WYDARZENIA (EVENTS)

RE: Temat KAM

Pomys=B3y zawsze mile widziane 🙂 🙂 =
dzi=EAki

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Saturday, March 16, =
2019 5:37=20
PM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: Temat=20
KAMNie wiem czy =
nie=20
brakuje ci pomys=B3=F3w na KAM

wi=EAc =
podrzucam:okno w =
kuchni!Kuchnia z =
oknem to=20
super sprawa, dobre do=B6wietlenie wn=EAtrza, znacznie bardziej =
komfortowe ni=BF=20
ciemne aneksy. To tak=BFe lepsza wentylacja kuchni i przyjemne =
sp=EAdzanie czasu,=20
szczeg=F3lnie gdy wiodok za oknem cieszy oko.Ale okno to =
te=BF=20
wyzwanie. Je=B6li jest umieszczone nisko – ogranicza nam mo=BFliwo=B6=E6 =
zabudowania=20
szafkami pod oknem (standardowa wysoko=B6=E6 to 88-91 cm), mo=BFemy tam =
w=F3wczas zrobic=20
ni=BFsz=B1 zabudow=EA s=B3u=BFac=B1 jako siedzosko, lub postawic =
st=F3=B3 z krzes=B3amiJe=B6li okno =
jest na=20
odpowiedniej wysoko=B6ci (powy=BFej 100 cm) mo=BFemy rozplanowa=E6 pod =
nim szafki,=20
dzi=EAki czemu zyskamy dobrze o=B6wietlony blat do pracy. W pewnym =
stopniu jestesmy=20
jednak ograniczeni, gdy=BF chc=B1c otwioera=E6 okno, nie mo=BFemy na tym =
blacie postawi=E6=20
na sta=B3e ekspresu do kawy czy czajnika elektrycznego, kt=F3ry by =
przekadza=B3.=20
Problematyczna mo=BFe by=E6 r=F3wnie=BF p=B3yta gazowa czy indukcyjna, =
je=B6li nie mamy w=20
zwyczaju za kazdym razem chowa=E6 garnk=F3w do szafki, a tych =
wype=B3nionych obiadem -=20
do lod=F3wki.

W wielu =
projektach=20
zdarza si=EA, =BFe przy oknie planowany jest zlewozmywak, ale trzeba =
pami=EAta=E6, =BFe=20
bateria zlewozmywaka mo=BFe kolidowa=E6 z mo=BFliwo=B6ci=B1 otwierania =
okna.Istotne jest =
te=BF=20
umiejscowienie okna wzgl=EAdem kierunk=F3w =B6wiata. Je=B6li =
najcz=EA=B6ciej gotujemy po=20
po=B3udniami, wracaj=B1c z pracy, to okno z ekspozycj=B1 na po=B3udniowy =
zach=F3d mo=BFe=20
powodowa=E6 =BFe s=B3o=F1cem b=EAdzie nam podczas pracy =B6wieci=E6 w =
oczy. 

W takim =
wypadku lepiej=20
nie planowa=E6 przy nim zabudowy kuchennej. 

Pozdrawiam=20
serdecznie,

dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: Forestor =

Communication, NIP=20
9532311745
 


ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092=20
Bydgoszcz 
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych osobowych =
i w sprawie=20
swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z =
dnia 27=20
kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor Communication, =
ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji =
zapytania/zam=F3wienia=20
lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. 6.ust.1 lit b, =
f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia =
przetwarzania=20
, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do =
cofni=EAcia=20
zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem =
przetwarzania,=20
kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =
Osobowych,=20
gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana =
dotycz=B1cych=20
narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie danych osobowych =
z dnia 27=20
kwietnia 2016 r.