WYDARZENIA (EVENTS)

RE: opinia o Budmie dla GPD- po autoryzacji

Ja mam to wys=B3a=E6 do GPD =
czy dosta=B3am tylko=20
informacyjnie?

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Thursday, March 7, =
2019 9:15=20
AM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: opinia o =
Budmie=20
dla GPD- po autoryzacji


 Opinia | =
Waldemar=20
Motyka, STEICO CEE Tegoroczna edycja=20
targ=F3w Budma by=B3a dla STEICO rekordowa, bior=B1c pod uwag=EA =
liczb=EA os=F3b, kt=F3re=20
odwiedzi=B3y nasze stoisko, jak i jako=B6=E6 odbytych rozm=F3w =
handlowych. Na sukces=20
ten sk=B3ada si=EA kilka element=F3w. Jednym z nich jest =
sta=B3o=B6=E6 miejsca, kt=F3re od=20
lat zajmujemy w hali 3 i zwiedzaj=B1cy bez trudu znajdowali =
obszern=B1=20
konstrukcj=EA stoiska Centrum Budownictwa Drewnianego, w ramach =
kt=F3rego=20
przygotowali=B6my prezentacj=EA targow=B1. Postawili=B6my nie tylko =
na prezentacj=EA=20
produkt=F3w, ale tak=BFe na wiele element=F3w dodatkowych, takich =
jak organizacja=20
na naszym stoisku Akademii Steico Live, podczas kt=F3rej uczniowie =
realizowali=20
konstrukcj=EA w systemie STEICO. W sali konferencyjnej obok stoiska=20
zorganizowali=B6my wsp=F3lnie ze stowarzyszeniami bran=BFowymi =
debat=EA=20
ekspert=F3w  na temat standard=F3w pasywnych, jakie powinno =
spe=B3nia=E6=20
polskie budownictwo od 2021 roku oraz seminarium: “Postaw =
na=20
optymalne budownictwo drewniane, dotycz=B1ce oferty firmy STEICO dla =
polskiego=20
rynku.=20
STEICO zaanga=BFowa=B3o si=EA (nasz przedstawiciel by=B3 tak=BFe =
prelegentem) w Forum=20
Budownictwa Paswynego. System STEICO ma gotowe bowiem =
rozwi=B1zania, =20
spe=B3niaj=B1ce ju=BF 
wymagania =

pasywno=B6ci, kt=F3re b=EAd=B1 obowi=B1zywa=E6=20
od roku 2021. Mamy na =
to=20
odpowiednie badania i certyfikaty. Na naszym stoisku pojawi=B3o =
si=EA wiele=20
os=F3b, kt=F3re pyta=B3o o nasz=B1 now=B1 us=B3ug=EA prefabrykacji, =
kt=F3r=B1 od po=B3owy tego=20
roku uruchomimy w Czarnkowie. Widzimy, =BFe  inwestycji w =
lini=EA=20
prefabrykacji by=B3a oczekiwana na rynku, tak=BFe przez naszych =
dotychczasowych=20
klient=F3w, kt=F3rzy opr=F3cz poszczeg=F3lnych produkt=F3w z gamy =
systemu STEICO, b=EAd=B1=20
mogli zamawia=E6 od razu gotowe =B6ciany czy stropy wykonane =
wed=B3ug ich=20
projekt=F3w. Zwiedzaj=B1cy nasze stoisko zwracali uwag=EA na nowe =
rozwi=B1zania,=20
kt=F3re mog=EA by=E6 alternatyw=B1 dla tych, kt=F3re stosowali =
dotychczas. Na przyk=B3ad=20
du=BFym zainteresowaniem cieszy si=EA nasz nowy produkt STEICO G =
LVL, kt=F3ry=20
dzi=EAki redukcji wagi nawet do 50% przy tej samej wytrzyma=B3o=B6ci =
jest =B6wietn=B1=20
alternatyw=B1 dla d=BCwigar=F3w stalowych. Takie belki z forniru =
klejonego=20
warstwowo mo=BFemy wykonywa=E6 nawet w d=B3ugo=B6ci 18 metr=F3w, co =
jest niemo=BFliwe w=20
przypadku drewna litego, a cz=EAsto nawet klasycznego drewna=20
klejonego. 

Pozdrawiam=20
serdecznie,dr =
Ma=B3gorzata=20
WnorowskaT.=20
+48 609 192 635
m.wnorowska@forestor.pl


 Wydawnictwo:=20
Forestor Communication, NIP 9532311745 ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawaul.=20
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz  
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych i w=20
sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia =
dyrektywy 95/46/WE=20
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication, ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji=20
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie =
art. 6.ust.1=20
lit b, f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre=B6ci swoich danych oraz =
prawo ich=20
sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do =
przenoszenia=20
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni=EAcia zgody w =
dowolnym=20
momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem przetwarzania, =
kt=F3rego dokonano na=20
podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony =
Danych=20
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana=20
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o =
ochronie danych=20
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  


P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman” , serif; MARGIN: 0cm
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman” , serif; MARGIN: 0cm
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman” , serif; MARGIN: 0cm
}
A:link {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: blue
}
SPAN.MsoHyperlink {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: blue
}
A:visited {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: purple
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: purple
}
P.msonormal0 {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN-LEFT: 0cm; =
MARGIN-RIGHT: 0cm
}
LI.msonormal0 {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN-LEFT: 0cm; =
MARGIN-RIGHT: 0cm
}
DIV.msonormal0 {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN-LEFT: 0cm; =
MARGIN-RIGHT: 0cm
}
SPAN.Stylwiadomocie-mail18 {
FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: rgb(31,73,125)
}
SPAN.Stylwiadomocie-mail19 {
FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: windowtext
}
SPAN.Stylwiadomocie-mail20 {
FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: windowtext
}
*.MsoChpDefault {
FONT-SIZE: 10pt
}
DIV.WordSection1 {
page: WordSection1
}