WYDARZENIA (EVENTS)

FW: Zapytanie ofertowe

This is a multi-part message in MIME format.

——=_NextPart_000_003B_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_NextPart_001_003C_01D51A22.F59CEC90″

——=_NextPart_001_003C_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: text/plain;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=20
=20
Pozdrawiam
Sylwia Modzelewska
tel. 662 215 812
s.modzelewska@forestor.pl
=20
Forestor Communication, www.forestor.pl=20
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa
ul. Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz
=20
=20

_____ =20

From: MARYNOWSKA Malgorzata – NOVOTEL Wroclaw Sales SL1
[mailto:HA073-SL1@accor.com]=20
Sent: Monday, June 3, 2019 3:37 PM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: RE: Zapytanie ofertowe

Dzie=F1 dobry Pani Sylwio,

=20

Uprzejmie informuj=EA, =BFe anulowa=B3am ca=B3o=B6c wst=EApnej =
rezerwacji dla Pa=F1stwa na
konferencje marcow=B1 2020.

=20

Pozdrawiam,

=20

cid:image001.jpg@01D14C8D.6A0AFDE0cid:image002.jpg@01D14C8D.6A0AFDE0 =20

=20

Ma=B3gorzata Marynowska

Sales Coordinator

Novotel & ibis Wroc=B3aw Centrum=20

ul. Powsta=F1c=F3w =A6l=B1skich 7-7b

53-332 Wroc=B3aw

T. +48 71 722 49 42

M. +48 668 429 626

=20

Orbis SA

ul. Bracka 16, 00-028 Warsaw, Poland

www.accorhotels.com I =

www.orbis.pl

Partnerem strategicznym Orbisu jest cid:image003.png@01D14C8D.6A0AFDE0

=20

=20

=20

=20

=20

=20

=20

=20

Orbis z presti=BFowym tytu=B3em najlepszego pracodawcy w Polsce – 2018 =
Aon Best
EmployerT!=20

Orbis with the prestigious 2018 Aon Best EmployerT title in Poland!=20

Think Green, keep it on the Screen!

=20

Orbis S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w S=B1dzie =
Rejonowym
dla m.st. Warszawy XII Wydzia=B3 Gospodarczy, KRS Rejestr =
Przedsi=EAbiorc=F3w
0000022622, wysoko=B6=E6 kapita=B3u zak=B3adowego: 92.154.016 z=B3 =
(wp=B3acony w
ca=B3o=B6ci), NIP 526-025-04-69.
Orbis S.A. 16 Bracka Street, 00-028 Warsaw, registered in the District =
Court
for the Capital City of Warsaw XII Economic Division, National Court
Register [KRS] Register of Business Operators 0000022622, amount of the
share capital: PLN 92,154,016 (paid up in full), tax identification =
number
NIP 526-025-04-69.

=20

Informujemy, =BFe administratorem Pa=F1stwa danych osobowych jest Orbis =
S.A. z
siedzib=B1 w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa oraz Accor S.A. z
siedzib=B1 w Issy-les-Moulineaux, pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130
Issy-les-Moulineaux, Francja. Umo=BFliwienie nam przetwarzania danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezb=EAdne do zawarcia i
wykonania umowy, w tym zarz=B1dzania Pa=F1stwa rezerwacjami i pobytami =
oraz do
spe=B3nienia obowi=B1zk=F3w prawnych wynikaj=B1cych ze =B6wiadczenia i =
rozliczania
us=B3ug. Pa=F1stwa dane osobowe b=EAd=B1 r=F3wnie=BF przetwarzane w na =
podstawie
uzasadnionego interesu prawnego, kt=F3ry s=B3u=BFy celom marketingowym =
oraz
d=B1=BFeniom do poprawy jako=B6ci Pa=F1stwa pobytu, co dotyczy mi=EAdzy =
innymi ankiet
badaj=B1cych poziom Pa=F1stwa satysfakcji z otrzymanych us=B3ug. W =
przypadku
do=B3=B1czenia do programu Le Club AccorHotels, Pa=F1stwa dane osobowe =
b=EAd=B1
przetwarzane w oparciu o Pa=F1stwa preferencje, w celu przygotowania
odpowiednio dostosowanych us=B3ug i tre=B6ci marketingowych m.in. ofert =
pobytu w
hotelach AccorHotels Group. Pa=F1stwa dane osobowe dotycz=B1ce w =
szczeg=F3lno=B6ci:
pobytu w hotelu, preferencji, oraz poziomu satysfakcji z us=B3ug, mog=B1 =
by=E6
udost=EApniane na rzecz hoteli dzia=B3aj=B1cych pod jedn=B1 z marek =
AccorHotels
Group, sp=F3=B3ek z Grupy Orbis i Accor, oraz dostawc=F3w us=B3ug na =
rzecz hoteli, w
celu poprawy zar=F3wno jako=B6ci naszych us=B3ug oraz Pa=F1stwa pobytu w =
naszych
hotelach. Pa=F1stwa dane osobowe mog=B1 by=E6 tak=BFe transferowane do =
pa=F1stw
trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku =
jednak
zostan=B1 wdro=BFone odpowiednie zabezpieczenia, a dodatkowo mog=B1 =
Pa=F1stwo
uzyska=E6 dost=EAp do swoich danych oraz informacje o zastosowanych =
=B6rodkach
oraz miejscu udost=EApnienia danych. Pa=F1stwa dane osobowe b=EAd=B1 =
przetwarzane
przez okres korzystania z us=B3ug sieci AccorHotels (w tym =
uczestniczenia w
programach, do kt=F3rych Pa=F1stwo do=B3=B1czyli) lub wynikaj=B1cy z =
przepis=F3w prawa
dotycz=B1cych =B6wiadczenia i rozliczania wykonanych us=B3ug. Maj=B1 =
Pa=F1stwo prawo
do uzyskana dost=EApu do przetwarzanych danych osobowych, wraz z prawem =
do ich
sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia =
sprzeciwu
oraz przeniesienia danych, a tak=BFe prawem do wniesienia skargi do =
organu
nadzorczego. W celu wykonania tych praw prosimy o kontakt pod adresem:
data.privacy@accor.com. lub pl.gdpr@accor.com S=B1 Pa=F1stwo r=F3wnie=BF =
uprawnieni,
do wniesienia w ka=BFdej chwili sprzeciwu wobec udost=EApnienia danych =
na rzecz
hoteli oraz innych odbiorc=F3w w sieci AccorHotels, przesy=B3ania =
informacji
marketingowych o produktach i us=B3ugach sieci AccorHotels oraz =
przetwarzania
oceny satysfakcji z Pa=F1stwa pobytu w naszym hotelu, pisz=B1c na adres:
data.privacy@accor.com. lub pl.gdpr@accor.com W celu uzyskania =
szczeg=F3=B3owych
informacji, prosimy o wgl=B1d do naszej Polityki Prywatno=B6ci oraz =
Karty
Ochrony Danych Osobowych, dost=EApnych odpowiednio pod adresem: =
www.orbis.pl
oraz www.accorhotels.com
lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych =
pod
adresem: pl.gdpr@accor.com. Mog=B1 Pa=F1stwo r=F3wnie=BF zawsze =
zwr=F3ci=E6 si=EA o
przekazanie kopii Karty Ochrony Danych Osobowych lub Polityki =
Prywatno=B6ci,
kt=F3r=B1 z przyjemno=B6ci=B1 Pa=F1stwu przeka=BFemy.=20

=20

=20

=20

——=_NextPart_001_003C_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: text/html;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


v\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
o\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
w\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
.shape {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}

@font-face {
font-family: Calibri;
}
@font-face {
font-family: Tahoma;
}
@font-face {
font-family: Trebuchet MS;
}
@page WordSection1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt =
70.85pt 70.85pt; }
P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,”serif”; MARGIN: 0cm =
0cm 0pt
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,”serif”; MARGIN: 0cm =
0cm 0pt
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,”serif”; MARGIN: 0cm =
0cm 0pt
}
A:link {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: blue; mso-style-priority: 99
}
SPAN.MsoHyperlink {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: blue; mso-style-priority: 99
}
A:visited {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: purple; mso-style-priority: 99
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: purple; mso-style-priority: 99
}
P.MsoAcetate {
FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: “Tahoma”,”sans-serif”; MARGIN: 0cm 0cm =
0pt; mso-style-priority: 99; mso-style-link: “Balloon Text Char”
}
LI.MsoAcetate {
FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: “Tahoma”,”sans-serif”; MARGIN: 0cm 0cm =
0pt; mso-style-priority: 99; mso-style-link: “Balloon Text Char”
}
DIV.MsoAcetate {
FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: “Tahoma”,”sans-serif”; MARGIN: 0cm 0cm =
0pt; mso-style-priority: 99; mso-style-link: “Balloon Text Char”
}
P.MsoListParagraph {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,”serif”; MARGIN: 0cm =
0cm 0pt 36pt; mso-style-priority: 34
}
LI.MsoListParagraph {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,”serif”; MARGIN: 0cm =
0cm 0pt 36pt; mso-style-priority: 34
}
DIV.MsoListParagraph {
FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”,”serif”; MARGIN: 0cm =
0cm 0pt 36pt; mso-style-priority: 34
}
SPAN.BalloonTextChar {
FONT-FAMILY: “Tahoma”,”sans-serif”; mso-style-priority: 99; =
mso-style-link: “Balloon Text”; mso-style-name: “Balloon Text Char”
}
SPAN.EmailStyle20 {
FONT-FAMILY: “Calibri”,”sans-serif”; COLOR: #1f497d; mso-style-type: =
personal
}
SPAN.EmailStyle21 {
FONT-FAMILY: “Calibri”,”sans-serif”; COLOR: #1f497d; mso-style-type: =
personal
}
SPAN.EmailStyle22 {
FONT-FAMILY: “Calibri”,”sans-serif”; COLOR: #1f497d; mso-style-type: =
personal
}
SPAN.EmailStyle23 {
FONT-FAMILY: “Calibri”,”sans-serif”; COLOR: #1f497d; mso-style-type: =
personal-reply
}
.MsoChpDefault {
FONT-SIZE: 10pt; mso-style-type: export-only
}
DIV.WordSection1 {
page: WordSection1
}
OL {
MARGIN-BOTTOM: 0cm
}
UL {
MARGIN-BOTTOM: 0cm
}

 

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 

From: MARYNOWSKA Malgorzata – =
NOVOTEL Wroclaw=20
Sales SL1 [mailto:HA073-SL1@accor.com]
Sent: Monday, June 3, =
2019=20
3:37 PM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: RE: =
Zapytanie=20
ofertowe
Dzie=F1=20
dobry Pani Sylwio,


 


Uprzejmie=20
informuj=EA, =BFe anulowa=B3am ca=B3o=B6c wst=EApnej rezerwacji dla =
Pa=F1stwa na konferencje=20
marcow=B1 2020.


 Pozdrawiam,


 

3Dcid:image001.jpg@01D14C8D.6A0AFDE0=203Dcid:image002.jpg@01D14C8D.6A0AFDE0=20 =20


 


Ma=B3gorzata=20
Marynowska


Sales=20
Coordinator


Novotel=20
& ibis Wroc=B3aw Centrum


ul.=20
Powsta=F1c=F3w =A6l=B1skich 7-7b


53-332=20
Wroc=B3aw


T.=20
+48 71 722 49 42


M.=20
+48 668 429 626


 


Orbis=20
SA


ul.=20
Bracka 16, 00-028 Warsaw, Poland


www.accorhotels.com=20
I
www.orbis.pl


Partnerem=20
strategicznym Orbisu jest
=20
3Dcid:image003.png@01D14C8D.6A0AFDE0=20


 


 


 


 


 


 


 


 


Orbis=20
z presti=BFowym tytu=B3em najlepszego pracodawcy w Polsce – 2018 Aon =
Best=20
Employer™!
=20


Orbis=20
with the prestigious 2018 Aon Best Employer™ title in Poland!=20


Think=20
Green, keep it on the Screen!


 


Orbis=20
S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w S=B1dzie Rejonowym =
dla m.st.=20
Warszawy XII Wydzia=B3 Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsi=EAbiorc=F3w =
0000022622,=20
wysoko=B6=E6 kapita=B3u zak=B3adowego: 92.154.016 z=B3 (wp=B3acony w =
ca=B3o=B6ci), NIP=20
526-025-04-69.
Orbis=20
S.A. 16 Bracka Street, 00-028 Warsaw, registered in the District Court =
for the=20
Capital City of Warsaw XII Economic Division, National Court Register =
[KRS]=20
Register of Business Operators 0000022622, amount of the share capital: =
PLN=20
92,154,016 (paid up in full), tax identification number NIP=20
526-025-04-69.


 


Informujemy,=20
=BFe administratorem Pa=F1stwa danych osobowych
jest=20
Orbis S.A. z siedzib=B1 w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa oraz =
Accor=20
S.A. z siedzib=B1
=20
w Issy-les-Moulineaux, pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130=20
Issy-les-Moulineaux, Francja. Umo=BFliwienie nam przetwarzania danych =
osobowych ma=20
charakter dobrowolny, ale jest niezb=EAdne do zawarcia i wykonania =
umowy, w tym=20
zarz=B1dzania Pa=F1stwa rezerwacjami i pobytami oraz do spe=B3nienia =
obowi=B1zk=F3w=20
prawnych wynikaj=B1cych ze =B6wiadczenia i rozliczania us=B3ug. =
Pa=F1stwa dane osobowe=20
b=EAd=B1 r=F3wnie=BF przetwarzane w na podstawie uzasadnionego interesu =
prawnego, kt=F3ry=20
s=B3u=BFy celom marketingowym oraz d=B1=BFeniom do poprawy jako=B6ci =
Pa=F1stwa pobytu, co=20
dotyczy mi=EAdzy innymi ankiet badaj=B1cych poziom Pa=F1stwa satysfakcji =
z otrzymanych=20
us=B3ug. W przypadku do=B3=B1czenia do programu Le Club AccorHotels, =
Pa=F1stwa dane=20
osobowe b=EAd=B1 przetwarzane w oparciu o Pa=F1stwa preferencje, w celu =
przygotowania=20
odpowiednio dostosowanych us=B3ug i tre=B6ci marketingowych m.in. ofert =
pobytu w=20
hotelach AccorHotels Group. Pa=F1stwa dane osobowe dotycz=B1ce w =
szczeg=F3lno=B6ci:=20
pobytu w hotelu, preferencji, oraz poziomu satysfakcji z us=B3ug, mog=B1 =
by=E6=20
udost=EApniane na rzecz hoteli dzia=B3aj=B1cych pod jedn=B1 z marek =
AccorHotels=20
Group, sp=F3=B3ek z Grupy Orbis i Accor, oraz dostawc=F3w us=B3ug na =
rzecz hoteli, w=20
celu poprawy zar=F3wno jako=B6ci naszych us=B3ug oraz Pa=F1stwa pobytu w =
naszych=20
hotelach. Pa=F1stwa dane osobowe mog=B1 by=E6 tak=BFe transferowane do =
pa=F1stw trzecich=20
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku
=20
jednak zostan=B1 wdro=BFone odpowiednie zabezpieczenia, a dodatkowo =
mog=B1 Pa=F1stwo=20
uzyska=E6 dost=EAp do swoich danych oraz informacje o zastosowanych =
=B6rodkach oraz=20
miejscu udost=EApnienia danych. Pa=F1stwa dane osobowe b=EAd=B1 =
przetwarzane przez okres=20
korzystania z us=B3ug sieci AccorHotels (w tym uczestniczenia w =
programach,=20
do  kt=F3rych Pa=F1stwo do=B3=B1czyli) lub wynikaj=B1cy z =
przepis=F3w prawa dotycz=B1cych=20
=B6wiadczenia i rozliczania wykonanych us=B3ug. Maj=B1 Pa=F1stwo prawo =
do uzyskana=20
dost=EApu do przetwarzanych danych osobowych, wraz z prawem do ich =
sprostowania,=20
usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz =
przeniesienia=20
danych, a tak=BFe prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W =
celu=20
wykonania tych praw prosimy o kontakt pod adresem: data.privacy@accor.com. lub =
pl.gdpr@accor.com S=B1 Pa=F1stwo =
r=F3wnie=BF=20
uprawnieni, do wniesienia w ka=BFdej chwili sprzeciwu wobec =
udost=EApnienia danych=20
na rzecz hoteli oraz innych odbiorc=F3w w sieci AccorHotels, =
przesy=B3ania=20
informacji marketingowych o produktach i us=B3ugach sieci AccorHotels =
oraz=20
przetwarzania oceny satysfakcji z Pa=F1stwa pobytu w naszym hotelu, =
pisz=B1c na=20
adres: data.privacy@accor.com. lub=20
pl.gdpr@accor.com W celu =
uzyskania=20
szczeg=F3=B3owych informacji, prosimy o wgl=B1d do naszej Polityki =
Prywatno=B6ci oraz=20
Karty Ochrony Danych Osobowych, dost=EApnych odpowiednio pod adresem: www.orbis.pl oraz www.accorhotels.com lub kontakt =
z=20
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: pl.gdpr@accor.com. Mog=B1 =
Pa=F1stwo r=F3wnie=BF=20
zawsze zwr=F3ci=E6 si=EA o przekazanie kopii Karty Ochrony Danych =
Osobowych lub=20
Polityki Prywatno=B6ci, kt=F3r=B1 z przyjemno=B6ci=B1 Pa=F1stwu =
przeka=BFemy.
=20


 


  

——=_NextPart_001_003C_01D51A22.F59CEC90–

——=_NextPart_000_003B_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: image/jpeg;
name=”image001.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg
IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09
PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCABeALUDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiq8N9DcXc1vC294MCUjorHkKT645x7j1oAsUUUUAFFFFAB
RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUlZd5BrvP2G+sAOwntXP6hx/KgDVqC8vbbT7Zr
i8uIoIU6vIwUD8TXMT6T41uyVbxFp9qh6m3siW/8eY1Xg+GNjPcrc+INRvtamU5AuJMRj/gI/wAa
qy6sCOTxZqHjC6fTvB6NFaA7bjV5UwqDuIweremf/r11uk6VbaLp0VlaKwjTJLMcs7Hksx7sTyTV
i2tobO3SC2iSGFBhUjUKqj2AqWhvogCiiipAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDJl8UaPBrg0ea+
jjvzjETgrnIyACRgk+ma1q8X8ZaHJ4j+K93p0Mgjme1V4yehZY8gH0z69q6/4b+LZtVtpdG1csur
WGUYSfekUHGT/tA8H8D3rSULK6A6ax8R6ZqOrXemWlyJLy0z50exhswcdSMHn0rRkkSGNpJXVEQF
mZjgAepNea+CP+Ss+Kv+Bf8AoYp/xg1G4NvpeiWzlBfy/vP9oAqFB9stn8KOT3rAbc/xR8LQXBi/
tBpMHBeOF2X8wOfwrotM1Wx1mzW6026juYG43xnOD6H0PsaxNP8Ah14bstOW1fTILltuHmmXc7nu
c9vwrjdDtj4J+LjaPaSOdPv48hGOcZUsv4gqRn0NHLF3sB6Hd+KNJsNag0m6u/Kvp9vlRsjfNnIG
GxjqMda1q8/+LmhvdaJBrNplbrTXDFl67CRz+BAP51ev/G0a/DT+34mVbiaERovpOflI/A5P0FLl
uk0Buab4o0nWNSuLDT7sT3NtnzVVGwuDg/MRjr71Y1bWtP0O0+06ndx20WcAueWPoB1J+lcr8KdA
OkeFheTqftOokTMW6hP4B+WT/wACrnJ7IePPi3d2eos7afpisBEGxkLgEfixyfYYp8qu+yA660+J
/ha7uBCNRMRJwGmiZFP4kYH411LTRpAZiw8sLv3DkYxnNcxrHw58P6jpclvb6db2k2wiKaFdrK3b
OOo9QaxvhBqU1/4cvNMvP3i2Uvlru5+Rgfl+gIb8KTSaugNkfE7wmQCNWGD/ANMZP/iaVfiZ4Vd1
VdVBLEADyZOp/wCA1i/EHwloWl+Cr66sNKtYLiPy9kkaYK5dQcfgat+DPCGg3vhHSbu50m0luJIF
dpGTLFvWnaFrgdVrGtWOg2P2zU5/It9wTftLcnpwATWH/wALO8Kf9BUf9+ZP/iaofGD/AJEZsdft
MX8zXMabq/w3j0u0S+09WulhQTN9mc5faNxz9c0RgmrgeqaTq9lrlgt7ps3nW7kqH2lckHB4IBqG
18R6Ze61caTb3Qe+tgWli2MNo474x3Hem+Gf7LOgW0mhQrDp8oMkSBSvU88H3rh/C/8AyWrxD/1y
b+cdJRTuB6bRRRUAFFFFABRRRQB5l/zX8f8AXr/7Sqb4g+Gb2y1OLxb4dUi9tyGuY0GS4Axux344
Ydx9K7z+yrD+0v7Q+xwfbcbftHljzMYxjd16Vbq+fVMDyX4W6l/bHjzXNQ2CM3UPmlAc7SXHGa2P
i1od3eabZavp6M82myFnVRkhDg7sd8FR+Ga7e20qws7uS6tbK3huJRiSSOMKzjryR1q3Q5+9zIDg
9P8Ai94fn05Jrx5re5C/PCImfn/ZI4I+uKxPCZuPG/xIl8TG3eHT7RdkW7udpVVz3PJY46cCu9uP
Bvh66uTPPo1i8pOS3kjk+/rWtBBFbQrDbxJFEgwqIoVQPYCnzRS91AJc28V3bS286B4pUKOp7gjB
FeE2nh7UJ/FUfgqd2Njb3rXDcf8ALPaMt+K4/Fq97qutharftfLbxC7eMRtMFG8qDnGfSlGfKBMi
LGioihUUAKB0AryfWpp/h98TZdblgkl0vUgQ7IPXG4em4MM47g161UVzawXsDQXUMc0L/eSRQyn8
DSjKwHC6x8XdDg0uR9MeW4vGQiNDEyBWPQsT2HtmpfhPoFzo/h2a6vUaOe/kEuxhghAMLkdick/i
K6G08H+H7C5Fxa6PZRzA5DiIZB9vStmm5K1ogcl8UP8Akn+o/wDbP/0YtXfAX/Ii6N/17LWzd2dv
f2zW95BHPA+N0cihlODkZBp1tbQ2dvHBbRJFDGNqRouFUegFK/u2A5L4rWU174FufIUsYJEmYAZO
0Hk/gDn8K5nQfEnw/wD7DtF1LT7WO8jiVJQ9lvLMBgncAc5616uQCCCMg9qw5vBHhu4mMsmi2Jdj
kkRAZ/AVUZK1mBY8Najpmp6JDPoiBLEFo41EewDBwcL25rzh9Xg8G/GHVLrVlkS2u4vlkVS3DBSD
juMqRxXqllY2um2q21jbxW8C52xxKFUfgKh1PRdN1mNU1Kxt7pV+75qBiv0PakpJNgY+m/ELw/rG
qQafYXUktxOSEHkuo4BJ5I9BXTVkaf4U0PSrlbiw0q0gnX7siRjcO3B7Vr1Lt0AKKKKQBRRRQAUU
UUAU77UoNOe2Fy6xpO5QSOwVVIUtyT9Kr/22kmnw3NtC07XEzQworD5yCwzu6YwpOfSrlxZxXU1v
JKCTA5dR2JKlefwJqs+jQ/Yo7eKWWIxStNFIhG5GJYntjHzEYI6GnoBE+tSLpVxdLZOZbVmWeAyA
FdoycHoeMEfXtTrzWHsdKju7m2WN5HVPLaZQBk4BLngVLFpMSadcWryyyG53+dKxG5ywwT0wOMAc
YGBT77TkvbRIDI8ZjZXR1wSrL0OCCD+Io0AT+0QILKRkBN04QbHDAEqTnPccdqZqWq/YLi2hESu9
wTgvKI14xxk9WOeB3wfSnXOnG5tIIjdSpLAwdJlVd24AjOMbehPGKTUNMOo2YtpbqVYyuyUBUPmj
vnIOD7jFGgE99dpYWFxdygmOCNpGA64AzS2c7XNqksiKjMMlVkDgenI68YNNvLJL2za3ZmQHaQy4
yCpBB5yDyB1qDSNIi0eGWOGWRxLIZW34wGPXAAGBx07UaWAhsteW71R7PyNpDSKrCRWzsbacqOV9
s0/TdYGo3lzAscaiB2TiZWclWK8oOV6d6fbaNbWl6bqHcsrGTzCMfvAzFsNxzgk49OafZad9inmd
J5GilZnETKuFLMWOCBnqT1Jo0Ag07W0vrW4uXjWKGHJJ8wMwAznco5UjHQ0thq73VxHFcWclsZoz
NCXYNvUYznHRhuHHv14NPg0iOOe5muJpLl7iMRMZFUfIM8fKBnqeTSWOkLZzpK91cXDRR+VD5pH7
tOMgYAyeBycnijQCDS9fGqNIiW21xF5qASqwYZwASPun2P8AQ0+01iaazu7m4sXhS23jCyB2cpnc
AB9OKl0/RrbS5N1ruXMaxuOMPjoxwPvckZ/wFTw2a28M0cTuvmu8m7glSxJOOMdTQ7AM0y+Oo2Yu
Nkahjx5cokUj6irlU9O05bATHzXllnk8yR2CjJwB0UADgCrlJgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ
AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//Z

——=_NextPart_000_003B_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: image/jpeg;
name=”image002.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg
IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09
PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCABZAFkDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2Wiiq
uo6jb6XZtdXb7IlIBIBJyeBwKG7DjFydluWqKzrTX9LvcfZ76Bif4S20/kea0AQRkHI9RSTT2HKE
oO0lYWiiimSFFFFABRVG71vTbAE3V9bxkdi4z+XWk0rWrHWonksJvMVH2NlSCD9DS5lexbpTUedp
27l+iiimQFZviK0+3eH72DGWMRZfqOR+orSpCAwIIyDwaTV1YqE3CSkuh5FaGK5twJEUkdyKnTfb
nNvPND/uSFf5VRANndzwHjypGT8iRVuZJ4AhmgljEn3C6EBvp615D5k9D7Cdr76MtDVtUj+7qd1+
L5/nQdf1gf8AMTm/Jf8ACqNws1s4S4hkhYjIEiFSR+NQGTJwOSe1VzzXUmNGnLXlT+SLsuu6u3XV
Ln8Gx/Ks66vbq4B+0XlxL/vysf60+5hntnCXEMsLMMgSIVJH41Rnbiq5pdWbU4U0rxS+VirPKIwd
uM16X8ObQw6JHIesuZD+J4/QCvKpyScV7h4atha6RDGBjair+Qrqw8ep42b1nJKJsUUUV1HhBRRR
QB494gxF4j1Ne3nsfz5/rWv4h/thbfR/7Te0Nv5qeT5IO7OB97Pt6Vj+LDjxPqf/AF0/9lFdN42/
5Bfh3/rsn/oIrhjH4z6bESsqGm6/RGh4t8OX2u6rZNamJIYonDySNwCSMAAcnpXH6xol9oV3Alz5
ZErDypUOVLZHB9K1/ic7tf6dCZHEXlu5UMQM5GD9aueKJWn8C6NNOSZmmtjuPUkjk/lmrqQjKUu6
OPC1qtGnT1TjK6sZPiuDW7jVtPt9SFrLcSKywLa555Gc5/Ckn+H2sGDeHtC+M+X5hz+eMVr+NdT/
ALH8WaHfGMyLEku5R1IOAce/NM1LQNK8avLqmiaiyX4UblLHGQOAy9V+o4+tN04uT6sKeLqwpQt7
sX1tfW55rEPNu4R/edR+te96au2zQV4Rbo0eqwRuu10nVWU9iGwRXvVh/wAeiVdDZmOZu8o/MsUU
UVueWFFFFAHjXiY+b4m1PH/PZh+XFX/EXiW31ey0uC3gnR7N1d/MAAbC44INYt9cfaNQup8/62Z3
/NjVR5gK83nd3bqfZzw8JRhz7xX6Hbaj4s8M608M2qaZfPNCCFA6YPUcMMjjvWL4i8Uya/c2qx25
trG1cPHFkbmI7nHA44A96yrGxuNS3/Zgh2EA7mx1DEf+gmpm0ecBj50GAC3VugGSfu+lauU5LY4Y
0MNRlrLbpfY2df8AFOm61rmnXUljPJaWyus0UmAX3YxjB7das23i3w5oQmn0PSLoXkqbf3pwuOuC
Sx4z6VylzZTW0LySbcRy+SwUkkNjIzx0Pb1wfSqgcGj2kk7tAsJRnBRjJ2XmIsjtfpcTHMjziRz7
lsmverA5tErwObO3I6jmvc9BnFzpMEgOQ6K35itaDvc8/M425bf1saVFFFdB5QVQ1y8Fhod7ck4M
cLEfXGB+uKv1na9pEeu6RNYSyyRLJg7ozyMHP9KTvbQum4qactrnhc90EG1TkiqpuGJ4616zZfDX
S7c/vITKR3lYt+nSt618MafagCK3iTH91AK540LHrVc05ndI8LQXbD93HNg/3Vb+n1P51Ls1QuZN
l7vPJbD56Y6/TivfF023XolP+wwf3BV+y8zneYN/ZPn2U320LMtyVHQOGIH51EJypw3Br6GNhAf4
KrXHh/T7lSJraJwf7yA0Oj5lRzFr7J4SkquMZr134e3f2jw5AhOWizGfwP8Ahim3nw50a5yUt/JY
94mK/wD1queGfDI8OrJFHNJIjvuy5GfT+lFOm4SJxWKhXp26nQ0UUVsecFFFFABRRRQAUUUUAFFF
FABRRRQAUUUUAf/Z

——=_NextPart_000_003B_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: image/png;
name=”image003.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAF8AAAAVCAYAAAAgjzL/AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAO
xAAADsQBlSsOGwAAABl0RVh0U29mdHdhcmUATWljcm9zb2Z0IE9mZmljZX/tNXEAAAomSURBVGhD
7VgJVJXVFv64XC7zKJMMMiiiIg6oKYoTDjnhQA6IRqZC4dRTwUxNU0uf0aDSezmkqE2az3yJZhgJ
lUMqUo5JOaE5gMzjhXsvt+8c4gpirddavZas5V7ctbjn//+z9/n2/r6976+sqam5bGRkZI/H9ncj
UKSkRxd+rP5uz4/9wVSAX/2oA6EruwZt2VWomnWDkYnNox7u/xpftQD/0TeFEmUX1kCvzofSoSOU
1q2hsHCTyVDatn304/+dCJsE+MYWnrBuvwj5h0eiKicTRiJqI0CsWwYuhFXrGYbj1VQVQFv6ExSm
TlBa+fA+xSObnCYBvkBP5dIPdsEbUHQ8GnpthcRUV34TJSdnQV9dKFmgyT8BTcFZ1GiKoHIOgaVf
LBRmzo/B/ysQMPeOhK7iF5RkLuF2GskAvUaPUn5XOT0Bc58IWAUuISPcmRwTUsP8r3D7f9ujyVR+
HQJKG2q8sRFq1HXS0wwWftNg6T9LylBTsiYBvl5bDm3xeVRc2wH1jWQolA4wdmnOau/Fap8MlWP3
poS5IdYmAn4ZdJV3YOLQFWZuYTC2bMEqd+PYadckQTewuClErzBzgZnH6KYQ6p+KsUlU/p86URO6
+XfBz76dAxMTJdycmj30OOJ6TkEBXB2boYVr43Huys3byC8qgYeLE9ycG+9x5cZtFJSUoIWbC1wc
7r9a4rsm5BYWoaqa04zoqZwpnZvZwdSE00s9K6+sRF5RKZzsbWFhZiqvaHU65OQXynsduV7frv5y
B3mFxdKfa7Naf3q9nnuUoFytZg8X3rj228fR1gamKhPkcj+xLwOR8ehq9LC1soS9jRXyi0ugVlfD
1Yk9SNH498SNO7nEoBhe7q5wsLFuhONDwb984xYGTZkLRx764KaEBgfJ42avrE/CR8kpKCwthyM3
nRg2EMtfmM6ArHErNw/L1m/BJ5+nobS8HK729pgydhgWz3gGVhbmuH77LlYkJmFPytco4XVPZyc8
FzkG86aOh7mpKdcqMGXhamSe+xE6gsM/tPXyQHzs0xgdGmI4wIH07zD31XXYuOpFjOgbLNdv5+Yj
fOYidG3vjw0r4uVa9p0crHxnG3Z/kYaSslp/0RNHI27qBAlu7NIEpKQfg7W9nSy2CvrXMPHvrlyA
Pl07YMysxci+dRdagi5MXVyKec9Nxsp/TMdr/96O1GOn8dX2tXBysDPEVq3R4M2tu7AuaRfulZTC
x9kRM6aMxwtRYxsk6aHgf/bVEVy/+BOuGxtjf/pxTBkzpNZxVRVilryOvf9NQfjoIejaoS0Off0d
0k/8ICu1vFJN4FYhNfVbTBw3Au39W2JfyjdIO/E9FjLgAgb+9ILXcOTISURNGAX/ll7Yz3uXrHwb
ZXx29bxo6efy9ZswV6kQETaIe1Zh94FUxCxaA78PPBDQylveI4C8nX2Tfu+/mjJi9d0gUJ5kmzDh
TyQyPe0oJk0YiXZ+PtLf0hVvsZq1WD57KkK7d4aLnS0OZ57DpZ+vIvzJ/nBztEOrFu6oYExZV7Lh
TmaPG9KfhVADDdd6dAyQ+9+9V4CrZLhkRj377ocLWLp2M4b1C8ZQFsbu/am4woKu5dZ9awR+JQHe
m5KOdt06Qc9Nt+xORsSwUJiZqpB+8gz2Jqdi0sRReD/hZbmZyGZOXiHlxwE7Dx5G6pffIObZCGxc
ESe9zJoUjvzCEthaW2Hz7v04wiqbP2ca3lhQ+0pgZuRoDJ02H2uTdiJq1GD4eLpBSE/IEx2xJj5W
3uPt2Rzxi/6JzB9/NoBvzMIAmZJP6RFSU8PKvJWTCwXXVUycsNRjGUj/6lvMjJmMd5bOlWuxEaMx
IiYeb2z6EGMJ6IzJT8n1OasSkU0gl8x8Bp3btJJr55kMhcIInQPbIG76ROiIh4IJtrG0kNeVSiVD
UFGRGsJ6J0+84iiHLxk7amBvRIUPhYpxiWf/EPzjzFrG+SzsWv8q7lHTY19OwLEfzrNCgpB5MQtg
MCMHhBiyKPTWx8NV7nnm4s8gdxE2oJfBhwi0LthzBA9mZhgZev+60M+xQ0JxnPQV4Lb0coeKe/yU
fQv7ySqNVosDZKKKEujvc/9HlDwID734zY14/d0dqKE+aVjNuZQ9USjCvid7oTTBhOEDDfEIrY4M
G4xj3DuT1wPJBmFa+hE9QEhGnQmVNzc3l8V46vQ5VLM3uLk44+PElfBi7/g969mpPbo80Rlr123B
R5+loB8LeV50JLoHNnwJ2Kjyt+/9AlWk1kkCfldkkBoopEeAb2rCQzFAddXD30IrlaxGcb2eFDTI
tLjO6qlgk6pvgm3C6pqqmYUZMk6fRVg0dZsHtmTzTFg4G90C/Os9VqvBghVezV0kcKWMNeceWUB5
qN2PxyOLSisqG/irUNMfE6ei5j9oYp86E//pdDVwYYPu3jkA2ioNHBiL6E317cFm69ncGQfeS8C2
PQfw5dFT+A/7zakLWUh7P7FB0hqAf+naDXxOoC3YGDd/sk/SydTKCsnUzGUzn0VocJDgGjbtSsbQ
Pj3kpHGFU0QmNx5DevVmhsXrxs07kzGwRxfYUWouXs3GxcvX8dTgvujVpRPe3vABNny8Fz07BcDG
ygI/0ufWXfvgSo0N6RLICtRBXaFG964dMSdqHJat24qyigqED+rTgN5CZkSi46dHYvyT/SQWIpbe
ETNQRZCEBQcFkqkKrNv+CYI7tYO9jOc6Nn24Bx5+3uhDf39selQxUcPJ5K1swA8zKTkPyE5OfgFO
nr2EuGkT8WL0JCxnY36Fw0EWz1qfMQbwRZa3fXoQeZxGkkir3kEd5GEPHc1A7NxlMhlxUyMQT/1M
SNyCnhOeR0c21KPfX0Alq7Ojvy8G9AjCc1FPYeN7HyMkIhdtKBOpbLaWlJpgNqmw0J6YHDEKH3z0
KUI4arYm4IczzqCII+DWNYtl3xBNsoAjXGtvD0SOGCh7xYioOZi/OhFbV78ES3MziYFGowVLHXpW
dp0JKSpnoipFZdP6k63PcrJJ2rEbIXdz0dbbE2mnzqCAPSIpYQncOfnUmWCzmtOX0HVD5TPB2hod
9hxMwx2OjcKTurQMY4cNwOxnxkm25VMeh8cskJOTKIbVcc+zxxUj/PmFCGDvCGrbCuk8Yws/X7Ri
D6hvBvDlYfhwNBtoBBuR2W/Umswx8gQngTzO3qLaVs2LgZ+3O3bs+RwZZy+iAzVzKiebFs1d5Rj1
1kuz0K6VD7XuC5w+d4lJDMT08WFyFFNRBv61bC66BLTGrn1f4vT5S+hFBsQwIWH9e8q4xLgneoqv
e3P5fXjfHnjtpdn4lgfIunYTQe385Lov5WbEyMFwpwbXmbmpiWRgm5beckn4W7t4DjrxmZ37DjGe
LDKuPaInhDXoO+Lebu3boJigOtrZGfaztbbEuKGhuJtzj72A+AijDIn+IiyYUlTAKq8iLnXNWPSo
PmRt4vI47D2UjmMZZ9HO1wvzyVBfj9oz1dmvw/gEGMqEumQAAAAASUVORK5CYII=

——=_NextPart_000_003B_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: image/png;
name=”image004.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAK0AAABUCAYAAAGHNYcEAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAAFxEAABcRAcom8z8AAC91SURBVHhe7X13eFXF9rZ/3Of53fvc5neLUkIK
EAhFegcpUkVUrqICelXUi+VaEfRKsRcUlGpDpApKJ5DeE5JQAoR0UgiQAgQI6ck5J+ec91vvnEzY
xBMIzaDkhcmePX3WXrNmzezZ69yC64TLLthut9f4Lo4GFVwtZfn06iMeq7qx2qtrYupHgwoO7d4N
MW28gNJKHB1zDyoOZ9XE1I/agi/WRbtVWmg1wwo7bHYrbLaLpK0p5zo/PKkk6Y2ZKA3wg9+0GUic
8jx2TXkGu598Fn6+wejRo4dKVlJSgpdeeglr1qyBxWLB7t278cc//hG33347du7cCRcXF5WOuEU1
nH9sgHlnsHRZ/KcLYJEHZK95SP3790dSUpIq2Gq14ocffoC7u7vqNp3NJpkFd9xxh7oStaSwWitg
kRrsNqGhlYmBSqlNZ+SVhWo/r7zXfu0YRtQWnJKSgtTU1Ct2Kn9KKjIzMlR51+zhZfuH4mjMbkQt
WKTurzNXXAdcsmCOhYwPPpVBIjfVZnnK8hAdURfFJQsmJ8Z27omofoOR1sINcc2EV6sc7HUxqILJ
MvWBw5fRFquwk10YUrFX/ek1ri+Nvdt6IeqJx5Fw/0SUh0Yjee0aRDfzQrjfdsWjBIcxh6weEO+9
9×6+/PJL5W/Xrh1MJhPefPNNlZZQBYe26Yzw5m2B+CTpuxUBI4bDV4ZsQECQSrRr1y517dKli7qy
cI6w1157Dc2bN0eHDh3U/eOPP67iiVv4dGSQkpiKA1gwaWiBiEmrpun5IasL1X4dr/0aqsV1h+eV
uPTkVKSlpqlCiWv28PLCwoFTBbWtvm5ccb1wTRqs+k4RzjEkzx4yjjiZy18Z/Q6eIH/YhR+uFlfd
YPWolHiyIdalnYwGNxkVnojp1hf2b1ci2KMdQnsOEIkgHXJ07apwbSgsjd3co4+Sq/73P4iMme8h
uH1nxEyYLLNmJbb0HYQDq36AKf9sTY4rxwUN/vzzz/HFF19gwYIFN4xbu3ZtTesccDSYT0qcxSb6
iahoNqtJ7oXfyHzCiFabWbyiLghvWoVX5dkqmVMtYcyo5Y8qSq76nte6zii76OfVmFfn0/H0G+FQ
rgjxRLXugLNbt6Dgq69g2hmKooVLcTwoGNbDqYgadrfwKTtkhZ+bm3SgEkF+AcjMykRhYSH69euH
kSNHqkoWL16M0tJSdO3aVRV98uRJpZCxEX/961+lmGqV7iuph4iIiFBXSvS0tDQVx7y6A0acZwkJ
39CnH7yH3o+8r75FsTR0+8BhWDNkOILffhvb+4yAae9+IbcFP3TpoSgeGByE0SNGYsyYMbjzzjsV
NSZPFr4VUHPs1atXLbU47YwYMULFDRgwAOPHj8eJEydUnJsQgNeePXuqNEuWLFF5GTZ79myVR+Oa
DLprCiNB6b+QwDdWg0nRM+npqDqUgIpMWTcVFiHmu+9qYh248Sh8ETQ19nrhqhurxoGIR6tICrvF
BLME2EV3EBas0RtElithrZJfFa6esiKmqrlqlXl4T4vWQEW5ks82q1lktLTWQjEmAl9NKleHq26s
VZpqhwmJM+fA/PE8VK5ah5iudyJQlk973T2BtHQkTHlGFuA1Ga4CV88GMmGkfTgfiS3a4tADT6Ds
oYmAyY6Enj2Q4OqB5GZtUL7TD/nhodIpxTRXjKunrL0acR/PRfWhRMBsw6GJj8LP0wtZs96H7733
I3DcWODMGaStWa9k6dXggsbWVSQaAhsVImmDXUaTTPHCvaINcaFrq3KUJ/+ppKvRdpWobSx7fbVq
47VUOxcuXKiuxqdxQWOvNS63TKa/WB61xlbR8gy5xLKIU/sVSiRJZqX38nHzD0UQlV5uVUoeebR8
1HRU8whWprUuXqke0q/jFWvUXHXjGKf9dMY4nZ44z7OlZTg46l54d+slDSlDaIs22P3UCzJoLPBu
0w0Hps3AmbBoxD3yOOKGjULE9Fno06sPvL29Vfbu3burwlnxLbfcglOnTiE0NFTpqTNnzlRpGE81
MDk5GYMGDVJpy8rK1NVsNmPlypXYvn27ysvdjb59+9Z2kjjf2OJS5D89FRGiz3KDN9K1Fc5s3CJj
xQ7fTp2BjGTJKL3MOYnTy1ZJzTaMGj0Ghw8fVtmzshw7zEFBQejcubNSwAlXV9cL9FPuy2hKcn+m
TZs2GD58uIqLjIxUGxanT59W93/605/qoWxxGU68/RGQkoYT6zchuJWbapBdljlUvmMH3Ckzk/Qy
rwAFy2S9JHETxj9YkxmKQo899himTp2K9u3bo6CgQK0eiLdFkdc4I2JMN2DVqlVq31gjJydHXXVH
d+zYUU9jyyrgPfAu+N81Sk2X27v2xuYBQ1AYGYX1g4Yg6M7hwqps7AkcXb1B2mpF82bNMGqkpBeU
l5dj06ZNys+9ZD5KglT86KOP1Grgv//9r1ruTJkyBXfddVft49cYPHiwSnfu3Dl1/8EHH6gnoHF+
gMlg4WYgBxYHlVXuOUWqQSfRlKNMp1iIry8kgg1mYXpAEPqqw3jVfqMzxvNK6KvOY4wjrqvoumwY
m0C/djW4oLFXuzl/tS45LRXpqYeRluLYEWR7nFL2RoC9Wgby998jbt2PiFmxBnE/bRDRWRMpuKEa
a7ZZkLF+M04FhONoVCRiFn8r4+N8a2+oxv7W0ETc64gbSybUCiuZMhwXCVMr5Fo4BLBjmpJIFV+T
mgE1V8KYq3FwQxBXrY14VcSSuZ00OnMO5aJrlsbuk4nfItM8F9RCMqYRDUu95OBLD5n7RUsQv0Qy
QY1qx32AxsaNwblCCCpQ1TJ1UZFBXi5CvTogtWUrRLVpL/pjEar27sUe0b0PPjoF5cF7RL2tQty0
6Ti8dLHMLJVI/OhTxH0yXwqpIS7LaWTcGJwrSzz1OoOqblY6olp3weGJ/wZkBo528UD5hGcQ2rGL
EPmsuELs79oJR2TldbiZB5Kae6DkmZcQ2bYd8uZ/7SgPFdfgJd3V44YgrplrkooyHJs1G3EtPJAx
fBxOf/AOCuctxp4uvXHyvvsQ6eKF46+/jqwpU3Hg9tbIcPVEdMeusG/3xf7mbbGrVTvY9sfj+Oof
kf31V8jff8ghQihnGgk3BHE5grk3BXOFELlKcbJjr0oiTAyToU55WngCOCWLNpOEV0mAxazktTwd
uZd0ZpHDJuFZS4ms1UyOwhsRTonbmE/71wg1TzhBE3GvAS6LuIRDnWmYzLpY2rrh9aW7Euiy6nPO
cKl4Iy4nrTM4iMu84lQRLMhkQUGw6Ji+wSgK2AHTroNAWbmoljZYT5zEOf8AlPkEoMQ/GKfCI0Ue
VooGZIY5OQUnV69AwYbNsMvMbjqWi3MBktbPH8U7Q1Ds76fyFkfF4szpPPj5+MDX20ft0PFdPzsR
HR2N48ePX9Ah+rnD5+fnp65VVVXwYV5fXxw6dEjF06Wnp6vX8npfile9gbxnzx51DI27hXqjrri4
GOHh4crPjTmmZ3n5+flqT5Z1sG1bt25VddLxRCrrPXjwoCrXuGdbF+cPVGgwoKQCoW07Ieedj9TO
XcGSz+HTsbvajazyCUeIiyeQmKiUex724WZe8vsfItzNFTgqk44EgxOKzDN2ITp3J8NaeqLouxWO
PNIJn+AQPHL/w6pKQg+tIUOGqLML8fHx6p5gHDe0eX6BW63cNtWHNQjuUCYkJGDOnDlqJ5Ngxwke
t+NRHILl6Hpuu+02te+8ceNGPProoyrs1VdfRWBgoPJ7eXmpbVqWox23erk/rcH9aT4gXVddOCdu
cSmC23dEwtDR2P/SK4jqOxIHpj4H6RnMvmFCRBekjH8C0VOeQ8ib/xOCmYRzhUPSjiHizruxs/0d
qNq9V22ug1rA8XxENXfDmWU/SvHkKCDENwjtWnti+pszMG3aa7UnVnjqhRwyatQonD3rOPDEgyXk
WB58JHHJeST00qVL0bt3b3z9tUO/5Ub8unXrlF8T8dZbb1Wd15vyDOeVXPnUU0+pNJmZmeoNRGVl
ZW2+Tp064fnnn8f06dMV0bndTOL+4Q9/UA//97//vXorYXxgdeGcuEXlCPXshII5s8VfgpL1axDQ
ohXOhAXDJKIiwsUNiAhTbyJwsgAoN6M8ORUQkYHTRYgbNhZhw3l0SJatfKo5JxDUyhVnv12ltqpZ
ib9wyIMPnH8hoMHXI/pFgKenp+JKHjUi+KKAceyk5lxNMGLWrFn48ccflV9jw4YNtW83NI4ePYq/
//3v6iGS6HxwPIRuBI8lUTwYwXr1wVTWSUIT9YkGJzJXHIdupXSwVDKVybCurlJ7+5CRbrNUSrjo
lCVlQlRJI7IYInOVKCgUQueLqyqX9BLGlZfIBspqpYeW22TlxBdyfPlW0yBVqVyESEZCGTlCc53R
EToNXd28BPNpP8GjVOROQpfBqyaOLkfLaQ1dNsON9zqNsQ4j6tUWLgVj5Q2CIfll5mxUsK3aXS6c
EpdPgnKIAl9fb1bHE5CaBhlH5D77iIQx/AgyMrNwPCeXL/KcwilxNdtrduf9zelEXHAJzgMGXGLz
6jhsIKJQwrnZREe/E1yxWPitg8RV28b2auz9fi0yl8tEWVyCPT9twamIXTKRn8LuzxfjwILFMqeI
jK7JZ0QTcS8CbspbzxXBUnBSCFgGS+4JWTAJB1dyk0jUz3Oi4xadVcR1hibiXic0EfY6oYmw1wlN
hL1O+NUTlrP4jYgbgrAkTS2BeJX/Di1RlpPqaoTomjU+viG2qnx1U/081y+NxiesEEYpLEILpZtT
ORcFnN+E2WxmpYfbeV6RL8uYUOJ4LJFOljSwkPiSh/q7jYcU+ETU/kTjErfxCSsUIb0UH4qfJOHn
J+X7D6A8JBT2U6dl5SMElmBFLu4S1Z6q5tet1WohpBLwKUgZ6uE0Mm4IwpLbhD/lXzWqSJS8Ewjo
2B2RLu7IX7NGCCtcWbOc5Clb9bkmCUv66aWnhJPI6hSulNG4/HpDiALHSRqRloqw3Mo8+v5HiG/p
guTmLZE95yNZUlYiY/48xDz4EDLmzAUKTTjlE4g9L7wAS3YWqhIOYdd/X0NFEj/5lML4pBoZjU5Y
Kzd4hRZq84O2XY7nIcSjPY5MeAyJfYcg+eFJSHtsKsLdW2PP0HHY7doWu8eOR+4zL2B/81Y4+uZs
FC5fCV83T9gTkhSn8kE1caxQwcahTgFaVY7c/81BtFs7YFcMDv/rAWR0G4yDnXrh7LwFEi/Mumgh
EoSg6a27I7NZK+zz7IaCfz+BKK+eQEGxPCSTY5PdUXqjofEJK7KymirT8RPwHXQXYlt7It6lHfx6
DkLuQ0/ggFdHZPUbBtPWHWqCKlq5AinNWiDFtTWO3jUCB9y9kNHcA3uGjADOlSE3MBAW4Xp1sqYR
0eiEpdoEkYsV+2IR33sg9ru2w9k3ZiH/g3dR8sZHiG3jgbyR47G71wAUzp+PmE69keLmhZTbXXF2
4RIkjp6A9OZtET/lWZwKisChT+YieeVaKZhDoPHQ6ITlN7H8RrY6/wR+6jcIsVOfl1neQZSioF3Y
2vkOWNZsQODAoQgWIgf2Gw7zqvXY3LErSiMjURjoj+2duuDol1+hJOUwjmzYiKRNwt03O8fyAyVa
XlGfflVVinMYJ1MTmVWEakWl2nhGhfw5kQOUStoqUbcqRY5SA+B+qEnuTZJX1C67uVRUszKh6w3I
sXp5+Yusw6UOmjHiGyEeOFafVgoH895KnVUIzq9pOdPzc0urxNtRyWyKeI484pdwymrFqNR3f4Gm
E6SRMzr9jLBMVN879Cb8HA1+JU7CxsTENLoFHdZ/o1nx0U5/mj1v3jwUFRU5JW6jy9hfO+oTl79a
wtbXoRsF9U5e2v18CXNhgDGtSn8Bfh7+8zRXBmO52m909eFS8UZcTtq6UN9pa1qpC6dVm8zDaham
cOZunGNvlE6dLmRaVioJqqupKpkkLTNwcWSVmZv2WyScKo+k4QaLKoiztXLiNzSaV31YRDsN3TmG
ab92Op5xxvNWOkxftdNx+owYof3GNLwSxjwsX0/qOg3DdNq6qCWsKoAhQoiq9CwU+YeieIc3ykPD
YD+Wp7bupCQURkShxMcP5T5BOO0XAEtunihDQvDiUhT67EDe8uWoiI0TfdSK0+GRKPXxRYlvkLgA
FAX44Zz4rSfzERkVDp8dPvDdsVMdAmYjeZhNn2Fle/SVjecn27Q6y/v9+/erg8K0uUCbCbqTNBJB
aILoTtOcAc/W8oAyDyRrYjI9TzbyXoexLWwHj4Fqd+DAARW3b98+dc96eTqSYTpfXThEQU24bkj2
Z/MR0qotsmbMROykf2OjVwdU7YmRdBUI6jcE0R16YP+TzyJ4ynM4HRMtyroZUQ88hoAu/XHs/U+x
bcpTwNlzCHp5GuKe/A929R6G3bIM3f/404h4/FmUS0ObN78NGzZsxQ5vH0UkNpAHjHmOde/evbWN
1dd//OMfteddaVWOBtZ4nJOG12hBg4YrmIYwdpaHj3kcNCwsTJ13pSU6Ht/kaURqHS+88IJKR7DM
999/XxnN4HFSf39/RWg+SGLYsGFYv369OgneqlUrFc66nOECwtZckDd/CSJbewGFZeKK4e/VDscX
LVNDOabPCBx8eLL4ZbXDDWauyQuKsKOtB/JffV04WwowS5zamBa/VJw67S3s7tpLncnlPR+fa0sP
nDtDVeX80OVxdtqe6NOnD5tRSyCef+Uh4aefflqF33333apTzJOXl6cIR3+LFi1UvC6PnPrnP/9Z
+ek0EbZs2VJrIa9Zs2bqADTP0Xbs2FGFcXTwzC6h8xLMw8NyLJ9MwBPq9cEpYfM/W4h9rdqg0nsb
sma+jWg24kS+Egd7+g5F/LDhOLtpG/K2bIYp96RQwIaEGa/Bz90TubR4XFEilQtR2CDpS+KrryK8
Z39ZjhbJ6kiILnBp6Yp9+w8gLTVVfWPATpOw06ZNw8MPP6zCNNfxFDi/HdAcqwlLkFsnTJig8hsJ
S/fNN98osyua0PpBEbSGzcPINMPC/CQav5cgaD2Ch6N56pDcq79toLERfkdBfPjhh0qX1XXVhXOO
nTcfu13bIPHFF3Fg0jMIHjAUxT7+6uOQ2P5DENe1N/Y+8SJC/vM8iqWD1XzRV1mN459+CV/3jjjw
/H+VeKBMlh4hQ0RCdJdBQliT0NlRS2sXd7z4ykt4ffp0vPXWW6pxJOzLL7+sOkTiEiQg42NjYxU3
E2PHjlUfYvD7Alr8ppwkx7Vs2VLF646+8847tcfsSViGa+775z//iYqKCuVnGTNmzFB+xpPANC3M
MDoOfYL1UgwNHDhQ2Y4kjA/LCOccO3cBItxkWPD4ukxCSQ9OFPnZDyivQmyfIYinjTHO7BQDnP25
S8JhVl2FkjXr4Cvypyg0QqSBEFYqPTDjTYR1J8eKKFDyAXAXwvLjCQ02kMOLhCX4wQcJxk7T9Aw5
y8ixtMGuj9szLwlbl2ODg4MVNxJMo6/kVMpjTRDadmdanY+iYOjQoSpOpyF4HJ9H8Dm5kfCELrcu
nBN23mJEuLcRzzHgeC5i+vaBnzwpmKuwt+9wHPrXeMd3CXkyREQG80sc08F4RTjzziAE3O6BItEI
qpW6BSS9NgPR3XqqdNIUVUfLFi4XEJYgYdlJgiaixo0bVytXo6KiajmWhI2Li6vtNDvHyUtzrBGc
3Ixf6RDkdC5Ldf4XZWRyotJcTY7lsK8LEpajien4UQhFjZHwRlxI2JpEWUu+xo6eveF9173Yeedo
xEyaCGumENlcCZ+x98On1wBsHjgMm4aMxIaJk2DNysbKkSOwZeBIbOrcF8nCoagUWapeVZsRN+sD
bBomQ6eCxm8d+ia/kBkujR85fISSbzQjTnXqlVdeUfEEPwni910kHGXsM888o8Lvv//+WhnLTtKR
sBze/BqHw5UTy7FjxxR33XvvvcoxP825UjMgdH/51QxVKCNh+WHI6NGjVXnUBtgG3mdnZ6t0VO/+
7//+T31t44y4zhcINNRYJhpBibBbRaWEUwOQOL5yrpQ4zu6VEl9cIqKiDFZqB+WVwsUywVGTsHH2
54fH1SItJK9JCFzOvVK+mubrawfXqgbVNEoTiGAn9BDTneW9TqM7osN4r+M0dJguh4TX1qwYp13d
evSVjtB+fa/jmU8vEHScET8nLAvhikpu+Kbexo/lRI7ahKjyFxbGyz8yI9Nyo5oPg58kOV6zsLO8
V9GqLGV5i/mZhqJA/DzZIqGqgbrhbKSxodp/qav267J45b0xndHpPHS6Hn01xhmdszhjeXXhEAX1
4efpHXBS0KVgzHEF2RsNbKp2l4OfEdYZ9W9aOKOoDjM6J3BKWK6/1ac5TZ8mnf886UgWMtT9EYnj
J0oOZ+ZHiE7gVBRwpcGZsbFt5zWmS05NUbb76E9Lpg2/NKTVoUdSYiJMoj87g1PCGoXyzeo4xqnV
8Fthte9BzYeLIqvE0dUc0qvdX62Di09eNzHU/rLoqAm+Pkha9yPiN21G3PqfUJ5xBAlbdqBUdOS0
jZtQnJEpiWsyGdBE2HqgVE4ZtThXhPRv1iDbJwAZQZGip59D/Nr1sB09Bt+XXoctJ0eN7rpoImw9
4OamXeSn78yPUCpL7egl3yD2+7WyMKpE9Lp1yAqNQGXoLqQE+ove7FhNGtFE2Hqg5KypClbRkMzF
Z2QVeg724mLY+CqqQlaXZguquJVqqqiRyReiibBN+NWhiWmb8KtDE9M24VeHJqZtwq8OTUxbD5wt
AK419ObPL1HXbwlNTEsIz5BtaKJI8Y9N7umU3w6bla8CHe8gzRLI14A8m2K3m1EtjmEmCVJbMzwQ
pJzKKiXKithxJJMfVjjOAjCdVXw2CbHzRSPN7tHPMEc8/fwiVlnWrgnje0fW6bi5edHEtAQZQxx3
rRQ7KGbVVwcjq/fTtEeqLIpXybVCGNckYdwelzTcBucXazwIIFym7mudozwWwVvFzHKv6hRnlhsy
9YVxdGRSZnTkV/eqlRJ5E6OJaQnhEM20ZAub/FNmPoRhFK8ynFxUbkJZeAyin3gOEYPHIPzOUQif
PAXnwsIkEfcUaUbBkV4xaG15/HiNL8zK5a5S4nhMSMIljXovZqPUZp2qSkdGMqkkUO+Mapi3SZVw
oIlpCQf3OC7iODHzK8lqfi3JcAZWVaIyIhLR992PGBdXpLdohUMtWyKoYyfkLvoSOMtNcSmLZ9kK
CmBLS4aFh6aTUoATpx1Hr8i31CPOlgD8LOHIMYkrAMokgr8HwaNcubmwHc2GOT8H1opSqduhmmiG
JU/f7GhiWgGt+Sh9Uks48VfDJMwijERFtaICFQGBiB4+GrtbeCDZqwuODR2FpHadEOnWFunPvwok
ZqJyZxjiJj8Onw5d4efSCcEt2iO8ZXuEtu6GqHETcXqjN5CRhdT33sf2Dh2ww90dPncNQ6H3ZmHY
szjn7Q2/oaPxk0cnhD34GKp27ZOBQGmrJXDNqLrJcdMzrUN68fCpSLNa/VOuSj0QV16BUp9AhI64
BxHCsDFd+qJ48Tewe+9AwrAx2NXMDUl3jsApYdx9PQYg3NUNB0eOQvGX38MSuhvl369B0pgx2OPu
irg2Xii6bzJODLsXKS3bIrO5h/ppo/ih98K+fgvOvvchwjp1QVDr9kh/Y6ZI4xyHiiBtpM5rlvaI
xiz/bm40SVqB4zCvrN+FQcyUaJXiT80QZt2JMwvnYd/QuxDbvA32tb0Dx6c8i7KV62BatxHpEycj
0r01kjt1R9WEx5DQrQ92DRoCi7efSGcpiAOg3IzKLRsR378nEpo1RyoltTBs6u2uSHP1wCGPtohz
9USmDIbjvfoi1tUV0T364+yKdSJ9eSJcyuEp8Kpi8YuqwLF0k3NtE9MK1DfAFp4UFy6zVKIkMhKh
4yci0M0Le1xai+7aBvEtPHGozR2IbtcBPm29EDdkHAonPY/9Xt2xr117nHvwIeQPHouIdj2QN+sd
4HA6cPocsHs/Mp59EQfd2iHtn62Q3twNyc1dsVek7plp01Hxzoc40Kkvkm5vg8zb3LGvmQfi7psA
a8welCcdRuKqH5CydCmSxB3eshVVoh+r366+iTm3iWkFNPxZJSt/O7eseKrz9FmYfliH3QMGI1gY
LKp7X5Qt+QY4miOLLFlUnZbF08nTKFm5ESE9+yPUrRWO3HM38p6cirA7eiPUxQORrdsixqs9dokk
jXBph+iO3ZH3wERk9B+C6H+2RFiP3ihc/yOQmY2jM99FuDBxnKgLgR4dcPh/s2BPz8CJoHAcX7sR
KYuWIGfFGqSt3oiTccnqpGkT097soM6oJK3otzL/Ws+dQW5QMI4IoxwVVxK7GygtVYshCmPFL9Wy
fMvJR962bchfvhKFP8kiKz1PGLsAZ7ftRPpHHyJl+nRkvvsJCjf6w56VC1vGMeRt8cGR71YhZ/t2
VPOnhqRA2+lTOOm3E8dXrEDOmh9QkXDI8fFYlQmFKanICA/BsahwVOYdl3rNkqWJaW96OPZAHV/4
VfMDOGEIx6a+LM6qRQJLuFWmZCs/NJZwpuO+rUX9jJRZOb7zoqFc2r5Vm7XWKimDP4sqxdTe88fH
qhXzczlFo7g0daJMl1BXlXBJLdWa1MKQ9VF1sQijcr/WZuGOBre/mO7mRYOYlqOaTn8kQqe/Fvwt
QffzAhhvxa/TnHdkeNKBCR2JdRzvz2c/H+8UdaIukfpXDdJG85HR31A0mGnJpLS1wG+DaZuGlkR4
pWPYr9npftR1l5PWmXOWn+5y0v5WHS3M8NtOftBPkxP8RryhuCTTaqnBkUCbFLQhxN/5pJ0MXn8L
jn25XHel+a6Xq9unG8k5ayeNe5GXaAaEwlDzGK+XQoN1Ws28vxbnrM3Owq6nqw+Xk9aIi6U1lmV0
zuAs3bVwV4rLzXvVC7Fr1fCbCb8FWtVt/y/ZHwfTsj6jq/Uabqgo23jyk/9qbiWcv2BSLR6ThClz
MVw60/AnTzLRqCd/r0eWxo4HJV75I+tf9TqS+bmGUVb8RGe2s3zJo1bO3H5i+ZKOTu7EsRwpT0XI
alodJhG/OJ4W4HstSeQolK9lWZdaKDnScFOeuwCqLXI1Tke86ntetd94T+cMOp32G9Pqe+2v6xhn
vOfaQfsJveCtm07HG+91XmfpjWEXu9YNcxbu7F6nrRumUTe+rr9u+ovBKdOqAmtuFYPQ0XQCTyLR
VQlzVoijsamqMqC0CpALOddqFeLxGZF3ec5UnT9lHomkPQsaoiqXa4W4UvHTcL/ayjFJFVVyFcak
QSW+viyvkDTF4kpqTkJJoSyXZ//4IkC1R8rlL4Wrtoifr0950qpCwpiHxgT5YwFSDw9uCwuwV44+
KfCq/RJcQ3BtPMoITVgjcfW9Zi5jvA43xtUHHW9kUh1e1+l0vBr9GvSz/c4WNwzT+QiWR+gwXb6+
auh7Y5gzMB3rMLbJWR6mYxrd37p9uBguLmlZiHJyI8py9qrV2D7uPoSMHIeQUfciYOw4bBl3D7zv
+xdCH3oc8bPnoDQkGDhXKIwnDGOtQElMDAIefQIhw8cgbMTdCB4+DjvEbR8zHj+MvRerJj2K/KBQ
YUJhXO55npXV5TY/7H7+FewYMQZbBgzC1iHDsGHESGx+7HFkbtwKFBbhuG8g1k36t4SPwc6RY+Ej
LnDEfYgaPh6Rw++Gn6TfOno0tksdG6W9Wx57CsUxu7AvMgiDhw6Al5cXhg8biRHDRmHk8JHKbh/t
9K1YsUIRkKBxHdoSpC1AmvCk4VrSpC5xeU/CE7Td+sQTTygjtbSYydUxUVBQgP/85z/w9PRU5uto
uZL10dTe1KlTlR1BGnkkWA/NhdKsKE2WErpOY/36QZNJaI6PpvrYD5rIe+CBB5RjPTT2SBuINPbL
son8/Hw88sgj6NGjh1oQEbpsXT77QgugzE9acCFO65s00MswmvVj+1knrXHSgG8ZrekJuLtEg5bs
L/OMHz9emetjn5999llll1EzLOvT14bglguS1cmjbnVYSTly5y1AcNuOCHdvh/y33gayj6uzova9
+5D6wrPwbd0a3nf0RO6ylUJ5abyoBZX+wYjpNwLhLTyRcM8DgK8/kJ4KHD6M6rRMmLKzYS0hkwuj
FJYia+FSeLe7A8Gu7ZH19ItAnKQ9LWVln0BZYgLMNIhZWQV7YQnMmdmwH2ZZ4nbF4shTLyHmdk/s
9+qCko/nA/EpQGoGrGlZsPDElOTzCwxAq5atMOmBR1Be7HiAdaGZlsYw+XBoQJiMO3PmTGUTkdBE
Nj5k2nOcOHGielBkWjKjZtqTJ08qo5ndunXDwYMHVRhBy6SLFi3C3/72Nzz00EOqDJY9Z84cZaWU
prQ1dF3GurkK79KlC9zd3ZUlad0+I5iOTN27d29ljZTWnxnGNt1zzz2qb5pxWTaRmJio0pPZyOAE
LU+TYcmkOqwudH5uZ5FB2V/aqtSgScWPP/4Yv/vd7/D666/XSn6dryFoONMWlyPvs4UIb90Bse7t
cXrO+yI+CtUpJqRl4PCMadjs2Vqk3SgU7wx0TNsyzVftCMPu3sMR1qo1Dj30CI32CtPJVF4ujEgb
u1VUH+QhkE9KK3Bi7Ur49uuGILeWiBkyFIUr1ziss5pFCllE0lnkKp0kX1mlfDVa2cb8Ahx8fQYC
3dsgokdfnPrmO4daQd2ab6PUjwoB/oHBaOXigYcffAQlyjTuz6EJSEurgwYNwhtvvIHly5crY6Rz
585VhCeYzviQaDj0vvvuw7p169CzZ08labS5XDIIJQ4ZTBsl5cMiyAB8wDS/S+OmfJBkWjIYy9Jg
ejo9qLh11FoEBZkoJydHhbE9WgLTcQ9Up6cUpLVYDhA9GPgjJpTCNIr6008/qTDaNObAYxvKy8tr
+0izZZyhOJAvxbQ0A8d2sb+0LUfo/nLQckCSHloy6/Y2BJfBtKXIEUkb2r4z9rq0xp6uvRE2egy2
D70LW9t3x66O/VDw8utA5C5SQjhKmNkiCzSfcOzuPxRRwoTR7bwQ3P1OeA+QfANHYdWgoVg1cRIK
dkVJWlmaycPij1hZDiQgddosBHbqh0CXTgjsPhCJM96Eeb9IqEoZmXwoyj6oPBC+/6Tqlp2PzJdf
Q6iLG6K6DsSZb+UBlJpgltFQKXosj8oS4b4h8HRrg7/9v7+j36D+GDxsMIYMGays1HKq27x5syOh
gIayab+Z0y6n1bVr1ypz61QhCP2AuM9Ixua0T6bbs2ePkkg0UWxkWi1puTdJicgplDbwWQclM5mG
D45MO3v2bMW0ziSt9r/77rv4y1/+gqVLl6q2aIYljPfaT1DdINOSUcmQBBl71qxZqg00Y8/BqY1x
sx6dl3YIO3furKyls820+EtHs/O8p0rDsgiqQ1QfyPz8QQcyPH88gWnatGmjVJfc3FyVVrdP9+1S
uCymPfHpfIS27YBot/YofH2m9CIZyDoq6kESTs1dCP8e/bDFoz2iJz+JSmE8Wvg1+YQgtt8QhLRy
RZLosdgk6kFSOuyS154mKsLhTJnqz8mijQsxnrcSAumFX+5JFK5ehz33jEeQhyd8O3VC4ltvwpYt
UkUGBJmcOwhKTOefRNK0GQhr6Y7IrgNwepk8bJGk+ssvtaMgCPQPgntLN0y4/0FF2Gp5qFWmKiU9
6fQigiDT0kQ+7WWTaclo1G3JuFrXZNjbb7+NXr161U6x1NcokYySlnVRsjDdtm3b8OmnnyqT/PwV
DUpePa3zwfHBs0yjpDU+VM1EzEsGpC7J/Ixn+zUT0BmlLkFT1bfeequyEq/rJJjvueeeU+XRUj2h
69R5qdfyRynIqLTSyTykGWlDfZzladpR0lK3pkRlX6m6cCD+6U9/UoNZS1jdRl1XQ3BZ6kHuvEUI
atsZoW5eyHnnA5Gooh4wnjSkadGJj2JXc3f4dhY9ZrXoteWid/oGYW/fIaIeuODAww/AnhgveaRj
ZEx+yUoRKP8VkTlK9W6DqAHqcxchDOKTkTZhMkJauiKodz/kbxYpYBEGEykr8tZRf66oB9PfhJ+b
KyK69xFJu9phwN1xWkXqYENFPfAPhLurBx4c/yDOyJROcNtO1V/jNPGo05JpaT1fE5lG4PlwKUG4
sKHkIBNTYmqQaSlpybTGhRglLfVjrR5osE4ygK6XjMCpmQbijeqBbptOR/2XlvjJGMb6Ga/7opmW
YL1sK/vEvhGayThQaFieA4WLQoL5CZ2f0lIzrf6NCd0mXZ9Oy/5qnfbIkSMqjODvz7G91KWZhmAb
dDsagstg2jLkzl0Af5G0YaJHpUyaiDNffYVTXy9H5qz3EHL3WGz1cIefrHjTPvsM1lOi85hNqPAJ
Rljfu2Sab4PoAUOQ8doMZH34GTLfnYu0D+bi4Ief4NBX36BKFkvVGccQMPtd7HhyCo5+sVik7Eac
WroS+x55Cj6t74BPh55I+N87sKmfs6VEkcaRqUncY3lIeGUGdrZyFxWkN04tWyVKnGO1T6YVsqpu
+AX4KaINFcKTuZITEnHoYDzixVHXoiMzENRpOV1S0mqJSVB/nTx5svq5HU51ZF5CPzC+rmzbtq3a
RTCqB5Q8ZBqqB0bUfeiUWpRKNJjPRQtVDraFbeOVv1XEHyohc7P8+fPnq3ZQkvNXaahD8t0+zzSQ
uciEkyZNUoOAix/dP91egkzLn/O57bbbapmW0G0jqB5wsFJfZxou1tge7dguPeWTIakuccbROq0u
h/1geCeZOY0/OtBQNGDLq+ZGCFmyby8y16xE1vfLkfH9OqR/8yMylq1HzroNKPTbCUuiNIBfmnJR
zrWKyQKzTCPHN2zGsWWrkbdsLY59txpZy7/HEdELM79fjcPfrUT2pp9gOpohymEpyjMzkLdjO5IX
zMf+mbORMOtDpM9firM7tsGenSplS/k0w6sOtook4csIHhEsKcPpiN1IX74CWWs3o/RgmtplsGi9
l0f6pElHc46rKXLpkiXqlxaWLlqMJXRyz5+zoH7I3xth36lz8nebyIR66tMSgQ+Feh9/I4phTK+v
fHDURUNCQhRjEdQfOe1ymiTT6PSaWY2OdVH/+/bbb1W7uLvAq24jfy+K7SJjarAsTtlkWqoWnA3o
uO22cuVKJVl1W3Q9bIN2ZFr2c9WqVbWLOh2n28n6WL5uD+mnHcM463BxyPRUGahCcaeCiz2WY1S9
2NZPPvlEMT/bxfiG4hJvxGpAicYzn/LgrbLA4i35wK70SnlQDBdJxq17vsliONPzQ+wqu0n+stPS
WBKKzEP1gDomiSELKotiPqmHOjwdyyaxSDSGK8cR73hjpj43YXskXv1wg0jdah7KljQWqc9OfVjx
qQ3CtqpdVEkcize2l+1goY565M/PHiJdfUxFx7iLxWuwHB2mHxj9xjqMaXQ4oevQ9zqdDjPe80qm
0OmM0Om0M8Yb43S4Ma0O19e6eY1t0U6HMQ+h26fjdbk6zhjfEDiY9jLAYulYpVQtf/kg5KojVMXa
GYJrHFEniQO1YY7A87fy10lnHHEO//k8QhDFoMyjglQLlbe2HO3413ElNEE1nBGwbpiz+4vl0/H1
3ddFfeG/BIx1a7/TsBq/uhqchooz5KuLi8XVh8tmWkI35EoqbMJNCM3Jl3INRIOYtolBm3A9QRWw
RltoEBosacm0/OXJzz//XC0EuCCgowLe5G4upxaDi+T5Lxb/ksVYyLAFC2UhRrfAwRsSv2DhAizQ
6Wqc417i5Dr/i8+xdt1aFBbV/FJeA8VtgyWtVpyb0IR6oad5soparRvCjND3vDItF9VciddNVw8u
S6fVaoJe6TUx8s0K4S7uBlVXw1Jcgvy0NBw7EA8TjemVV6EiN1/dFx89rrZKbSWlKMo+hjIJV8dH
KytRkpOLowclzbEcda/sTZDRG4ArWog14eYFhZXafqSdCGs1ys8VwHIyD7kBQYj84FOkrfwB+9as
hSU9Awc3bMFhv0D1Mihj4zbsW7EWOHMWhUlJiFq4GCd/2oSIT+biTHyCY6uTwpblXwJNTNuEywb3
z8087M/X8EVlyPYNRdyy1cpy5JH125FO65AFRTi8Ixh7N2wFSkqQFxGJvWuFaU+cxMnYPdi/6GsU
bvDGnnlfICcyQr0w4k8NNjFtE64LbHxBQzNSpcXI8A/Gri+XIe6H9UgKC0RlzhFkh4Rg7/LVSPUL
gKXwLN8R44yoEEf4prGoCFV5J5DiE4DEDZuRvH275DnWxLRNuL4gXymzqPyciosopePK3M43jtR1
uYfFt5KUxpJYnYlS4dWiUvC1uqgX5E2lF5vVGWn1EQDDLgng/wORiCcTrFJKdwAAAABJRU5ErkJg
gg==

——=_NextPart_000_003B_01D51A22.F59CEC90
Content-Type: image/png;
name=”image005.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAG8AAAA2CAYAAADJRMdfAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAS
dAAAEnQB3mYfeAAAABl0RVh0U29mdHdhcmUATWljcm9zb2Z0IE9mZmljZX/tNXEAABWPSURBVHhe
7VwHkFVVmv5eTp1zIjcZFEVMDIgog4Mooowi6qCCY8Is6FhlFWvWEddZdA2zWrWWo+uq40IBBgQX
QRAQRYIkoWlC04TO8fULvf937juP28/u11ql0m/l6qP73XDC/53/P98fbttb5cDJIyElYE/IUZ8c
tJLASfASeCGcBO8keAksgQQe+m9W88jTLBZLAkOXYHueosURcqwEL7+3yk+et8o/8g2CiAKkLSy8
YjHOqeeN7/wZORsDIu/p+sAmjOZRnGERtq3VAKu1ld8UbAgLYFaEBMhWBFvtcg9gs8j3VptgYDwZ
sljlV7lP4RKOPEPERQTyXcEp91vUggjKGqBoujaACQOe0hhqFf8PU64ConwEI9itcsLK/+1wKKzk
JM/JGXUvbLDKdfWrNCBLQD4ETE7yTKvcJ98JnHGia4OmzURigGdYOgFLABBNssqnVTSJ363hMKpW
rUbNt9/Cnp6BvHFjYM/NQZCaozSS4ITkZ5BQyjMOBWAENqWYSjkVaAKotAsBMxEATAzwIvpCs0fT
GLLSJBIAC4IH92PH315A42f/i2DPInh7FiAjP7+tA2sRTRMAFVDWyC4XEpMqphd2Q8uUVoYjq6Td
fVOv967zM2HAM8yboX2KKdIoitaVL/sUgQ1rkBtuRk1tNYJHapV0/d/vRtX6dQjXNyF5wFAknzEC
4aAflWs/Q7ilGZkjRsDmcaPyq6/R1NSIrOGnwZmdrZYJO0kEy5kY4ClCERawhJwoiq92M7QIQAff
/Se8Qjq8/Qeh9sgRhMrL0bRiHTY+9xQqvtoCZ0sLXHn56HXbLcgeNgibn3wcdaKtIx5/BLnDR2Dj
X59HU3Utxjz3LFw5uUoZFSVKAPQSAjxaMxo00gyCBsi+JScOfrgUVd9sQt/fj0fGwH4o+/traF6/
HqXLP0PjhvUovmACPNk5OLTknzg4fx5SRl+A/EMV8Bw4htqFy5Fp88Fath/paelwpycZ5lPoKP8T
3tnFuWaC+HlW0YJwWPY35SqQQQYR3LoZVQsWwev2Inf8BbB6HLC67LDvKkVDQw2yzz4HA554BMjJ
gSvDgbIXXsKxjz6FTUxnitMJv5jLWnEvnA11SDllOKxZeQo8EpsgF0cCHAmhecqKkcrbHAgdrUbJ
G2+g5vOlCO/YDq+c27lwCVJz8+D0eBEMNcDtdsLSvRdQlKsgcIo5tAlRaWmoAjwuOPp0R6CqHpXL
VsARaoKve4EQGStqd+2i14ikbsVodQuh6eJHYoDHXShsEwCAupKdOLRwEaybNiHFmwx7RhqO7d0B
b8gKnycV/lAtfM5UHP1mC5o/XwWbLwlHPlkJS2MYNsGj2etB/sUTcXTlegTWrQdSfPAUFKB2z27s
Xy33SSd551mQMahfF4cuQcwmGWZQwiZOIRNecQMK+vfBnq83IOvM4eh91+0ozkyBtbIJGx9/EoG9
e+EZ3BNVX2/CN3feAYeYyNp9R1HQtx9ajh5BtWhx33PPhUecifK1axB2OWDPyUJLdQ1sISFGYp4b
jlUjIwEiZAmiedzr1IaEsNuDqpxsWMaOQeaM6+AcM8rQkKYAnKPORjDFhczJVyFw+hnY/+H/wN/c
gsxLJ6Ho92Ox89OlsAaa4RjUH2k56cC2jXC6fEgSstPidAMV5bCLGU4Xf7HLsxWZcmKAR7+Lu5H4
ddZUL06ZdauQFiscmWkqyGVhnNNlwaBZNwENQdjSs1EsQBdNmYBwcxCewmJYUt0YMupcUlaJxKQi
OS8P57zwggqlOVJT4RbQHOnCPuW6KzU9Erru2mGyTsEzl7icqBSKJRJcJuO0OLzit3mVsilnPWRk
FhghsaenAel2+EX0dgHcPXCIcZ/6NMOZm6m+h5TPaIFDOeXyXUVfrPBkkuCIRymL5ETN9adstB2C
p0HrGpNgxEMISwwBVGOzGf6YEas0DpeKXh//bvwqZjFySJi6zQM2afv4/aLjVL8ucHSGQVzwWiQ6
EQwG1TQoqBMJZGyRmx6LiinHKYBT0JqAbGtJ1MxMMJnyfjSc0STDL28+zUBR83k4hWzZ7fYO5d4h
eFbxezZu3Iht27bB4TCc1hMJXjxF6GyFdgEl+lFDoHw5F222R48eje7du3f4bFzN69evH/KFmhPI
X7u8U09Ej7yzhfNLljV0pPWG0ut8Uuf4mOcUbz56LpmZxh7d0RGXsGRkZICfk0fXlECH4P1gZagV
FrH9v/wW8ItJ65fU0M4G/XP33bHmqUg+M8uy5eu6EbXvMbJvbObHsyY8Y1DyaJGPqgUxCIEmDZHq
E5UvM+pPmFzVdxjmx2yFtJmJkhPTxR9jgjoSlj4fa/LM95sXb6y71J77FNumeczmscbuz/EA7Wwv
N8CLlgFEAFB1IAwER+qrIgKWyhCGh+WkMNAIUuItqSaIkwZPpUpbA3SfZb90mPgc/TEBn/4Zi0oi
h6HIkX8jWh0dkimvRiFoJqbZr9knixWqFqBy7iP9xYLCZ2wRH4S/twcoR6efVyONjCkUEv+QpRbS
dixA7JPt6nvb2+P087HXzKTF3F+sZrfRPDVwNTAjgRasqEa40Q9LoEU5uXZbGmxZson6HCppiaZm
tFQdU9etQeop0CI1II7MVAn4uqUpAa7JD//BUgRqa+FMyYSzoEjqUIBAZTms/mZj0laX9MfSBlkU
EjmxuuR7VjKqG5rQUNsggNGtltimUOfcXMkQiFAqKioUjU6V6IhevRpc/gwEAqiqqkJycjJc0l59
fb36zvNutxt5EmHRRKyxsVGy6U2qLbZtBlGDVldXh9LSUnVfSkoKevbsqdrlvRwL+yQ/0M+yHfbZ
0NCg2q2pqVHPElR+fD6fZKty1O/Hjh1T9/FgG3ocBNe8aOKCpwQZzSKHsefdd1H24afwSrlAk5Rl
hUN25EgcsHjqFXD17Y+mslJ8+8zfgLLDCDvkHkm7VLusGHHDdHS/cCxCBw9j+3/+AwdWf65CWP6k
JAyYOg35Q4di5fx/g6V0H9x2J9xST9JqaUGDKLG/BUgTllv0xwl4SMJXNZWNKMgrQENTHbr16IY5
s+fA6/XiL3/5CyjQl19+WU1WH3qy77//PubPn48nnngC5513Ht555x289dZbKC4uRnNzswLg5ptv
xpAhQ/DFF1/gvffewyOPSHZdFkfssWTJEnWdbbNv9ssFcOONN2KElFPw+uLFi/GCjDcrKyu6KObO
natAHjNmDObMmYO0tDTVL58//fTTce+996JcMv933323Wpjp6emorKzE+PHjce2110bb6YiZ2pWp
0zZPm9CI6WrZvguNK1agx8wZ8I4ehcPLPsH2/3gFrVLzMeSxuZJm8aNp1Xq4ZIX0mD4VgcwscP2k
dCtgDAr73l+AnfNfQg8ZfNFVf0TFsTKJH3rh8HnR56yzYBvYH+F95Tj0xn/Dk+5B8bSrEUhNg6uo
AHWys361dgOu/9NMXHbFZfD7m5TAkmQBUFOoBStkbJdeeimuvvpqJW+tgVzlr7/+OtatW4fq6mp1
bceOHeo6BUUBzZs3D/fcc48CpVaswoYNG5RmmNuh0N6Q3OHTTz+NW2+9FRdffLHSZGram2++iZtu
ukktHvpjTz31FLhguCD4HAFdtWoVZsyYgcOHDyt/+bnnnsOgQYNkLpIQFhB5H8e6efNmtRhHjhyJ
pUuX4tFHH1XXJ02aFNcV+SFhie4xFrhsTnhEYBmSlU69dAIyC7Jw4KNFqC85qMCxSWLFKabR1TMf
hTdNF1NnWrXNIdSUSnKz6QgKTh2IzMvGQ3ktYb9I2YU+065SgvJ/uwUHFy2GozAP3a6bJtHkfHV+
m9SnuF0pGDJwIPr1K26jDIz8dOvWDWPHjsWCBQswYcKENtr30UcfqfvPOeec6HM0sTSVA6U9HtTW
K6+8Elu3blWLwuPxtNkXKdjdu3fj2WefxbRp0zBr1qxoW9QuCnj//v14+OGHwf5uv/12tWAuv/xy
tcBeeeUVTJ8+XfW3b98+1d+wYcPQq5ckiU0HFxRNaO/evdWH4BN4fgjejzabbVslNWEOTaqQS75H
/cZvUPbBIvjEhPW5YqKUkdiFk0gEX3I1rfVVqFvzFcJ5uQhII8m9iuGSiH/hmJEo/3gxtrz9NgaL
NuVMkefcyaqIiKV7EpZEIBhCsy2IZoknBoXksE6F7NQu/UqRH0qkxoSmxd/sh8vtUgAo0GX1UuuW
LVumPhQaBc59Zvny5cr0rFy5Uu1x+uAeorWTbXJfolCpie0dbIf33HDDDeqyJhia5Nxyyy3KvH35
5ZfqHmrea6+9FjWvBI8Hx8UwIxcD90kuPgKWHQmM8x4NEsdPzR41ykh1xWOjcZ30sNQ0klyUiGbU
rvwc/m2l6D1iGNL7943MVZij2yKE5CC+eebfUeeUUgKfDb+7+050E63IHjcBwyr82DpvPr56+DH0
3VeKPjJhi2S/LSQnkpGyB0LwBoSZhYTciEYKf1N5KieDwwLs3197Bau+WIE6qfAaPGQw5s79FxWu
477F/WTcuHHRVUpBr169Wpk/nv/kk09+wE73SrJ2k2ThaTbPP/98pRk0qeZD7zHUGEaYdKQjljkW
SAaeWlZSUqJM3n333Yc777xTkQ5qHvdHHhwvScmTTz6pSArNNPu+//771V7HBfbxxx+jrKwMCxcu
RFFREa677roo+elwz2t3yUVOWmSlCslGoayC3pL89G/ahe/+600cm/sEhs/7q7A90RYRsEtSKX2m
yZ5XkCaaJ6yrdy/RLrGr1JQ/TYWvsABbnnkG2196WWUB+s66C61eYZRyhB1cIHQbyFUllRPpOyAM
0yq+yuRJk/GHiRMELGF5ySlqsgROszqaTO5b66Vq7Oyzz8YHH3yAM888E4WFhUooeuLaHaA28d6p
U6dGSYEOvsfKgtrBNnidGqO1SLsT+jkNErWdgicJOu2006LNUWNJVkhwuFi4Z2utY1tsh3s4QV20
aBHeFktF4qTdoo4wiqt5rZLjYpG495ShSBXwhLaJ+VyLnQuWoELKEPL7yf4RFKHnpyP9ioukUsvI
jylQxARamfkUXJLHjcbpopXrbrsNexcsROHkK+CWfYy8KCwANQqAbr50oPyPyPNkvXYrhgozHS7M
zHxwwjQzBJHC6t+/P94VZszzFMKDDz7Yhu7zWQqQwqCp5R7GPc58aL/RfI4AkJhs374dw4cPjy4E
beJIctim3kd5nkKPZazsm/2dJSSNbNd8aNeFwFJ7SWDIjC+88EI1x3gAxomw0NGmMoiP11DNTQYt
Yl5q9u1Ba5pHEpkpqoSZSU0IEwyXHVA5t1buMTJQi5iK2r3fw+NzCxnpLk45ay2lXsQi2bZIDk6t
ZKkbscvKs4eP7008zx0vGAq02bPMk6ZA+OExZcoUPPDAAyoLwtXfo0cPZYI4ca0lWlNJx0le1AKL
OO/6Pn1e90OKT3ZIJklWaQ4U75JKs+eff171xwC+bo9gcE+LPdhHRxrOsWmfjmyY86EGcqHFO9oB
Lxo6gZ/VWqI8OxZ/DPem3aj+fjvqhXr3/fNMZJ1xFlp27kGtmJNwWSXWPvWvQiLdaBSB+8QXHD7l
Sqx76x8I7ClBYUEvVGzeChLxgVddCY8wxWh4TMxlvbxaxQRoWPxEnQalJjTLonjv/XdxTAqHmrh4
JBjA1UmzREFo8HiOqZM1a9aovUZrGoWo76FQ+dEr2RxJIWgHDhzAiy++qLSGGk0GSjZKP/Ghhx7C
XXfdpdgtAeS9ZJiDBw9Wi0abZPbLccVqC+dyRKq5X331VcUoSbbYP0kWtwF+1+OkpZk4cSIee+wx
xZbNpCYWSOM1i/ayGnIh5w8XwNY9T5xzr0TEwiga2BtZA/sg9RSh4DI5a3YGimf9GaGKOgTknTbR
BXhEGXxFObBl+DBk0iU4tOIzceYrkXHWCBSeewOyfjeSO7gykXzjxyn7YX8RjMMrfo/sMWyDme5s
McGz58zG4UPl8g5CrYqBUvicKE3Q9ddfHzVXFD79JApVU3H6SaT3p556qprzJZdcolilDmOZweM9
d9xxhwKN+5HeK0l8aOYodDrh9Md4jr4e/beLLrpIgWwOv5F1mvcz9j1gwADMnj1bPctIima97I8u
D4mL2Zxy3GTV7WmwGcB2NC9iLmVHyj1/DHIvuFD5dOqIqIWq5xcwbfk56H39NSqkZbyCQ1skP/mW
lDyTl52HvDOGS8xMTKJdNnwHA9jCMmnuRMvCcq9NVvqAmUKppU1lWsg35ff0lGTMnDGzXavB+yZP
nhw1VQSC+xM/Oi5I8K65RsbGIcn9dKTVOjUlO/X3vn37qmhHewefJdlgW3yWAtXkRT9v3pvM49Lt
0SrEa58LUY+TP7kACbYea0e+Xvt7HkEQ4bZa7carT+LLSbRQPoKeFL+qd1Tp38k7cPIOqSqGNXID
xnPEWp0ScEI26cIjb6sqwfEjwVq5RzUr/6k4pzxhj9SjqBchVdZCRccjJMHIMMcGlVWvkfKM9q7H
Bou1MGMpv9ZCfV63Zd4vdV8aOLPm6vt1f+Yx6fhpbNsaeH2+vQB7PB+PzxvgRcJhbX6NvMemY/9G
9kBu5L2K2h+vG1RW15TuUwoa0dLjpTyG8Nv4LNIWr0soWsXo2CpzEHy3MRpijUjc/Fy8qENsH+2x
yI78pvbA7ejeH9PGDxZJZFLRXYryiHTa3pw666PT0j+j8fbQ1VONXDXdEnNFi//46ZjfzO/jRJtp
t70Om0iICz/5vSNTqq69CcatYekM+YSQWIIP0mTQfjCTuJr33XffKQbH8E5n9jfBZfSrDF8pksrg
GPlStduo/V+lrSMJbVaP8b17i4QDhyDXFP+MHWTcGhb6L6Th8faYX2XW/w86iabeNEwGe1NgGjlU
AzweYdJtnjJFnH6S2ST7YdiJn5PHiZNAK8tRTCUj5pHELbo10+GT+9/PAaD4sXUNKN9biuSkZCSl
pqB8/wFk5ufB5nCiXso00sU5b6irQW1FJTLld6epSuBHm01lnk3FPz/H0H/LbSgNorcclFcIaiqx
Z81a+DIzEJCtqUlCZxlZ2dj33XZ4Ro/EwS2bUSOx04AE5LszItXB0amr8FsW+M87d0nISozPk56J
1LRsNLTuBeoD6DlyGEp27JJAvh1JyT6JRknBlxRdtRyugCtS6tgR4zwJ3s+LUIetqT+qJFerd+zG
juWr0HvoAEkw1+Dwtu9JUeBISUJAIs2Mf0qiBVnduqOyqhI58scTIJGun0RYfqU5/Wa6URFHqR4I
yh/w8cpbuS3yBm9GYW8c3VaCfHlN2ycuQaYksX1iPtOkuqDhSLkktXtEo1knwTuhS4V/FMGKrEED
kDVYktj843aSbE7vJblAccdYl5rTv59y//KkCg/BAUZ8mUmADl4X/D+d83e7CkvCSwAAAABJRU5E
rkJggg==

——=_NextPart_000_003B_01D51A22.F59CEC90–