Swiss Krono

Mieszkańcy Żar chcą segregować zużyte drewno

Zużyte meble, podłogi, materiały opakowaniowe czy rozbiórkowe powinny być wykorzystane ponownie uważa ponad 58% mieszkańców Żar, uczestniczących w ankiecie na temat recyklingu. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak prawidłowo segregować takie odpady, a dla większości gospodarstw domowych stanowią one problem. Chociaż mamy świadomość, że drewno poużytkowe może być wartościowym surowcem, nie wiemy jak je odzyskiwać.

POBIERZ TEKST I ZDJĘCIA

Aż 79% mieszkańców Żar, którzy uczestniczyli w ankiecie na temat recyklingu, uważa, że segregacja śmieci jest działaniem proekologicznym. Na pytanie czy sortowanie odpadów pozytywnie wpływa na środowisko, spośród 43 uczestników badania w wieku 17-70 lat, stanowiących reprezentacyjną grupę lokalnej społeczności, zaledwie 6 osób udzieliło negatywnej odpowiedzi. Coraz większa świadomość korzyści, jakie dla środowiska ma selektywna zbiórka odpadów, może być skuteczną motywacją do wdrażania na co dzień nawyków wspierających walkę o poprawę klimatu. Na segregacji i odzysku śmieci skorzystają wszyscy. Dobra jakość środowiska, to dobre warunki do mieszkania.

Niestety wielu mieszkańców nadal nie jest przekonanych, że segregacja domowych odpadów, której się od nich wymaga, rzeczywiście prowadzi do odzysku surowców i ostatecznie nie trafiają one na wspólne wysypisko. Brakuje dostatecznej wiedzy, że tak się nie stanie, jeżeli odpady będą prawidłowo sortowane. Tylko dzięki selektywnej zbiórce mogą trafić do recyklingu i zostać ponownie przetworzone.

O ile jednak potrafimy prawidłowo zaklasyfikować tworzywa sztuczne, papier czy bioodpady, które trafiają do właściwych pojemników, okazuje się, że dużym problemem nadal jest stare drewno. Ponad połowa respondentów (53%) nie wie, czy zdemontowany parkiet lub zużytą paletę można wrzucić do pojemników z odpadami zmieszanymi. Według 26% respondentów zużytego drewna nie można wyrzucać do takich pojemników, natomiast 21% uważa, że właśnie tam powinny być umieszczane. Jednocześnie blisko 60% przepytywanych nie ma wątpliwości, że drewno poużytkowe powinno być odsortowywane w celu ponownego wykorzystania. Przeciwnego zdania jest 12% badanych, a 30% nie ma na ten temat zdania. Wynik ten może świadczyć o niewystarczającej jeszcze wiedzy o tym, jak cennym materiałem jest drewno poużytkowe i dlaczego powinniśmy podjąć wszelkie starania, aby je skutecznie odzyskiwać.

Dzięki dostępnym technologiom coraz więcej materiałów można zwrócić do obiegu i przetworzyć ponownie. Tak jest w przypadku starego drewna, które po odpowiedniej obróbce stanie się pełnowartościowym materiałem i może zastępować surowiec pierwotny. To fantastyczny sposób, aby optymalizować wykorzystanie drewna i chronić zasoby leśne – przekonuje Tomasz Rola, pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP w firmie Swiss Krono.

Starego drewna, czy to w postaci mebli, drzwi czy desek podłogowych nie można wyrzucać do pojemników ani kontenerów. Podobnie, jak odpady wielkogabarytowe należy je wywieźć do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Jeżeli ich transport będzie dla nas kłopotliwy, możemy skorzystać ze zbiórki objazdowej, które cyklicznie organizowane są przez gminę. Nie wiąże się to z dodatkową opłatą.

Wiele odpadów, w tym również drewno, jest segregowanych w zły sposób i zanieczyszcza środowisko. To wyzwanie, z którym musimy poradzić sobie w perspektywie najbliższych lat. Okazuje się jednak, do czego przyznali się niemal wszyscy ankietowani (93%), że sortowanie odpadów jest dla nich problemem. To pokazuje, że potrzebne jest skuteczniejsze wsparcie mieszkańców we wdrażaniu w codziennym życiu nawyków odzysku odpadów. Pomoże to zminimalizować rosnąca ilość zalegających śmieci i wspólną walkę o ochronę środowiska, które jest wspólnym dobrem. Gdzie szukać rozwiązania tego problemu? Jak potwierdziło 58% uczestników ankiety, korzystają z możliwości bezpłatnego wywozu odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Podobnie mogłoby wyglądać zainteresowanie odbiorem drewna poużytkowego bezpośrednio z gospodarstw domowych i jego wywozem na miejsce docelowej zbiórki, skąd może trafić do ponownego przetworzenia.

Beneficjentem odzysku i ponownej obróbki pozostałości po zużytych meblach, paletach czy drewnie konstrukcyjnym po wymianie dachu są nie tylko zakłady, które taki surowiec wtórny wykorzystają w procesach produkcyjnych, ale przede wszystkim sami mieszkańcy – mówi Tomasz Rola. – Mniejsze obciążenie wysypisk to dłuższy czas ich eksploatacji, a to są to realne korzyści dla lokalnej społeczności, która powinna być zachęcana do podejmowania na szeroką skalę działań w celu zoptymalizowania wykorzystania surowców wtórnych, odzyskiwanych z odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe.

Badania dotyczące świadomości społecznej w zakresie recyklingu odpadów przeprowadził Forestor Communication w dniach 14-15 maja 2022 r. na grupie 43 mieszkańców Żar.