WYDARZENIA (EVENTS)

RE: wakacje

A=BF nie wiem, co =
odpowiedzie=E6. Zaskoczy=B3a=B6=20
mnie bardzo.

Doskonale zdaj=EA sobie =
spraw=EA z naszej=20
sytuacji po odej=B6ciu Hetticha i Tekniki, a jeszcze teraz obawiam si=EA =
o Steico.=20
Nie jest to na pewno klimat do jakichkolwiek oczekiwa=F1 finansowych =
wobec Ciebie=20
czy my=B6lenia o podwy=BFkach. Kiedy=B6 pewnie przyjdzie na nie czas, a =
teraz -=20
dok=B3adnie, tak jak napisa=B3a=B6 – rekompensat=B1 s=B1 =
 warunki pracy i “luz”, kt=F3ry doceniam zw=B3aszcza w =
kontek=B6cie=20
elastyczno=B6ci wobec dziecka. Tym bardziej jest to mi=B3e, =BFe =
wygospodarowa=B3a=B6=20
takie =B6rodki na urlop. Dzi=EAki, dzi=EAki =
bardzo. 

 

A propos urlop=F3w, bo=20
oczywi=B6cie informuj=EA wszystkich poza w=B3asnym szefem=20
🙂 
 chcia=B3abym urlop 24 czerwca =
– 1 lipca.=20
W tym roku zaczynamy od pocz=B1tku wakacji. Po trzech sezonach =
wakacyjnych=20
w Monachium, wakacjach stricte pod dzieciaki z wyjazdami do =
okolicznych=20
park=F3w rozrywki – LegoLandu, PLaymboil Parku i Bayern Parku, czas na =
zmiany, bo=20
ja sfiksuje od tej rozrywki. Jedziemy do Czarnog=F3ry zainspirowani =

pozytywnymi opiniami. Troch=EA co prawda si=EA sp=F3=BCnili=B6my, bo =
ju=BF niestety zrobi=B3o=20
si=EA kurortowo, ale jeszcze si=EA nie zepsuli, tak jak =
Chorwacja. Byli=B6my=20
st=EAsknieni s=B3o=F1ca, co prawda od dw=F3ch dni u nas te=BF =
tropikalnie :), ale po tym=20
paskudnym maju, chcieli=B6my mie=E6 gwarancj=EA pogody. Wyjazd =
pe=B3en spontan -=20
podj=EAli=B6my decyzj=EA, od razu zarezerwowali=B6my apartament przez=20
booking, kupili=B6my bilety na samolot i zarezerwowali=B6my na =
miejscu=20
samoch=F3d – b=EAdziemy samodzielnie zwiedza=E6. Krem z =
filtrem na pewno si=EA=20
przyda 🙂


 

Jeszcze raz dzi=EAki bardzo.  

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Wednesday, June 5, =
2019 1:26=20
PM
To: a.stachowicz@forestor.pl
Cc:=20
s.modzelewska@forestor.pl
Subject: =
wakacjeDrogie=20
kole=BFanki,

Zdaj=EA sobie=20
spraw=EA, =BFe zarobki w naszej firmie nie nal=EA=BF=B1 do najwy=BFszych =
w Polsce, a do tego=20
skutecznie przes
cign=EA=B3a nas =
Biedronka i Lidl.=20
Mam jednak nadziej=EA, =BFe lubi
cie swoj=B1 =
prac=EA i to, =BFe nikt z =
kamer=B1 nie=20
=B6ledzi was kiedy wy
chodzicie do =
toalety 🙂

Z=B3a =
wiadomo=B6=E6 jest=20
taka, =BFe niestety nie mog=EA na razie my=B6le
c o =
sta=B3ych podwy=BFkach, zanim nie znajdziemy jakiego=B6 p=B3atnika =
w=20
miejs
ce=20
Hetti
cha i Tekniki. Niestety=20
ich =
odej=B6
cie mocno os=B3abi=B3y nasz =
bud=BFet. Do tego w=20
tym roku wzr=F3s=B3 nam znacz=B1co ZUS od um=F3w o =
prac=EA i wynosi ju=BF 5000 =
z=B3 od=20
naszych trzech etat=F3w. To kwota, kt=F3r=B1 =
p=B3a
c=EA co miesi=B1c obok Waszych wyp=B3at =
netto.

To tak dla =
wprowadzenia=20
w dobr=B1 
wiadomo=B6=E6.=20
A jest ona taka, =BFe…

chcia=B3abym ka=BFdej =
z  nas=20
wyp=B3acic na wakacje po 1000 z=B3, =
kt=F3r=B1 proponuj=EA by=20
rozliczyc w formie =
delegacji.

Nie jest to =
znowu=20
jaka=B6 megakwota, ale zawsze mo=BFna poszale=E6 przy=20
stragana
ch z=20
pami=B1tkami 🙂 albo kupi
c wi=EAcej kremu z filtrem, bo =
na pewno=20
b=EAd=B1 to s=B3oneczne wakacje.Pozdrawiam z =
oddzia=B3u w=20
Bydgosz
czy

oddzia=B3 w =
Warszawie=20
oraz Gda=F1skuMW


Pozdrawiam=20
serdecznie,

dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: Forestor =

Communication, NIP=20
9532311745
 


ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. Dworcowa=20
3/4, 85-009 Bydgoszcz Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych osobowych =
i w sprawie=20
swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z =
dnia 27=20
kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor Communication, =
ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji =
zapytania/zam=F3wienia=20
lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. 6.ust.1 lit b, =
f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia =
przetwarzania=20
, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do =
cofni=EAcia=20
zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem =
przetwarzania,=20
kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =
Osobowych,=20
gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana =
dotycz=B1cych=20
narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie danych osobowych =
z dnia 27=20
kwietnia 2016 r.