpfUV2yOA9eD
LZtx2rfoDcbHdW91DzMUqsR2AqG1rU0FGFa0xVHU+0dQdGXfwHWm33m2XJyHxUDwox/qysohkH6r
sPHEcbg8APFvyZfwsnvPUqV9kq6wcxUC+G1bGrq8QxdKkUdIsQptwrTZNZwdPB1+39QJQ6RP08uE
t26M27fbgXG72K3F0i6AXqCFrXTRWUcacicTXS3zS6p6LtJbPpbc3sLS4kEjrGIf2jqKAs7Ru5AB
yXVo/q1xATr+Hw9u62JrjFQHkJRXrgQ7ZqpvuxuWSAYEpSJtr7G3lwJSFHl3F1Pl+3gYuvlL0848
1g0a5+67D+8W+/Fjbf8AzQ/MyyU//loZhzE1vC3sqiIcYRf4azxoNIMH0T5F+R0LHtjpkXhZ4mob
kxfte6BnLNcB17AGOg+QwkoDgrsvTkQD4cCF/wDJDp25jaCCW7gBGdJFY050bRrBHcwrwNRlix9k
/nd642e6ju7602S/MNCgZJ4dLA1BPpykNnTIqApUaaHPFgena1olCjI2IY9DaKh4iMhmMeRZ2LRp
HxLJuwbJN0DmVTQICaACJS9JC9QlKAFwXi6In3z044Y5ZGSONI1AVVUKihQAtAB5Rx41xyDf7l09
eXVxd3oR7m5nlmkYlyWeV2kcsQSzDU1BXOgzxAfnS8Zx3ilumZ1xp7WnkNuCsazvctojWe2aTSrv
THO1FK9INaov+TXJCLZJJry5kkXRSSDAHLU6hTnH5TFht22Tqy/QSWFtJc3IlUOoZdfpsQHcZjWY
0qwSpJAYAVNDvtm9dM2khg9VLaFlJUkEIWHBa6WChiKaqCjadZAx8vvzak9+S9vb2XyT05pjxws9
hrk82ShdC6w0RoutzUS3ePGcm7kKho92uExJR7lFdNN3K9+REAN21DlNkRGa1tUkeOSacTIwV9UM
gCtzBJjQE15VY0yrTBrFctRHSON1YalIcEkHs0seXMU7aYIyJ96q9ONUo6il4itS0KjWY2qN5lBC
q/vQEUwYJRanQ9kqgwflfOGJBKCn1JBKI5HJgAeFZrb4uMot3IQSKLWlQOVCD4Ywl08Yr6CVFfrN
eNNR9ufsxZB1N/Fo+GsBQ6vUnnjd5Ha/lapriApEDMpOqTeK83kKxU2NdiH8kyYX2vSK8MDpiVVY
hBM4OmY3/aG6gmY7wQQC3kjLwK1QPKSRUmhrTMVpx4U7aYHLrajeStJFKEkYVyANDQZ9tTxPOp40
xRe8ptiUXaO49qbMIX86m9j32wXaUdw1db1SLVeWBUj1y5bN1ncm8aGknRzuVkhEwEXXPgTD83DD
e71t13u63RI0hguJ3dY6e4GNQuWQ5cK8TiZ2mzh23aLbbmLyTQRKhcmmqnMjA9wcdMWBvJt4GNMR
g1Q7bxZZ0QGLBFybtmVcPHIogJzCYTAmmU6psD0lHGOGAJIKLzw8C1Nftw028e4zuGMotC1frGxD
QoWk0OBqSs/AGQcWSbfwbErVeRLOOWSy0LHKnMPbRbIIL9IZUUERwEpNeXU9NTaVCgUBocgBmeP0
ADCMdvb29dCq0pJJJ4Cp5D24XhdNj3TY0m5lbvb7XcXii4nXe2iwTNgHr5AP05px8+7I4+UxUwKA
/o9OGYUA158MKa24A5DHH9DUiZxSatkjdA9HaQKU3MoZAPlLgQOX4cbAZ91cY1HHSVh++aP4xwXI
qM5qvSaAG+6CjKVaqCOQKIgYxM54INsdYt1tJj+G4jb6HU/bj1wgmtJYz+KJx9KkYsBW4isvdNuq
CAmavtrePl6QOP7NIwwT9GXMUc9QAVnHj1gIenp6jx9BNxi9Xdtyd/3b7hYzj2xsG/srjjLa6wbX
tyD30tNzhPLg6lfHzNl34SmnNNUlu4RmQVgAg/VpkOkCCHMOkxm3bMCRhDI5Een+bj5rMjyKUfSU
7wD9vHHbCOsUgkg1I4GRUkU9oII9mJGhN8bCqGArtzssciQxBQQbzzpWKIUcGUIaMfmXbGAQ5FIJ
BDHLPEFf9K9NbnU31jayIRmQgRq/rLQ/Rg52T5pfMjpmn8A33c4EXgpmaWPw9OQlSPEUwReuvOSf
ZyaKN8hGk5Bq9sXlghiBGWCOQSARUkAjmpkYuRBuYAMdIyZVjgA4Nkc8Ae8/KHbbiIzdNzPb3lKi
ORtcLkZ6Qx88ZPAGpHaMX50X/Nz1FYXaWvzGsrfcNmLAPdWqCG7iHOT0xSGcA5ldIdvwsDnhiLS4
x8w3jpEJJCXiJCLSkW0gx7n071tIGI4Zv45YcuDguh0iAHEBIAGKIAYOKPmsLiznktblSk0TlHVu
Klagg94INe3iKjHellebfuNhBum0TR3G23MCTQzRmqyRSKGjda56WU8D5lI0nMGmNE2uch3bWYrM
nLRExGuDvI2zV6ekKza4kqRyqg4jZeNcNHTdwifB+oo9WRx9vCltHNaTC4tHlhuFNVkiYoynjUMp
FD9eN72Kx3K0ax3WGC626UUeGeNJomHAh45AQQezFxX2nfK6R8svGVZ3smWSsW6tMWY1B2NOqIot
5K0w7tsaQoN8m0WpCNfzSeiEVUHSxQys4a9RsnOI8dyfJjrbcup+nDZ7nN6u62jCNyQAzADyO2VK
umYA/RdjSuPiV/N78qds+T/zOX/S8Bteht8tvi7KINWO3dWC3drHU6tEMpDqpyVZAFoBhpbaRRbd
PaAheQYECAXkP2iGBHJRHnxa81vJLk9TXHLsW4ADI54/nFpOILmTVBUrYhBwBhAom6U+sCiPIO2K
gB1fHjMe0LVQy0LH6ONMKfxOraQakcO8c/oxyMhZHKqLwURDrSImBCKHATHWeLlQRyGcCIrGwI4y
IcTNttkaPGZPdJPLkoqf7OEZr+UhqcQAB4nLEO7Nnl3URJNU1yKA0noeLZHIIdaysai9fS3IBEDK
uZIotv8AFD6c3wzwZ9KbekV9DK40mSCSRu4OVWPwASj95cYhOoL6R7CVAwLrIqjwHmf6Wy9mKuvu
k+I1I27RbI/aQjNWxtYS6yTF8mkUy5HBGDQCFSWx1AmdyQyvTkA6ur7R4PequmNn6g2i5t5IYxdS
RNTIA6yraW4ca0pgY6X6m3fYN4t5Vlka0EihgSSNOpQMvAn6cUKkEhZyB0Fi4VbLqoKFNyAqiRxT
MA5DkIGKIcfP6EGGdkf3lNPoNDjuQtriDD3SK4k2Ldh2hLnGSjgM/KX5c/KIjgBD7OJL1P2T04HL
DERkSDuzxtoLXbuzu1ZyccLQ1RBwAFeFKUJGYAhQKdOFbLBk6JMYO5MAolyHT1cw4ZejJPKaZR/l
wxILTTqx0s9NRrNkjC1pkSNiWwGI0QTWFQFDAH+ULvFB+dw+Pn5jmyb+QOXCogCDyUx5n1LQUpiL
lniZS9nsmECZOQerIqgbmpnOcATI9PLID9vGhNPLTGhFDjWndnKUyYHzjAiOOQ/dLzEf2olKGAz/
AIwjxrU4xj9Jr5OQTgPQBvmwI5N9vMvMMB+rj2Zyx7EsV08UvNwKYqFAi8pEoqCUOfbUfNim+9jI
hxO7YqPutmjZH4mMHwLCmNpTogkamYiYn2KcO7vlmO1m9gtGQiRZLZWp4ExyD8xmUlCO2DcyghyB
En1Yh+kxuPoFvFxou7+KLzSLf2cfgHQqD9Jxx/tFt6lnZO/utabi/wDtB1b7Fwkc6bntnyY5yrHO
oCaRxIj3hPhQ3+CIicc5DmXPLHHzhFaZ9px2D6hx7kjKnMZASpj+GHzHIBgAerAgZUOoET/aHqIf
ZxkVxgtUUxtjAn3iNyERBydP4HBFAy6ZfmKRUS9ChSEAcm55Ny5jxsBnlQN9GNa0HmPlwxjxGuC0
jQFag4WTXNTps6LRJd6RsoMLPkWlG6XdPk30rOUQfJgIcwT6SgGQ4pT5nbSsO8w7pDkt5D58x+8h
IQk+KFM+dD24+gv8p/V0259BXnSl02q42S8HpCufwt5qlRR3R3CXNOQDADLBKvXCZVfoViIoJGVM
dUoKGKoU5iGUTKCuDKlbqJ5D5gycQ5ch4rr0qNpqPux001yK6WJocNk9kLdjjX3mm21m4UMjA+Q2
t7RQ0SGOVNt+9FRSNdac+XTKoBDOhcRp2KJhyYSOhKPIR4tr5Kbx/B+t47dzS1vI2Rgx4NH565ZF
mTVGoNcmNM6Y43/nk6UTqb5Ey9QKC25dNbhDdqQKsbadhb3MYy9wa1lbmdFeWLhwOiqAgOTB3kSn
yGCl6sdsCj8BOHayPwwP28dwmIqWp+FiP6fryx8aEYj3qjPlwPZ9mMJYx/oXQAidNwd0kY3oJzt2
pOsqKOMgAOXKhM/HAcLoP26HUDEFI8CxpU9ulQcLF2BAAo7U4cwCaDurX245J+6+nO1atDomk5CW
U6HCglEiKMI0Os8mFiCIAKDd6cMFHGTAHEvbQiVGmmDfCxwZqOJMrUWMHkSnHuOMPKwACU9dpOJN
QoXixHYDngXb/bkYuCXfNuhONiYl6nCtjGOtIStgnlDM0ZJ0bAlAjdt8gHMPzODuDh94OC+Jvhrk
iYlryTSHPBUjQBtK9oLUy/REY5YZSQCS2yytlU6f0mY8z4f3tWFu7eBtIJScOYU1lXcfFwTBI4iI
qjIs+1JOVCjkSkOcVAEfibn8OHlzvzI/EEBq/RmBhouza0IUfhA9v5fRj5zfkZTx13v3cNMEnbLX
Nh2hgkUAyAIllXKrbAYAOkyChRD9HHEPUEa2+/XkSZILiSlOwsSMdh7FM1zstrLJ77QJXx0gH7Mc
RCyYJqJHFJJcUgMp2Vc9tbtkE4EOUDAJiD04wH3vThms3lpU4kmRSO/EtStgk5lJBVZ+phuDZEiR
MAigj1FTTTbIkKTtIJ56RIX5cGyHLPD1H1LTsxjHDyRVyKLKqG6RbiB3HbEAKlgRATFPgCqCf0EQ
+zHrx6XUwpxGMKQVqmS9mMVrCycuoP5dHunSRS4ByRA5G4lOIm6lHSglRTMIDjmIBw30ljQccbGp
y44L3xv9vXyB8n1nD2oR8ZVdew6vVbNu3dweA1pVmqQCLtVafekJ+fybZMpzfRRpXDg2AHpxkeF4
bK5uSEhAJJOY5U4mleXacsI3Fzb2iepdNoUc+3sH05dp5Z4YjZfD/wAHdW6cvFRqcTZfIPZSFRss
g98gbVMSVMr8ZNRcI9dMkNY0WLFx9bDtniHV9VILHFyUQH5Q+QHr2NlBGw1epc0zavlU1y0097Ps
qvfhiLu8kkDFBFAeCmmth3/o+3Puwi+EM8bLQz45j9RXccqURwBuoHKAlEM/bj4ceiMkEkNxWsqS
Rn26l7MS7KjoUzqysD/4Th5j0SvLBcHipugk5JaKlDmOBRJ9bGISTpQ5BMIfi4AMAHIxgABHjvy9
aP17y4rV5XsJD+uodvs+sY5QsYWjhtIuUJ3JB+rJoX8uwYT+oVQe4VBFUhCKk7hwMmQ4gIAQqYic
5sG6hEw9ICHqIcuXHzwYDSacK46qxh9x21MmomJO4c4kUTwKhUgEQyusiGSpFEnMAMOR+PHiCvjj
2MpcCOSpqE6xTZOSHOut0AkqBziVMSFyU4kARyUCgccc88b1qC3DMY9mRlmfu54JnxOm1G+zZKvn
BNuwtVXWFNQwgPbcwj5JZsubqEe4cWTp0GBwI5EADJhHgA+ZNqbrp5boDzW1wrd+l6qR4V05cMhj
pL+VfeTt/wAy59oZx6W57ZLGFJI/aQOsyEHtEfrKOeZpzwwOUWOVVQ6nWc3MiBmxSFTQOQe6VRQn
bVFdQSjzADdZB9efFH+VhlkeeO+ZS0dQ4oaU7RnwqeJ+/Eiak2jJ6U3Fp3c8T1KSWrNk0q/KA35O
nTSEmWjqQj0g6Q6EZON7qS4HMAiUw5EQEeH22bk+y7vbbtGKtbXCSU5MAw1Ke0MKg0zOIPqzpiDr
fo/deir+nwu7bdc2rGldLSxMEcd6tRhTMEA1x9EkrmLfpR0nBPEH0FNMm0zCPU1wO3cwcuknJQ70
FekC9taJdpHKOeYG5888fSawu1vrNbtDrV0B1KKhjpoSteILCo9lMsfnQNpdWMsm331UvIHeOQMM
1kjZo3DdhV0YHv8AZjFI9KUr9RqB1DkQXdoqHHkUERIRNcAAOoEyKpAPXjo5eo8P/Qr6avRVJCkZ
86mh8QTlxxssmYkTMrXjlw4H7+wZYiCyuyM1pd4kqZcUI08PEmOn2k26DlL5u2YpSncLP3qwnWMU
A6Sh04ER4LrJSbSONgqs0nqPz1MDQV7NCgBQeJzrhsqI1xIasyhAFPd2jtqTU0yFMBPuK2RkQ263
Dps/QSO5ciggr0rL/ksakwiyJtiGFf6cJFQDCAFEqQlKY4Y9Y+8vpBJwKy1bI9rGvHtp/RngmgtF
MbVKsuR5CvKtPbny55YW1a95azrUs6k9l3WjaubRAkSnHGx7fXqiSHORdCRZdxSwSjEHDpyyfdSS
KfWuqiJDFTETFEa93bqqC3LCaZUkVhqBIr5uHfnypn9mCvaenpZwrpG0kTgkMAaeIy4cs/HFF/zl
sNPu3lDuC+UK1QduqtuvFgfxEnCLLnRVat3f0aboU3CDdZNvIAl3kBEodaRgHHFD7tcpd7hLcowK
u1cq/eBi69ot5LTbYbaQUeNAMCrGHEHiQCYcG6yjzABEDJmLgR5+oDwxjPnFeGJLEgjKFYRygiiu
YgkKQpm5+k6RBVKHcyGC/hlLkAzgRDGQAc8SAkMakjCIFTTBI6Yg5XaVriqVq3UMxtK8SQIiziIp
upKvUzGFMoyMsZXtQUEwTMqBjOnhkESAPJT0Dhx8SGIAABy/LPh4HPsPLHgoHmp7ScOArnjppLx2
TbvfJM8buvciBSuGnjvryWANe0x8IAogG2L23Tbnk12xsdyOZlIAgAlFNcg5HaSZK55Hwr9XL2/Q
caF2caYB7SaAeBz1eA+nHnZm99jbTTYxtkftYimQyaSNb1lUGaVc11WWbcP8kbR9eYFI3eigX0Vc
gp8wdRCEEcBh7uVozEppD2D8VO08T4cByAwilpGkvryVe4H42/D2aRmFy9vMmmIEvNhetaLe3ZFl
hFCmWIxgA5FBMU0askYBDrzjpV54D04T9R+AJAwppAp7v0/ZhRsU7jHwQZMiCYOIopwDA9kDLtus
oegAADkcfDh7EplnijPAypXw1DPDgsVQkZkIx/snDR7ZZzEn52Jj1SGcxts1WLViq5FBZ/HpsnTh
wIgQpgBui2TMIm6QKHMPvY47F6x3+LZ4bx2ZDNHcWSxRk0MoCNqHPIZsTyFaZ5Hnrp3bHv2tmcML
d470s4AIQll0nxJyoMySK5VwtkAKKaIp98hiCIKHTHoTMqAdHbAphA4hg4Yz+vjiuoIAHLHQbUBo
MYQGMC6pFlTiBTHKcoABgOcoZ6RzjrwPITZ9OMEknjjXHsIuCyLkyyiDcgkABMYVe4cxVCAQqAEE
qxwE5MATkGMjj48YLVy5Y9njv9SzhYDa2vJUrhQzUloaR7kXBVAIq3mCmh1TFIIgJSkB+T5REAKY
c55cofqO3+O6fvbaubQMQONStHH1qMHvys3j+A/MvYt1auhdyijb9W4Jgf6pa91K8sNmkpCDfOO2
V+zI/Mv/AJREruUxlTrnMPSLaPKJn77qMcOnoKbIjy5evM8UkglW1RWkuCRpSNWlctThoQOx7QKH
tx9YJbSO4ga/DCKySup5isUYoT70khVVrxzcLidNZ+KPlBvBEGesfHbYloiVkDsjTljiTUCs9Cyv
aMH5zaisXzkyRTmEgotVOXMB9B4tPY/kr80OooviINouLe01Csl0UtcjwZUlYSuO4R8M+GOfes/5
oPkB8v5/ht46o2yfdVcj0LN2vZdQzIZoA0IIplWUUxch8IoHd1C8VNNaY8p2Vdhdr63ZOKA0CtXd
aYRsNAg+0hQl3k22axbc9ijq6oWOdM8iJ0Y5JQDCZUyZO1/lnsHVHTHSsVr1A1vNcW6iJZIgZUVF
8seoSIpWgCqHUMC2ZNWoPjb89ep/l51z80906q+W3xa9O7pILxkuI/h5BdSg/GBVDt5GcC4AOhg0
sqgELqJaPpeLYtyU+JQFWTexiDxw2ZpCuZs0bNlVI6CRUblMZZ8Y75JQzcoGVFRQBMHUOOD61s7u
6lberx6W0czKCxoCzMA8prSigKw110gAgZDFSTXENtCbRAKsoY9gUcEDcTSoJU8ScKL9xX3PvH/w
fCJquzJOXuu05mImnkTo/ULisWXZERKs2aKsdI7GRVk+nU8NJulSt0nEkgo66xMf6IyZDGCJ3frz
pnYVe1tfWvr4sQ3ogaFAFQGdstJqPOtRQ1UtQ0K+mult734C5Qpb2MZ8skuoK9T5jHQVYrTMcD28
MUnvJf3T/OTyZt01H0axOdOQD452kZr3Srl1J3BjHGXEQQs+2SlG0vH6xOj6oUnzRkqYMkaIlwXi
i+oetuo98d1eUWtkaD0ocloK0DPUu9OYLkdgHDF8bJ0ZsW1QoWQ3NyP95IKgk51Ce6ueXCvaTxwA
BvGrZzlyeXvSrlKRlHS8i8bOnisnPPHC5gWcu5Jc5lTldLqqZOdUwmUMI/N1cV00qaiK6m5nl9Jw
bKuQCDLkMc/PaXTjxERF5GAQpgMVZVJyAGAM9bgTlRK2KP2CfOOfPhSNJ5F9WgWKuZOQp3V4nwBx
gsoNAasOI5/mxHaFCnVHLc8G0fzxFVASbGjo10utIuFD9pNpDtkSrOZhwZQcfgEMUvqYShzDYV1j
SCad1K/0d+M0ahLcBhv/AI5+0reLNRB315eWAfHXx9jXDZJ4Z+ZJC6Wl0qCi7euxKbkqyQTEig3A
30ce3k36QZK6I06im4nrPa7q7ga6l0w2CUDSyEJHzoATm57ViVjUZleUVd7nZ2dylmGMu5uPLBH5
5CK+8QDRF5F3KrTgScsGk43LSda05bUHh3RjaM1eYotpe2pIiltPYYkJ2TyMzPGO5kI5N0lkA6nC
73tj0isBPkBvPc2cS+ntwOg/71lox7kTzaV7CxZzzYYXitrtz6m5aQOUSGoH68mWs9wATsGIWjI5
r04KQFBOIqKKG6TnMoqImUOsob8RVVQw5OYcmEw5Hhuq0GZrhxWmQ4Y3xYxiYcGSJg5Q9BMQo45A
UerqAerPP9PCyorHPCbMVFBjlLzT4B/TbimdMvWtWZhDpwU2TOGh0ygYyYkOIl6gH4h1B8ONjGoB
K0yGPK4JocKQZ6ZaJ9gjd67BU50SJrn6jdpUFSGBTpJ2yG7Zi/dEOn7Q4dWlw0ci+VHOQFa1Uggg
5EGop2nLCrEEGooKfVTBwR7BwrOLyEg4WdyLhaFTcvTFRKY5WSAJoJFRImBU2hTgIlIXBSiIiPMR
4sXd96uN2uZty3Eh7uQICaAUCigAHAAZ0HaSeJwG7bt8NlDHaWa6LdC5Ar+J2zJPMnhU50ywAQpk
SEClP1InA4CPcEDoqF+4fJ+ShegQyI45iA8VVReZyp9Hee7kcGWZGf5e3l+Q5407SQO5kEo2KI+l
ZNwPQ0johq4mH6ioD0dr6Nig6XFVUw4AggGeNoI5bh/StVd5uQRS5+gA40ZliXXKwSMHNmIAA9po
fHDQfFz2c/ca8q1oyTrWhJLVOv5P6ZyGzN+GHW9ZFsc/cVcx0dIplsk+qVEOpNJmgImNgM/Yb7Z8
u+ptxlC3UYs4jpJ9Wpk0twb0EDS05liAtOeK+3v5o9F7KTG10bu7Ukenbj1DXgAze4orxJOWHE6v
/heboe5wslsnzaoD2hV6agZScgqLrC2Fu9kYRasdITcawkpBRswgVF3bZRq1XMc4lR6FTlEckEzH
yfNveLDuEtxLt0iqCNEMYYHJ1c+qTpbMVQEhTwLZYCH+e8iRiba9vaDckbVHI0qsqOprG/DzFCFc
rlmKA0zxYMp2v/bq8R3L9lXKLpjUEsRYjh1IyjdpdLYeR7JDJIyEpIJyUuaSdN+lQqfSTIm+XHFj
2Wy9KdCWK2W2LYWkMelSsSR278KgmlZSKcy5J40OADqbqz5o/NW+k3TrTdt63m7uGBb1J5BB5fLl
EhSMIKaQAKCmMqwecdQkZOIgdeatv+yY9+o5F1aIV0xqUPX2JEDiSSGJmxQVk03C5SkBNuUpygPU
IgUBHhKfrmwtLqGSw13UT/vfKPIo4edypYnuHfwxH2fQMphkMot7KcHyrQnUeddGQoM9RPdxwsby
L9yMlMSlICd3upX5CuuAdx2vtO1yAu98gypOTGj2ty2BKrBW4MG6gGIcztQyaSBugM4zxAt1N1Bu
s00+1VtLF2B4KyqK1FZX8mfFlAoSPDBbB01tFqVN5Gs94wodTMFJK0OmNfMaVNDx7csKIvvuK+5R
5hJS+tNG3LbTTXz430kutrcGVNB2VYg9xrd9ysG4nRYqnOJlEoQwtziJvxA5Yjr/APi+6IDuM7yx
qPw0toQCKEM4AeQFRQqtAVJHM4ILPZun9tlE8ltDFcBqgPWZ8zxWInSprwLZj2DEd0P2u5N2sEru
24LSstIiZ7LUDXyj8rZ06WOB1xtV7kV3dhsKplOZllnCiZzZwABwB7yllZR6VZGXTQKgCRr20HvG
nIsTiwtolnv5K2scgQHN5M2y5ADyr4ADBWl8V6VQ4Y0PERkNSGiDRRdKLrzNoWWMimXtlXfTBgyk
JigInUMbpNgeXARJs2+bxG1zBEkO0r71xOfTgA/qsfePOi1rgtS+2zbmEF3KZNwYZRRAvIeyqjhn
lUkDtwJ1i1uawyElWdSw7m6yTcRGUfMTijW4tMmQXVsF0XD6UUwVN1G7InJ8ogJeId12va/On+Zk
Bp6rqVir/wAuLi4H6T8eWJGOG8vTpYejHSvpoauR3vwHeBmMYzT25Zhug0ue55tuo3XAjiNiCMnA
M1xUIB00apVhAj+zgU/ylePgIwEfmLxBT9T2s9yYatLcjLl5fEjyoB2DPsxKx7LOkeoALFTjnU+H
MntPDHHX7YiviMdxZdfFa69dtGaaEqc7CKs14k4FyummC7xBygZpFtiuSpmBFv2RIAdIGHnxlRdX
cQlhlPqA18tVUAcq8618ezGYktbZzHexBoyvDia9tRwxr2nuXQN+aQUfscNP7cbQiTpCEitkQExW
zQP5o4M9kyQpGrgWce+dvVDqquSEFY6hh+fGA4d/Hb/6aQ3DerDFXQrUZVzJJUcqkk8OePLtvTYZ
7i0YwzzAB2GTEAUAYnko4CtO7EmRO8PEi0FZry2jLpXPqXCTVaT0jsxpYmSB18lB2aCsKgOCtSiH
MfQv6+N03KdT/mIV1f1SR9uWNH2sOf8ALTLIDkKj82JWYwHiPPlMWF3/AHzXqgiJStds6xdfRFPn
l3JyD7iXSU3IThkMc+HSbpZVpIsq/Q32YZSbdfx8VVvA/djr2PjDL2VEqust0aI2WiYAMgjEXhGF
lXAib8PMbPA3MCpvTADjI8Por3bnP7OdB4mhrzGeGrw3C19SGTT20qPqxweyPFfybga3Lmc6Ytso
1UZqp/WVls1tCByCUcq92GWWyiABzH7OHYV5QTGVdaciD9mGwmiQ0cgNT8QK4UpJVix1WbBpZqtY
a6qRwPUlMQ0rHKFMU+BAUlm/TgR+OeMxRSq4LKw0nia4XDo48jCpHEcMS/XXqSrxA31KZREyWQUW
IfPSYAABKb5jYzj0+HBFPcl4qVzpniNjiKyHKgB8O/8ApxaJo38Oh7fenGDac25W/IryOcR4JLPV
J68NanWXgJ9HSBoSmR7B8LXBAACBICYxP08Xxtvyt6L1KbdY7i4Cmq3EjSsaVzARrVRTjpIfMZkg
kY5mvvm51tuDmGGa0sV5iKPUy+LuXB7D5R4YLPVWyPA7xsQGr+LPi3BVxzEPFWTlPVml3MrZUH7b
8NT6/Y1hYSsms4ES9PeUlxKUwcxJxNQ3nS2wobK2eQ3EVUZIY/TGdSQ/pLFHIM6VcvUZFiMD15tH
U+/sLnerppo5BVTNLVSDwIiBoO7yCvZiRrZ5ZbqnHcK81zUomBI8k8Trber40w+WgzImBZGNY0WQ
mVW8qCpymIKzkpCgUQN65CJ3PrK3+Hjg2i3W3kVwWZqAaRyVYyQGJpxJFK5Yf7f0ZAodb12MYQqv
oge92nUoAU+Fa8MRfa75sLYD923Ws0s/dqOAcrQOvQWqFfr7VomUXBXsyweuZxciiRBFYxn6QEAB
6gLwPbl1rvV9CbZH0Q0zC0GXIlz5uIrkVHbSgwQbf0rt9qVklXUwAoXGqp/U4ZcB9mFu7x81fG3Q
0hJokdo7Zv4KrBJRms3MWqzM9+Yyydo3C+F40eOCDgqjeFPOvUhyVRIggPAr6d7dyGRiczVpHJGq
vY2cj04DSGXtYYLIYbdIxBGoovAUBCn9UkIvi5UdxOBB/wCMfnr5ut1a/qilp6W07KnM2cTDYZGp
V94iZIyfXJWx05aX6/qmSUEqpIwY0hjBg7NQojxNQQWdlH/mdJpn51qMv0YgxLeMjFRzTGPhNRLM
1W5BONOObkUTuCqe58Trqb20tOUv8ve7ckZTyFtLF0V22gHCZK5qyClBH6lVZKqxosWx1O6oInXc
qN3Sg47qZxERFvddSQxnTH5mHutIVOnmdCLSNAOQUHPjwxJ2W1Xch0W6iGNhmVFGbuZmJYn6cq0p
hgrSv16Ai21dRaQ9fjGZBKzptMZtIpuzSIQRMZwDFFBBiQhSgVRU5GxRAOoyhs9XGLK06k6kja+i
RYNpX3rq5YR28YPGjPQE55KgdicgBnjM69P7FILe8Z591PC3gBkmbmKgVIr2sUFMRTLbAZST0lL1
vW3ltmzorKhWqS3B6VMqZTHPIzNkIVymk1T6B7zhLqakwPW6T9QwB0vtOqaxi/jG5IfNc3QMVnGf
+VASjzdoMrRo3JWGJBf9QbkvpXLjatuNKQQMr3Tg/wDEmzjiy4rGHftYY21f8L7FtJmNk2jKMlaq
AiJoiHlhh9XxZy9QukZi2pHdymwHaQKJ4aV8somZQpgPJth9BbfbiTcpFn3SaS4nWoQEAInA6be3
UKsa9jMsY5ec4JNqitdug9Dbo1igNSxBYu/fJK1WZifwlj3UxJthp+stN1pRxWWVciISEUOuncrP
HsYWuxTnpFTqp9ME66ZpQPqTlQePjSswpy6Fc+gDumyG7Pn1BaHxoeRIAyPCi0HbXBRZ7j6RBBo2
X5Z/kMJJ8tPM97D2N3StdsbHZtjTSYnZlQSJKbHlGypv9ZHYOjOGlErwAID9bJiVTt/MVAPXgO/0
gI29SRQLRCRpGSj9YjiewD2nBKN9dk0ISZW4mtSfD8/1YUTuuhbRt2otnba2K7WdkrRYtYYqEdKl
qMLMS0/GxSSkvY3og+2HasPMdCRjs2o9RigBSgHDtby0t5orKE+d66a1zoK+VRkBkcyB4Yby2txJ
A91NmFp4DMChJ4nPl2YWz1oqKCKxSnLghQ7gF5AUc9ReQhnAeo+npxMKQDVuzERQ0qMe9s4Mzcgu
xUcsHXPC0Y4ctDgQAAQMUzVREQEoeoAPG37NxpIoPYMeAatRxxJMLunalYFMsPsKyFKQCiRCRckm
Go/DoFGTQdj8oc+Yhy+PCT21tI9HRcxyFPsphZLm4QeV2r+XDBEQHnXuGKSbJTsNrm6tmpOyCkrX
TR0qqRLACBXse4AgCAeggnwwk2a1cErUE9nD66nD6PeL1KBipUDmK/ZTBPa891KTqzxJ2tV9j0oy
eAWV15suSUREoj0gZOKkHEY09C/sxKbABz4YNscyUa3kce0r/dNfq9mHf8YimXTcwoynuDfaMvYc
GjVfd9rMx9O0mdnpum6gCZaJ3dp+DtTZXIYFNeVjoruFEB9T/VZNxtG3Ulr+6nZlHIkMPoehONGj
6anHng9Nj2VH2VA+zE+wPmT41bMUTCe8dPDzaJVhICr2kSz/AFjZVMD6lQjnsmVFY2McylwPqHw4
f/6p36BdN7FFIp7UKn2EGn58Nv8AT2yu9bK5kj7iwbPsIOeDshP9YuP7SSX/ALPjoaw/fz/4j/bj
lzcv3Ft/s4PAP904T/uCf6OXhJv+li/2sJ2n7+Xw+7GHI/5sr/sEv9W74a3X/TN4D7sSlt/0/wDt
t92Bw8tf/L52Z/t1n/cccJTf/Lf45+w4XX3pP8A/auKpVZ/52Un/AG3X/wDrt+CGH/r1/XH2HEza
f9q/2cXH2P8Auoj/AGYi/wCpLwN3/vP+v9+NrTgP1xj1U79gn/SU/qFOBR/3a/43/mwbf7hP/tn+
w4HTZH/LOx/24jf9Ia8X184v+39Of4H5sVF8sP8Aue7/AOIfvxneKP8AyY8k/wD8x1H/AOZt+K2n
/e2H+I/2HFlD3G8cNZ3X/m9A/s5Gf1KHAsf30/8AjH7RiTHuQ/qD7DhWHll/vbpP+gr/AFT3hex9
+b9XGsvA/q/nxXF8Y/8AWHmN/beU/wBMX4Zbx/2m0/WbExtn71v1Rid/OX/y/wCZ/s/rj/8AZld4
opf/AFefBv7pxY93/wCnT4r/AHhit+l6p/0Cf3uDtfdHhgNxmD91L+kf+5xtjQcceFPuH/lL/f4c
Y3X3jj+Q/aF/oD/WDwm3LxP24wP3f5d+Pd/2/wCs3/UNwuOJ9uEjwxhpfs//AIgf6o/Gje6cOV4H
wxqQ/wA6bf8AeJf1nDd+K4RXgfy5Y//Z

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: image/jpeg;
name=”image005.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4QqRRXhpZgAASUkqAAgAAAAMAAABAwABAAAAigIAAAEBAwABAAAAiQAAAAIBAwADAAAAngAA
AAYBAwABAAAAAgAAABIBAwABAAAAAQAAABUBAwABAAAAAwAAABoBBQABAAAApAAAABsBBQABAAAA
rAAAACgBAwABAAAAAgAAADEBAgAcAAAAtAAAADIBAgAUAAAA0AAAAGmHBAABAAAA5AAAABwBAAAI
AAgACACA/AoAECcAAID8CgAQJwAAQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dzADIwMTM6MTA6
MTQgMTI6MzY6MDUABAAAkAcABAAAADAyMjEBoAMAAQAAAP//AAACoAQAAQAAAKAAAAADoAQAAQAA
AIkAAAAAAAAAAAAGAAMBAwABAAAABgAAABoBBQABAAAAagEAABsBBQABAAAAcgEAACgBAwABAAAA
AgAAAAECBAABAAAAegEAAAICBAABAAAADwkAAAAAAABIAAAAAQAAAEgAAAABAAAA/9j/7QAMQWRv
YmVfQ00AAv/uAA5BZG9iZQBkgAAAAAH/2wCEAAwICAgJCAwJCQwRCwoLERUPDAwPFRgTExUTExgR
DAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwBDQsLDQ4NEA4OEBQODg4UFA4ODg4U
EQwMDAwMEREMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDP/AABEIAIkAoAMBIgAC
EQEDEQH/3QAEAAr/xAE/AAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAADAAECBAUGBwgJCgsBAAEFAQEBAQEBAAAA
AAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAQQBAwIEAgUHBggFAwwzAQACEQMEIRIxBUFRYRMicYEyBhSRobFC
IyQVUsFiMzRygtFDByWSU/Dh8WNzNRaisoMmRJNUZEXCo3Q2F9JV4mXys4TD03Xj80YnlKSFtJXE
1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3EQACAgECBAQDBAUGBwcGBTUBAAIRAyEx
EgRBUWFxIhMFMoGRFKGxQiPBUtHwMyRi4XKCkkNTFWNzNPElBhaisoMHJjXC0kSTVKMXZEVVNnRl
4vKzhMPTdePzRpSkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2JzdHV2d3h5ent8f/2gAMAwEAAhED
EQA/APVUkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP/9D1VJJJJSkk
kklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJT//R9VSSSSUpJJJJS0iY7p1FzGu+
kAUF4tpG+sl7B9Jh5H9UpKbCShVay1m9h0PbwU0lKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP/
0vVUkkklKSSURYwnaHAkcgHVJTJMkma9jjDXAkcgGUlNEu+y5Rj+bfqR5H/yKvhUuojVjviEWq9r
cRtjzwI+7RNGhISlttZU3c8/Adyq9tmX6ZtAFbR+byYT49brn/aLf+tt7AIuWYx3/BLcWpbFuN1c
u+kDBhEssZW3c8wFUwHBldjnaNEFMxj8yw2P0qGgH8Er0HdVKf1F0+xoA8SrWM99lQe+JPh4LPyg
0XOawQGwAAtOtu2trfAAJRuyoskkkk5CkkkklKSSSSU//9P1VJJJJSxXlQy83pv1o6j1igF9GFlF
uUwHmq17mO/1/f2L1Urivq9012R1v6x0ZdDxj5TnMl7S0OBc/WtzhtcpMZoSJ7MmM0JX2db6z9fb
hdEbdhO9TI6gBXg7dSTYP5xv9Rrlz/8Ai8xrsPrXVcS9262hrGPMkjcHP3KX1X+rnVB1sN6rvdid
E3Mwi8e1znOLq31/vNb/ADn/AG2rv1Vx8iv62dftsqeyuyyWPc1wa73v+g5w2vR0EZRBvS7+qdBG
URrpaLO+tbuodUtwcLIx8LGwyWvy8kgl7p2ubRU51bduifpH1gvv60zoWXdRlMc02UZeNAa7Te5l
jGvs9+1v7yzKuns+r3WcynqeL9owcl2+jKFfqhurnAPa1rnM+l710/QLujX3k4WGQ9uoyPs5rYP5
Lb3sZ7nfyU2QjZqNit//AEJRoDQWK0LRyvrT1ev6yZXQ8PHrvLWAYgMth5bXY6zIfP8ANV1utRep
9Z6n0LobruuupyMy23bj144LWkRu9zn/ALsOc5VsHGyB/jGzb3UvFJp9tpa7YTsp+jZGxG+v/Ssn
qeFR9kG+/FcbBX3cCNvt/laInhuINAECyr03EUKIBLHBZ9asypjnZGNi+tDzj+iX7REw+31GOVr6
xddzujZXScTHbW5uZaKri5p43VsJZ7vb/OOQ+k/WfAbih2TVkVZkBr8YUWudI0Pp7GbHbnKp9dqc
zKZ0nq+Ni2vqxLfVuq2H1WjdW/3VfS/waEI+ocQA36IAuQBFDVu/WfqN/TcLJzccNdbU5u0PEt1c
1qXVvrHn4f1Rxus1NrOVc2kua4HZNkb9N25Y31q6sOq9Mur6bj32teWPue6p7A0At9gD2h1ljn/6
NWfrBjZL/wDF7hU102PuDMaa2scXiAN01gb/AGpQiNOIamevkkRHpsfpOl0zqH1m6tZi59TcfF6U
/aXiyTdY2P0ljNvtq3O/mv5Cp0/W63qufkVYmZidMwcc7RkZJDrLTrrVU+ylra/aug6JUR0LCpsa
WH7PW1zSII9oBEfmrkOiYdX1by8rB67g+ti2v34ud6PrMge3a/Yyx9e5u1EUeLTbYIFHi01Gwdjo
X1otyetXdEzLaMmxjPUozMU+yxohzg5m6zY9u799dOFkdJyOjZOQ49PwzUaxpkfZjS0zo5jLHsrc
tcJsqvQUtlV6Cl0kkk1a/wD/1PVUkkklKSSSSUpMnUXhxaQ3QkaFJTl3ONt7tv5zoH/UrSDq69lR
cA4g7Gzqdv0oVejBdXa17nAgdglm4H2q6iw2OrbTvnY4tcd4DfpMTYjclJZW9R6fTSy+3IrZVb/N
2OcA139Q/nKtnZPS672DJzK6X2gGtjnNG4H6LmT9JVq+iZeLXhuxrKrLsWh2M4XtcWFri13qM2nc
2z2e/wD0qs09I9Gnp1LbNw6e4uJcNXTXbTDR+Z7rfankR806d2xXn9PGR9gZkVnJZoadw36Ddq3+
p7kX7Vjeh9p9VnoRPqyNsf1lRxum5OP1PIyhY11ORZ6myXgj2MqjZPpO/m/podXSspvSX9Ou9G5o
AFU72g+71P0hY4PY/wDcfX+elQ79kUO/ZtZOzIpZk47xYyNHNMgjxai4Vwsq2ky5mny7JunY+Rj4
ddGTb69rZ3WeMkuaP5W1vs3/AJ6Z+I5r/Vxztd3aeCmkUbCvBtJ0FlzuLGOafISP+iihFC6SSSSl
JJJJKf/V9VSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU//1vVUkkkl
KSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP/9f1VJJJJSkkkklKSSSSUpJJ
JJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJT//Z/+0RZFBob3Rvc2hvcCAzLjAAOEJJTQQEAAAA
AAAfHAFaAAMbJUccAVoAAxslRxwBWgADGyVHHAIAAAL7dAA4QklNBCUAAAAAABBsSNZMzTMzYqXL
kJUfYnMuOEJJTQQ6AAAAAACTAAAAEAAAAAEAAAAAAAtwcmludE91dHB1dAAAAAUAAAAAQ2xyU2Vu
dW0AAAAAQ2xyUwAAAABSR0JDAAAAAEludGVlbnVtAAAAAEludGUAAAAAQ2xybQAAAABNcEJsYm9v
bAEAAAAPcHJpbnRTaXh0ZWVuQml0Ym9vbAAAAAALcHJpbnRlck5hbWVURVhUAAAAAQAAADhCSU0E
OwAAAAABsgAAABAAAAABAAAAAAAScHJpbnRPdXRwdXRPcHRpb25zAAAAEgAAAABDcHRuYm9vbAAA
AAAAQ2xicmJvb2wAAAAAAFJnc01ib29sAAAAAABDcm5DYm9vbAAAAAAAQ250Q2Jvb2wAAAAAAExi
bHNib29sAAAAAABOZ3R2Ym9vbAAAAAAARW1sRGJvb2wAAAAAAEludHJib29sAAAAAABCY2tnT2Jq
YwAAAAEAAAAAAABSR0JDAAAAAwAAAABSZCAgZG91YkBv4AAAAAAAAAAAAEdybiBkb3ViQG/gAAAA
AAAAAAAAQmwgIGRvdWJAb+AAAAAAAAAAAABCcmRUVW50RiNSbHQAAAAAAAAAAAAAAABCbGQgVW50
RiNSbHQAAAAAAAAAAAAAAABSc2x0VW50RiNQeGxAUgAAAAAAAAAAAAp2ZWN0b3JEYXRhYm9vbAEA
AAAAUGdQc2VudW0AAAAAUGdQcwAAAABQZ1BDAAAAAExlZnRVbnRGI1JsdAAAAAAAAAAAAAAAAFRv
cCBVbnRGI1JsdAAAAAAAAAAAAAAAAFNjbCBVbnRGI1ByY0BZAAAAAAAAOEJJTQPtAAAAAAAQAEgA
AAABAAIASAAAAAEAAjhCSU0EJgAAAAAADgAAAAAAAAAAAAA/gAAAOEJJTQQNAAAAAAAEAAAAHjhC
SU0EGQAAAAAABAAAAB44QklNA/MAAAAAAAkAAAAAAAAAAAEAOEJJTScQAAAAAAAKAAEAAAAAAAAA
AjhCSU0D9QAAAAAASAAvZmYAAQBsZmYABgAAAAAAAQAvZmYAAQChmZoABgAAAAAAAQAyAAAAAQBa
AAAABgAAAAAAAQA1AAAAAQAtAAAABgAAAAAAAThCSU0D+AAAAAAAcAAA////////////////////
/////////wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAAAD/////////////////////
////////A+gAAAAA/////////////////////////////wPoAAA4QklNBAgAAAAAABAAAAABAAAC
QAAAAkAAAAAAOEJJTQQeAAAAAAAEAAAAADhCSU0EGgAAAAADPwAAAAYAAAAAAAAAAAAAAIkAAACg
AAAABQBmAG8AdABvADMAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAKAAAACJAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAEAAAAAAABudWxsAAAAAgAAAAZi
b3VuZHNPYmpjAAAAAQAAAAAAAFJjdDEAAAAEAAAAAFRvcCBsb25nAAAAAAAAAABMZWZ0bG9uZwAA
AAAAAAAAQnRvbWxvbmcAAACJAAAAAFJnaHRsb25nAAAAoAAAAAZzbGljZXNWbExzAAAAAU9iamMA
AAABAAAAAAAFc2xpY2UAAAASAAAAB3NsaWNlSURsb25nAAAAAAAAAAdncm91cElEbG9uZwAAAAAA
AAAGb3JpZ2luZW51bQAAAAxFU2xpY2VPcmlnaW4AAAANYXV0b0dlbmVyYXRlZAAAAABUeXBlZW51
bQAAAApFU2xpY2VUeXBlAAAAAEltZyAAAAAGYm91bmRzT2JqYwAAAAEAAAAAAABSY3QxAAAABAAA
AABUb3AgbG9uZwAAAAAAAAAATGVmdGxvbmcAAAAAAAAAAEJ0b21sb25nAAAAiQAAAABSZ2h0bG9u
ZwAAAKAAAAADdXJsVEVYVAAAAAEAAAAAAABudWxsVEVYVAAAAAEAAAAAAABNc2dlVEVYVAAAAAEA
AAAAAAZhbHRUYWdURVhUAAAAAQAAAAAADmNlbGxUZXh0SXNIVE1MYm9vbAEAAAAIY2VsbFRleHRU
RVhUAAAAAQAAAAAACWhvcnpBbGlnbmVudW0AAAAPRVNsaWNlSG9yekFsaWduAAAAB2RlZmF1bHQA
AAAJdmVydEFsaWduZW51bQAAAA9FU2xpY2VWZXJ0QWxpZ24AAAAHZGVmYXVsdAAAAAtiZ0NvbG9y
VHlwZWVudW0AAAARRVNsaWNlQkdDb2xvclR5cGUAAAAATm9uZQAAAAl0b3BPdXRzZXRsb25nAAAA
AAAAAApsZWZ0T3V0c2V0bG9uZwAAAAAAAAAMYm90dG9tT3V0c2V0bG9uZwAAAAAAAAALcmlnaHRP
dXRzZXRsb25nAAAAAAA4QklNBCgAAAAAAAwAAAACP/AAAAAAAAA4QklNBBEAAAAAAAEBADhCSU0E
FAAAAAAABAAAAAM4QklNBAwAAAAACSsAAAABAAAAoAAAAIkAAAHgAAEA4AAACQ8AGAAB/9j/7QAM
QWRvYmVfQ00AAv/uAA5BZG9iZQBkgAAAAAH/2wCEAAwICAgJCAwJCQwRCwoLERUPDAwPFRgTExUT
ExgRDAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwBDQsLDQ4NEA4OEBQODg4UFA4O
Dg4UEQwMDAwMEREMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDP/AABEIAIkAoAMB
IgACEQEDEQH/3QAEAAr/xAE/AAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAADAAECBAUGBwgJCgsBAAEFAQEBAQEB
AAAAAAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAQQBAwIEAgUHBggFAwwzAQACEQMEIRIxBUFRYRMicYEyBhSR
obFCIyQVUsFiMzRygtFDByWSU/Dh8WNzNRaisoMmRJNUZEXCo3Q2F9JV4mXys4TD03Xj80YnlKSF
tJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3EQACAgECBAQDBAUGBwcGBTUBAAIR
AyExEgRBUWFxIhMFMoGRFKGxQiPBUtHwMyRi4XKCkkNTFWNzNPElBhaisoMHJjXC0kSTVKMXZEVV
NnRl4vKzhMPTdePzRpSkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2JzdHV2d3h5ent8f/2gAMAwEA
AhEDEQA/APVUkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP/9D1VJJJ
JSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJT//R9VSSSSUpJJJJS0iY7p1F
zGu+kAUF4tpG+sl7B9Jh5H9UpKbCShVay1m9h0PbwU0lKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkk
klP/0vVUkkklKSSURYwnaHAkcgHVJTJMkma9jjDXAkcgGUlNEu+y5Rj+bfqR5H/yKvhUuojVjviE
Wq9rcRtjzwI+7RNGhISlttZU3c8/Adyq9tmX6ZtAFbR+byYT49brn/aLf+tt7AIuWYx3/BLcWpbF
uN1cu+kDBhEssZW3c8wFUwHBldjnaNEFMxj8yw2P0qGgH8Er0HdVKf1F0+xoA8SrWM99lQe+JPh4
LPyg0XOawQGwAAtOtu2trfAAJRuyoskkkk5CkkkklKSSSSU//9P1VJJJJSxXlQy83pv1o6j1igF9
GFlFuUwHmq17mO/1/f2L1Urivq9012R1v6x0ZdDxj5TnMl7S0OBc/WtzhtcpMZoSJ7MmM0JX2db6
z9fbhdEbdhO9TI6gBXg7dSTYP5xv9Rrlz/8Ai8xrsPrXVcS9262hrGPMkjcHP3KX1X+rnVB1sN6r
vdidE3Mwi8e1znOLq31/vNb/ADn/AG2rv1Vx8iv62dftsqeyuyyWPc1wa73v+g5w2vR0EZRBvS7+
qdBGURrpaLO+tbuodUtwcLIx8LGwyWvy8kgl7p2ubRU51bduifpH1gvv60zoWXdRlMc02UZeNAa7
Te5ljGvs9+1v7yzKuns+r3WcynqeL9owcl2+jKFfqhurnAPa1rnM+l710/QLujX3k4WGQ9uoyPs5
rYP5Lb3sZ7nfyU2QjZqNit//AEJRoDQWK0LRyvrT1ev6yZXQ8PHrvLWAYgMth5bXY6zIfP8ANV1u
tRep9Z6n0LobruuupyMy23bj144LWkRu9zn/ALsOc5VsHGyB/jGzb3UvFJp9tpa7YTsp+jZGxG+v
/SsnqeFR9kG+/FcbBX3cCNvt/laInhuINAECyr03EUKIBLHBZ9asypjnZGNi+tDzj+iX7REw+31G
OVr6xddzujZXScTHbW5uZaKri5p43VsJZ7vb/OOQ+k/WfAbih2TVkVZkBr8YUWudI0Pp7GbHbnKp
9dqczKZ0nq+Ni2vqxLfVuq2H1WjdW/3VfS/waEI+ocQA36IAuQBFDVu/WfqN/TcLJzccNdbU5u0P
Et1c1qXVvrHn4f1Rxus1NrOVc2kua4HZNkb9N25Y31q6sOq9Mur6bj32teWPue6p7A0At9gD2h1l
jn/6NWfrBjZL/wDF7hU102PuDMaa2scXiAN01gb/AGpQiNOIamevkkRHpsfpOl0zqH1m6tZi59Tc
fF6U/aXiyTdY2P0ljNvtq3O/mv5Cp0/W63qufkVYmZidMwcc7RkZJDrLTrrVU+ylra/aug6JUR0L
CpsaWH7PW1zSII9oBEfmrkOiYdX1by8rB67g+ti2v34ud6PrMge3a/Yyx9e5u1EUeLTbYIFHi01G
wdjoX1otyetXdEzLaMmxjPUozMU+yxohzg5m6zY9u799dOFkdJyOjZOQ49PwzUaxpkfZjS0zo5jL
HsrctcJsqvQUtlV6Cl0kkk1a/wD/1PVUkkklKSSSSUpMnUXhxaQ3QkaFJTl3ONt7tv5zoH/UrSDq
69lRcA4g7Gzqdv0oVejBdXa17nAgdglm4H2q6iw2OrbTvnY4tcd4DfpMTYjclJZW9R6fTSy+3IrZ
Vb/N2OcA139Q/nKtnZPS672DJzK6X2gGtjnNG4H6LmT9JVq+iZeLXhuxrKrLsWh2M4XtcWFri13q
M2nc2z2e/wD0qs09I9Gnp1LbNw6e4uJcNXTXbTDR+Z7rfankR806d2xXn9PGR9gZkVnJZoadw36D
dq3+p7kX7Vjeh9p9VnoRPqyNsf1lRxum5OP1PIyhY11ORZ6myXgj2MqjZPpO/m/podXSspvSX9Ou
9G5oAFU72g+71P0hY4PY/wDcfX+elQ79kUO/ZtZOzIpZk47xYyNHNMgjxai4Vwsq2ky5mny7JunY
+Rj4ddGTb69rZ3WeMkuaP5W1vs3/AJ6Z+I5r/Vxztd3aeCmkUbCvBtJ0FlzuLGOafISP+iihFC6S
SSSlJJJJKf/V9VSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSU//1vVU
kkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklP/9f1VJJJJSkkkklKSSSS
UpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJSkkkklKSSSSUpJJJJT//ZADhCSU0EIQAAAAAAVQAAAAEBAAAADwBB
AGQAbwBiAGUAIABQAGgAbwB0AG8AcwBoAG8AcAAAABMAQQBkAG8AYgBlACAAUABoAG8AdABvAHMA
aABvAHAAIABDAFMANQAAAAEAOEJJTQQGAAAAAAAHAAYAAAABAQD/4RFmaHR0cDovL25zLmFkb2Jl
LmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pO
VGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJB
ZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjAtYzA2MCA2MS4xMzQ3NzcsIDIwMTAvMDIvMTItMTc6MzI6MDAgICAg
ICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1y
ZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1N
PSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25z
LmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6c3RFdnQ9Imh0dHA6
Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZUV2ZW50IyIgeG1sbnM6eG1wPSJo
dHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczpjcnM9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5j
b20vY2FtZXJhLXJhdy1zZXR0aW5ncy8xLjAvIiB4bWxuczpwaG90b3Nob3A9Imh0dHA6Ly9ucy5h
ZG9iZS5jb20vcGhvdG9zaG9wLzEuMC8iIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxl
bWVudHMvMS4xLyIgeG1wTU06T3JpZ2luYWxEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkQ5Mzk5RDlFNTlG
RkUyMTFBRTM0QURERkVDQzlCNkNFIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjA0NDAxOTgy
MDhENzExRTM4Mzg0RjBDNTg2QkExRTNGIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkQ5MTY0
MTVGQkMzNEUzMTFBODQwOEUzQ0VCNDQ4N0Q5IiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rv
c2hvcCBDUzUgV2luZG93cyIgeG1wOkNyZWF0ZURhdGU9IjIwMTMtMDktMTJUMTU6MTE6NTgrMDI6
MDAiIHhtcDpNb2RpZnlEYXRlPSIyMDEzLTEwLTE0VDEyOjM2OjA1KzAyOjAwIiB4bXA6TWV0YWRh
dGFEYXRlPSIyMDEzLTEwLTE0VDEyOjM2OjA1KzAyOjAwIiBjcnM6QWxyZWFkeUFwcGxpZWQ9IlRy
dWUiIHBob3Rvc2hvcDpMZWdhY3lJUFRDRGlnZXN0PSI5NUEzOURENUMxNDVCMDRGN0REMTQxQkI5
NjQ3MTE3RiIgcGhvdG9zaG9wOkNvbG9yTW9kZT0iMyIgZGM6Zm9ybWF0PSJpbWFnZS9qcGVnIj4g
PHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RDkzOTlEOUU1OUZG
RTIxMUFFMzRBRERGRUNDOUI2Q0UiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RDkzOTlEOUU1
OUZGRTIxMUFFMzRBRERGRUNDOUI2Q0UiLz4gPHhtcE1NOkhpc3Rvcnk+IDxyZGY6U2VxPiA8cmRm
OmxpIHN0RXZ0OmFjdGlvbj0ic2F2ZWQiIHN0RXZ0Omluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6QzZFNkU4
OERBQjFCRTMxMTk2NzVGRkJFQzkzNzc5NUMiIHN0RXZ0OndoZW49IjIwMTMtMDktMTJUMTU6MTU6
MjkrMDI6MDAiIHN0RXZ0OnNvZnR3YXJlQWdlbnQ9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzUuMSBXaW5k
b3dzIiBzdEV2dDpjaGFuZ2VkPSIvIi8+IDxyZGY6bGkgc3RFdnQ6YWN0aW9uPSJzYXZlZCIgc3RF
dnQ6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDoxQkMxMTZGM0JCMzRFMzExQTg0MDhFM0NFQjQ0ODdEOSIg
c3RFdnQ6d2hlbj0iMjAxMy0xMC0xNFQxMjozNDoyOSswMjowMCIgc3RFdnQ6c29mdHdhcmVBZ2Vu
dD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dzIiBzdEV2dDpjaGFuZ2VkPSIvIi8+IDxyZGY6
bGkgc3RFdnQ6YWN0aW9uPSJzYXZlZCIgc3RFdnQ6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDoxQ0MxMTZG
M0JCMzRFMzExQTg0MDhFM0NFQjQ0ODdEOSIgc3RFdnQ6d2hlbj0iMjAxMy0xMC0xNFQxMjozNDoy
OSswMjowMCIgc3RFdnQ6c29mdHdhcmVBZ2VudD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dz
IiBzdEV2dDpjaGFuZ2VkPSIvIi8+IDxyZGY6bGkgc3RFdnQ6YWN0aW9uPSJzYXZlZCIgc3RFdnQ6
aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpEOTE2NDE1RkJDMzRFMzExQTg0MDhFM0NFQjQ0ODdEOSIgc3RF
dnQ6d2hlbj0iMjAxMy0xMC0xNFQxMjozNjowNSswMjowMCIgc3RFdnQ6c29mdHdhcmVBZ2VudD0i
QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dzIiBzdEV2dDpjaGFuZ2VkPSIvIi8+IDwvcmRmOlNl
cT4gPC94bXBNTTpIaXN0b3J5PiA8cGhvdG9zaG9wOkRvY3VtZW50QW5jZXN0b3JzPiA8cmRmOkJh
Zz4gPHJkZjpsaT54bXAuZGlkOjc3NTBGNEQyMDUxNkUzMTE4REU2Q0Y3Qjc2RUQ4QkNDPC9yZGY6
bGk+IDxyZGY6bGk+eG1wLmRpZDpBRDM2RUNBMzA4MTZFMzExOERFNkNGN0I3NkVEOEJDQzwvcmRm
OmxpPiA8L3JkZjpCYWc+IDwvcGhvdG9zaG9wOkRvY3VtZW50QW5jZXN0b3JzPiA8L3JkZjpEZXNj
cmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJ3Ij8+/+4ADkFkb2Jl
AGRAAAAAAf/bAIQAAgICAgICAgICAgMCAgIDBAMCAgMEBQQEBAQEBQYFBQUFBQUGBgcHCAcHBgkJ
CgoJCQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAEDAwMFBAUJBgYJDQoJCg0PDg4ODg8PDAwMDAwPDwwMDAwMDA8M
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAiQCgAwERAAIRAQMRAf/dAAQAFP/EAaIA
AAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoL
EAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvEl
QzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl
9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6
ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJi
cvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRl
dYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ
6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8A+/mKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kux
V2KuxV2KuxV2KuxV/9D7+Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/0fv5
irsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVf/S+/mKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2K
uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV/9P7+Yq7FXYq7FVMyIHCFwHPRSaE/LBarx/mMKt4q7FXYq7F
XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX//1Pv5irsVdirsVQl1Z2t0vG5gSUUpVhuPkeo+/IyAKgsbvo9T
0JDeafI+o6fHvdadMxZ0UbloXNTt3U5VLihvzDMepPNK1O01a0S8s3DRv9pP2kburDscshMTFhiQ
QUzyaHYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/9X7+Yq7FXYq7FXYqtYVpiryOWc+UvNMgjqum3/G
SSDsEckbD/IbMA3iyeRbq4o+562hDDku4IBDD3HbM4NKW6tqtnpNsbi8koDtFEoq7t/KoG+RnMRC
QCWG6nqPm39HyavGkOl2kfFltCBJOUY05NUEd+gzGnPJw8Q2DZERumQ+VdZfWtOM84UXUDmK447A
kAEEA9Aa5dgyccbLCQoptqOo2elwNdXswhiToT1Y9lA7k5OcxHcoAt5te/mHcM7DT7FI0H2ZZyWY
/wCxUgA+1cxJaruGzaMXezzy3e3uo6VBe3/ATXBZlCDiOFSBUEnfbMrFIyFlrkKKe5YxdirsVdir
sVdir//W+/mKuxVo4qg4r+ylma2hu4ZZ46+pAkis6061UEkYqij+PjiqGgvrO5d47a7hnkiH72OK
RXZe1CFJxpXm/wCYsIEmlz0rVZY2+gqR/HMHVjkW7F1ZFpWtQW3lSz1G9cUt4jER3ZkJRVA8TTL4
5AMfEWBiTJAeX7C41q6PmXWFqWJGlWh3SJB0an6vv75DFAyPHJMjWye+a2CeXtUJ6GIKP9kwA/E5
Zn+gohzYh5EuYrLT9Zurh+FtA0bs3+xb+FMo00hGJJZ5RZCjZ2d3501F9Rvi0Gk27lIIq9afsL89
uRyIgcxs8lJ4RQYz5nS3i1q6trOJYILXhDDCgoAQor0+eVZh6+EM4E09z063W1sbO2UUFvCif8Co
GbKIoU48uaMySHYq7FXYq7FXYq//1/v5irsVWt2xV+AKebfOf5W/85P/AJz/AJ26BHNqHl78uPPc
9r5/0yN2LPpGsXslvJ8NCKclFD2fhnTCEMunhjPOUdvg9LGMMmnhjPOQ2+D9Qv8AnJ38/bbyJ+SN
nrnkS8XV/NX5sRwaT+Vq2h5vPLqcY4XUQG59OOQMP8ooM0uk03FlIkNo7l0+k05nko8o7n4PkL/n
3j5a1nyX+c3/ADkD5N1+7N1rHle0sdP1WQStIhuYbucS0Zia/FXfvmw7XlGWLHIDbf8AQ5/a04zx
wMeRv9DO/PH/ADlbcfmR+aHmDyB5G82+Ufy18ofl/LLb6p5/81vFJNqV2shili06zmntkKKyEcmY
nblTcA6/N2eIY4znGWQnlGP++q2rFovDxicgZE9B0+9U/KT8/wDXfMH51ad/zj75w8x+WfO9jd20
uo+V/P8A5UZEguSsbTy29zBHPcKJAiMuz7Hr9oZTm7NBwRyxEoVLeMr/AEgbLqNKIYjlAIPcfeyP
zP8A85R/m7p3/OSXnv8AILyP5M0jzNPa2FvB+X9tKJLYRXkltZ3UlxqVxzotvBC8zEKoZiEUHfM3
HocRwDJKVd/u8vNjDRYzhjlJrff3b8vNP/zN/OX8yv8AnH38kLzWv+cgb/y75u8/a9rv1PyjpHlW
Ka0tZIREsnGaSccv3ZR3dgvQqu53ymWjx6zJwYSYxrcndhi0+PUZQMViIG980j8i2f8AzlV540nT
Li485+TfJA18RajJ5P8A0BPf/V4WQOqXF2byJ+QUjYDY9+2YR/KRkcUYyl53XLyossh08CQBI11u
mcf85Efnn53/ACP8z/8AOPXk/wAuWuj3tr+YetQaN5lnubaWoU3NnBI9uqzDhy9dyOXLem+Zui0c
M0JnpEWGrSaaOeM5E1wiwhv+cnfzC1z8rPJfnXzz5dhtLjV9GvrQWsV8hkgImuoom5KrKT8LePXN
Zo9PHUavw53wnfbyCdHiGWYieRXfmz/zkV588lf84keTPzx0az0iXzl5htPL815a3MUrWKvqoT1+
KLIr0BY8fizb4NHDJqTiN0CffsnBpIZNQcRugSNvJX/LL8wv+cmvzivvIn5haRY+U/I35KXyW02p
2+rJNPrerWqoPrN1AsRMduskgb0QzV4UY1rgzYcGISibM/sCMuPBiEoGzP7A860j/nLjVPzf89eb
tI8l/mT5D/JT8u/KE4tbfzf5ulguNU1yYlwXsrK4vLONITwryLMQCO5otstD4UAZRlKRH8PIe9tl
ofBiDOJkT3ch9jNvyK/5yf1TzR+c/mX8hPOmt+V/Oeq6dYtqflL8x/J8oOn6tboqSSJJCs1ysUqK
+4WQgFWHua9TohHGMsbAvkejXqdHwY/FAkB1B/sfdS981odcvwq7FX//0Pv5irsVU37fTuMBV+X/
APzj5+W0/mX86/8AnNTy/wCc/K+o2/lXzze3Fktxe2U1vBdQT3dyOdtLKio/EMGBUmh3zcavNw48
MoneLttTm4cWExNmLD/+cYP+cdPzPi/O2C2/NxdQu/I//ONX1qx/LN75GW1u57u4eW3ntGIX1ERK
zE78G9NNqUFmt1eLwv3f1T5/pbdbq8fhfu+c/q/S9R/5xY0HX9N/5yu/5y61TU9B1PTdM1XVeel6
neWc8FvdL9fuGJgmkRUkFCDVWO2U66Q/LYqN7NOtMTpsUQbNPnbSfy/tP+cavzl/MfRvzV8gHzZ+
XPnG6+veUvPkekHWorQNLLKiXEcccjxHhKVkov2lDCq0pHWZDq8UfBnUobEcXD/a5OTL+YxRMDRH
MXVvuf8AIXWPya1/Xrh/I/5czW+o2yPLD5xHlObTbGFeNDFFqE1rD8bhjXhsele2a8Ys8IfvJWT0
4r/S6/VRyAeo/C7/AEvFPJHl3X4v+fjP5ma/P5e1OLQZ/LxW11+SyuFsXf6hpy8Y7kp6RaqkUDVq
Dmzyyj+RgAd75fEuRklH8lAX1/SWTf8AOf35V+ZfzU8meVF8mxfpDzJ5JvZdWh0UEB7qKZBE6x8m
A5rwDBa/FuOpAOJoNdj0+XhnykKJ7u5h2XnGKR4iACOac/lN/wA5OeQrXyvBceatD826J58WCG01
DyWnlrVrm79WJQjrbmC2aKRXkBIYOABTlShyqPZkoTPCYmJ3uwwzaOfEeEjh77ecf85raT5w82Wn
/OPX5zeV/Iuvano3kPXU1fzL5fNk41e0h+sWs6erZjk4r9XZSRWhK12Nc2PZmSMOPGTRI52KLf2d
OMDPGSAZCgbeb/8AOVH5sRfnB+WvmbTPys8neatds76awvvMeo3miXlilnAk0RECJcRI88zzcRSJ
WUKHPKmYug0g02qEpyjHnW43+XJs0OA4pgzIHPqD9zNvz/8ALnmO/wD+fe/5aaJp3l7VL/XINP8A
KAn0S2sbia8QxLH6ge2RGlXhvyqvw98y9JOH52Rvb1ebHSZANZKR5ep9yfkppUifkZ+WmjahaTaf
IfKGm2l9ZSRtBNETZojoyMAUYVoQRsc1ueX72RB6/pdZnNZZV3n735zfkr5Q0r/nFvzd58/L/wD5
yB/Ks+Y/Jet6gt75D/NQeXzr1kUjBjMUzQ29zLD6kfBiCo4MG5DcNm31EzqoxnilRHMXXudtqcn5
mEZYp0QN43T7y/KnzD+TPmrX76f8tfy0k0aTSYGMXnNvKUmh2kvMhJILe6ntoHckbkBaEdCc1WcZ
Yj1y+F3+l1meOWA9UvhdvopBSuY7jFfirsVf/9H7+Yq7FXYq7FXYq0fHpTvgKvn/AFa4fVtevBAz
Mbq49GIDuoPprt8s1mQ+JNyYio29pS407TDpmjvdQwXM8Trp9mzqsky26qZCik1PEEE06VzZRjQc
c7ljuqfmL5A0bR9L17V/OWjabomuELouq3F7DHBdFhUei7MFfbwywYpyNAEsoYpyNR3YP538y/lh
putafH5q/MfSfL+oa5bwy6LYXV5bxNcQuSsckHNquHIahXKZaKWazvs24oTINAkBmFh588gQ+YE/
L20836VN5t09Vgk8tC6ia+UrCs1HhDFgfTIfp0IPTLRhnGF1s1nHPh462KfjzP5b/QTeaf07YDy2
sRnOum4jFp6YbiW9avGgYU69duuPCeKq3YcJuq3Yf5j+peZdH0/zT5bv4dWsfSLRXlpIskcsBJ+O
NlqDxNQfpzF1eE17m2FxNFP/ACXq66jpaWzyc7uwHpsCd2T9hvu2PuMOnmJRruYTFFmYzIYN4q7F
XYq7FXYq/wD/0vv5irsVdirsVdiqFvUnktZ47Z1jneNlhkboGIoDkZixSQwDRfJNxp2pW19dXUM8
dvVljQNUsAQp3HY75i49MRKy2SyWKb85+RB5v1rynqT6ve6Xb+Xfr5cadczWlxKbyFI0pNAysAvE
sR328M2EMnCCO9EJ8ALyTTfyU81+UrH8t7jyxrOh6trvknyrc+Ub2LzDazzWU1vcywzG6gMTiRJQ
0IDg1EqniStAcuOojIniB3IO3k3nURkSJA7kHbyZjo/5QnRdH/JbRrfWBfQflTePdXFxcQjneB9M
vbEpEgNIlD3YKLuFRQvYZWc1mZI+oNZzXxEj6lPy1+WvmTy3+ZfnDzemr21zoPmvV21R9P8AXvUk
h5afbWfD6uJDbO3O35cytaGmGeaMoAVuBX22ieQSgBW4FfbaUaZ+Vfmi3/Ka/wDyw1k+XPMFpbxp
DoZkW/gjlC3hueVy8MqyxSL8JSSFgUcBh0phlnBycYsM55rycYsf2PU/y78v695Z8naPoPmjXz5n
1qxWYXmsMpBkV5nkjQsxLSenGyx83+J+PJviJyrLISlceTVlmJSuOwWXvlWa0vP0r5duFs7upL2j
19J6ncAjoD4fqzDlg34o81E+8J5a6vchQmp6Vc2Myj42RDPCSO6tHyP3j78sEz1DEx80+QhhyFaM
ARUUO/sctYr8VdirsVdir//T+/mKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV
/9T7+Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/1fv5irsVdirsVdirsVdi
rsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVf/W+/mKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ku
xV2KuxV2KuxV/9f7+Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/0Pv5irsV
dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVf/Z

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: image/jpeg;
name=”image006.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf
IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7
Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACjAnMDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDjda8R
ata65f28N9KqJOwRd3AHpVNfFetjj+0JD9TS67ZXE3iK/VUB33DMOeaoyadMFJaMoEXcRjP5+ld0
ZKKVzncHJtl0+K9YyM30v4PViPX9ckZXF3cbcf8APTg1TjRmtkCQKdvVguaQTXZwm9QB0GBXaoLr
+SONzb+H8y/LrOvM/N5cJ6AS0n9p64w41G7B/wCutUvPuw2C0Z9SQKsLdFVVdqsQPmBFWqdNvb8C
HUqJaMtwatqy58zUrkkfwl+tL/amrKxJ1G6Ynnb5vAqCK6zu3xoDjjikM77gQIffIqlRpfykOrV2
ubNhq1w0bG61GeFiflLPkYrUtfEdlbx3L3FxPIgi2rk5O/tiuXeaRA7BYnQL8qKOazJrt5k8sqEU
HkY71jUpUlFounOpOSkTx+ItYLsTqd1tJOPn6elSrr2sShEGq3KMRyxbpWNaH9+FY4G6r92qPOka
nKvj+dea2lNXR7MYuVJtMmbWtct7sJJq1ywIyPnpJPEGriXCapdcsMgvUmoWwilhkVSAODn0qneg
LK393gqR3oUoyd0twnScE03saJ8RatE+w6hMeeu/Naf2vXfsEd9/aWIn6LvOa5+G081A5JBzyTXY
XOpaYnha3tbSzeS7UKHLEbQAeoIr0ZKUbWhc8i8W7OVmVRqupT28apeFWjzvk3n5hnpjFUf7f1Jp
5VS9nVV6lqdd3LWl2rWXm+S8allXBIJHIz61l3kkke9Yd5WU72LH5voazpvmd3Gy9C6kFFJRld+p
dfV9fyCLqbkZC7uQKhPiLWoZMPezAgdGNWtOkggtjc3e+eQjJOfujsKpXsf2uSSSPewYAxqRz+dd
DpJq6RzxrO9mQy+JNa3calcc+jVYs9f16eGZlvpmESbicE1VhgtFBF0rCTts5ANamlakuj2l1bxS
JKtyMN8vI4rJ0ZbxSNnWjs7mcfEetHJ/tObn0ageItcIONRnOP8AaqBLRHTKkqe3FSrB5JVmyQSM
4XrV+x8gdZE6eJNecFRfS0ia3riSZk1G5KZwR5lSTW0khd7cSEYzh1xx2qrA/mbVmj2gtgtjOPwo
9lHqvwF7V62OmhvXdHP2+/3KuSTLxVF73W4ZVH9puVY5Ul88e9QtKiQOkW0jpkngiq0k0q2iqmxg
udxz/KtXSiuhgqs5dTWgudZn37NW3YGTtc8Ui3+qkFP7QkdlbBIkrIS7S1iURzhVkxuYdR7VJBc2
ok+WXaSeSetEIQ7ImcqnRs0XvtZhlDSX0wjzgAPnmrfm6yz+a11OVGG2q2Mise/ubeeBWt53Zs8o
3p61ZXxAGitrbbhFH7xz/EewrOsope7E1pc71lI6TVNSludNT7EJreXePMYHlRjpWT9q1SCZhLqE
oAXJy2QB61pwauz6dcpJCjwnhYkGGY59az5Y49snnAxxgHcOu0VjhYRal7tku5nWqzjy3ldt20M2
XX76N/3Goyy/73QVJaeIL6U/v72UAnscYrMm+xBwIVMyjqUqPfaBuGZTno/atVCO+n3G0ptOzud9
Daz+TbzNqbn7QcIDJyPrWRq+r3MFqRbXMhffsLb+nrWS0lrcvEvmkFVwEiY/nSwf2e7C3Ec2S3Qg
8mlTws+a8pK3oFTGw5LRg7l201PV76HzILrKj5cNJhiQOtVLrV9ajPkm6lU55ZX6VLHpUNtvaAyB
u2SBg1CsbtMUeYqTy3HWupYaNtUcn1zm+F7FX/hItSGQb64wO/mVGfEWqc41C49v3lb8NvpdnpsT
3Nr9omcknbxgZrlbm1f7S5ij2qWJVc5wKylTS6fgdFOspdfxNvTPGWoafvMhW73DgT/Nj6VRfxHq
kk5c6hMgJztVsAewrMa3kjP7xcfjR5Ukn3EZj7VnyRTvymyk+5sN4jvigzf3Gf8AZem/8JDfPkLq
FyCB3esiWCeFA0kLop6My4qLzGB9KfNC/wAK+4SjK27PoTwHZ21/4NsLm8iS4ndW3SOMlvmPeuh/
sfTf+fKH/vgVg/DI7vh/ph/2G/8AQjXVMQqkkgAdSa8ap8bt3PTh8KKf9j6b/wA+UP8A3wKP7H03
/nyh/wC+BSR6zpksElxHqFs8MX35BKCq/U1Pa3ltfQLcWk8dxE3R42DA/iKgoh/sfTf+fKH/AL4F
H9j6b/z5Q/8AfAq3mgmgCp/Y+m/8+UP/AHwKP7H03/nyh/74FXKM0AU/7H03/nyh/wC+BR/Y+m/8
+UP/AHwKuUhbAJPQdTQBU/sfTf8Anyh/74FH9j6b/wA+UP8A3wKj0jXdP12KaTTp/OWCQxSfKRhh
WhQBT/sfTf8Anyh/74FH9j6b/wA+UP8A3wKuVnXmvadYaraaXcz7Lu8BMKbSd2P5UCuS/wBj6b/z
5Q/98Cj+x9N/58of++BVykzQMqf2Ppv/AD5Q/wDfAo/sfTf+fKH/AL4FXKPwoAp/2Ppv/PlD/wB8
Cj+x9N/58of++BVLQ/FFlr95fW1msgNjJ5chcY+buK2aNhJ3Kf8AY+m/8+UP/fAo/sfTf+fKH/vg
VcooGU/7H03/AJ8of++BR/Y+m/8APlD/AN8CrlFAFP8AsfTf+fKH/vgUf2Ppv/PlD/3wKsTTJbwP
NK22ONSzH0AqrpGsWOu6el/p83mwOSA23HI68GgB39j6b/z5Q/8AfAo/sfTf+fKH/vgVcpaAKX9j
6b/z5Q/98Cj+x9N/58of++BV2igCl/Y+m/8APlD/AN8Cj+x9N/58of8AvgVdpKAOA1mKODVriOJA
iKwwqjgcCina/wD8hu6/3h/IUUAeS3M5g8b3jOokHnsAhOM81tam9tFZTvqtq0T3C4TaeT6fXFcz
r8xh8UXz7VJWc43DPeusthb6/of9oXERDpIYtpO4DjOQO1a1aam4t7GmHqqMZR6s4bzn27QzBR6U
K3OQGr0GHSLAlv8AR2IMatxH/nmrFrYQG7uY308Kkbjawj684rpliuXqYxwdzzxJI8HfA7HHH1ps
jbgNiOp755r1QaNaKVTySoBdSSoFZIuLVZpw1uot0jGXx824HpRDEzq6R1/r0JqYalSs5u3r/wAO
cDDBLcSrEGKFuAzZAH1pVcxeZGy7iGHP09K7G61PTJJVihZPLBYlyRWLd63bBTHFFG2RgMq9K3hO
V9TCpTg1oyBr9HUblC/Lj7tZktwFCRLyckkEVYjnW4uGWSYQxkEhjzg9qTTIrKW6RLhZJJHIzggA
n61hiazatbbsa4Wio9d9NRtjGzOVwCA/TFb2o2jfZDIiBCo4O3Hesq2g8qeTdJ5YEhxz2zWzfXkF
1ZmP7UFKZIQH71ebXVRVY2R6+HlT9jJNr8DHu7e4jhieVyVZuMmtXxBaLHaWzrgPsGRis+OK6vIt
m4sm7IyelX9el037PElu0ryhAGZmJyK0qUq6nBuL67LQwp4nDuM4qSvpu9TC3RuWVJmH+z71I9xE
luE3yDjoDxUUnkiXfFGySAd+lMnlWQqyJhgPmyOK9fndkjxnSTbZIpjkh+5JuH8Qfg1YtrGSSJjG
SFI+Ys3SskzB+CUXPtWpHcCG1WFEXzHwMgn86qFSMmYVYTivdGmMWwKNITk9FfrVgXxiVUHzZ+8J
W/lROtu3lW8JWaQYBBGPrTL22hivFiQkE8Dd0ra7WxgnGTXNuaUXlN4YucWkQxMpMxOWA9BWLJcw
ofltg+e+a7fT5rdY/LNlEAI9pUcq/vXISn7Ndtui+ZCQFJ6A1lKfIbUY+2dlrYbazR3O47CjLggZ
4NWUkjDBJ5CyjnB+XFUQy/3OPapFH7/aHXlcgv6VUa99FuXUwrjrLRFyfUIwwCyybQOxqOKeMxFl
VghfbkjPNRW6xtKFnuDhjx5YHFSMLm33yRSlhnO2lKvJOzClhFKN46kt4y3cEMR3qEXgpF1B9aj+
wDaoBlP/AGz/APr1SS/lklH2mSQoB/CcYqaC8t3YJNE2M/e8w+tT7a4Kg0rIkvLIW9ibgoSA+wqy
4/GsvfG5C+SBk9c81t2z+dFcW9vbl4fLJck52n+9WeYI0OM7h64qZVEzSFGa6EM9pPbxLLzhjjmt
zwnc6al48es2D3SHhAn8B9arDT7yawF5ktbo2zce1Nhk8vMYUhm5LevtWNaXu+67GtOlr7x6Il/4
djtHEGmXcZK5Q7cgGuX1PxDY3li9tDGyyHhjIuKk08s2lSOxxlm7cDisNZo0g+ZWM+cbj938Kywl
RrmUtdQr4VaclvyHxW1i9s5W58uQ4+QRk/rUq+HTLa/amZ5uOlQPe3hdYxNsP3SE4BqSTUr9Iljm
mZUYFQM/erq9q3oQ8Ol1sV7qwktrcSJEI8n5WCc/nmqsbyLlWndlzuOOuanFy6xmJZi6N2zQViVk
2soBHXvVqfUSo62JIb5YNxQyEk9Cc8VPMq3KrLHdBZG4EcnGB9arui4zGm/P3iBV0WN5LErC1lb5
cj5COKr2si/qtPm6DILGS+kjhtrxJGYfMPQ+g9a0LrRVsF/02LBZcbh3NZlol5ayrdQx7JY24wwq
7q91qGqXa3N5OqKQFAJOBUSlV+JLTqLloJqLevQt2+lf6LFJ/ZExVhlZduc1VuYdSlkD21mYFjBX
cR1r0Nry30/QbFGkD4iUERsCf/1Vn6tqcetQolnC8YjOC7MAKmjUqTV1DTuZ1/YwlyynZ9jz+80+
+2RC8nZ0c/KoOcGoL3QblBHLFbOyMMlgK2da1C1mFvDBMu9SRIVPes86tehVQXJQRDao2dq7PZuU
NLHNGdp+83Y9p+G8Zi8B6ajAghWyCP8AaNdJPGJoXibo6lT9DWD4CmluPBmnyzOryMpyV6H5jW9M
jSQuiSGNmUgOBnafWvAqfG/U9iHwo8s8XCPU9Tsvh/4ejWKBcG7aPso7H+f1roNY1L/hFrjw74Y0
dEhjup1hkkA5Ve+Pc1c8PeBo/DzXtzDqUs+oXjZa7liUsvsB9anHg2CW1tReXktze2tx9pjvGUBw
/wBOmO2KbaJSZUj8RXcPxCvPDjt5kDWgnhc/eRscj6Vi+E7/AMU+JJ57pdWCR2OpMksRTiSMD7td
lD4etYtYudYZjJfXEQiMpH3FHQAVT8NeFk8K2moLFeyXJu5mnLMgBUkdgOtK6sOzuc3H4i8UT6Z9
rSGQah/axt/smz5fJ9fy71reJrnUrbS721tNSeC4ghNwlxuBZuc7CvpjvXNWeieOLpGmsfEQSNS3
kxSxsr/e6Nxiupj8EJNfT6neXkhur2yFtdqn3WOOSPTmm7ISuzA1jxnrA+GOm69aypBc3LBJTtz/
ABYyPyq9b61q0XxMGkvfGW0n09ZvLZRhGx1FW7r4dW9z4RtfDY1OaO3tpN6yeWCx5zirv/CHJ/wl
kXiEahIJY7YW/leWNpAGM59aLxC0rnP+ENQvdWsdba5vvsUdnfkvJbqEwirk9u9WPBupaz4ju9U1
ua9mj0slo7KDIxwPvdKnj+G4i0bU9Mi1y4RNTn86VxEuR7D2ra0/w0umy2awXjizs4DDHahAFJI5
YnuaTaBKWlzitO8U63cfC/WNakvnN7bSN5UmBwNwGP1qeDXtQl8T+FbeaRJVvLPzpHZAX3ex9K2Y
vh1awaHqWjQ6jcLZ6g27ZtB8vnJx61Vi8Jz/APCa6TPCzfYNHtDCZHGC7Z4Ap3jqFpaE3xIvNW0e
0stX06+nihhuFS4hQja6k9TxVG21LUl+IM2l3Gr3RsdTs/MsOR8jHk447V2+raZb6xpk1hdjMMww
2OvXNRtolk2qWuoGIedaRGKHj7qmpTVhtO5x0VxrGg+P4dHvNWvLuw1C3P2eSYglJMew5NaFprd2
3joeFluJWhtbMzSzuQZJXJ4+gGa1rGe017UDcyadPDPpkrxxPOuM5GCV9RVbUvBtte+JrfxBBeT2
d1EAsnldJl9D6U7rqFn0OU8Azvpt14smGZ3ivWH7xwpfk8k+taei67qkXxDudEuL03dpc2xuYSw5
h4Hyj1FWH+GmnyWOqWr39wV1KfznIABVs5GPWtC28GwW3iK31xb2VrmG1+zEFRhxjGfam3F3ElJJ
HMaFfeK/Et9qi22sLB/Z9+qbSnDR4ORUuqX+sTeKLDwrpOr3BlRvtF/dFgSinnZ06Y6V03hrwmnh
ubU5Yr6S4bUZfNbfGBsPPTHXrVGx8Bf2fHqTQ6xP9r1KQtLdGJS4X+4PQUXVws7DLvxFeT+OT4at
WKRw2LTGQH5pJOw+lZOva/4q0ex8Pw3ssMF5dXaw3PlDduXdwQfcda3tc8B2urX9vqVvf3On6hCg
T7TAeXUdiKNX8DR6uumiTVLkHT5hMGYB2kYHPJPaknHQGpamRput6sfGPifSZrzz4LWHzIBIoIQl
c4+lZOneNtQsPh/a3YEZurzU2t1ZVCrGu4ZIFdhF4LSHxDqusrqMvmanF5bx+WMJxjIqpbfDbTk8
LHQLq6luIxO08U20K8bn0xTvELSNfSxrkeu30d3tfSyqm1kZsybv4gfatusXw94ek0OHZNqt3qLg
bVe4b7o9AP61tVDLWwUUUUhhRRRQBwWv/wDIbuv94fyFFGv/APIbuv8AeH8hRQB4t4kVpfE96qjJ
849K2dD1H7JGNKPJfLkk4xxUHiWKGDVLiaKOXdLMxLN0JHX8qq3NoV0631BXDGQlHPdTXZKK92/X
8yaU+WMrLX9DUTxlZ2k8UeLiVVjaNyGxg5qqbq4uWkukvrhEfOI/MPTtXMtGIrgF42k55AGKuuwE
ZH2grj+D1zWmHjCE3zIwxEqlSC5XZE3268dwPtc4OepkJzTJbufasT3DEknPX5qW1gkuiI4x84GT
7CtVLS1s7SSW4idZMfKwXd1rolUhDS9jKNGpUXNa6RzZHOxVyScYqe4geDaSuFI5x61d0uwSS7Sa
dgI2PyEnHzVMxtnju1nuhIYzwMcCuRyszrjTbjcy7OFrm5CAZUfeqxGq2WoBblQF75HapYkhtEuA
8vlvs35TqB7VKY4b5LeJCfNkjLK7DJPbmiNTlldClR54NMqX1zFPJH5J4Gd20YyKksNSFsnl+THI
oJOWHIrY0TR1itkN5bkSu7dRzjtUd/4caSYXEMRjt2GHZR0erWKfPe+pm8CvZpNXRnzXs0r+dH+7
fvt6VZSKSa1V2niRN2ArKSRVmeyiea3MKFY4x86qODt/nmnwWTSa2ymNjahfO8sDqf7tbxr9ZMwq
4W3uwST/AEMm/Rbe5K7g2B94dDUc1rJHsaRcCVeMGtbWNHdtTjaK3kWCQqzZGFiHcVa1OyEkDpCu
+RZR5aj6d/euaUoufMjspwlGkoPW34nMfZEKlAenOcdKukJuj2qc7fvD+tXIfDusyYKafK248dKt
w+E9afk23lDaTl2AAA61l7S3U39jF9DPULHIWCK7L1GeaoxPJLftJIvBPQ9q6W+8PXGmolxN5Qdg
Axjfd9Khhs5POj3bLpHI5x8yjNTHGJq1yXgPe5kiS2uokAy79R8o7mszUN1zqEskcTHPXaM11EGk
WxFyXhcEN8p3Hn3qxDpiLchktMLJDhnz1PoazliH1OmlhIxleKRw/kS52+S+70xUh0e6vZE2+WuE
6l+CK7hdL2zrL9ljA24ORyPQZzUF9p4MGJoo4Csi4WI4GPSpjiGtUVVw9/dkcemgSrIubyFWzwQc
81rWWhalfxJLEsXlPkCRmwOK1F06N522xA7LkE5P8qnsR9m0gSsu5Fkc+XnG75jxVLETbMlhox20
/rzMSTwhOfmkuLeNifmG8Gqk/ha7UTGDypgmADnafarJv4jqsayRCEtyQz5C1sajcmw07zGyu4bk
ww5GO1aupNSs2ZKjRcOZb3Oa0jWIfD98scqswwVnxggjuMVTuJrO4vZjbTBYHfKh+CorKnkaWR5W
OWds1H5ZLcVpzM5722PRMnVYrTStOCrYIAZiG+Z8deKjP2S100Ws0Ew3OY0+THOfvZri7K7vLGUP
a3DxMeCVPUV6Lp+pi4uY4pFKNhdqMOd2OTXLiKkk09zenGM1bY6rT30q28KqFjD5jO6Iplyxrz62
ZruC6ilskxExCnZhuT0Nd+dOi/syKbDmZm5GeMfSuQntbjTPtDSx/K853c9uxrChWfvWKnSimubW
5zM2kzSa1HZQrjzcEKDnYDXT+IdBjksLVLUJ5lqNpLNtDD6/WpNKAkb7UsPlsRsBbqq+1UNTju31
HyGlP2cgFixzv+lehRqRSuzlrwqylaJmf2BO8BkCQBA33vOHWqt7pUlpZq008Cqz7RsO40a7JNbX
MaxTMsR5AHAz3qDUb9tQuhKUVEVQqoP510Ot7TYxhh3Tb5mSz/aJbmM2aHZtCqF/i9eKiubvUkIZ
ri5wBtxvIx7VbRZYbVGTMbybfKcnheeTVqbQ9ZlZnuIIwltjBT/lqOufeoda7vc2dCMIqCRz8T3E
syr8+89OetXJ4L9FCusioemT1q/JHpscYugZRcbzuizgKK1Psmoy3Vnp15u3y/vUZm42Yrpp1XbU
5auHs7pHMQm6kk8tJJAcdSe1RG8nizEssoY9QGNXtUWZdQlETrEsR2KQe1ZVxcMJRgoD/Gy/xVTq
9mR7K3xIvW+phIGiMPmDOdxAyp+tS3OtNc2PkOVRQfmKoMn8ay1uU/1W0JGT8xzzT5UgKgw+YGz/
ABUKo2ifZR5trM+gfhnt/wCEA0zZyu1sf99GumnlWCB5mDFUUsQoyTj0Fcx8MhjwBpmTk7W/9CNd
UeRz0rx6nxs9OPwo5Y/EXw8NGfV/MufsscvlO3kNlW9xW3a6tb3lyIIo58mFZg7RkKVbpz6+1cMn
gydU8X6cyE2V0RNbgjrJjcMfTpXX+E7a8tfC+nw6iQbpIQJD79v0xSaS2Em29TO0nWZH8Ra19p1q
CaztuRCE2/ZwOu4+ta9vr+mXN1HbR3IEssPnRq3G9P7w9RXls2mX2q3vj2005C8zz/cXjdz0rXs5
LfxJ4dMNvo93HrdnYG1E0kZUR4XBUH3qnFCUmaHxF8SNH4UhutHvJk826SMTRD5GXOCM10UXiLTL
N7DTbi6/024hDJHjJPy5zXmt5PPe/CSx0lNPulurG8ihlQxHqGJyK2b0b/if4YkWNykdqRI3lnCn
YcZOKOVWsLm1udO3j/w+NIm1QTTNbQTeTKVhJZG9x6VonxBY+XFKfOEMsPnCXyztVfUntXB+BdKX
VLHxXplzFIi3V1JjchXgk4IzXQ6bp95pHw0ey1DJmitnXbjJA5wPek0ik2y8fHPh9bezuPtbGG9l
MUMgQ4Zgcdat2viXS7zW5tGinb7bCu5o2UjI9Qe9eRtBMPhz4WT7PLvj1Riy+U2VG48kYrrYQT8a
ophG/lHTyu/YQucDjOKbiiVNs7W51m0s7xrWYShkiMruEJRFHq3QUzQdfsfElgb3TmkaDcVDPGVy
R6ZrlfiPeXV21t4Y02J/P1RgLiZVOFjHYmuh8Ky2Cac2n6bEy22nkQhyhUSHGSRn3qbaXLvrY5Pw
54obT9Z8VXOs3s0trZSoq8btg56AV2y69pjwWcyXSsL7/j3Ufek+gry6OORrT4g4hlPnAeX+7Pz9
enHNXdE0y8W/8HawY5DZW8Dwy5U5hYggZHvVOKIjJrQ9AuvEmnW1hf3fmNJ/Z4P2iJFy6YHcVS8N
eL4Nf0s30trPZxqhkLyxkRhfZuhrmZtC1O51bxpqMUD/AGe9tPJtx081gvUCq2mxXutfB6bR7K3u
FvIIzG8bqV3YPIGetLlVh8zud2df0+6zbW91tnmtzNACMF0/vL61xPhnWtSl+H2rXs2si2uUvpES
6nG4IBjjFW/DN9puqWls02jXcep6ZaG3aeWIgRALg4Poa53S0kHwj16JoZfMe8kKoYzk5xggYppI
Td9T1fRLo3ui2d006zmWFWMqrtD5HXHar1Yfgr/kTNJBBUraopBBBBA54rcqHuaLVBRRRSGFFFFA
BRRRQAUUUUAFFFFAHBa//wAhu6/3h/IUUa//AMhu6/3h/IUUAeR6kklx4i1KMSeXids7iMEUqXFr
Z6dPZ3Eg3SEGMqd2CKpeI5MeI9Q3RA4mbBJqooiFuxkQB3Hy47V6XKqlPl7a3OSM5U6nN0eljb0j
T769Vb+3jWWGJtrccn8DVC9sZrW/dLqPD85xyOarabqlzYyqiyMsBYb1B7VeuNSTUr87cRIEP/Aq
xi5c/NK1jql7P2ajG6f4Fjw/au9tfyrhTGv3iPvD2NbVlYrd4jaX79ruGTnnsKrWzQadplomJpPt
cJYgHgc96LfUvmXyIHAEZxuHIA7VzzneVz06VJxp8pkxCO2tFjurYySwTcKv8PvTd+5rnytKYg8q
dpy1bOpJItnbXFqBby3K5mLdhn/Cs51ncyLJqFtGCPlYy4Yf4Uue+pi6fLoNBnyTHpoYvFgb1zhv
Q1JaSaiLm2MtvDGkY+boD1p32aOQwrJqWNyEDYSd+O9aSWBFnDO0u4RuqIzREFie2c1jKtFaNm0a
TbuaTRF2LvfDO7kA/pRFartgjkupZVZiSh+6frWuthOJnlFinlhhkkjHSuX1/WtUsNRnhgMSJHHu
AC8jmsKdR1JcsTWcVBXZruqnfsjjUqcjYKehDAHcsLE43gfe4riNW1bUIrqCRbkqJIg6gdOeuaoy
azqlxiJ7x3iXnAwMV3qMtjhlWh2PRbvyf7OTfcLcrJncu7B4FUUayF2RlU/fLlyw9Ov4V588s/DN
I5565p5kJHLE/jR7KXViWIi+h6zL4g0GwigeacSsHB/dyZxx14qq/jzQUXakTsArDGD3+vrXmEKG
e5SKLbufjk4rZ1HQxZWcLrIHaVckntitKeF5upjVxqh0NXVfFOn6jqKuImjjEYUccZ+lSDxLpLpG
J4W8yIgK0YxkCuOeCXzBsjZsc8VD5rH7wK47VhPA03K7ujSOOly6WZ6HpviS1vLsWMbNE0rErNK+
Ao9DWuJbNLhUk1SIuV27FcEZ9a8vWAsgYkKD3q7p9vby3H+kKxjA++PX0rf+zoyatLQweayhdyR6
fHYoCqm6DKDjJx378Uy80cRPLbae4uFDK7SMcj3rhbPxRfWoFisXm22/5UcfOR6Zro5dVaLR0TSw
2nXVwxSSGdeo9ia4qmBqwi3FnZDHRqTSe79CK+vIdJ1NIrmdGdrnewTnYnofeuo8P2NrqHh2WaN0
LRF2Un3JPSvLZ445ZgvzxTsfnMhz+Oasw6xe6RH5Ku21uvXFaLBrlTTuYTxclK1rFLWrOf7U7up2
gkKcY4q3a6XJNfW0UjO0PlB5QTnjqAPrUmveLJ9ct4YXhhjWFdoKLjNbvhPXNGklWK/YxvtULnoW
AwKtuSs2jK2jMvWvBkcUCTWiss78tAOVXPTn1qtdeFZtKtUe8IR2UMV9Km1DxHeyajdzA/KXIOD9
0A8GsHUdWvtSlfddSOp5G4559BVTjVlZrYyg4q6Y0oGuY44lyWcADvXoOkJ5fi2Ozbh4duM9Scc1
wOh21yviCzWdGQK4f5u4Br1CwVNS8WQ6gsO2KSSVVb+8VAya58VFqF2a0Ki9ryo69l2RtyMgZ5rg
9IvG8T3Ooi4tiFt3b5t3CkcD37V0994u0nTo9jt+884whCOQQev0pnhy006HSJb+Ro4Wvi3nEsBn
5jj9K86nzUoPTc7aiU5Rb6GLoyWl1F5lvepJGzlUBB+hHPNM1zR3nYwLMkUgUMozgjtWhoPh9rPX
L5GtoRpzOZLVd3KehH15rdv7PzTIxjVtsZck9cjpWvtmqnL0Fypx5jyi40S9eUBgk6xKRhz1z6VS
l0nbIoltJoMt95GDDrXciWGe3ObQqsancx7mo4IYZRlQThiQp5BwaccdKOhu8JGW5W1XR4tStbS1
t8QtBj5h3Xv+NalnbhbdA6nhWbPfAHFQ38rzzW26AwOGOCvBYYprXMkdurJcFm2HcJBnPPT6Uo1W
1qVUpa27nH6vHJPq0aeWE+0bQhA6571c8TXt5peqwYl/fJCFRuOnSttLcPqqt9mSU26ZUg4XJqC/
0iy1i9gmvfMh8gkPuXKsB0UH61108ZyVF2S1OSth+eDUl10OTvrO5htkkvRt89d+WB71j/Z4iwCl
pM9Ao6/Su98VwyatpDPAMtbEDavAYHjisXVLG403S7NoVHnp8h2gHqPX1rqhi+a3Nuznnh3Z26Ix
otKaSCSdQURACd4wQfSorg/Y3MMhVmUdjkEVv6ZDc2gSaaQGRyXKOOnsazPE7uba1jMY3LuaRwoH
fgVosTLn93YzlhoKknLc9y+GTq/w/wBLZRgFG4/4Ea6o1yfwuVk+HelKwwdjf+hGusNc0ndtlJWV
hjTRxuiPIqtIcICcFj7U5gSCFOCR19K85+KOoXOl3+i6rbz/ALuyuP3sajkZ6k/hkVteIfFrWtzo
NnYFQdYmUGU/wRnqR70+V2TFzK7N7TNHtNJWY28f7y4kMs0p+9Ix7mr2a4nxJrWq+EbR2lvlvJNQ
vUitd6Y+zoTg59af4r1bV/B+l6hqxvheRyBI7WF0x5THgsT3o5Ww5kjtKSuN1XxJe6HqvhuJ5PtE
Oq/u5ww6HAO4fnWbc6n4m1XxprGg6bqaW32e3WSAlBwdw6/hRysOZHU66LC8ubS3l13+z54ZRIIk
nVWl/wBkjuK0ZNU0+C6W1lvrdLhsYiaUBz+HWvL/ABxGy/FHwuJVSWfZFvOMB23nNGuKZPjnpBmh
VG2R/LkN2aq5Lk81j1qkZ1jXc7BQO5NcTpXijUNcsfE16r/Z10x3jtkUf3VJy31xXN6/r974j0nw
hdi6mtDf3BWdITgblxyKSgxuSset5rK8R+I7Hwzpv26+Ehj3BQEXJJrD1PXLrSPEWh+GYrmaY3hZ
prmYgybQDgDAxmud8ftrZ8BXSa3HGrrfAW7I2S8eeC3oaFHVBKVk7HqMMgmhjlXIDqGH4in1wmt+
Lbnw/q2l294kkGkT2gU3Ua5IkIGM+gH9a3tbS/m8HyvpupOt0lv5kdzHg78DP61Nh8xuUteSt4r1
r+w/Dmvf2nOtuZ/I1JMLjIPU8d66XU9cu9K8SaTosd5LONWnaR5ZMZijxwq8frT5WLnR2hOBk8Ad
6qxatp1xM0MN/bSSoCWRJVJAHXIqj4eOtmO7j1uOMbZ2+zMrZLxdt3vXB6lbL4Y+MdndxxBbbVRs
bA4y3B/kKFG43K1j0q21XT7wuLW+t5yn3hHKG2/XFTQXMN0nmW8ySpnG5GBGa8t0iBPC/wAYrvTt
mLbVFJRQvy/N839MVraxqOtDx3H4a0i6jsoZbOSSPZGBtcDgmnyiUtD0HNGa4rTtf1V/GNr4Xu5l
Z7ex866nRcGWTpx6Dms4/EO6sdG8QvcRrNc6VdGCBscSDOBn6UuVj5kehXFwlrbSXEmdkalmwM8C
s/w94gtPEumHULEOIfNaMbxgkr1rLaLVWsBqUuoma0l0/wCe2EfJkYZ3A+gzWB8NryWx+H5mVd4a
9kQDcF25PJzRbQObU9HpMmvMI9Z8Rzv4m0VNVke505PtNtdIoDFc/cIx6VA3ivVxY+GNdOpzrZTy
CDUY8DG8H6d6fIxc6PR9S13TtImtYb65EL3cnlwgj7zVoZxXnvje7v8AQ20gR3QuvtWoL81xGrNG
pYcKccccVc0vWtSufiTrOjS3bmztoVaJcDKkgHr+NLl0uHNrY7YUtcZ8Ntc1HXdLvZ9RuPOeO6aN
eAMKDxXZUmrMpO6ucHr/APyG7r/eH8hRRr//ACG7r/eH8hRSGeOa+GfX78LAXIuG5K9qZa2b3ExF
xbuEAyMcYNb2o6harqd6C+DHMytx3qj/AG1bicIAWVv4/SvfpwhyxcpHhVatVylGMDPu9FaGESx8
gD5l71lsV8o4yGz+lbkmvxq0yhMhThTn79YtzdRSTeasQQ9xXJiI0d4M7MLOva1VHd6fd366Db/Z
0inYLgs0ecD0zVGDT9ZMv2srMRO4U44B9qzdA8R3FtaNbshmRWBVd2MDvXY6d4yMsswn0p5HlT93
HG3CnHpXhVIzg3yo+lpVYygtNUZes6f52nJDeyG0jyWDEZ4zWP8A2FYidSZJpBIPvEYBAHPSmajq
N7qFo9q7AI7fNnr1z/OoIru4ijRGdSETYpLHgd6pQquGmhnOpBz1RuWWnaOPs/mRyt5ZYIHkKg+v
Sug099HjJ+06ekFvuCxJNOX+YDrn1rhLeZkMQ+0n90xZe/XrXT6Vp0HiG7SGe4O4nIJ+VQaxqU5x
1kzWEoz2R1ulA3VqZr68ZbbDExo4GcVw/ieO0v3u7yx81lYeXhzkkDrj8avXNmdPu2hijkliTKli
/WlkijGnwbGC7pDkAcKaxw96c+Zu9zepDmi0chrNu88FpdFSirEI8euKyM5OM4GeMV2Hiq0b7BYv
IAoViDs6HJxmuUFo66j9mb5SD9a9mElJHi1YOMvIhbcG9R0xmp7eWGHPnWpnJHyYcrirAsy2lzXD
Hb5UgyCvWt/wLo3268e7uEDRQjAU9CTW0YuWhhJqOoiaZpZ0q3vMrBLLEzLFkksQfWodZju7vTra
aJXEMUfzMOma1pvCMkV7Iz3CrZrJlVJOcHsPSthjby6TJahlSJWwo9q7qeHfLdM83EYyMXZo81F0
6IoLNuXIJPPFC7GxwDmtjU9PtYzgkK5PBjOQfwrAdWhyV6dayqKUHaR04ecKkbxW5OzHGEKsB1XP
K1r6LqNtCXWd0EROQW6gisE2zAs+e2acG80qCMcbQQOv1pUqzg7ir4eNaLRqZ+16r51lIXdH3opP
Bwak1u8vppIm1FlQj7kaHkVm28smk3ouAoJUHHoc0x9Ra4keSdVl3nJB/StHWjy76v7jFYecaidt
EvmWkvGnmRVLkKOjnOatrqksYaKQR7B1QrkN+NZZVolSeHOxxjcex7083I8lEI3sDyaScWrPQtqX
NdamqLfSr5CTuspj909UJ9Kp3WjX1qu9VWaPG7dG2cUscg8hjtCgjK7s8nvT4XK3sRtJvL+TLZJ2
k+hpSpaX3KjW96yVjOiupYVdVbAb7wIzmnxXsQl3SRjaBxj1q/qNxb3au0lltueivGMKfWs17Bgh
Kurf7PrXPflfus6eRzXvRFhvZIn3Bzv7MD0rq/D/AI/udJt4bdrWO4W3DeWScEE9cnvXHixm9QB9
asJbeWBtYZxyazk1OPLNXRcaDjLmjoy9fai+o30t1MFRpZDIdvbPani+aRVigd40U7nbPHFUI4Aq
4ZjnvU5A8gQgfKDk+/1rWFRKNgnQlJpot3PiPUJblJ47yaMwoI0KtghR0rY034k65Y5E7JeRkYKy
Dk/jXMGNQpXAxUUwAQgDAxWM4wk7tGsYyjG1z0Ox8b6Vcq63CfZpJCTlhkA+1Sa1rtjZ6QZ458s/
yqY2BI5zXmgJ2AGtfTdAGoWk7yzi3ETKGOCSd3TivMll1Hn507HasbUUbW1PQILiRrizuElWYeT5
iseeMd6mETSSbJYhlgO2Dz6Vzn20aXfxaYzGQxJsLgcHNb91fSafPHO84lVCg+7gYxXHNOnLlkda
qRqJSRoDTWsZZTKn+udSo68YojSOQJuDfMzMO44rLg8RrcbmuJuC7bXPK+wBrc0ue1ns4gJVeQ5B
xXPNyUti0ly6mXd2sMsO5lWUMhYDHLD6VganZwLaIG80bpEwM8KepzXbX9qLVPPBUSIuxQD0BNZ1
4ytFtmhDiN+ijluO9XTrOMkS6aktDnFjkzttp4pdwPEnoayfEKFdMmM1mnmsqrEcZ2nvW3LZxHzW
ZNqLywTqfSh9NRogLiSSQJiby1x9BnNd0Kivc5akHZpnpXgGPyvBOmR/3YsH8zW/KrtEyxvscj5W
xnB9cVj+D1iXwvZiFCiYOFPb5jWxI6xxtI3CqCx+grsTurnDLdmFq3hiTXPDUuj32oF3lOWuRCAe
uelZEvw2iudAtNMudXnkmsGJtLtYwrxe3XmuvtruG6s47uJ8wyLvVjxxWbH4o02S9+zBbkAnaJ2g
YQn6P0q030M2l1KGoeBrbVtBXTdRv7q5mRg6Xbt86sOhH+FSR+DYJvD8ukatf3OppKoUyTHlcdCB
2qzL4s06K8ktTHeP5TlJJUtmaNSOuWxipL/xJYafJDGy3Fw00fmoLaBpfk9eO1F2FokbeGLa4vNN
u72VrmTTFxbgjABxjcfU4AqDT/CYsPF974i+3PI93F5ZhMYAUZz1/CtG31yxufI8uRg06uyqyEEb
fvAjsRVWz8V2N9cRxQW1+wlOFlNo4jPvuxjHvS1DQztc8DjW/FNjrz6o8L2O3y4liBBwc8nNLqXg
ddQ8aW3ib+0niltgoWERAqcZ7596vx+LNNlujAsd3tDlDObZvKBBwfn6U3UPGOm6ZLKt1BfIkTBW
lFo5j56YbGCOad5CtEE8J2luNUjtJXt4dUJNxGoz8xGCQe2RVLWPAGn6jpGm6daXElgNLbdbSRjc
V9etb97qdvp+nm+ud6xADgIS3PQY65qlb+J7KeOeVre+t44E3u9xavGMe2RzSux2jsUNe8EW+vQ2
jyX9xBqFmP3V7H98evFR6x4GbWvDq6Tda3dO5dXkuJFDsxHoOwroLjVLO2khjkk+aZSygDOFAyWP
oPeqVv4o0+5EzKl2kcMZkMsluyoyjupPX8Kd2FkN1Hw0mqabNp13dGS2mhWNl2DIIx8wPYnFalra
Q2VnFZwJthhQRop7KBjFQz6taW4t97sTcDMaqpJIxnJHYe9PXUbZ9M/tFXJtjH5m7HO36UtR6GYP
CGl/2KukmPdbC488gjq27dUXifwbZ+JRbym4lsry0/1FzD95K2JdRtobWC5dyIrhkWM46lulZeoe
MNN0uaWO7gv0WJ9rSi0cpnOOGxgjmmm+gmo9S9pGmS6ZaeVcahcX8xxumnPJx6DtTNS0K01TUtPv
rhcyafIXi4zyani1W0mW4bzDGLYbpfNG3YMZyc9sVHZa3Zag22FpAfJEwDxlcoSQDz9KWo9BlxoN
pc+IbbW5P9fbRNGgxxyetUZPCgk8aw+JjfPvhhMQt/LGMEY61eh8Q6ZcaV/acFx51r5nl70UnLbt
uMfU06DXtNuLa7uYrkMlkzLPgcoV68UXYtCKfw/bSeIItdiYw3qRGFmAyHQ9iKonwNpEmkX+nyoz
/wBoyma4lJ+Znz1HpWzDqdrcTSRJJho0Ejbhj5SMgilsdRt9RtPtluxMBJAdlKggdxnt70XY7IxN
G8JS6Tpktk+tXd2DGY4jKBiJT6L3rOh+GlvH4bg0ZtUnYW92bqOYIFO7OcEZ5Fb0XiaxmvhaRxXb
ZbaJhbN5R+j9KuXuq2enyW8d1Lsa5k8uMYzz7+g96d2KyMvT/CcOn+JL3W1unke+iEc0TKNpx3H+
FPXwjpY0W30ny91tBOJwDzubJPP51Z1TxBZ6TcpbTR3MssibwlvA0hC5xk46VWvfE1vHp6z2aTyS
yZVQLV5PLYdnVeRRqHuoh8U+El8TvYM189qLKYTKFjDbiD70o8IRR+LJfENveyxTTxhJ4goKyYGP
wqZfFumvpiX4W6aN5TCqC3bezjqAvWnL4os2tHuvseohIyAVNm4Y/QYzR7we6R+E/C0XhW0mtobp
7hZpTKxdQOSa3qzdF16012J5bOO5WNcfNNA0YbPpnr0rTpO99Rq1tDgtf/5Dd1/vD+Qoo1//AJDd
1/vD+QopDPFNblVfFOqK3AaZhVdHiWENu4JIP5VPrNrJceLtQKoWQXLbjUr2NuQFEZVRzy1d9Fya
SOStZXkzDVwZBnJBOBTpozHMyMclTWlMLe3wsMCNJ2Oc4qlcW7MxkwQzckVE4OKsXTnz6mj4bh8/
UxCMguhwfXFdroeox+HtRdry3V2YbVDj17iuI8K3HkeJbMs2Bv2kEeteoajptrrFmZ1ChAPkkHpn
1rxcbV5ZKMtme1g480G+pzWv6DEl2buEEWtwd0Z6D3FYr6fFEzK6tkdM9DXaW1xahZNC1Nztlx5J
z9xs9aua9penW/hxftkvmXeCttJGflYCtqdR2VtmXOnG+u5wMVrGjBmIUVdt2eCUrakuccYqhLDI
X2hgBVu1WRUZ1bDLz+Fa1E2gpWUrWLsUs80zh1dnPBTOcVY0q6ZXmtJbdHA+4HPcnmo9K1mXSL43
flo7EY+cZHNZeoTXF7cySLlWc5+TjFcsU+azWh01H7um50mp2qyaVZRLknftYNyOvSuVa0mh8URy
yqPJabAboFz2rq9Gtrm90lxNIUmhdXKMPvD1FNvdPWS8PmJkOi5Hr7/Wop1nCrysipSVSmmt0Yzw
QahY3tnbkrM0u3HYkHrXStNbeE9AihBXzQuAO7ue5rGXTIrKzWXzW821YyI/dxnOD61jareT63J9
uLFgo/1Q6IK96hNSXu7nhYim4yvMZdahfXM8hnuH3SHcAD8pqO3nZFkzcvAx+Ur1DZ71HDMpjMMy
5HY91Na2iaXDe3LSXbA2sf8AGONx9K9CEuZWPNrU1C7aG2upQ25X9zbmWLOGK5V6zbtbSYM2AGkG
Sifwn0rsDaeH4ZDEsCs4AwGbJNNlksY1xHZwR++3mt503UVmjz44mFJ3izgru38xzsPRBk9Bx1pq
27GIqqEuCGyD0FXtUv8A7XdYjUCKM4AAxn3p9jZTTZe3QvwA5JHA715FXlg3yu572HUqkE5qzZTM
e6Py9+4Fs05bO2H/ACzp8oEU5hQYKk5A7Uu4AZPSp52dUacOwLbxY27cqOxpwhiAwIx+VIjhjxyB
Uo6e9Dk31NIwh0QqYUAAcDoDSN9B+Aoz6c4pOtSaaIjY46npTQysPlOfSmzn5SPQc8Vd0TRr26kS
URBYipCu3QnpUNpEXdyqMEZHSjFWrvT7nT7gwXUexh0qLbQmWlcixzzSP8oJ7VKV/KoZVyjc9uBR
cTRHu3DP41FccJycV1Wg2WjJZJLfXALXPyOhH3B7Vz9zFF57RQAyKjnb33DPFSpXIcdNS9oGgXGp
+ZIiYEabssccetdF5cVhpFnAeJZyjOuzJbnqa1tE1kQ2OnQ29jGGuhsbeCCpplpb+Zqd3fXbBxYz
E9OCOwrlrV2ouy2NKVFN3uLc6DLe6rHeMshFvATGSuN5zwDUsd/b2unRRm13Xka7Zwx6H3rpbvVL
ae2tLdVMc1wN3ynHFclfN5VzN5fl5LH7wzkDuTXB7R1Y2kjqhDldye0Ph8WEMf2iSAtIzsGOcMTz
26V0Fla6Xpk8N3b3aXCyLlI0HPvXFzQ+fCZIoRblsFJM5FaFnay2c0F/av8AvFIjIfHU+3pU1Ipr
Tc0SvpfQ1tYjvwZbzYxjlbcik4UfjWfZzz6lErWsbNIfnfbzjnmptR1jxM1s0Bij8rcSQ0YIPtVW
OW2TT42Z2s7kn94kKnHX9Kz9nFJNas6KcZXtJaeRPAyGeeC7aNG6jd1AHanyuEG6NN5kGAQc5Aqj
cw3dy0t8YPtKMoXMYzt98Vk6Vdm1ucTvK0CsBIh4Yc9vSiKa1ehFRLoex+GnL6BbMyhTg5AGMcmr
92rPZzooyzRsAPU4ql4de3k0S3a1DCI52huvU9a0JHWKNpHOFQFifYV69P4EeFP4mZFpp08ng1NN
ceTO9mYiG/hYrjmsyeS8vtGPhwaRdRSmEQtcPGPIGAMsGzz09K3H1zTY7W0upLtEhvGVYGbjeT0H
1qwt7bvfyWKyZnjjEjrg8KSQOfwrQzsc5Y3l3pT32ntot/cNLcu0cqxgwsCBjJz09eKoX2l3lheW
bMusFBalWfSiCVcvu2nP8I7V0MnivSIb97JppfNjfy2IgcorehYDH60t54p0mxvGs5ZpWlXG7y4H
cDPIyQCKd2LTuYuj6ZqCTWsjW1wIVFzsa5x5u1gMeZ/tE5qHw3Hc2U1lDcReJQ8fyskgU2w/rt9K
6C98UaTYSpFNNK7ugkAhheT5T0J2g0XHijTLaC3mlNztuFLR7bWRjgeoA4/GjUNO5hW/h3Ube1ju
WuL6RBcu0+mmQeW8Zc/dGPxxnmrd7qc762Y7nQtUltLUjyRFCGR2/vHnt2q8PGGitp8V+lxI8Mzs
kZWByzEdcLjPFSx+KNJe0F21w8MJlEQaaJo/mPQfMBRqPToR+KYJ77w7ItvDO0haN9kXEgAYE49x
WMkVzdaPqlrDF4gkllt8INTC7c/7OO9daby3W7FqZAJjH5u3/ZzjNZ8XifS5r82aTSmTJAYwuEOP
RsYP50k9Aa1KFppl7pcubhH1Nb6IR3DEcxtt6D0TtWcIdQlhubKwtNVjtjbyI8N8BsX5cIsR+v6V
0F14n0mzht5ZJ3ZblS0XlQs5YDqcAVNaa5YXqwNFI6m4ZliEkTIWIGTwR6U7sNNjHstK1HSljlma
S+e7gEU5xzC23jaOy9jUVhd3cvh9dBbR9RhnNq0ImlhAiDbSAS2emfauuAopXHY5Mtf6ja6fpP8A
Zt1byWcsLTTzRgRMExu2nPOe3FPvtTuJNdZLrQ9VmtLVh5PlQhkkb++eeg7V1OKMUXFYwdZ0o6jq
GnzJDIqu226KnGYwMhWHcZpniaxv8Wt1o8e65XNuVHCiN8Asf93HH1roaMUXHY5O10G6s/EEVnBD
5ejREXUZQ4HmYwVI75J3fhVWfw9fr4eup7OBk1AmdWhzgXCMxwD6nHIrtqMUXCyOe1bSZLyz0vZF
KkytHFM0ZwyxEfMD7cCta+svtGj3Fjb7YhJA0SYGAuRgVbxRii4WONmOpSw2mn21tq9nd2iLGJIg
otXIAGWPUipb/Rta1u8upkuobSJV+zxx3Fr5hOMEupyMAnB/CutxRii4rHJR3mo2WpWt/d6Tf3LC
zNtIbeIMS6v94jPQ9RUd7calDLLcR6VqCJqLAOLZAXiRe5GeHOcfhXY4oxRcLHH6ukl7o+nSWem6
taRW1z80cKBbhV2kZUZPrWn4fZzZXEZTWM5JDamBuPHRcdq3cUUXHbUzfDlvNa6BZwXCFJUTDKeo
5NadFFIZwWv/APIbuv8AeH8hRRr/APyG7r/eH8hRQB5Rq8gTXL8AEfv2zgVmfaVe5SJhwc9ava9J
jW78DqJmrnEaQTeYoJYNxXfF2scklzJo3LgrAnycufuqAOaprbXkkw82NiZO1VYpZZLpZJScq1bU
97jaqsFkbpmun3aqbeiRyrnoNJatmLLHJbzHdlXB4OMEV3vgnXVubB9Iu2jRVASHLfMx61xE6lgz
SShiTnrVeC4e3nSaNgGQ8Hrg15OJwyqLkZ7GHxHL7yO+10WN9cNc2su+4tjsk29Qa6bQk03VPD32
a8uAJ0BEUZPc15TpepvY332h8urnMq/3/WtW48SW0d0stgsqbWyCeDXJUw8o2hHY9GnXhOLlLRly
8t/IunhaMqynBBqKC6iWd4gvzJ1z71U1XxW+oPHKtsEmCbZHJzvPrj1rJtr2abUGZ+WlAXgeldVO
OlpmNSta3s97o6NbRPtLtI5aN1+UZ6Vo6NZNd6klrCqnPQk1WtbGS5g3K204yuRVYTPYyMxdg3Zl
PSuKavdJnorRXsdtPKJBJZIdlxB8pI5BXuKbFd2t448glomx5TlcYI7Vx9tf4YvuZi4+Y7uTT7LU
mgn+zEiOBjmPJ+4TXNOjpfqiKbcZeR1skUMsbx+Xh+SAeMn0rz6WKSznmmhVlVXKyRntXpFkq3Fs
YLxPKnDAxv2b0/Ouc1DTJobmWN1CyAnYx6OPQ16GEq20ZzYqnzO6OekskuLVLy3ilYs2HVeg46+1
NudUc6f9hWNYlUAEg/rXR6XN5OnvB5Xlxhsso65HBFc9qmjPHarfx4SGSQgfNknn0r1FiJq9tDyZ
YWnK11ez0ILO5k87zZLhQyRYDEelQXGozSlWknYsAQNvTmomijKgHJPTg9aSe3MW1ZYGQ443DrVL
FSULMylgYOpdJLyNHwtYR6rqHkTQ+Yu0jrgZ967yPQtMsLJALdIWYEsqscE5HNcV4W1I6Sl/Im3f
tXy1IzzntV2+1LWNXEBC3GY1wBFEV6nua4pSu79DupxsrN6nTa3pEKadcXECIjeQWI2jn1OfWvNH
SR1iTABlxgZ9a7CSHxHOp3212UaHyiHfGc+1UbbwPrVxKqgQxuOcF+RURmluzRxeyRNb+DZjFLAZ
lS6iQSEHoQe1YYQxs6O2SrEV2Efhq7udQ+y3OqqbkjDKmcinx+CtLg1MWN1d3M9wx6KNq0e2hHrf
0Q4wm38NvX+mcfkYAJUY70wso/i/CvQJPD+g6Zc29q2n/aJJgMmSQ8c1e1aysdIv7S1s9Pt0Ewyx
Mee+OtJ4tdEylRfl+Z5h5ck2Ujjdt3UBDXU6XPrCaJDZw6ZMfLkBB2Y4z612HiUtp0VmLMCIyNtb
YADUuvwyfZ7JY9+Sw3Fc5P5VzyxV/s/j/wAMWqT/AJvw/wCHOH1XRtf1a5S4mg2YBAedgvGc0n/C
D30caSXt/Bbo3TA3Zrv/ABHp9xd2FtFaRM+1uQvYYp2raRc38NmkAQCHG8OcelT9al0sv687jVKP
Vt/15HEz+B7OxSJr7UJ3Mx+QRpjNWZPBmk2U0Uckc05lcBSz9OO9dlq2jm/a1YXK25gI+8obPtSS
W1lPJbvczMksbfIqtjcenIrGWIn/ADMtU6fY5+48OaTp+oW1nBp0TLKRuZySR+tXvsNvb+IYrKC3
iigI6eWOeM9aXVpJpPE1vDHYrIyAFZWPT6VrLf2jaw9usB+0KuWkI7Vm533dzRRtsjmLya3h1/T1
OcR5J2jpyaoCSWay1aCCGV3uJcphTyM+ldXHd2sWoiyWyRmKl2lPaqR1+d9ONyPKjLT+WmABgYNL
21lsUo3KaRanJf2E4sHSG3h2uXHQ/Suf+x6peR3MtqoLSXByG7L3xXYT6nMupSRy3DpCtuSQeFJ2
561w1ldzvdeXHcsVduBu96Kcua77EzjeyL1tezRym3mhJjUYBI9O2K3LeKwvFUTcEHIG7BB7Vl6h
b3OlyoLggM67l5znNYD3Fv8AblBuGUZyW55b0rSymrxM7cu56GbgwEQqzSHHCsM1BJcWbHbcW5Vv
UiuL1HWr6B0+z7sAY3ZyaltPF1y3+jyhfl5YuM5FR7CTRrCooy3sdTbzfZFkFjdbA/JA5FRW1pYX
N1/xNI/N3n/WrwRz7Vys97G8jSIwXdkhFP8AKorXU71EXEu5h1DDg1sqMrGUql2z3PQLa2tNHhgs
5WlgXdtdjyeTWgwyCCMg9qwvBMz3HhKylddrMrZH/AjW6a7I6JHmy+JnFNoF5d3V5YXFvutLHdPY
SvzmZjuXHsvStrwxDeGye/1KNory7fdJG3/LPAxge3GfxrbxSYq7kJWOVtdL1ya41GDz4LbTp7yR
mVoj5rKcZKtnGD9KhuNB1U3uqS6dfXVkqGMQwoF2ThUAIyRnPGM12PNFFwscFexz22pJNCut2Nu9
pGqrY24kOQWyGyDgjP61qalrFxDpllbR2uryrcLiadbUmVVHXcB0Y11NHNFxWOL1djNa6Rcafa6t
ZW9u8ikW9r++QFf7pzwT3qQW76rpljbyx6jeIuoK0p1CAI+zB7ADgV2FHNFwscf/AGNqa6reWHzy
W7aZJDbXTnpubhCfb+VXrHVGEEOkNo96J4ohGzNARCCBgkP0NdFzRRcdjgZ7W+s7fRXZdUtvKtHj
kawhEjglgQrAg8Vt6fuuTpMj/wBoSmKSUGS8t9snK9WwBgV0eKKLisFLRRSKCiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooA4LX/+Q3df7w/kKKNf/wCQ3df7w/kKKAPFfEV2sfiPURszi4bI
9aykvHi3eWMZ/Sr3iKNpPFGpqo3H7Q2MVQmgZAGCEAn7ucmuhSkldMycIt7DPNfnnGTmpRMzkbsk
gfjTpYIz/qgfujr60+ztjIzqWUYGetXySb5bhzxiuZojYv8A3SFJ70gX2Aq1ciKK2Rkk3t/EOoqs
pyKp01B2CM+fXoLUjQtsDY570ttEZpeBkDrV1kLZx0xVKnzK5MqvLKxmZNWNKkWHWrORsBRKoORn
AqO4gMDgZJDcg0QK5niaMZcMCPrXJNWumdcHzWaPTPFWmRaVJEbad2SQZK9CO+a5++kV51AUbX5J
A71ra5pl8rJezRsvmqGXJ4xgVlQWxmBQDlunsa86ny8l73PZTlaxDsEjbUAGa0b7wlPBYJdTgosi
5U5qh5UkLhsYK9a1JtZu9QtktZpyyRj5Qe1RKUk1y7F8qkrSLei6gU02HT7lt88jgrsOWUA8E10E
sInL2d6u1+iv7/4VycNld2sX2gvEtqf9YQ2HYdsfSuk0/Uo9ftBBGT5gwsTsuOnY1z3cZ3vowcJS
V19koTOdMjljuLfzCGBRgOQR6/hWL4itY5LK3mgmO15DtjI4UkZrq9RuHWzkimty0igAccqw6g1n
W2nxapHLEknlpjdKMcqfUe9ehTrPlZxuEW0+hjeFtBiuZLqa7G2S3CtH3A/CtfXbO2l0y5aW4SaV
AAgYAYz1xUkfh2yjTIknkVjtfL5J9OmKv6boekw3ZzbIyqSQSSSfzPNE6suXW4RhFTukcx4MsYV8
RBRskHkuRnnBA9K6jwpfXWpLdvcOSUjO1cbcda11gsFv7Z4IlUAv0TBxiremNpY8wWEQUAEttWub
2qa97cuSV9NjnPCzXNzNd/a5Gcqy4DHOOaseFrG7g1i8luInVGJ2llwOtblpewXqube3CKjDJwAT
zUek6y+q3Ui7VWNCQMc5INZuumw5XYq2+iXSeJm1A7fJyfvHmp5NAaTX/wC1PNUAc7cc9KjtNTuZ
/EbWjSHyVZuMelOnuGPiiOElxGoJb+704qHVkgs7ks2kWt1dW15LPskjHyrxzU2pRaY11A17kzLx
Hgn1/wAay7sk63ZuT+5QKWYHIHWpdY/0rU7W5tmEyRDDKp565rJ1mPl1Rf1K9tLSe3jnt/NkkOI+
BxSanqzafNbxJCHM/cnpziqGqrJqF/aTwwyo0ROBLHgGn36Pd3UBuRHayJxHmUHd+FRKqtdQUVpc
s61qNxZSWsUOA0zYJIzik1m4lhlsY45NnmvhyOM1V1YQme3XVbtQ5b915S7SDSXt5ZW17DZ3TTXT
sM887fSs5Vbp7jitiXxCypf2SszhQRnAyvXvWfdzqNbgukxLCgwfLbJBB9Kfc6ta2mrwWUFrlZD8
7Pk+/etNQhR0SNEx3CjnJodRrdFR0SMiTUWl19dRgt3lgChclSpB/GrK212Lm5vlUJvQ4RznH5VZ
3i6u3aIfuRCVK46EVDb30R0DzmmBCu0bMe3zYxV8029BJp9COO3R7prya5jhnSLLrGc7Vx3Bqk0m
iw6fblne5gmlPlptAw3rWZd3Nnby6q013GDdxbFdTntWWPE9jZ6PBFGzzSRMQpUdeaqNOT6svbc6
XU2Y6RdQGzmdfLOyaQ5H5dq8/s0a2wcjOckqK05vE19Npzr+8Z5z09FrR8L6MurXawSyIqsMkHgi
umLVGLbuTFc2r6GPLdT3rCWSUuyLgbj2qsJGdizrnnIzXQeIvCUmiagfs026BucDvXN3tz9nV7cj
NwV3KVHA+tdFCXtNIL5GdXljHnk9B11FPOyMj4x2xWvp3hS61SBpI07ZOBVCyhkeQSmT92V+6T09
67PQfEsmk2QjjUMjk4yOuKivVlBcsRwpqS5lqchrugT6PPEGljkJTIKHp7GqsErRr80e/b6V0Ouz
Wt432qOcuX5ZNuNprjNauJIpAkOUXGC2evtXThpurFJ6M5a69kuY95+HVwbrwPp8zDBYPx/wI109
cl8Lju+Hmln/AGG/9CNdbXS1ZnDe+oUUUUgCiiigAooooAKKKKACiikPSgBaK57WY72wY3dpcOsT
n51z0NM0vxDLI/k3EbSsfumNcmvOeYU4VvY1E0/wN/YScOaOp0lFVIZ7uSX5rURxepfn8qtCu6E1
NXRi1YWiiirEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHBa/wD8hu6/3h/IUUa//wAhu6/3
h/IUUAeJ+IYZH8TajtjPNw2PestpJFYqcAg+lbHiG4b+3NUUzFWW4YIoHX8axOp5yT713aWVjmvK
7uOLMwwWOPSkxR9KcI3P8JphcZ3p6dKvJBZfZAXdvO2kEAd6khaJbQReSjSd5O9X7HuzL29tkOt4
iiADgnqauLGdh5xTFQ7RzxipV+VOWrsULI4pVW5XI7m2EsW1vwNZRElnKD3HINbQdccmq13D9ohZ
VGWAyK5K9FSR34evyM6+x8RXGt+H4luHDfZ/lA6cVCkkETbwcHrXPeFf9VdK6sdh5U8YzWzHY3Jj
J8rIGcEtXzzpwhJx2R9PRqOcFIfezJM6vCoVX6n3qtKsdspkDFievFWrWGSTdBIFVscexqrcTMkn
2eRFDjqDUNK9kbtq12AuvtEWF3YPvXXeH9GtY9Lj1CK4kYKMTpnHlnPUVxdlC8t6sUeBvbA9K69W
ufCt0I5nHlyD51HIrCtZPkXUl1JuOhr6nfR3LzIkRd2Vfnz1IqnYRwi4uWjUxyeSfOXHB/8Ar1ha
hr2dUP8AZ65jTbtVupJPNdSgR90p+SYRMJF9RjoazjKUJJdyEk4WRARGUVhu9Dh6s2SxCVsBWxna
T1qqBAdhwAQc45qzb3EETtuIVTnbnGK6aknYhItrcIgtvNfDKXyW+nrWd4alNmlxDK0k7yAgYQ57
9+lXVuoClvuKy7GdiOo6e9R6J4gn1C41CNkQJbgmMKMY4rkcpa2BqxJpdteabFIi2jlZHBG8jA5o
g0660kyyw+QjOT/EScn2qpoWrX1xBc/bpPmDAop7DNR2ysH1G4uJ5myN0ZboMdMVi3JXu9TRRfU0
jp91bzfb2uQ0rj5gEHGfShbywl1EWLSXDTsCW/eZXPvWRo3icXGLS/bbIPuuej1XfUNFtPEct5/a
cZYggqvQcVhRjWnKXtPkKysX4dWtbXXEsbWziGJPKkbHzE1LquuXMHiWOxgZUjXbkY+9muXu/EWk
Q6891awvOTLvMmD+lS3niiW81TzrKxClyNplxk4rplRs78vQcYps7y71G2SZbV2xNIflHesHWNPv
LvxLDcYU20SqOWwQa0bHRbi8tf7UuLmNbjGQB/DXDaj9sTUAtxfSvFHJlsHkrmsaKbk/Pv2BJLbo
dB4k8h9ehlmvIlERVghPWqd/relnXxcfayXQ5XbyucVzeqww3WoSzWdrJLGT8gkkIAH41lam0tog
AjjgBU5QcmvRpYb2klFy/wCGM6lRUoN22Orl1uDUb+OeG3luLjOPO6KPoK7SbSdWXSUu4pERtvKt
6V5L4f1S2hUw3NxJE3SPH3cV00XxAaSP+z2lkMZ+QMTnNYV8NU52optIuFWLhHVJlq/1O9sJv3cp
VgOQpytY1zePcaXJDLK6xyS5ZY/lBOM5pbwPM5ByB1BJqCRPJskVo8B2LA569q6aMVZdxzhYzmgx
BGI4wQGIBc0jWV40MKxNEoJbPy9Oau+YqQoW2spOQByQfepY5lKKQGbPVSMba6XzGSjDqQJYSCCI
NM74BAYNjHNaWnTNZbijlDjls5NMtw0+2ERGMd+avR+Hrm4SVkkMZduxGcVy1bWtNnTBW1ii3NdT
3EQMwYgLnJNecapeB3laOQvJMxVjjGFFdbqmrtZaQ8SyGSVnaDewxgj71cAx3sSOnau7A0vZQcl1
0R5ePqRqzjDtqy1ZandWTZjcsCMEH0roNM8R2MdusVyksbIxK4OV561yuKXowGMV0SoxnuYwrSp7
M9UmWxg0tL66u7WG3fGxh8xJ9DjpXD+K9ch1O5LW1vHBCgCqEGNx9TWOJHCbAx2dSvb8qZLGZQBn
GKdKhTp+8tyK9WpV06H0X8Kv+Sc6Vn+43/oZrr65H4WDb8O9KH+w3/oRrrqHuZBRRRSAQnH0pqur
jKsGHqDmuf8AHeu/8I/4VurhGAnlHlQ5P8TcVyXwz1A6ZrVz4cuNSS+E0S3EMqyb8tj5l/CmlpcV
9T015UjXc7qg9WOKUHIBBBB6EV5jpmmv8QPEmr3Gq31xHa2UvkwWsUm0L7mr+vw3HgDwLdR6df3N
xLNLtjluG3GEH0+lPl6Bc74SoX8sSKXH8ORn8qVnCqWZgoHUngCuC074aWrWdneHWNR+2HZK86zH
588kfSq2rR3Hi34hP4dnvp7bTrG3EjRxNtaZvc+lFkFz0VHV1DIwZT3U5FIZowcGRAR2LCvN0tZv
Avj3TLCxvZ59P1NSHt5n3bCO4rn7+bQj418QJ4i1K9t1SYC3ELN6c9Pwp8ornr1zpkF4cztI4/uh
8D8qktbS0tgRbRouOCV5Ncn8LZNRl8OytePNJbeefsjz/faP1rmvCnjE6Ffa7BPY39+X1GQq0ILh
Bnp7VisPTU3JRV+5ftJNWvoeshlJIDAkdQD0pplRGCtIqsegJwTXl/hXxFMJfGetLHMPLKyxwSk5
Tg8Y7VJ4e8FL4p8PjWtU1i8e/vNzrJHMQsXpgVry23Juems6oMswX6nFIJoyQFlQk9AGFec+FLaT
xr4Xn07Wbu4dtLu3hW4ifa0gHTJ71V+Gvhu3v5JtUnu7t5bK8ZI1Mp2kDpkUcornqBmiBwZUB92F
L5qbQ3mLg988V4gzWk/ifWxqNvq93su2Ef2JzhBnoa6DxaiWHgXRFsWu4I2u0YLM58wAno1PlC56
jmmiRGcorqWHVc8iq1+ly+kzraHFwYSIif72OK8e0IWOn31nH4mOs6Zqiz5e4ZyYpznp9KSVxtnt
lJu5xkZ9KxPF2qzaR4Zuby0x5pCpG3ZSxAz+tUofAlksMUv269F+pDtdidiWPfjOMe2KVgOpJwMn
gUmcgEHiuOktz4n8WXunX9xKLHTY0Agjcp5rsOWYjmnWcLeGPGNrpdrPLJp+owu4gkcuYWXHIJ5w
c0WC515OOpA9KCcYyRz0968/8N+G4fEFnqM2p3d3KRezJAFnZfJAY9MH+dN8O6APEXhqS91i+u57
pGkjhlWZk8oKSFIAOCeO9OwXPQ80Vg+C7251DwtZzXchkmAKM5/iwcZreqRi0UUUAcFr/wDyG7r/
AHh/IUUa/wD8hu6/3h/IUUAeJ+IoM+I9RJbGbhqoLCg65atLXznxFqHH/Lw1Z+QGK559K9CCXKji
k5XYrLhcKAPpTQCTjJNPLqBycUxZYvMAZuO+DVvfclXsPVRipoxhCw6Diq7zRZPllyO2RSKZiGxw
Ce9NNJicW0aKXA2gZ7UNcbQCxwD0qgDIHDAoDjHSnBy6eXI24KcjPTmtvaMy9kid75AeCSfYVGt6
7MQF+Xtmm7VHAHFQuu1tw4rKbnbc0pxgnsX4r97D7SxlAaRAAoGVf3rtrPUPNsoXYf6yMNj3rzhw
JOo69vSt7TNUmRY7WWMBFXCN3rx8Th3Ncx7eFrxhLl6M6G4YGdZY22sOoqe/srG6t0uxK/2oY3Jt
4/Os+G4ViS/Bqxui3feO1lwa89xa2PWWq1KhRoHEinDDnilmv3vFDSyFiPU1JJGzyFPu445qEWMc
LbDIR3p2i99x2fTYzLy2nlZWjfy9pyD712/heWW5tkieQs4jZGcnkg9a52WGIKQJCc1VWWS2YmC4
dCfQ4olF1ErOxFowbdjqYrwPZ3M8NpJJLBIY0imbO7HerkV7I16VvFhtbVYgzBGBbfXCvd3hbd9s
lz7NUeGkfe8ju2c5Y96JUJSTV9CFON721O6k8Q21tpwuZ4Z3Idhs24yvY4rFs/F0UEkps9NdQ4Iz
jGT6mseSa6lXDSs5HTcaeqPcfKz44x8vBrNUIRjaRacm7o3bHWtRvJBGyxRhiAcuOBmu2n0C0fQm
lbUcMVy21uD7V5raafFbkfIQc87jnNb0F6x/crLhQBlc1w1qUea8V+f3nSlJpe9YxbiwEClI2Z1D
H5iearC3SIfLbpuznca6N44zyTn61XKxDouffFdNOrK1iZU1c525t765URx7YhnOVFOttKvFeN5W
d2Q5Ul+BXQr5IPGPfFKYTMgaMnB5wB2rR1JWs1oZqnG9+ottfXcCCEzkAj1pHjMw8xjuzzk1Ulgu
UkG6NHjHRmyGFamnabeagpEO1UHV25ArCNBXvAqVVJe9oZzYif5SPXmuQ8QapHqF2FijCiM4Zs/e
rvfFmmQ6L4YjLSie6MnzyBsYH0ryxm3uzHua9nDYf2Ued7vQ8fEYr2z5I7IQkk4HfqanWZre5icA
NtIb61AVPbrQoydxrqdmjmSae52cHiOxuEj8xSJG+VkPb6VbMarJIZ8NHn91g9K4PFSNdTyIFknc
oOgJ4rm+rK+jsdqxbS95XO2jNu0zRwyI+ByoOTU+BFlgox61w+nzSwz+ZbyCNiCNx7ZrRt9VFvcN
beczxn70jHOSetVKhpuKGL1s0dRZMZZmfOFziulnkms9GmmgK+akZK57VjacsLQIY8SJj7wNS+Jb
nyPDcoRtrOQgwf1rgnQ9pUjG3VHoSqKNKUr9Dz/WJ5WgSG4nkmkZi5yeAT1rLC4qW4c3Fw0hY46L
9KbjHWvaqOLl7qsj5+jGShebuxpB+tI+Xk3YwAKdu+bimk8/jUmjJ4IJZyoit2k55IpjKVZlYYIP
Irq/MWx0ZZMAbIsn3rjlk3ZYnkmuuvTVNRXVnBhMRKtKTtotD6Q+F/8AyT3S/wDcb/0I11lcl8Lu
fh5pX+43/oRrra857naFFFFIDm/EfhFPEurafNe3AawsyWezK5ExPqap3fw701NS0/UNDWLSZ7Sb
e5ijyJV7qea7CindiscVqfgO7/tqfV/D+tSaVPdf8fCKu5XPr7VdtPBit4cutH1nUbjU/tbFpJZO
Np/2R2rqKKLsLHBW3gLxBCYLV/GF2dPgYFI0QB8DoM1o+I/BJ1bUodX03UpdN1OFNnnoM719GFdZ
RRdhY5DQfA8tnrX9ua3qkmq6gi7YmdcLEO+BT4PAdr/aGuXF7ItzFq+P3ZjAMXHY11lFF2FkYfhT
Q7rw7pC6bcX/ANtjiY+QxTaUTsv4VF4W8Lf8I4+ps1yLj7fdtcD5MbM9veuhoouwsc3pHhFNN1XX
Lua4FxFq7hjFswEGCMe/WsMfDrVrBZrPRfFFxZabMxPkbMlAeoBr0CijmYWMnw94ds/DWkLp1luI
GWeRvvOx6k1V8J+GW8MWt1Cbr7R9ouGmztxtz2roKKLsZwQ8A63aarf3ul+JmslvpjK6LADjPvVz
WfBWo654bttMvNbL3UEwl+1GLlsdOK7GinzMVkcrpPhnX7ZrldT8UT3sM0BjVRGEMbH+IGsmT4da
tfGC11XxPNe6fBIHETxDe2Og3V6BRS5mFkZVxo5vo7uzvphNp9xEsaQbMFMdTu79vyrKh8Ma5HHH
ZnxNMbGMjaBEBLtHRS+f6V1VFFwsc9qfhmabUk1TStQewvhGI5HK71mUdNy9z70/SPDklnqMmq6l
fNqGoOnliQrtWNfRV7VvUUXY7GVoOi/2JazwCczebcPNkrjG45xTdC0P+xdHbTxOZgzu2/bjG4k/
1rXopXAzNA0caFpMdgJjN5ZJ3lcZyc1pUtFABRRRQBwWv/8AIbuv94fyFFGv/wDIbuv94fyFFAHP
z+GtGup3nmsI3kkO5mJPJ9etRnwhoDddMi/Nv8aKKpSl3FyrsN/4Q3w91/suP/vpv8aX/hD/AA+P
+YXF+Z/xoopczvuFkL/wiWgr002Ifi3+NL/wimhf9A6P82/xoop88u4csewf8IpoX/QOj/M/40re
FdDc5bToifqf8aKKOefcHGPYT/hFNC/6B0f5t/jSHwnoLcHTYz+Lf40UUc8rbi5VfYT/AIRHQAD/
AMSyL82/xpR4T0Hj/iXJ/wB9N/jRRRzPuVZFgaFpgwBZpx7mnDR9PXgWq4+pooqOWNti/aT7skOm
2ZOTApP40xtJsJMF7ZCR060UUuSN9g9tU/mf3jP7C0wnJs0/M/4006BpR62Sfmf8aKKaiuwvaT7s
P+Ee0n/nxj/M/wCNH/CP6SMf6En5n/GiiiyDnn3FOgaURg2aY+p/xpYtD0yDmO0RSfc0UUcsWtUH
tZ33ZK2m2bAgwKR+NCabZxghLdQD1oopezh2Q/bVP5n948WVsDxEKY2n2rHJhHT1NFFLkjfYHVqf
zP7xRp1mOkC0+K3hhjEcaBUGcCiim6cGtUhe1qfzP7wW1hWXzRGN/qeasi4lRDGjbVbqFAFFFChF
bIJTlLRszrnR9PvkKXVuJVJyQzHr+dVf+EP8Pj/mGRfm3+NFFXdk2tsL/wAIjoH/AEDIvzb/ABpB
4P8AD/X+zIvzb/Giii4XYv8AwiOgf9AyL82/xpD4P8PsBnTIj+Lf40UUXAF8IeH16aZEPxb/ABpf
+EQ8Pg8aZFz15b/Giii7sFyzaaJptg261tREcdmOPyzTrvSrHUVC3dusqjIAJI/lRRS2d+o+Ztcr
ehU/4RHQAP8AkGRfm3+NH/CI6AR/yDYvzb/Giii7Fdif8If4f6/2ZF+bf40Hwf4f/wCgZF19W/xo
oouwJ5vD+lXMQims0dB0Uk/41WHg3w7z/wASuL/vpv8AGiiqc5S3ZKjGOkVY3tPvLjR7KOw0+UwW
0IwkagELznvVn+39U/5/H/If4UUVJQf2/qn/AD+P+Q/wo/t/VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/5D/C
j+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P8AkP8ACj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P+Q/wo/t/VP+fx/wAh
/hRRQAf2/qn/AD+P+Q/wo/t/VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/5D/Cj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z
+P8AkP8ACj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P+Q/wo/t/VP+fx/wAh/hRRQAf2/qn/AD+P+Q/wo/t/
VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/5D/Cj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P8AkP8ACj+39U/5/H/If4UU
UAH9v6p/z+P+Q/wo/t/VP+fx/wAh/hRRQAf2/qn/AD+P+Q/wo/t/VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/
5D/Cj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P8AkP8ACj+39U/5/H/If4UUUAU5ppLmVppm3yN1Y96KKKAP
/9k=

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0
Content-Type: image/jpeg;
name=”image007.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf
IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7
Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACjAnMDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDjda8R
ata65f28N9KqJOwRd3AHpVNfFetjj+0JD9TS67ZXE3iK/VUB33DMOeaoyadMFJaMoEXcRjP5+ld0
ZKKVzncHJtl0+K9YyM30v4PViPX9ckZXF3cbcf8APTg1TjRmtkCQKdvVguaQTXZwm9QB0GBXaoLr
+SONzb+H8y/LrOvM/N5cJ6AS0n9p64w41G7B/wCutUvPuw2C0Z9SQKsLdFVVdqsQPmBFWqdNvb8C
HUqJaMtwatqy58zUrkkfwl+tL/amrKxJ1G6Ynnb5vAqCK6zu3xoDjjikM77gQIffIqlRpfykOrV2
ubNhq1w0bG61GeFiflLPkYrUtfEdlbx3L3FxPIgi2rk5O/tiuXeaRA7BYnQL8qKOazJrt5k8sqEU
HkY71jUpUlFounOpOSkTx+ItYLsTqd1tJOPn6elSrr2sShEGq3KMRyxbpWNaH9+FY4G6r92qPOka
nKvj+dea2lNXR7MYuVJtMmbWtct7sJJq1ywIyPnpJPEGriXCapdcsMgvUmoWwilhkVSAODn0qneg
LK393gqR3oUoyd0twnScE03saJ8RatE+w6hMeeu/Naf2vXfsEd9/aWIn6LvOa5+G081A5JBzyTXY
XOpaYnha3tbSzeS7UKHLEbQAeoIr0ZKUbWhc8i8W7OVmVRqupT28apeFWjzvk3n5hnpjFUf7f1Jp
5VS9nVV6lqdd3LWl2rWXm+S8allXBIJHIz61l3kkke9Yd5WU72LH5voazpvmd3Gy9C6kFFJRld+p
dfV9fyCLqbkZC7uQKhPiLWoZMPezAgdGNWtOkggtjc3e+eQjJOfujsKpXsf2uSSSPewYAxqRz+dd
DpJq6RzxrO9mQy+JNa3calcc+jVYs9f16eGZlvpmESbicE1VhgtFBF0rCTts5ANamlakuj2l1bxS
JKtyMN8vI4rJ0ZbxSNnWjs7mcfEetHJ/tObn0ageItcIONRnOP8AaqBLRHTKkqe3FSrB5JVmyQSM
4XrV+x8gdZE6eJNecFRfS0ia3riSZk1G5KZwR5lSTW0khd7cSEYzh1xx2qrA/mbVmj2gtgtjOPwo
9lHqvwF7V62OmhvXdHP2+/3KuSTLxVF73W4ZVH9puVY5Ul88e9QtKiQOkW0jpkngiq0k0q2iqmxg
udxz/KtXSiuhgqs5dTWgudZn37NW3YGTtc8Ui3+qkFP7QkdlbBIkrIS7S1iURzhVkxuYdR7VJBc2
ok+WXaSeSetEIQ7ImcqnRs0XvtZhlDSX0wjzgAPnmrfm6yz+a11OVGG2q2Mise/ubeeBWt53Zs8o
3p61ZXxAGitrbbhFH7xz/EewrOsope7E1pc71lI6TVNSludNT7EJreXePMYHlRjpWT9q1SCZhLqE
oAXJy2QB61pwauz6dcpJCjwnhYkGGY59az5Y49snnAxxgHcOu0VjhYRal7tku5nWqzjy3ldt20M2
XX76N/3Goyy/73QVJaeIL6U/v72UAnscYrMm+xBwIVMyjqUqPfaBuGZTno/atVCO+n3G0ptOzud9
Daz+TbzNqbn7QcIDJyPrWRq+r3MFqRbXMhffsLb+nrWS0lrcvEvmkFVwEiY/nSwf2e7C3Ec2S3Qg
8mlTws+a8pK3oFTGw5LRg7l201PV76HzILrKj5cNJhiQOtVLrV9ajPkm6lU55ZX6VLHpUNtvaAyB
u2SBg1CsbtMUeYqTy3HWupYaNtUcn1zm+F7FX/hItSGQb64wO/mVGfEWqc41C49v3lb8NvpdnpsT
3Nr9omcknbxgZrlbm1f7S5ij2qWJVc5wKylTS6fgdFOspdfxNvTPGWoafvMhW73DgT/Nj6VRfxHq
kk5c6hMgJztVsAewrMa3kjP7xcfjR5Ukn3EZj7VnyRTvymyk+5sN4jvigzf3Gf8AZem/8JDfPkLq
FyCB3esiWCeFA0kLop6My4qLzGB9KfNC/wAK+4SjK27PoTwHZ21/4NsLm8iS4ndW3SOMlvmPeuh/
sfTf+fKH/vgVg/DI7vh/ph/2G/8AQjXVMQqkkgAdSa8ap8bt3PTh8KKf9j6b/wA+UP8A3wKP7H03
/nyh/wC+BSR6zpksElxHqFs8MX35BKCq/U1Pa3ltfQLcWk8dxE3R42DA/iKgoh/sfTf+fKH/AL4F
H9j6b/z5Q/8AfAq3mgmgCp/Y+m/8+UP/AHwKP7H03/nyh/74FXKM0AU/7H03/nyh/wC+BR/Y+m/8
+UP/AHwKuUhbAJPQdTQBU/sfTf8Anyh/74FH9j6b/wA+UP8A3wKj0jXdP12KaTTp/OWCQxSfKRhh
WhQBT/sfTf8Anyh/74FH9j6b/wA+UP8A3wKuVnXmvadYaraaXcz7Lu8BMKbSd2P5UCuS/wBj6b/z
5Q/98Cj+x9N/58of++BVykzQMqf2Ppv/AD5Q/wDfAo/sfTf+fKH/AL4FXKPwoAp/2Ppv/PlD/wB8
Cj+x9N/58of++BVLQ/FFlr95fW1msgNjJ5chcY+buK2aNhJ3Kf8AY+m/8+UP/fAo/sfTf+fKH/vg
VcooGU/7H03/AJ8of++BR/Y+m/8APlD/AN8CrlFAFP8AsfTf+fKH/vgUf2Ppv/PlD/3wKsTTJbwP
NK22ONSzH0AqrpGsWOu6el/p83mwOSA23HI68GgB39j6b/z5Q/8AfAo/sfTf+fKH/vgVcpaAKX9j
6b/z5Q/98Cj+x9N/58of++BV2igCl/Y+m/8APlD/AN8Cj+x9N/58of8AvgVdpKAOA1mKODVriOJA
iKwwqjgcCina/wD8hu6/3h/IUUAeS3M5g8b3jOokHnsAhOM81tam9tFZTvqtq0T3C4TaeT6fXFcz
r8xh8UXz7VJWc43DPeusthb6/of9oXERDpIYtpO4DjOQO1a1aam4t7GmHqqMZR6s4bzn27QzBR6U
K3OQGr0GHSLAlv8AR2IMatxH/nmrFrYQG7uY308Kkbjawj684rpliuXqYxwdzzxJI8HfA7HHH1ps
jbgNiOp755r1QaNaKVTySoBdSSoFZIuLVZpw1uot0jGXx824HpRDEzq6R1/r0JqYalSs5u3r/wAO
cDDBLcSrEGKFuAzZAH1pVcxeZGy7iGHP09K7G61PTJJVihZPLBYlyRWLd63bBTHFFG2RgMq9K3hO
V9TCpTg1oyBr9HUblC/Lj7tZktwFCRLyckkEVYjnW4uGWSYQxkEhjzg9qTTIrKW6RLhZJJHIzggA
n61hiazatbbsa4Wio9d9NRtjGzOVwCA/TFb2o2jfZDIiBCo4O3Hesq2g8qeTdJ5YEhxz2zWzfXkF
1ZmP7UFKZIQH71ebXVRVY2R6+HlT9jJNr8DHu7e4jhieVyVZuMmtXxBaLHaWzrgPsGRis+OK6vIt
m4sm7IyelX9el037PElu0ryhAGZmJyK0qUq6nBuL67LQwp4nDuM4qSvpu9TC3RuWVJmH+z71I9xE
luE3yDjoDxUUnkiXfFGySAd+lMnlWQqyJhgPmyOK9fndkjxnSTbZIpjkh+5JuH8Qfg1YtrGSSJjG
SFI+Ys3SskzB+CUXPtWpHcCG1WFEXzHwMgn86qFSMmYVYTivdGmMWwKNITk9FfrVgXxiVUHzZ+8J
W/lROtu3lW8JWaQYBBGPrTL22hivFiQkE8Dd0ra7WxgnGTXNuaUXlN4YucWkQxMpMxOWA9BWLJcw
ofltg+e+a7fT5rdY/LNlEAI9pUcq/vXISn7Ndtui+ZCQFJ6A1lKfIbUY+2dlrYbazR3O47CjLggZ
4NWUkjDBJ5CyjnB+XFUQy/3OPapFH7/aHXlcgv6VUa99FuXUwrjrLRFyfUIwwCyybQOxqOKeMxFl
VghfbkjPNRW6xtKFnuDhjx5YHFSMLm33yRSlhnO2lKvJOzClhFKN46kt4y3cEMR3qEXgpF1B9aj+
wDaoBlP/AGz/APr1SS/lklH2mSQoB/CcYqaC8t3YJNE2M/e8w+tT7a4Kg0rIkvLIW9ibgoSA+wqy
4/GsvfG5C+SBk9c81t2z+dFcW9vbl4fLJck52n+9WeYI0OM7h64qZVEzSFGa6EM9pPbxLLzhjjmt
zwnc6al48es2D3SHhAn8B9arDT7yawF5ktbo2zce1Nhk8vMYUhm5LevtWNaXu+67GtOlr7x6Il/4
djtHEGmXcZK5Q7cgGuX1PxDY3li9tDGyyHhjIuKk08s2lSOxxlm7cDisNZo0g+ZWM+cbj938Kywl
RrmUtdQr4VaclvyHxW1i9s5W58uQ4+QRk/rUq+HTLa/amZ5uOlQPe3hdYxNsP3SE4BqSTUr9Iljm
mZUYFQM/erq9q3oQ8Ol1sV7qwktrcSJEI8n5WCc/nmqsbyLlWndlzuOOuanFy6xmJZi6N2zQViVk
2soBHXvVqfUSo62JIb5YNxQyEk9Cc8VPMq3KrLHdBZG4EcnGB9arui4zGm/P3iBV0WN5LErC1lb5
cj5COKr2si/qtPm6DILGS+kjhtrxJGYfMPQ+g9a0LrRVsF/02LBZcbh3NZlol5ayrdQx7JY24wwq
7q91qGqXa3N5OqKQFAJOBUSlV+JLTqLloJqLevQt2+lf6LFJ/ZExVhlZduc1VuYdSlkD21mYFjBX
cR1r0Nry30/QbFGkD4iUERsCf/1Vn6tqcetQolnC8YjOC7MAKmjUqTV1DTuZ1/YwlyynZ9jz+80+
+2RC8nZ0c/KoOcGoL3QblBHLFbOyMMlgK2da1C1mFvDBMu9SRIVPes86tehVQXJQRDao2dq7PZuU
NLHNGdp+83Y9p+G8Zi8B6ajAghWyCP8AaNdJPGJoXibo6lT9DWD4CmluPBmnyzOryMpyV6H5jW9M
jSQuiSGNmUgOBnafWvAqfG/U9iHwo8s8XCPU9Tsvh/4ejWKBcG7aPso7H+f1roNY1L/hFrjw74Y0
dEhjup1hkkA5Ve+Pc1c8PeBo/DzXtzDqUs+oXjZa7liUsvsB9anHg2CW1tReXktze2tx9pjvGUBw
/wBOmO2KbaJSZUj8RXcPxCvPDjt5kDWgnhc/eRscj6Vi+E7/AMU+JJ57pdWCR2OpMksRTiSMD7td
lD4etYtYudYZjJfXEQiMpH3FHQAVT8NeFk8K2moLFeyXJu5mnLMgBUkdgOtK6sOzuc3H4i8UT6Z9
rSGQah/axt/smz5fJ9fy71reJrnUrbS721tNSeC4ghNwlxuBZuc7CvpjvXNWeieOLpGmsfEQSNS3
kxSxsr/e6Nxiupj8EJNfT6neXkhur2yFtdqn3WOOSPTmm7ISuzA1jxnrA+GOm69aypBc3LBJTtz/
ABYyPyq9b61q0XxMGkvfGW0n09ZvLZRhGx1FW7r4dW9z4RtfDY1OaO3tpN6yeWCx5zirv/CHJ/wl
kXiEahIJY7YW/leWNpAGM59aLxC0rnP+ENQvdWsdba5vvsUdnfkvJbqEwirk9u9WPBupaz4ju9U1
ua9mj0slo7KDIxwPvdKnj+G4i0bU9Mi1y4RNTn86VxEuR7D2ra0/w0umy2awXjizs4DDHahAFJI5
YnuaTaBKWlzitO8U63cfC/WNakvnN7bSN5UmBwNwGP1qeDXtQl8T+FbeaRJVvLPzpHZAX3ex9K2Y
vh1awaHqWjQ6jcLZ6g27ZtB8vnJx61Vi8Jz/APCa6TPCzfYNHtDCZHGC7Z4Ap3jqFpaE3xIvNW0e
0stX06+nihhuFS4hQja6k9TxVG21LUl+IM2l3Gr3RsdTs/MsOR8jHk447V2+raZb6xpk1hdjMMww
2OvXNRtolk2qWuoGIedaRGKHj7qmpTVhtO5x0VxrGg+P4dHvNWvLuw1C3P2eSYglJMew5NaFprd2
3joeFluJWhtbMzSzuQZJXJ4+gGa1rGe017UDcyadPDPpkrxxPOuM5GCV9RVbUvBtte+JrfxBBeT2
d1EAsnldJl9D6U7rqFn0OU8Azvpt14smGZ3ivWH7xwpfk8k+taei67qkXxDudEuL03dpc2xuYSw5
h4Hyj1FWH+GmnyWOqWr39wV1KfznIABVs5GPWtC28GwW3iK31xb2VrmG1+zEFRhxjGfam3F3ElJJ
HMaFfeK/Et9qi22sLB/Z9+qbSnDR4ORUuqX+sTeKLDwrpOr3BlRvtF/dFgSinnZ06Y6V03hrwmnh
ubU5Yr6S4bUZfNbfGBsPPTHXrVGx8Bf2fHqTQ6xP9r1KQtLdGJS4X+4PQUXVws7DLvxFeT+OT4at
WKRw2LTGQH5pJOw+lZOva/4q0ex8Pw3ssMF5dXaw3PlDduXdwQfcda3tc8B2urX9vqVvf3On6hCg
T7TAeXUdiKNX8DR6uumiTVLkHT5hMGYB2kYHPJPaknHQGpamRput6sfGPifSZrzz4LWHzIBIoIQl
c4+lZOneNtQsPh/a3YEZurzU2t1ZVCrGu4ZIFdhF4LSHxDqusrqMvmanF5bx+WMJxjIqpbfDbTk8
LHQLq6luIxO08U20K8bn0xTvELSNfSxrkeu30d3tfSyqm1kZsybv4gfatusXw94ek0OHZNqt3qLg
bVe4b7o9AP61tVDLWwUUUUhhRRRQBwWv/wDIbuv94fyFFGv/APIbuv8AeH8hRQB4t4kVpfE96qjJ
849K2dD1H7JGNKPJfLkk4xxUHiWKGDVLiaKOXdLMxLN0JHX8qq3NoV0631BXDGQlHPdTXZKK92/X
8yaU+WMrLX9DUTxlZ2k8UeLiVVjaNyGxg5qqbq4uWkukvrhEfOI/MPTtXMtGIrgF42k55AGKuuwE
ZH2grj+D1zWmHjCE3zIwxEqlSC5XZE3268dwPtc4OepkJzTJbufasT3DEknPX5qW1gkuiI4x84GT
7CtVLS1s7SSW4idZMfKwXd1rolUhDS9jKNGpUXNa6RzZHOxVyScYqe4geDaSuFI5x61d0uwSS7Sa
dgI2PyEnHzVMxtnju1nuhIYzwMcCuRyszrjTbjcy7OFrm5CAZUfeqxGq2WoBblQF75HapYkhtEuA
8vlvs35TqB7VKY4b5LeJCfNkjLK7DJPbmiNTlldClR54NMqX1zFPJH5J4Gd20YyKksNSFsnl+THI
oJOWHIrY0TR1itkN5bkSu7dRzjtUd/4caSYXEMRjt2GHZR0erWKfPe+pm8CvZpNXRnzXs0r+dH+7
fvt6VZSKSa1V2niRN2ArKSRVmeyiea3MKFY4x86qODt/nmnwWTSa2ymNjahfO8sDqf7tbxr9ZMwq
4W3uwST/AEMm/Rbe5K7g2B94dDUc1rJHsaRcCVeMGtbWNHdtTjaK3kWCQqzZGFiHcVa1OyEkDpCu
+RZR5aj6d/euaUoufMjspwlGkoPW34nMfZEKlAenOcdKukJuj2qc7fvD+tXIfDusyYKafK248dKt
w+E9afk23lDaTl2AAA61l7S3U39jF9DPULHIWCK7L1GeaoxPJLftJIvBPQ9q6W+8PXGmolxN5Qdg
Axjfd9Khhs5POj3bLpHI5x8yjNTHGJq1yXgPe5kiS2uokAy79R8o7mszUN1zqEskcTHPXaM11EGk
WxFyXhcEN8p3Hn3qxDpiLchktMLJDhnz1PoazliH1OmlhIxleKRw/kS52+S+70xUh0e6vZE2+WuE
6l+CK7hdL2zrL9ljA24ORyPQZzUF9p4MGJoo4Csi4WI4GPSpjiGtUVVw9/dkcemgSrIubyFWzwQc
81rWWhalfxJLEsXlPkCRmwOK1F06N522xA7LkE5P8qnsR9m0gSsu5Fkc+XnG75jxVLETbMlhox20
/rzMSTwhOfmkuLeNifmG8Gqk/ha7UTGDypgmADnafarJv4jqsayRCEtyQz5C1sajcmw07zGyu4bk
ww5GO1aupNSs2ZKjRcOZb3Oa0jWIfD98scqswwVnxggjuMVTuJrO4vZjbTBYHfKh+CorKnkaWR5W
OWds1H5ZLcVpzM5722PRMnVYrTStOCrYIAZiG+Z8deKjP2S100Ws0Ew3OY0+THOfvZri7K7vLGUP
a3DxMeCVPUV6Lp+pi4uY4pFKNhdqMOd2OTXLiKkk09zenGM1bY6rT30q28KqFjD5jO6Iplyxrz62
ZruC6ilskxExCnZhuT0Nd+dOi/syKbDmZm5GeMfSuQntbjTPtDSx/K853c9uxrChWfvWKnSimubW
5zM2kzSa1HZQrjzcEKDnYDXT+IdBjksLVLUJ5lqNpLNtDD6/WpNKAkb7UsPlsRsBbqq+1UNTju31
HyGlP2cgFixzv+lehRqRSuzlrwqylaJmf2BO8BkCQBA33vOHWqt7pUlpZq008Cqz7RsO40a7JNbX
MaxTMsR5AHAz3qDUb9tQuhKUVEVQqoP510Ot7TYxhh3Tb5mSz/aJbmM2aHZtCqF/i9eKiubvUkIZ
ri5wBtxvIx7VbRZYbVGTMbybfKcnheeTVqbQ9ZlZnuIIwltjBT/lqOufeoda7vc2dCMIqCRz8T3E
syr8+89OetXJ4L9FCusioemT1q/JHpscYugZRcbzuizgKK1Psmoy3Vnp15u3y/vUZm42Yrpp1XbU
5auHs7pHMQm6kk8tJJAcdSe1RG8nizEssoY9QGNXtUWZdQlETrEsR2KQe1ZVxcMJRgoD/Gy/xVTq
9mR7K3xIvW+phIGiMPmDOdxAyp+tS3OtNc2PkOVRQfmKoMn8ay1uU/1W0JGT8xzzT5UgKgw+YGz/
ABUKo2ifZR5trM+gfhnt/wCEA0zZyu1sf99GumnlWCB5mDFUUsQoyTj0Fcx8MhjwBpmTk7W/9CNd
UeRz0rx6nxs9OPwo5Y/EXw8NGfV/MufsscvlO3kNlW9xW3a6tb3lyIIo58mFZg7RkKVbpz6+1cMn
gydU8X6cyE2V0RNbgjrJjcMfTpXX+E7a8tfC+nw6iQbpIQJD79v0xSaS2Em29TO0nWZH8Ra19p1q
CaztuRCE2/ZwOu4+ta9vr+mXN1HbR3IEssPnRq3G9P7w9RXls2mX2q3vj2005C8zz/cXjdz0rXs5
LfxJ4dMNvo93HrdnYG1E0kZUR4XBUH3qnFCUmaHxF8SNH4UhutHvJk826SMTRD5GXOCM10UXiLTL
N7DTbi6/024hDJHjJPy5zXmt5PPe/CSx0lNPulurG8ihlQxHqGJyK2b0b/if4YkWNykdqRI3lnCn
YcZOKOVWsLm1udO3j/w+NIm1QTTNbQTeTKVhJZG9x6VonxBY+XFKfOEMsPnCXyztVfUntXB+BdKX
VLHxXplzFIi3V1JjchXgk4IzXQ6bp95pHw0ey1DJmitnXbjJA5wPek0ik2y8fHPh9bezuPtbGG9l
MUMgQ4Zgcdat2viXS7zW5tGinb7bCu5o2UjI9Qe9eRtBMPhz4WT7PLvj1Riy+U2VG48kYrrYQT8a
ophG/lHTyu/YQucDjOKbiiVNs7W51m0s7xrWYShkiMruEJRFHq3QUzQdfsfElgb3TmkaDcVDPGVy
R6ZrlfiPeXV21t4Y02J/P1RgLiZVOFjHYmuh8Ky2Cac2n6bEy22nkQhyhUSHGSRn3qbaXLvrY5Pw
54obT9Z8VXOs3s0trZSoq8btg56AV2y69pjwWcyXSsL7/j3Ufek+gry6OORrT4g4hlPnAeX+7Pz9
enHNXdE0y8W/8HawY5DZW8Dwy5U5hYggZHvVOKIjJrQ9AuvEmnW1hf3fmNJ/Z4P2iJFy6YHcVS8N
eL4Nf0s30trPZxqhkLyxkRhfZuhrmZtC1O51bxpqMUD/AGe9tPJtx081gvUCq2mxXutfB6bR7K3u
FvIIzG8bqV3YPIGetLlVh8zud2df0+6zbW91tnmtzNACMF0/vL61xPhnWtSl+H2rXs2si2uUvpES
6nG4IBjjFW/DN9puqWls02jXcep6ZaG3aeWIgRALg4Poa53S0kHwj16JoZfMe8kKoYzk5xggYppI
Td9T1fRLo3ui2d006zmWFWMqrtD5HXHar1Yfgr/kTNJBBUraopBBBBA54rcqHuaLVBRRRSGFFFFA
BRRRQAUUUUAFFFFAHBa//wAhu6/3h/IUUa//AMhu6/3h/IUUAeR6kklx4i1KMSeXids7iMEUqXFr
Z6dPZ3Eg3SEGMqd2CKpeI5MeI9Q3RA4mbBJqooiFuxkQB3Hy47V6XKqlPl7a3OSM5U6nN0eljb0j
T769Vb+3jWWGJtrccn8DVC9sZrW/dLqPD85xyOarabqlzYyqiyMsBYb1B7VeuNSTUr87cRIEP/Aq
xi5c/NK1jql7P2ajG6f4Fjw/au9tfyrhTGv3iPvD2NbVlYrd4jaX79ruGTnnsKrWzQadplomJpPt
cJYgHgc96LfUvmXyIHAEZxuHIA7VzzneVz06VJxp8pkxCO2tFjurYySwTcKv8PvTd+5rnytKYg8q
dpy1bOpJItnbXFqBby3K5mLdhn/Cs51ncyLJqFtGCPlYy4Yf4Uue+pi6fLoNBnyTHpoYvFgb1zhv
Q1JaSaiLm2MtvDGkY+boD1p32aOQwrJqWNyEDYSd+O9aSWBFnDO0u4RuqIzREFie2c1jKtFaNm0a
TbuaTRF2LvfDO7kA/pRFartgjkupZVZiSh+6frWuthOJnlFinlhhkkjHSuX1/WtUsNRnhgMSJHHu
AC8jmsKdR1JcsTWcVBXZruqnfsjjUqcjYKehDAHcsLE43gfe4riNW1bUIrqCRbkqJIg6gdOeuaoy
azqlxiJ7x3iXnAwMV3qMtjhlWh2PRbvyf7OTfcLcrJncu7B4FUUayF2RlU/fLlyw9Ov4V588s/DN
I5565p5kJHLE/jR7KXViWIi+h6zL4g0GwigeacSsHB/dyZxx14qq/jzQUXakTsArDGD3+vrXmEKG
e5SKLbufjk4rZ1HQxZWcLrIHaVckntitKeF5upjVxqh0NXVfFOn6jqKuImjjEYUccZ+lSDxLpLpG
J4W8yIgK0YxkCuOeCXzBsjZsc8VD5rH7wK47VhPA03K7ujSOOly6WZ6HpviS1vLsWMbNE0rErNK+
Ao9DWuJbNLhUk1SIuV27FcEZ9a8vWAsgYkKD3q7p9vby3H+kKxjA++PX0rf+zoyatLQweayhdyR6
fHYoCqm6DKDjJx378Uy80cRPLbae4uFDK7SMcj3rhbPxRfWoFisXm22/5UcfOR6Zro5dVaLR0TSw
2nXVwxSSGdeo9ia4qmBqwi3FnZDHRqTSe79CK+vIdJ1NIrmdGdrnewTnYnofeuo8P2NrqHh2WaN0
LRF2Un3JPSvLZ445ZgvzxTsfnMhz+Oasw6xe6RH5Ku21uvXFaLBrlTTuYTxclK1rFLWrOf7U7up2
gkKcY4q3a6XJNfW0UjO0PlB5QTnjqAPrUmveLJ9ct4YXhhjWFdoKLjNbvhPXNGklWK/YxvtULnoW
AwKtuSs2jK2jMvWvBkcUCTWiss78tAOVXPTn1qtdeFZtKtUe8IR2UMV9Km1DxHeyajdzA/KXIOD9
0A8GsHUdWvtSlfddSOp5G4559BVTjVlZrYyg4q6Y0oGuY44lyWcADvXoOkJ5fi2Ozbh4duM9Scc1
wOh21yviCzWdGQK4f5u4Br1CwVNS8WQ6gsO2KSSVVb+8VAya58VFqF2a0Ki9ryo69l2RtyMgZ5rg
9IvG8T3Ooi4tiFt3b5t3CkcD37V0994u0nTo9jt+884whCOQQev0pnhy006HSJb+Ro4Wvi3nEsBn
5jj9K86nzUoPTc7aiU5Rb6GLoyWl1F5lvepJGzlUBB+hHPNM1zR3nYwLMkUgUMozgjtWhoPh9rPX
L5GtoRpzOZLVd3KehH15rdv7PzTIxjVtsZck9cjpWvtmqnL0Fypx5jyi40S9eUBgk6xKRhz1z6VS
l0nbIoltJoMt95GDDrXciWGe3ObQqsancx7mo4IYZRlQThiQp5BwaccdKOhu8JGW5W1XR4tStbS1
t8QtBj5h3Xv+NalnbhbdA6nhWbPfAHFQ38rzzW26AwOGOCvBYYprXMkdurJcFm2HcJBnPPT6Uo1W
1qVUpa27nH6vHJPq0aeWE+0bQhA6571c8TXt5peqwYl/fJCFRuOnSttLcPqqt9mSU26ZUg4XJqC/
0iy1i9gmvfMh8gkPuXKsB0UH61108ZyVF2S1OSth+eDUl10OTvrO5htkkvRt89d+WB71j/Z4iwCl
pM9Ao6/Su98VwyatpDPAMtbEDavAYHjisXVLG403S7NoVHnp8h2gHqPX1rqhi+a3Nuznnh3Z26Ix
otKaSCSdQURACd4wQfSorg/Y3MMhVmUdjkEVv6ZDc2gSaaQGRyXKOOnsazPE7uba1jMY3LuaRwoH
fgVosTLn93YzlhoKknLc9y+GTq/w/wBLZRgFG4/4Ea6o1yfwuVk+HelKwwdjf+hGusNc0ndtlJWV
hjTRxuiPIqtIcICcFj7U5gSCFOCR19K85+KOoXOl3+i6rbz/ALuyuP3sajkZ6k/hkVteIfFrWtzo
NnYFQdYmUGU/wRnqR70+V2TFzK7N7TNHtNJWY28f7y4kMs0p+9Ix7mr2a4nxJrWq+EbR2lvlvJNQ
vUitd6Y+zoTg59af4r1bV/B+l6hqxvheRyBI7WF0x5THgsT3o5Ww5kjtKSuN1XxJe6HqvhuJ5PtE
Oq/u5ww6HAO4fnWbc6n4m1XxprGg6bqaW32e3WSAlBwdw6/hRysOZHU66LC8ubS3l13+z54ZRIIk
nVWl/wBkjuK0ZNU0+C6W1lvrdLhsYiaUBz+HWvL/ABxGy/FHwuJVSWfZFvOMB23nNGuKZPjnpBmh
VG2R/LkN2aq5Lk81j1qkZ1jXc7BQO5NcTpXijUNcsfE16r/Z10x3jtkUf3VJy31xXN6/r974j0nw
hdi6mtDf3BWdITgblxyKSgxuSset5rK8R+I7Hwzpv26+Ehj3BQEXJJrD1PXLrSPEWh+GYrmaY3hZ
prmYgybQDgDAxmud8ftrZ8BXSa3HGrrfAW7I2S8eeC3oaFHVBKVk7HqMMgmhjlXIDqGH4in1wmt+
Lbnw/q2l294kkGkT2gU3Ua5IkIGM+gH9a3tbS/m8HyvpupOt0lv5kdzHg78DP61Nh8xuUteSt4r1
r+w/Dmvf2nOtuZ/I1JMLjIPU8d66XU9cu9K8SaTosd5LONWnaR5ZMZijxwq8frT5WLnR2hOBk8Ad
6qxatp1xM0MN/bSSoCWRJVJAHXIqj4eOtmO7j1uOMbZ2+zMrZLxdt3vXB6lbL4Y+MdndxxBbbVRs
bA4y3B/kKFG43K1j0q21XT7wuLW+t5yn3hHKG2/XFTQXMN0nmW8ySpnG5GBGa8t0iBPC/wAYrvTt
mLbVFJRQvy/N839MVraxqOtDx3H4a0i6jsoZbOSSPZGBtcDgmnyiUtD0HNGa4rTtf1V/GNr4Xu5l
Z7ex866nRcGWTpx6Dms4/EO6sdG8QvcRrNc6VdGCBscSDOBn6UuVj5kehXFwlrbSXEmdkalmwM8C
s/w94gtPEumHULEOIfNaMbxgkr1rLaLVWsBqUuoma0l0/wCe2EfJkYZ3A+gzWB8NryWx+H5mVd4a
9kQDcF25PJzRbQObU9HpMmvMI9Z8Rzv4m0VNVke505PtNtdIoDFc/cIx6VA3ivVxY+GNdOpzrZTy
CDUY8DG8H6d6fIxc6PR9S13TtImtYb65EL3cnlwgj7zVoZxXnvje7v8AQ20gR3QuvtWoL81xGrNG
pYcKccccVc0vWtSufiTrOjS3bmztoVaJcDKkgHr+NLl0uHNrY7YUtcZ8Ntc1HXdLvZ9RuPOeO6aN
eAMKDxXZUmrMpO6ucHr/APyG7r/eH8hRRr//ACG7r/eH8hRSGeOa+GfX78LAXIuG5K9qZa2b3ExF
xbuEAyMcYNb2o6harqd6C+DHMytx3qj/AG1bicIAWVv4/SvfpwhyxcpHhVatVylGMDPu9FaGESx8
gD5l71lsV8o4yGz+lbkmvxq0yhMhThTn79YtzdRSTeasQQ9xXJiI0d4M7MLOva1VHd6fd366Db/Z
0inYLgs0ecD0zVGDT9ZMv2srMRO4U44B9qzdA8R3FtaNbshmRWBVd2MDvXY6d4yMsswn0p5HlT93
HG3CnHpXhVIzg3yo+lpVYygtNUZes6f52nJDeyG0jyWDEZ4zWP8A2FYidSZJpBIPvEYBAHPSmajq
N7qFo9q7AI7fNnr1z/OoIru4ijRGdSETYpLHgd6pQquGmhnOpBz1RuWWnaOPs/mRyt5ZYIHkKg+v
Sug099HjJ+06ekFvuCxJNOX+YDrn1rhLeZkMQ+0n90xZe/XrXT6Vp0HiG7SGe4O4nIJ+VQaxqU5x
1kzWEoz2R1ulA3VqZr68ZbbDExo4GcVw/ieO0v3u7yx81lYeXhzkkDrj8avXNmdPu2hijkliTKli
/WlkijGnwbGC7pDkAcKaxw96c+Zu9zepDmi0chrNu88FpdFSirEI8euKyM5OM4GeMV2Hiq0b7BYv
IAoViDs6HJxmuUFo66j9mb5SD9a9mElJHi1YOMvIhbcG9R0xmp7eWGHPnWpnJHyYcrirAsy2lzXD
Hb5UgyCvWt/wLo3268e7uEDRQjAU9CTW0YuWhhJqOoiaZpZ0q3vMrBLLEzLFkksQfWodZju7vTra
aJXEMUfzMOma1pvCMkV7Iz3CrZrJlVJOcHsPSthjby6TJahlSJWwo9q7qeHfLdM83EYyMXZo81F0
6IoLNuXIJPPFC7GxwDmtjU9PtYzgkK5PBjOQfwrAdWhyV6dayqKUHaR04ecKkbxW5OzHGEKsB1XP
K1r6LqNtCXWd0EROQW6gisE2zAs+e2acG80qCMcbQQOv1pUqzg7ir4eNaLRqZ+16r51lIXdH3opP
Bwak1u8vppIm1FlQj7kaHkVm28smk3ouAoJUHHoc0x9Ra4keSdVl3nJB/StHWjy76v7jFYecaidt
EvmWkvGnmRVLkKOjnOatrqksYaKQR7B1QrkN+NZZVolSeHOxxjcex7083I8lEI3sDyaScWrPQtqX
NdamqLfSr5CTuspj909UJ9Kp3WjX1qu9VWaPG7dG2cUscg8hjtCgjK7s8nvT4XK3sRtJvL+TLZJ2
k+hpSpaX3KjW96yVjOiupYVdVbAb7wIzmnxXsQl3SRjaBxj1q/qNxb3au0lltueivGMKfWs17Bgh
Kurf7PrXPflfus6eRzXvRFhvZIn3Bzv7MD0rq/D/AI/udJt4bdrWO4W3DeWScEE9cnvXHixm9QB9
asJbeWBtYZxyazk1OPLNXRcaDjLmjoy9fai+o30t1MFRpZDIdvbPani+aRVigd40U7nbPHFUI4Aq
4ZjnvU5A8gQgfKDk+/1rWFRKNgnQlJpot3PiPUJblJ47yaMwoI0KtghR0rY034k65Y5E7JeRkYKy
Dk/jXMGNQpXAxUUwAQgDAxWM4wk7tGsYyjG1z0Ox8b6Vcq63CfZpJCTlhkA+1Sa1rtjZ6QZ458s/
yqY2BI5zXmgJ2AGtfTdAGoWk7yzi3ETKGOCSd3TivMll1Hn507HasbUUbW1PQILiRrizuElWYeT5
iseeMd6mETSSbJYhlgO2Dz6Vzn20aXfxaYzGQxJsLgcHNb91fSafPHO84lVCg+7gYxXHNOnLlkda
qRqJSRoDTWsZZTKn+udSo68YojSOQJuDfMzMO44rLg8RrcbmuJuC7bXPK+wBrc0ue1ns4gJVeQ5B
xXPNyUti0ly6mXd2sMsO5lWUMhYDHLD6VganZwLaIG80bpEwM8KepzXbX9qLVPPBUSIuxQD0BNZ1
4ytFtmhDiN+ijluO9XTrOMkS6aktDnFjkzttp4pdwPEnoayfEKFdMmM1mnmsqrEcZ2nvW3LZxHzW
ZNqLywTqfSh9NRogLiSSQJiby1x9BnNd0Kivc5akHZpnpXgGPyvBOmR/3YsH8zW/KrtEyxvscj5W
xnB9cVj+D1iXwvZiFCiYOFPb5jWxI6xxtI3CqCx+grsTurnDLdmFq3hiTXPDUuj32oF3lOWuRCAe
uelZEvw2iudAtNMudXnkmsGJtLtYwrxe3XmuvtruG6s47uJ8wyLvVjxxWbH4o02S9+zBbkAnaJ2g
YQn6P0q030M2l1KGoeBrbVtBXTdRv7q5mRg6Xbt86sOhH+FSR+DYJvD8ukatf3OppKoUyTHlcdCB
2qzL4s06K8ktTHeP5TlJJUtmaNSOuWxipL/xJYafJDGy3Fw00fmoLaBpfk9eO1F2FokbeGLa4vNN
u72VrmTTFxbgjABxjcfU4AqDT/CYsPF974i+3PI93F5ZhMYAUZz1/CtG31yxufI8uRg06uyqyEEb
fvAjsRVWz8V2N9cRxQW1+wlOFlNo4jPvuxjHvS1DQztc8DjW/FNjrz6o8L2O3y4liBBwc8nNLqXg
ddQ8aW3ib+0niltgoWERAqcZ7596vx+LNNlujAsd3tDlDObZvKBBwfn6U3UPGOm6ZLKt1BfIkTBW
lFo5j56YbGCOad5CtEE8J2luNUjtJXt4dUJNxGoz8xGCQe2RVLWPAGn6jpGm6daXElgNLbdbSRjc
V9etb97qdvp+nm+ud6xADgIS3PQY65qlb+J7KeOeVre+t44E3u9xavGMe2RzSux2jsUNe8EW+vQ2
jyX9xBqFmP3V7H98evFR6x4GbWvDq6Tda3dO5dXkuJFDsxHoOwroLjVLO2khjkk+aZSygDOFAyWP
oPeqVv4o0+5EzKl2kcMZkMsluyoyjupPX8Kd2FkN1Hw0mqabNp13dGS2mhWNl2DIIx8wPYnFalra
Q2VnFZwJthhQRop7KBjFQz6taW4t97sTcDMaqpJIxnJHYe9PXUbZ9M/tFXJtjH5m7HO36UtR6GYP
CGl/2KukmPdbC488gjq27dUXifwbZ+JRbym4lsry0/1FzD95K2JdRtobWC5dyIrhkWM46lulZeoe
MNN0uaWO7gv0WJ9rSi0cpnOOGxgjmmm+gmo9S9pGmS6ZaeVcahcX8xxumnPJx6DtTNS0K01TUtPv
rhcyafIXi4zyani1W0mW4bzDGLYbpfNG3YMZyc9sVHZa3Zag22FpAfJEwDxlcoSQDz9KWo9BlxoN
pc+IbbW5P9fbRNGgxxyetUZPCgk8aw+JjfPvhhMQt/LGMEY61eh8Q6ZcaV/acFx51r5nl70UnLbt
uMfU06DXtNuLa7uYrkMlkzLPgcoV68UXYtCKfw/bSeIItdiYw3qRGFmAyHQ9iKonwNpEmkX+nyoz
/wBoyma4lJ+Znz1HpWzDqdrcTSRJJho0Ejbhj5SMgilsdRt9RtPtluxMBJAdlKggdxnt70XY7IxN
G8JS6Tpktk+tXd2DGY4jKBiJT6L3rOh+GlvH4bg0ZtUnYW92bqOYIFO7OcEZ5Fb0XiaxmvhaRxXb
ZbaJhbN5R+j9KuXuq2enyW8d1Lsa5k8uMYzz7+g96d2KyMvT/CcOn+JL3W1unke+iEc0TKNpx3H+
FPXwjpY0W30ny91tBOJwDzubJPP51Z1TxBZ6TcpbTR3MssibwlvA0hC5xk46VWvfE1vHp6z2aTyS
yZVQLV5PLYdnVeRRqHuoh8U+El8TvYM189qLKYTKFjDbiD70o8IRR+LJfENveyxTTxhJ4goKyYGP
wqZfFumvpiX4W6aN5TCqC3bezjqAvWnL4os2tHuvseohIyAVNm4Y/QYzR7we6R+E/C0XhW0mtobp
7hZpTKxdQOSa3qzdF16012J5bOO5WNcfNNA0YbPpnr0rTpO99Rq1tDgtf/5Dd1/vD+Qoo1//AJDd
1/vD+QopDPFNblVfFOqK3AaZhVdHiWENu4JIP5VPrNrJceLtQKoWQXLbjUr2NuQFEZVRzy1d9Fya
SOStZXkzDVwZBnJBOBTpozHMyMclTWlMLe3wsMCNJ2Oc4qlcW7MxkwQzckVE4OKsXTnz6mj4bh8/
UxCMguhwfXFdroeox+HtRdry3V2YbVDj17iuI8K3HkeJbMs2Bv2kEeteoajptrrFmZ1ChAPkkHpn
1rxcbV5ZKMtme1g480G+pzWv6DEl2buEEWtwd0Z6D3FYr6fFEzK6tkdM9DXaW1xahZNC1Nztlx5J
z9xs9aua9penW/hxftkvmXeCttJGflYCtqdR2VtmXOnG+u5wMVrGjBmIUVdt2eCUrakuccYqhLDI
X2hgBVu1WRUZ1bDLz+Fa1E2gpWUrWLsUs80zh1dnPBTOcVY0q6ZXmtJbdHA+4HPcnmo9K1mXSL43
flo7EY+cZHNZeoTXF7cySLlWc5+TjFcsU+azWh01H7um50mp2qyaVZRLknftYNyOvSuVa0mh8URy
yqPJabAboFz2rq9Gtrm90lxNIUmhdXKMPvD1FNvdPWS8PmJkOi5Hr7/Wop1nCrysipSVSmmt0Yzw
QahY3tnbkrM0u3HYkHrXStNbeE9AihBXzQuAO7ue5rGXTIrKzWXzW821YyI/dxnOD61jareT63J9
uLFgo/1Q6IK96hNSXu7nhYim4yvMZdahfXM8hnuH3SHcAD8pqO3nZFkzcvAx+Ur1DZ71HDMpjMMy
5HY91Na2iaXDe3LSXbA2sf8AGONx9K9CEuZWPNrU1C7aG2upQ25X9zbmWLOGK5V6zbtbSYM2AGkG
Sifwn0rsDaeH4ZDEsCs4AwGbJNNlksY1xHZwR++3mt503UVmjz44mFJ3izgru38xzsPRBk9Bx1pq
27GIqqEuCGyD0FXtUv8A7XdYjUCKM4AAxn3p9jZTTZe3QvwA5JHA715FXlg3yu572HUqkE5qzZTM
e6Py9+4Fs05bO2H/ACzp8oEU5hQYKk5A7Uu4AZPSp52dUacOwLbxY27cqOxpwhiAwIx+VIjhjxyB
Uo6e9Dk31NIwh0QqYUAAcDoDSN9B+Aoz6c4pOtSaaIjY46npTQysPlOfSmzn5SPQc8Vd0TRr26kS
URBYipCu3QnpUNpEXdyqMEZHSjFWrvT7nT7gwXUexh0qLbQmWlcixzzSP8oJ7VKV/KoZVyjc9uBR
cTRHu3DP41FccJycV1Wg2WjJZJLfXALXPyOhH3B7Vz9zFF57RQAyKjnb33DPFSpXIcdNS9oGgXGp
+ZIiYEabssccetdF5cVhpFnAeJZyjOuzJbnqa1tE1kQ2OnQ29jGGuhsbeCCpplpb+Zqd3fXbBxYz
E9OCOwrlrV2ouy2NKVFN3uLc6DLe6rHeMshFvATGSuN5zwDUsd/b2unRRm13Xka7Zwx6H3rpbvVL
ae2tLdVMc1wN3ynHFclfN5VzN5fl5LH7wzkDuTXB7R1Y2kjqhDldye0Ph8WEMf2iSAtIzsGOcMTz
26V0Fla6Xpk8N3b3aXCyLlI0HPvXFzQ+fCZIoRblsFJM5FaFnay2c0F/av8AvFIjIfHU+3pU1Ipr
Tc0SvpfQ1tYjvwZbzYxjlbcik4UfjWfZzz6lErWsbNIfnfbzjnmptR1jxM1s0Bij8rcSQ0YIPtVW
OW2TT42Z2s7kn94kKnHX9Kz9nFJNas6KcZXtJaeRPAyGeeC7aNG6jd1AHanyuEG6NN5kGAQc5Aqj
cw3dy0t8YPtKMoXMYzt98Vk6Vdm1ucTvK0CsBIh4Yc9vSiKa1ehFRLoex+GnL6BbMyhTg5AGMcmr
92rPZzooyzRsAPU4ql4de3k0S3a1DCI52huvU9a0JHWKNpHOFQFifYV69P4EeFP4mZFpp08ng1NN
ceTO9mYiG/hYrjmsyeS8vtGPhwaRdRSmEQtcPGPIGAMsGzz09K3H1zTY7W0upLtEhvGVYGbjeT0H
1qwt7bvfyWKyZnjjEjrg8KSQOfwrQzsc5Y3l3pT32ntot/cNLcu0cqxgwsCBjJz09eKoX2l3lheW
bMusFBalWfSiCVcvu2nP8I7V0MnivSIb97JppfNjfy2IgcorehYDH60t54p0mxvGs5ZpWlXG7y4H
cDPIyQCKd2LTuYuj6ZqCTWsjW1wIVFzsa5x5u1gMeZ/tE5qHw3Hc2U1lDcReJQ8fyskgU2w/rt9K
6C98UaTYSpFNNK7ugkAhheT5T0J2g0XHijTLaC3mlNztuFLR7bWRjgeoA4/GjUNO5hW/h3Ube1ju
WuL6RBcu0+mmQeW8Zc/dGPxxnmrd7qc762Y7nQtUltLUjyRFCGR2/vHnt2q8PGGitp8V+lxI8Mzs
kZWByzEdcLjPFSx+KNJe0F21w8MJlEQaaJo/mPQfMBRqPToR+KYJ77w7ItvDO0haN9kXEgAYE49x
WMkVzdaPqlrDF4gkllt8INTC7c/7OO9daby3W7FqZAJjH5u3/ZzjNZ8XifS5r82aTSmTJAYwuEOP
RsYP50k9Aa1KFppl7pcubhH1Nb6IR3DEcxtt6D0TtWcIdQlhubKwtNVjtjbyI8N8BsX5cIsR+v6V
0F14n0mzht5ZJ3ZblS0XlQs5YDqcAVNaa5YXqwNFI6m4ZliEkTIWIGTwR6U7sNNjHstK1HSljlma
S+e7gEU5xzC23jaOy9jUVhd3cvh9dBbR9RhnNq0ImlhAiDbSAS2emfauuAopXHY5Mtf6ja6fpP8A
Zt1byWcsLTTzRgRMExu2nPOe3FPvtTuJNdZLrQ9VmtLVh5PlQhkkb++eeg7V1OKMUXFYwdZ0o6jq
GnzJDIqu226KnGYwMhWHcZpniaxv8Wt1o8e65XNuVHCiN8Asf93HH1roaMUXHY5O10G6s/EEVnBD
5ejREXUZQ4HmYwVI75J3fhVWfw9fr4eup7OBk1AmdWhzgXCMxwD6nHIrtqMUXCyOe1bSZLyz0vZF
KkytHFM0ZwyxEfMD7cCta+svtGj3Fjb7YhJA0SYGAuRgVbxRii4WONmOpSw2mn21tq9nd2iLGJIg
otXIAGWPUipb/Rta1u8upkuobSJV+zxx3Fr5hOMEupyMAnB/CutxRii4rHJR3mo2WpWt/d6Tf3LC
zNtIbeIMS6v94jPQ9RUd7calDLLcR6VqCJqLAOLZAXiRe5GeHOcfhXY4oxRcLHH6ukl7o+nSWem6
taRW1z80cKBbhV2kZUZPrWn4fZzZXEZTWM5JDamBuPHRcdq3cUUXHbUzfDlvNa6BZwXCFJUTDKeo
5NadFFIZwWv/APIbuv8AeH8hRRr/APyG7r/eH8hRQB5Rq8gTXL8AEfv2zgVmfaVe5SJhwc9ava7J
jW78DqJmrnEaQTeYoJYNxXfF2scklzJo3LgrAnycufuqAOaprbXkkw82NiZO1VYpZZLpZJScq1bU
97jaqsFkbpmun3aqbeiRyrnoNJatmLLHJbzHdlXB4OMEV3vgnXVubB9Iu2jRVASHLfMx61xM6lgz
SShiTnrVaC4e3nSaNgGQ8Hrg15OJwyqLkZ7GHxHL7yO+10WN9cNc2su+4tjsk29Qa6bQk03VPD32
a8uAJ0BEUZPc15TpepvY332h8urnMq/3/WtW48SW0d0stgsqbWyCeDXJUw8o2hHY9GnXhOLlLRly
8t/IunhaMqynBBqKC6iWd4gvzJ1z71U1XxW+oPHKtsEmCbZHJzvPrj1rJtr2abUGZ+WlAXgeldVO
OlpmNSta3s97o6NbRPtLtI5aN1+UZ6Vo6NZNd6klrCqnPQk1WtbGS5g3K204yuRVYTvYyMxdg3Zl
PSuKavdJnorRXsdtPKJBJZIdlxB8pI5BXuKbFd2t448glomx5TlcYI7Vx9tf4YvuZi4+Y7uTT7LU
mgn+zEiOBjmPJ+4TXNOjpfqiKbcZeR1skUMsbx+Xh+SAeMn0rz6WKSznmmhVlVXKyRntXpFkq3Fs
YLxPKnDAxv2b0/Ouc1DTJobmWN1CyAnYx6OPQ16GEq20ZzYqnzO6OekskuLVLy3ilYs2HVeg46+1
NudUc6f9hWNYlUAEg/rXR6XN5OnvB5Xlxhsso65HBFc9qmjPHarfx4SGSQgfNknn0r1FiJq9tDyZ
YWnK11ez0ILO5k87zZLhQyRYDEelQXGozSlWknYsAQNvTmomijKgHJPTg9aSe3MW1ZYGQ443DrVL
FSULMylgYOpdJLyNHwtYR6rqHkTQ+Yu0jrgZ967yPQtMsLJALdIWYEsqscE5HNcV4W1I6Sl/Im3f
tXy1IzzntV2+1LWNXEBC3GY1wBFEV6nua4pSu79DupxsrN6nTa3pEKadcXECIjeQWI2jn1OfWvNH
SR1iTABlxgZ9a7CSHxHOp3212UaHyiHfGc+1UbbwPrVxKqgQxuOcF+RURmluzRxeyRNb+DZjFLAZ
lS6iQSEHoQe1YYQxs6O2SrEV2Efhq7udQ+y3OqqbkjDKmcinx+CtLg1MWN1d3M9wx6KNq0e2hHrf
0Q4wk38NvX+mcfkYAJUY70wso/i/CvQJPD+g6Zc29q2n/aJJgMmSQ8c1e1axsdIv7S1s9Pt0Ewyx
Mee+OtJ4tdEylRfl+Z5h5ck2Ujjdt3UBDXU6XPrCaJDZw6ZMfLkBB2Y4z612HiUtp0VmLMCIyNtb
YAD2qXX4ZPs9kse/JYbiucn8q55Yq/2fx/4YtUn/ADfh/wAOcPquja/q1ylxNBswCA87BeM5pP8A
hB76ONJL2/gt0bpgbs13/iPT7i7sLaK0iZ9rchewxTtW0i5v4bNIAgEON4c49Kn61LpZf153GqUe
rb/ryOJn8D2dikTX2oTuZj8gjTGasyeDNJspoo5I5pzK4Cln6cd67LVtHOoNasLlbcwEfeUNn2pJ
Laynkt3uZmSWNvkVWxuPTkVjLET/AJmWqdPsc/ceHNJ0/ULazg06JllI3M5JI/Wr32G3t/EMVlBb
xRQEdPLHPGetLq0k0nia3hjsVkZACsrHp9K1lv7RtYe3WA/aFXLSEdqzc77u5oo22RzF5Nbw6/p6
nOI8k7R05NUBJLNZatBBDK73EuUwp5GfSurju7WLURZLZIzFS7SntVI69O+nG5HlRlp/LTAAwMUv
bWWxSjcppFqcl/YTiwdIbeHa5cdD9K5/7Hql5Hcy2qgtJcHIbsvfFdhPqcy6lJHLcOkK25JB4Unb
nrXDWV3O915cdyxVm4G73opy5rvsTON7IvW17NHKbeaEmNRgEj07Yrct4rC8VRNwQcgbsEHtWXqF
vc6XKguCAzruXnOc1gPcW/25QbhlGcljnlvQVdlNXiZ25dz0M3BgIhVmkOOFYZqCS4s2O24tyrep
FcXqOt30Dp9n3YAxuzk1LaeLrlv9HlC/L94uM5FT7CTRrCooy3sdTbzfZFkFjdbA/JA5FRW1pYXN
1/xNI/N3n/WrwRz7Vys97G8jSIwXdkhFP8qitdTvURcS7mHUMODWyoysZSqXbPc9Atra00eGCzla
WBd212PJ5NaDDIIIyD2rC8EzPceErKV12sytkf8AAjW6a7I6JHmy+JnFNoF5d3V5YXFvutLHdPYS
vzmZjuXHsvStrwxDeGye/wBSjaK8u33SRt/yzwMYHtxn8a28UmKu5CVjlbXS9cmuNRg8+C206e8k
ZlaI+aynGSrZxg/SobjQdVN7qkunX11ZKhjEMKBdk4VACMkZzxjNdjzRRcLHBXsc9tqSTQrrdjbv
aRqq2NuJDkFshsg4Iz+tampaxcQ6ZZW0drq8q3C4mnW1JlVR13AdGNdTRzRcVji9XYzWukXGn2ur
WVvbvIpFva/vkBX+6c8E96kFu+q6ZY28seo3iLqCtKdQgCPswewA4FdhRzRcLHH/ANjamuq3lh88
lu2mSQ21056bm4Qn2/lV6x1RhBDpDaPeieKIRszQEQggYJD9DXRc0UXHY4Ge1vrO30V2XVLbyrR4
5GsIRI4JYEKwIPFben7rk6TI/wDaEpiklBkvLfbJyvVsAYFdHiii4rBS0UUigooooAKKKKACiiig
AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOC1//AJDd1/vD+Qoo1/8A5Dd1/vD+QooA8V8RXax+I9RGzOLh
sj1rKS8eLd5Yxn9KveIo2k8UamqjcftDYxVCaBkAYIQCfu5ya6FKSV0zJwi3sM81+ecZOalEzORu
ySB+NOlgjP8Aqgfujr60+ztjIzqWUYGetXySb5bhzxiuZojYv/dIUnvSBfYCrVyIorZGSTe38Q6i
qynIqnTUHYIz59egtSNC2wNjnvS20Rml4GQOtXWQtnHTFUqfMrkyq8srGZk1Y0qRYdas5GwFEqg5
GcCo7iAwOBkkNyDRArmeJoxlwwI+tck1a6Z1wfNZo9M8VaZFpUkRtp3ZJBkr0I75rn76RXnUBRtf
kkDvWtrmmXysl7NGy+aoZcnjGBWVBbGYFAOW6exrzqfLyXvc9lOVrEOwSNtQAZrRvvCU8Fgl1OCi
yLlTmqHlSQuGxgr1rUm1m71C2S1mnLJGPlB7VEpSTXLsXyqStIt6LqBTTYdPuW3zyOCuw5ZQDwTX
QSwicvZ3q7X6K/v/AIVycNld2sX2gvEtqf8AWENh2HbH0rpNP1KPX7QQRk+YMLE7Ljp2Nc93Gd76
MHCUldfZKEznTI5Y7i38whgUYDkEev4Vi+IrWOSyt5oJjteQ7YyOFJGa6vUbh1s5IprctIoAHHKs
OoNZ1tp8WqRyxJJ5aY3SjHKn1HvXoU6z5WcbhFtPoY3hbQYrmS6muxtktwrR9wPwrX12ztpdMuWl
uEmlQAIGAGM9cVJH4dso0yJJ5FY7Xy+SfTpir+m6HpMN2c2yMqkkEkkn8zzROrLl1uEYRU7pHMeD
LGFfEQUbJB5LkZ5wQPSuo8KX11qS3b3DklIztXG3HWtdYLBb+2eCJVAL9EwcYq3pjaWPMFhEFABL
bVrm9qmve3LklfTY5zws1zczXf2uRnKsuAxzjmrHhaxu4NYvJbiJ1RidpZcDrW5aXsF6rm3twiow
ycAE81HpOsvqt1Iu1VjQkDHOSDWbrpsOV2Ktvol0niZtQO3ycn7x5qeTQGk1/wDtTzVAHO3HPSo7
TU7mfxG1o0h8lWbjHpTp7hj4ojhJcRqCW/u9OKh1ZILO5LNpFrdXVteSz7JIx8q8c1NqUWmNdQNe
5My8R4J9f8ay7sk63ZuT+5QKWYHIHWpdY/0rU7W5tmEyRDDKp565rJ1mPl1Rf1K9tLSe3jnt/Nkk
OI+BxSanqzafNbxJCHM/cnpziqGqrJqF/aTwwyo0ROBLHgGn36Pd3UBuRHayJxHmUHd+FRKqtdQU
Vpcs61qNxZSWsUOA0zYJIzik1m4lhlsY45NnmvhyOM1V1YQme3XVbtQ5b915S7SDSXt5ZW17DZ3T
TXTsM887fSs5Vbp7jitiXxCypf2SszhQRnAyvXvWfdzqNbgukxLCgwfLbJBB9Kfc6ta2mrwWUFrl
ZD87Pk+/etNQhR0SNEx3CjnJodRrdFR0SMiTUWl19dRgt3lgChclSpB/GrK212Lm5vlUJvQ4RznH
5VZ3i6u3aIfuRCVK46EVDb30R0DzmmBCu0bMe3zYxV8029BJp9COO3R7prya5jhnSLLrGc7Vx3Bq
k0miw6fblne5gmlPlptAw3rWZd3Nnby6q013GDdxbFdTntWWPE9jZ6PBFGzzSRMQpUdeaqNOT6sv
bc6XU2Y6RdQGzmdfLOyaQ5H5dq8/s0a2wcjOckqK05vE19Npzr+8Z5z09FrR8L6MurXawSyIqsMk
HgiumLVGLbuTFc2r6GPLdT3rCWSUuyLgbj2qsJGdizrnnIzXQeIvCUmiagfs026BucDvXN3tz9nV
7cjNwV3KVHA+tdFCXtNIL5GdXljHnk9B11FPOyMj4x2xWvp3hS61SBpI07ZOBVCyhkeQSmT92V+6
T0967PQfEsmk2QjjUMjk4yOuKivVlBcsRwpqS5lqchrugT6PPEGljkJTIKHp7GqsErRr80e/b6V0
OuzWt432qOcuX5ZNuNprjNauJIpAkOUXGC2evtXThpurFJ6M5a69kuY95+HVwbrwPp8zDBYPx/wI
109cl8Lju+Hmln/Yb/0I11tdLVmcN76hRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKQ9KAForntZjvbBjd2lw6
xOfnXPQ0zS/EMsj+TcRtKx+6Y1ya855hThW9jUTT/A39hJw5o6nSUVUhnu5JfmtRHF6l+fyq0K7o
TU1dGLVhaKKKsQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcFr//ACG7r/eH8hRRr/8AyG7r
/eH8hRQB4n4hhkfxNqO2M83DY96y2kkVipwCD6VseIbhv7c1RTMVZbhgigdfxrE6nnJPvXdpZWOa
8ru44szDBY49KTFH0pwjc/wmmFxnenp0q8kFl9kBd287aQQB3qSFoltBF5KNJ3k71fse7Mvb22Q6
3iKIAOCepq4sZ2HnFMVDtHPGKlX5U5auxQsjilVblcjubYSxbW/A1lESWcoPccg1tB1xyarXcP2i
FlUZYDIrkr0VJHfh6/Izr7HxFca34fiW4cN9n+UDpxUKSQRNvBwetc94V/1V0rqx2HlTxjNbMdjc
mMnysgZwS1fPOnCEnHZH09Go5wUh97Mkzq8KhVfqfeq0qx2ymQMWJ68VatYZJN0EgVWxx7GqtxMy
SfZ5EUOOoNQ0r2Ru2rXYC6+0RYXdg+9dd4f0a1j0uPUIriRgoxOmceWc9RXF2ULy3qxR4G9sD0rr
1a58K3QjmceXIPnUcisK1k+RdSXUm46Gvqd9HcvMiRF3ZV+fPUiqdhHCLi5aNTHJ5J85ccH/AOvW
FqGvZ1Q/2euY027VbqSTzXUoEfdKfkmETCRfUY6Gs4ylCSXchJOFkQERlFYbvQ4erNksQlbAVsZ2
k9aqgQHYcAEHOOas29xBE7biFU525xiumpJ2ISLa3CILbzXwyl8lvp61neGpTZpcQytJO8gIGEOe
/fpV1bqApb7isuxnYjqOnvUeieIJ9QuNQjZECW4JjCjGOK5HKWtgasSaXbXmmxSIto5WRwRvIwOa
INOutJMssPkIzk/xEnJ9qqaFq19cQXP26T5gwKKewzUdsrB9RuLieZsjdGW6DHTFYtyV7vU0UX1N
I6fdW8329rkNK4+YBBxn0oW8sJdRFi0lw07Alv3mVz71kaN4nFxi0v22yD7rno9V31DRbTxHLef2
nGWIIKr0HFYUY1pyl7T5CsrF+HVrW11xLG1s4hiTypGx8xNS6rrlzB4ljsYGVI125GPvZrl7vxFp
EOvPdWsLzky7zJg/pUt54olvNU86ysQpcjaZcZOK6ZUbO/L0HGKbO8u9RtkmW1dsTSH5R3rB1jT7
y78Sw3GFNtEqjlsEGtGx0W4vLX+1Li5jW4xkAfw1w2o/bE1ALcX0rxRyZbB5K5rGim5Pz79gSS26
HQeJPIfXoZZryJREVYIT1qnf63pZ18XH2sl0OV28rnFc3qsMN1qEs1naySxk/IJJCAB+NZWptLaI
AI44AVOUHJr0aWG9pJRcv+GM6lRUoN22Orl1uDUb+OeG3luLjOPO6KPoK7SbSdWXSUu4pERtvKt6
V5L4f1S2hUw3NxJE3SPH3cV00XxAaSP+z2lkMZ+QMTnNYV8NU52optIuFWLhHVJlq/1O9sJv3cpV
gOQpytY1zePcaXJDLK6xyS5ZY/lBOM5pbwPM5ByB1BJqCRPJskVo8B2LA569q6aMVZdxzhYzmgxB
GI4wQGIBc0jWV40MKxNEoJbPy9Oau+YqQoW2spOQByQfepY5lKKQGbPVSMba6XzGSjDqQJYSCCIN
M74BAYNjHNaWnTNZbijlDjls5NMtw0+2ERGMd+avR+Hrm4SVkkMZduxGcVy1bWtNnTBW1ii3NdT3
EQMwYgLnJNecapeB3laOQvJMxVjjGFFdbqmrtZaQ8SyGSVnaDewxgj71cAx3sSOnau7A0vZQcl10
R5ePqRqzjDtqy1ZandWTZjcsCMEH0roNM8R2MdusVyksbIxK4OV561yuKXowGMV0SoxnuYwrSp7M
9UmWxg0tL66u7WG3fGxh8xJ9DjpXD+K9ch1O5LW1vHBCgCqEGNx9TWOJHCbAx2dSvb8qZLGZQBnG
KdKhTp+8tyK9WpV06H0X8Kv+Sc6Vn+43/oZrr65H4WDb8O9KH+w3/oRrrqHuZBRRRSAQnH0pqurj
KsGHqDmuf8d67/wj/hW6uEYCeUeVDk/xNxXJfDPUDpmtXPhy41JL4TRLcQyrJvy2PmX8KaWlxX1P
TXlSNdzuqD1Y4pQcgEEEHoRXmOmaa/xA8SavcarfXEdrZS+TBaxSbQvuav6/DceAPAt1Hp1/c3Es
0u2OW4bcYQfT6U+XoFzvhKhfyxIpcfw5GfypWcKpZmCgdSeAK4LTvhpatZ2d4dY1H7YdkrzrMfnz
yR9KratHceLfiE/h2e+nttOsbcSNHE21pm9z6UWQXPRUdXUMjBlPdTkUhmjBwZEBHYsK83S1m8C+
PdMsLG9nn0/U1Ie3mfdsI7iufv5tCPjXxAniLUr23VJgLcQs3pz0/CnyiuevXOmQXhzO0jj+6HwP
yqS1tLS2BFtGi44JXk1yfwtk1GXw7K1480lt55+yPP8AfaP1rmvCnjE6Ffa7BPY39+X1GQq0ILhB
np7VisPTU3JRV+5ftJNWvoeshlJIDAkdQD0pplRGCtIqsegJwTXl/hXxFMJfGetLHMPLKyxwSk5T
g8Y7VJ4e8FL4p8PjWtU1i8e/vNzrJHMQsXpgVry23Juems6oMswX6nFIJoyQFlQk9AGFec+FLaTx
r4Xn07Wbu4dtLu3hW4ifa0gHTJ71V+Gvhu3v5JtUnu7t5bK8ZI1Mp2kDpkUcornqBmiBwZUB92FL
5qbQ3mLg988V4gzWk/ifWxqNvq93su2Ef2JzhBnoa6DxaiWHgXRFsWu4I2u0YLM58wAno1PlC56j
mmiRGcorqWHVc8iq1+ly+kzraHFwYSIif72OK8e0IWOn31nH4mOs6Zqiz5e4ZyYpznp9KSVxtntl
Ju5xkZ9KxPF2qzaR4Zuby0x5pCpG3ZSxAz+tUofAlksMUv269F+pDtdidiWPfjOMe2KVgOpJwMng
UmcgEHiuOktz4n8WXunX9xKLHTY0Agjcp5rsOWYjmnWcLeGPGNrpdrPLJp+owu4gkcuYWXHIJ5wc
0WC515OOpA9KCcYyRz0968/8N+G4fEFnqM2p3d3KRezJAFnZfJAY9MH+dN8O6APEXhqS91i+u57p
GkjhlWZk8oKSFIAOCeO9OwXPQ80Vg+C7251DwtZzXchkmAKM5/iwcZreqRi0UUUAcFr/APyG7r/e
H8hRRr//ACG7r/eH8hRQB4n4igz4j1ElsZuGqgsKDrlq0tfOfEWocf8ALw1Z+QGK559K9CCXKjik
5XYrLhcKAPpTQCTjJNPLqBycUxZYvMAZuO+DVvfclXsPVRipoxhCw6Diq7zRZPllyO2RSKZiGxwC
e9NNJicW0aKXA2gZ7UNcbQCxwD0qgDIHDAoDjHSnBy6eXI24KcjPTmtvaMy9kid75AeCSfYVGt67
MQF+Xtmm7VHAHFQuu1tw4rKbnbc0pxgnsX4r97D7SxlAaRAAoGVf3rtrPUPNsoXYf6yMNj3rzhwJ
Oo69vSt7TNUmRY7WWMBFXCN3rx8Th3Ncx7eFrxhLl6M6G4YGdZY22sOoqe/srG6t0uxK/wBqGNyb
ePzrPhuFYkvwasbot33jtZcGvPcWtj1lqtSoUaBxIpww54pZr97xQ0shYj1NSSRs8hT7uOOahFjH
C2wyEd6dovfcdn02My8tp5WVo38vacg+9dv4XllubZInkLOI2RnJ5IPWudlhiCkCQnNVVlktmJgu
HQn0OKJRdRKzsRaMG3Y6mK8D2dzPDaSSSwSGNIpmzux3q5FeyNelbxYbW1WIMwRgW31wr3d4W3fb
Jc+zVHhpH3vI7tnOWPeiVCUk1fQhTje9tTupPENtbacLmeGdyHYbNuMr2OKxbPxdFBJKbPTXUOCM
4xk+prHkmupVw0rOR03Gnqj3Hys+OMfLwazVCEY2kWnJu6N2x1rUbyQRssUYYgHLjgZrtp9AtH0J
pW1HDFcttbg+1ea2mnxW5HyEHPO45zW9Besf3Ky4UAZXNcNalHmvFfn950pSaXvWMW4sBApSNmdQ
x+Ynmqwt0iHy26bs53GujeOM8k5+tVysQ6Ln3xXTTqytYmVNXOdube+uVEce2IZzlRTrbSrxXjeV
ndkOVJfgV0K+SDxj3xSmEzIGjJwecAdq0dSVrNaGapxvfqLbX13AghM5AI9aR4zMPMY7s85NVJYL
lJBujR4x0ZshhWpp2m3moKRDtVB1duQKwjQV7wKlVSXvaGc2In+Uj15rkPEGqR6hdhYowojOGbP3
q73xZpkOi+GIy0onujJ88gbGB9K8sZt7sx7mvZw2H9lHne70PHxGK9s+SOyEJJOB36mp1ma3uYnA
DbSG+tQFT260KMnca6nZo5kmnudnB4jsbhI/MUiRvlZD2+lWzGqySGfDR5/dYPSuDxUjXU8iBZJ3
KDoCeK5vqyvo7HasW0veVztozbtM0cMiPgcqDk1PgRZYKMetcPp80sM/mW8gjYgjce2a0bfVRb3D
W3nM8Z+9IxzknrVSoabihi9bNHUWTGWZnzhc4rpZ5JrPRppoCvmpGSue1Y2nLC0CGPEiY+8DUviW
58jw3KEbazkIMH9a4J0PaVIxt1R6EqijSlK/Q8/1ieVoEhuJ5JpGYucngE9aywuKluHNxcNIWOOi
/Sm4x1r2qji5e6rI+foxkoXm7saQfrSPl5N2MACnbvm4ppPP41JoyeCCWcqIrdpOeSKYylWZWGCD
yK6vzFsdGWTAGyLJ9645ZN2WJ5Jrrr01TUV1ZwYTESrSk7aLQ+kPhf8A8k90v/cb/wBCNdZXJfC7
n4eaV/uN/wChGutrznudoUUUUgOb8R+EU8S6tp817cBrCzJZ7MrkTE+pqnd/DvTU1LT9Q0NYtJnt
Jt7mKPIlXup5rsKKd2KxxWp+A7v+2p9X8P61JpU91/x8Iq7lc+vtV208GK3hy60fWdRuNT+1sWkl
k42n/ZHauooouwscFbeAvEEJgtX8YXZ0+BgUjRAHwOgzWj4j8EnVtSh1fTdSl03U4U2eegzvX0YV
1lFF2FjkNB8Dy2etf25reqSarqCLtiZ1wsQ74FPg8B2v9oa5cXsi3MWr4/dmMAxcdjXWUUXYWRh+
FNDuvDukLptxf/bY4mPkMU2lE7L+FReFvC3/AAjj6mzXIuPt921wPkxsz2966Gii7CxzekeEU03V
dcu5rgXEWruGMWzAQYIx79awx8OtWsFms9F8UXFlpszE+RsyUB6gGvQKKOZhYyfD3h2z8NaQunWW
4gZZ5G+87HqTVXwn4Zbwxa3UJuvtH2i4abO3G3PaugoouxnBDwDrdpqt/e6X4mayW+mMrosAOM+9
XNZ8Fajrnhu20y81svdQTCX7UYuWx04rsaKfMxWRyuk+GdftmuV1PxRPewzQGNVEYQxsf4gayZPh
1q18YLXVfE817p8EgcRPEN7Y6DdXoFFLmYWRlXGjm+ju7O+mE2n3ESxpBswUx1O7v2/KsqHwxrkc
cdmfE0xsYyNoEQEu0dFL5/pXVUUXCxz2p+GZptSTVNK1B7C+EYjkcrvWZR03L3PvT9I8OSWeoyar
qV82oag6eWJCu1Y19FXtW9RRdjsZWg6L/YlrPAJzN5tw82SuMbjnFN0LQ/7F0dtPE5mDO7b9uMbi
T/WteilcDM0DRxoWkx2AmM3lkneVxnJzWlS0UAFFFFAHBa//AMhu6/3h/IUUa/8A8hu6/wB4fyFF
AHPz+GtGup3nmsI3kkO5mJPJ9etRnwhoDddMi/Nv8aKKpSl3FyrsN/4Q3w91/suP/vpv8aX/AIQ/
w+P+YXF+Z/xoopczvuFkL/wiWgr002Ifi3+NL/wimhf9A6P82/xoop88u4csewf8IpoX/QOj/M/4
0reFdDc5bToifqf8aKKOefcHGPYT/hFNC/6B0f5t/jSHwnoLcHTYz+Lf40UUc8rbi5VfYT/hEdAA
P/Esi/Nv8aUeE9B4/wCJcn/fTf40UUcz7lWRYGhaYMAWace5pw0fT14FquPqaKKjljbYv2k+7JDp
tmTkwKT+NMbSbCTBe2QkdOtFFLkjfYPbVP5n94z+wtMJybNPzP8AjTToGlHrZJ+Z/wAaKKaiuwva
T7sP+Ee0n/nxj/M/40f8I/pIx/oSfmf8aKKLIOefcU6BpRGDZpj6n/Gli0PTIOY7RFJ9zRRRyxa1
Qe1nfdkrabZsCDApH40JptnGCEt1APWiil7OHZD9tU/mf3jxZWwPEQpjafascmEdPU0UUuSN9gdW
p/M/vFGnWY6QLT4reGGMRxoFQZwKKKbpwa1SF7Wp/M/vBbWFZfNEY3+p5qyLiVEMaNtVuoUAUUUK
EVsglOUtGzOudH0++QpdW4lUnJDMev51V/4Q/wAPj/mGRfm3+NFFXdk2tsL/AMIjoH/QMi/Nv8aQ
eD/D/X+zIvzb/Giii4XYv/CI6B/0DIvzb/GkPg/w+wGdMiP4t/jRRRcAXwh4fXppkQ/Fv8aX/hEP
D4PGmRc9eW/xooou7Bcs2miabYNutbURHHZjj8s0670qx1FQt3brKoyACSP5UUUtnfqPmbXK3oVP
+ER0AD/kGRfm3+NH/CI6AR/yDYvzb/Giii7Fdif8If4f6/2ZF+bf40Hwf4f/AOgZF19W/wAaKKLs
Cebw/pVzEIprNHQdFJP+NVh4N8O8/wDEri/76b/Giiqc5S3ZKjGOkVY3tPvLjR7KOw0+UwW0Iwka
gELznvVn+39U/wCfx/yH+FFFSUH9v6p/z+P+Q/wo/t/VP+fx/wAh/hRRQAf2/qn/AD+P+Q/wo/t/
VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/5D/Cj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P8AkP8ACj+39U/5/H/If4UU
UAH9v6p/z+P+Q/wo/t/VP+fx/wAh/hRRQAf2/qn/AD+P+Q/wo/t/VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/
5D/Cj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P8AkP8ACj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P+Q/wo/t/VP+fx
/wAh/hRRQAf2/qn/AD+P+Q/wo/t/VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/5D/Cj+39U/5/H/If4UUUAH9v
6p/z+P8AkP8ACj+39U/5/H/If4UUUAH9v6p/z+P+Q/wo/t/VP+fx/wAh/hRRQAf2/qn/AD+P+Q/w
o/t/VP8An8f8h/hRRQAf2/qn/P4/5D/Cj+39U/5/H/If4UUUAU5ppLmVppm3yN1Y96KKKAP/2Q==

——=_NextPart_000_000D_01D4D7E7.680740B0–