WYDARZENIA (EVENTS)

Raporty

Hej, =
troch=EA si=EA=20
“wyg=B3upi=B3am” poniewa=BF wys=B3a=B3am poprawion=B1 wersj=EA =
biuletynu do akceptacji -=20
jak zawsze – Renaty, Filipa i… Motyki. Renata zadzwoni=B3a zdziwiona, =
=BFe nie=20
wiem.

 

1. Co =
mam=20
wpisa=E6 do raportu Steico odno=B6nie Twojej obecno=B6ci na =
otwarciu hali? Czy=20
mam uwzgl=EAdni=E6 t=B1 przemow=EA dla p. Schramek i rozes=B3anie =
zaprosze=F1 dla medi=F3w?=20
Co=B6 jeszcze?

2. Czy =
w zwi=B1zku z=20
tym, =BFe strona cdcw nie dzia=B3a, mam przygotowa=E6 dla nich =
standardowy raport z=20
utrzymaniem strony www?

 

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz